Kraftsamling mot öppna drogscener

I Stockholmsregionen är tillgången till narkotika större än i många andra delar av landet. Genom arbetet mot öppna drogscener ska narkotikatillgången både minskas och förebyggas på stadens gator och torg.

Enligt en kartläggning gjord av Polismyndigheten fanns det 64 öppna drogscener i Stockholmsregionen under 2021 – och 11 av dem ligger i Stockholm stad.

En öppen drogscen definieras som en geografisk plats där både bruk och försäljning av narkotika sker offentligt. För att skapa hållbar förändring i dessa områden behöver många saker hända – och det krävs att många aktörer och myndigheter har samsyn kring problematiken.

– Arbetet är en del av en regional samverkan där staden ingår. Vi arbetar både brotts- och drogförebyggande tillsammans med en rad andra aktörer, konstaterar Åsa Ljusberg, enhetschef på välfärdsavdelningen vid stadsledningskontoret i Stockholms stad.

De andra aktörerna i samarbetet är Region Stockholm, alla kommuner i länet, polisen, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Samverkan Stockholmsregionen och Tullverket. Tillsammans ska man inte bara arbeta för att de öppna drogscenerna ska minska, utan också för att tidigt upptäcka unga i riskzon, erbjuda insatser till individer i behov och öka boendes och besökares trygghet kring platserna.

– Det är av vikt att många aktörer samlas för att samordnat ta tag i denna prioriterade fråga, förklarar Åsa Ljusberg.

Tantolunden i fokus

Ett av områdena som pekas ut som en öppen drogscen är Tantolunden på västra Södermalm. Där kan nu samarbetet växlas upp i och med att fler aktörer involveras.

– Målet är att hela tiden skapa en tryggare stads- och gatumiljö, förklarar Maria Klemets Hellberg, avdelningschef för sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

– Civilsamhället har också en viktig roll i trygghetsarbetet, fyller Åsa Ljusberg i. Genom att återkoppla synpunkter via till exempel Tyck till-appen eller delta i trygghetsvandringar kan staden få värdefulla inspel kring vad boende och besökare uppmärksammar och ser för behov för att öka tryggheten.

– Det är ett omfattande trygghetsarbete som genomförs runt om i staden, både sociala insatser och insatser i den offentliga miljön. Vi som arbetar med dessa frågor behöver ha en dialog och vara lyhörda för synpunkter och idéer som kommer från invånarna själva, säger hon.

Stöd för de som behöver det mest

Förhoppningsvis kan samverkan kring öppna drogscener ge en extra knuff i rätt riktning när det kommer till att förhindra brott – men också underlätta arbetet med att hjälpa de som behöver en väg ut ur sitt beroende eller annan utsatthet.

– Många av personerna som upplevs skapa rädsla och otrygghet är också utsatta. Vi behöver både öka tryggheten på olika sätt i samverkan med bland annat polis och ge stöd till dem som behöver det allra mest, avslutar Maria Klemets Hellberg.

Vill du delta till att öka tryggheten i ditt närområde?

Du som bor i Stockholms stad kan lämna synpunkter och förslag kring utemiljön via Tyck till-appen.

Du kan även delta på trygghetsvandringar tillsammans med staden för att dela med dig av dina förslag och synpunkter.

Uppdaterad