Älvsjö stadsdelsnämnd

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Älvsjö stadsdelsområde.

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för Älvsjö stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Älvsjö stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten börjar med ett Öppet forum då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Älvsjö stadsdelsnämnds råd

Älvsjö stadsdelsnämnd väljer varje år ett pensionärsråd, som består av representanter från pensionärsorganisationerna. Stadsdelsnämndens pensionärsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare som är proportionellt fördelade efter organisationernas storlek.

I första hand utses ledamöter som bor inom Älvsjös geografiska område. Rådet har till uppgift att på olika sätt bevaka frågor som är viktiga för äldre personer.

Ledamöter i Älvsjö pensionärsråd

Rådet för funktionshinderfrågor i Älvsjö representerar handikapporganisationerna och är ett samrådsorgan mellan stadsdelsnämnden och handikapprörelsen.

Rådet har till uppgift att på olika sätt bevaka frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning. Det kan röra bostad, utbildning, service och fritid. Rådet behandlar inte enskilda ämnen.

Älvsjö stadsdelsnämnd väljer varje år ett råd för funktionshinderfrågor som består av sju ledamöter. Ledamöterna väljs för fyra år i taget och samordnas av Funktionsrätt Stockholms stad, som är ett samarbetsorgan för funktionshindersorganisationer i Stockholm.

Ledamöter i Älvsjö råd för funktionshinderfrågor

Uppdaterad