Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • skötsel av parker
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Aspudden
 • Fruängen
 • Gröndal
 • Hägersten
 • Hägerstensåsen
 • Liljeholmen
 • Midsommarkransen
 • Mälarhöjden
 • Västberga
 • Västertorp.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Gunilla Davidsson. Förvaltningen består av fem avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningen för förskola ansvarar för att tillhandahålla trygga, likvärdiga kommunala förskolor i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Avdelningen leds av avdelningschefen och arbetet innefattar att driva, utveckla och följa upp verksamheterna. Avdelningen består av tio förskoleenheter, en utvecklingsenhet och en resursenhet.

Utvecklingsenheten ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet och omfattar funktioner som kö, placering, lokalsamordning, administrativt stöd, digital projektledning och kultursamordning.

Resursenheten har ansvar för avdelningens specialpedagogiska stöd samt stadsdelsförvaltningens allmänna förskola och öppna förskolor.

Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för att tillhandahålla en god och trygg service, omsorg och vård för de äldre personer som har behov av det.

Avdelningen leds av avdelningschefen och arbetar både med förbyggande och biståndsbedömda insatser som syftar till att ge personer som är 65 år och äldre möjlighet att kunna leva och bo självständigt så länge som möjligt i sin hemmiljö.

Inom avdelningen ingår

 • servicehus
 • vård- och omsorgsboenden
 • dagverksamhet
 • hemtjänst
 • äldre- och anhörigstöd
 • mötesplatser och aktivitetscenter
 • myndighetsutövning i form av biståndsbedömning.

Avdelningen för social omsorg ansvarar för

 • stöd till och skyddsinsatser för barn, unga och deras föräldrar
 • stöd till och skyddsinsatser för personer med missbruksproblem
 • stöd till personer med fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • stöd till personer med ekonomiska svårigheter och vissa insatser för arbetslösa
 • stöd till anhöriga till personer med beroendeproblematik, fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • samhällsvägledning för nyanlända

Inom avdelningen finns även enheten ung fritid, som ansvarar för de öppna fritidsverksamheterna för barn och unga. Här ingår parklekarna, fältassistenterna, fritidsgårdarna och ungdomsmottagningen.

Avdelningen leds av avdelningschefen och arbetet omfattar både myndighetsutövning och utförande i verksamheter inom individ- och familjeomsorg och inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

De utförande verksamheterna ger stöd och service i form av bland annat

 • avlösare
 • ledsagning
 • boendestöd
 • grupp- och serviceboende
 • personlig assistans
 • sysselsättning och
 • daglig verksamhet.

Avdelningen för ekonomi, samhällsplanering, lokal och park leds av avdelningschefen och ansvarar bland annat för 

 • stadsdelsförvaltningens övergripande ekonomiarbete och samordning av budget, bokslut och uppföljning
 • skötseln av stadsdelsområdets parker
 • stadsdelsnämndens lokalplanering.

Avdelningen för hr, it och innovation leds av avdelningschefen och ansvarar bland annat för samordning och stöd till förvaltningens verksamheter när det gäller hr-frågor, it-frågor och innovation.  

Dokument

Stadsdelsnämndens verksamhetsplan är ett dokument där stadsdelsnämnden redogör för hur tilldelad budget ska användas. 2020 års verksamhetsplan antogs av stadsdelsnämnden den 19 december 2019.

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelsen är stadsdelsförvaltningens rapport till stadsdelsnämnden över det gångna året. Verksamhetsberättelse 2019 antogs av stadsdelsnämnden den 6 februari 2020.

Verksamhetsberättelse 2019

Uppdaterad