Norrmalms stadsdelsförvaltning

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Norrmalms stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet
 • trygghets- och säkerhetsarbete
 • samhällsvägledning för nyanlända.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Norrmalms stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Norrmalm
 • Vasastaden
 • Skeppsholmen
 • en liten del av Östermalm.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Jesper Ackinger.

Inom avdelningen för administration och prevention finns förvaltningens administrativa stödfunktioner. Förvaltningens preventionsarbete samt trygghets- och säkerhetsfrågor samordnas på avdelningen som ansvarar för mobil platssamverkan, Vision Klara, På Sergels torg samt samhällsvägledning för nyanlända.

Enheter inom avdelningen för administration och prevention:

 • ekonomienheten
 • hr-enheten
 • kanslienheten.

Förskoleavdelningen ansvarar för kommunala förskolor och öppen förskola.

Enheter inom förskoleavdelningen:

 • Johannes förskolor
 • Karlbergs förskolor
 • Matteus förskolor
 • Mitt i city förskolor
 • Odenplans förskolor.

Parkmiljöavdelningen arbetar med park- och stadsmiljöfrågor inom Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsområden.

Avdelningen ansvarar för parkinvesteringar och upprustningar samt drift och underhåll av stadsdelarnas parker, lekplatser, plaskdammar och badplatser.

Inom socialtjänstavdelningen finns individ- och familjeomsorgen vars uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i stadsdelsområdet får den hjälp och det stöd de behöver i socialt utsatta situationer.

Inriktningen inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att identifiera och undanröja hinder för förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Enheter inom socialtjänstavdelningen:

 • familjeenheten, för barn och unga 0–19 år
 • fält- och fritidsenheten 
 • vuxenenheten
 • socialtjänstens utförarenhet.

Äldreavdelningen ansvarar för stöd, service och omvårdnad till personer som fyllt 65 år samt för uppföljning och utveckling av äldreomsorgens verksamheter.

Enheter inom äldreavdelningen:

 • beställarenheten äldreomsorg, biståndsbedömning 
 • hemtjänst Norrmalm
 • enheten för förebyggande verksamhet
 • Väderkvarnens vård- och omsorgsboende.

Uppdaterad