Trygghetsskapande åtgärder i Järva

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har drygt 36 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Järva. Bland annat har investeringar gjorts för att förbättra belysning och framkomlighet samt rusta upp utemiljöer i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

 • ny trappförbindelse vid Skårbygränd
 • upprustning av entrén till Akalla by
 • gallring av växtlighet för att förbättra sikten vid Kvarnbackaskolan
 • ljudlarm vid flera förskolor
 • upprustning av Bredbyplan
 • förbättrad belysning på befintliga hundrastgårdar
 • mosaik i anslutning till två gångtunnlar för att öka tryggheten
 • upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan
 • förbättrad belysning i Akalla
 • ett grönt kulturstråk mellan Husby centrum och Husby gård med mötesplatser, aktiviteter och förbättrad belysning
 • förebyggande insatser mot illegala bosättningar
 • informationsinsatser kring lekparker för att öka rörligheten
 • förbättrad belysning längs gångstråk vid Sundbydammarna
 • förbättrad belysning vid Fornminnesparken
 • förbättrad belysning på hundrastgårdarna vid Duvbovägen och Lundaängarna
 • belysning vid ny hundrastgård i Glömmingeskogen
 • upprustning av Knutby motionsspår
 • förbättrad sikt på utmed slänten vid Taxingeplan
 • förbättrad sikt på Tenstaplan vid uppgången mot Hagstråket
 • förbättrad belysning i Ellen Key-skogen
 • upprustad torgyta vid Lättingegången
 • säsongsbelysning på stadsdelens torgytor
 • belysning vid Svandammen
 • förbättrad sikt på flera platser i Tensta och Bromsten
 • utökad parkbelysning på Spånga IP
 • upprustning och förbättrad sikt vid Tensta C på Taxingeplan
 • upprustning av Tenstaplan samt terrassen vid Hagstråket
 • pollare för förbättrad trafiksituation vid Tenstaplan
 • åtgärder mot olovlig trafik i hela Järva.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

De särskilda trygghetsmedlen utgör en del av alla investeringar inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området och är särskilt riktat mot konkreta, lokala åtgärder för ökad upplevd trygghet.

Under 2022 planerades 17,1 miljoner kronor att investeras för ökad trygghet i Järva.

Trygghetsarbetet i din stadsdel

Stadsdelsförvaltningarna har i uppdrag att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Läs mer om hur vi arbetar där du bor.

Uppdaterad