Norrmalms stadsdelsförvaltning

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Norrmalms stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet
 • trygghets- och säkerhetsarbete
 • samhällsvägledning för nyanlända.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Norrmalms stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Norrmalm
 • Vasastaden
 • Skeppsholmen
 • en liten del av Östermalm.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Jesper Ackinger.

Inom avdelningen för administration och prevention finns förvaltningens administrativa stödfunktioner. Förvaltningens preventionsarbete samt trygghets- och säkerhetsfrågor samordnas på avdelningen som ansvarar för mobil platssamverkan, Vision Klara, På Sergels torg samt samhällsvägledning för nyanlända.

Enheter inom avdelningen för administration och prevention:

 • ekonomienheten
 • hr-enheten
 • kanslienheten.

Förskoleavdelningen ansvarar för kommunala förskolor och öppen förskola. Inom Norrmalms stadsdelsområde finns 33 förskolor med cirka 2 000 inskrivna barn.

Enheter inom förskoleavdelningen:

 • Haga förskolor
 • Johannes förskolor
 • Karlbergs förskolor
 • Matteus förskolor
 • Mitt i city förskolor
 • Odenplans förskolor.

Parkmiljöavdelningen arbetar med park- och stadsmiljöfrågor inom Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsområden.

Avdelningen ansvarar för parkinvesteringar och upprustningar samt drift och underhåll av stadsdelarnas parker, lekplatser, plaskdammar och badplatser.

Inom socialtjänstavdelningen finns individ- och familjeomsorgen vars uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i stadsdelsområdet får den hjälp och det stöd de behöver i socialt utsatta situationer. Försörjningsstödsenheten arbetar för att bidragstagare ska bli självförsörjande.

Inriktningen inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att identifiera och undanröja hinder för förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Enheter inom socialtjänstavdelningen:

 • familjeenheten, för barn och unga 0–19 år
 • fält- och fritidsenheten 
 • vuxenenheten
 • socialtjänstens utförarenhet.

Äldreavdelningen ansvarar för stöd, service och omvårdnad till personer som fyllt 65 år samt för uppföljning och utveckling av äldreomsorgens verksamheter.

Enheter inom äldreavdelningen:

 • beställarenheten äldreomsorg, biståndsbedömning 
 • hemtjänst Norrmalm
 • enheten för förebyggande verksamhet (anhörigstöd, Klockhusets dagverksamhet, Vasaträffen, Aktivitetscenter)
 • Väderkvarnen (vård- och omsorgsboende, servicehus, profilboende med psykogeriatrisk inriktning, Mimers dagverksamhet).

Uppdaterad