Stora investeringar för ökad trygghet

Upprustning av en hundrastgård i Solbergaskogen, belysning av Fagersjöskogens elljusspår och åtgärder mot olovlig trafik i Spånga-Tensta. Det är några exempel på Stockholms stads trygghetsinvesteringar.

Varje år investerar Stockholms stad uppemot 70 miljoner kronor i åtgärder för att göra staden mer trygg. För tillfället pågår cirka femtio olika projekt runt om i stadsdelarna.

– De flesta av åtgärderna handlar om belysning och rensning av buskar och buskage. Men vi har också exempel som en pulkabacke med belysning i form av en stjärnhimmel i Hägersten, säger Erik Begler, strateg på stadsledningskontoret.

Fokus på allmänna platser

I Stockholms stads budget finns pengar avsatta för investeringar i trygghetsskapande åtgärder. Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutar om fördelningen av pengarna till stadens olika förvaltningar, både fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar. Investeringarna ska vara i den fysiska miljön dit allmänheten har tillträde som gator, torg och parker.

Det kan handla att öka tryggheten genom att planera för att människor ska röra sig mer på en plats. Det kan till exempel handla om att placera en publik verksamhet där eller förbättra belysning och siktlinjer. För att inte skapa hinder i siktlinjen bör man till exempel inte ha ett buskage som skapar otrygghet genom att skymma sikten. En åtgärd kan också vara att försvåra för narkotikahandel eller folksamlingar som kan upplevas som hotfulla.

Trafikkontoret har bland annat sökt och beviljats investeringar för ökad tillgänglighet och minskad olovlig trafik i stadsmiljön, bland annat genom trafikhinder. Det har till exempel handlat om pollare, strandpromenad och tryggare tunnlar och broar.

Innovativt arbetssätt

Flera stadsdelsförvaltningar har också beviljats medel, allt från strax under en miljon kronor till 10 miljoner kronor. Vissa ansökningar är av innovativ karaktär som till exempel installationen av rörelseaktiverad belysning och ljudlarm vid Ådalens parklek i Vällingby. Syftet med den rörelseaktiverade larmet är att aktivera ett störande ljud som startar om någon rör sig i området när parkleken är stängd.

Uppdaterad