Älvsjö stadsdelsförvaltning

Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Älvsjö stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för de kommunala verksamheterna inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Älvsjö stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Herrängen
 • Liseberg
 • Långbro
 • Långsjö
 • Solberga
 • Älvsjö
 • Örby slott.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Gunilla Davidsson. Förvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Stadsdelsdirektörens stab samordnar verksamhetsplanering och uppföljning och ansvarar för

 • nämndadministration
 • GDPR
 • föreningsbidrag.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för patientsäkerhet i äldreomsorgens särskilda boenden och dagverksamhet. Funktionen är organisatoriskt placerad direkt under förvaltningsdirektören.

Socialtjänstavdelningen består av en stab och fem enheter som utreder och bedömer behovet av insatser till personer med olika behov av stöd. De fem enheterna är

 • enheten för barn och familj
 • enheten för funktionsnedsatta
 • enheten för vuxna
 • enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad
 • enheten för äldre.

Stödet kan till exempel bestå av

 • ekonomiskt bistånd
 • hemtjänst
 • vård- och omsorgsboende
 • daglig verksamhet
 • gruppbostad
 • missbruksbehandling
 • stöd till familjer, barn och unga.

Socialtjänsten arbetar också med bland annat

 • öppenvård
 • familjebehandling
 • budget- och skuldrådgivning.

Fixarservice till seniorer och anhörigstöd utförs av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Relationsvåldscentrum och familjerätt utförs av Skärholmen respektive Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar.

Avdelningen förskola består av 20 förskolor fördelade på sex enheter och en öppen förskola. Avdelningen ansvarar för lokalfrågor.

I avdelningen egen regi ingår verksamheterna

 • enheten för personligt stöd med avlösar- och ledsagarservice samt personlig assistans
 • utförare inom LSS-området med sex gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet
 • utförare inom socialpsykiatri med stödboende, boendestöd och sysselsättning
 • Älvsjö servicehus med Älvsjö hemtjänst och två öppna mötesplatser
 • Solberga vård- och omsorgsboende, demensboende.

Avdelningen hr och extern service arbetar med

 • stöd till verksamheterna i alla personalfrågor
 • medborgarkontor med samhällsvägledning inklusive konsumentupplysning
 • övergripande information
 • registratur och arkiv.

Kontakt medborgarkontoret

Telefon: 08-508 21 050
E-post: medborgarkontoret.alvsjo@stockholm.se

Avdelningen ekonomi och intern service samordnar förvaltningens budgetarbete, ekonomisk uppföljning och redovisning samt tar fram tertial- och årsbokslut. I den interna servicen ingår it, vaktmästeri samt upphandling och inköp.

På avdelningen samhällsutveckling knyts det förebyggande arbetet på fältet ihop med arbetet för att göra den fysiska miljön tryggare. Här ingår

 • förebyggande trygghetsarbete – preventionssamordnare, fältassistenter och extern samverkan med lokala aktörer
 • säkerhetssamordning
 • fritidsverksamhet för barn och ungdomar (i fritidsverksamheten ingår en fritidsgård, en parklek samt två mötesplatser i två skolor för år 7–9)
 • föräldrastöd
 • stadsmiljö, plan- och miljöfrågor, medborgardialoger
 • drift, underhåll och investeringar av parkmark.

Dokument

Verksamhetsplanen är det viktigaste styrinstrumentet för förvaltningens arbete. Den beskriver hur stadsdelsnämnden planerar att nå de mål kommunfullmäktige beslutat om inom tilldelad budget.

Alla enheter utarbetar sedan egna verksamhetsplaner där de beskriver hur de ska arbeta för att uppfylla målen.

Verksamhetsplan och budget 2019

Verksamhetsberättelsen är stadsdelsförvaltningens rapport till nämnden över det gångna året. Där följs målen i verksamhetsplanen upp.

Verksamhetsberättelse 2018

Uppdaterad