Säkerhet – en prioriterad fråga i Stockholms stad

Stadens arbete med säkerhet och förmågan att hantera kriser är en förutsättning för att Stockholm ska fungera för de som bor och verkar här. Men också för att fortsätta behålla attraktionskraften för nya stockholmare, besökare och företag som vill etablera sig här.

Stadens förmåga att kunna förutse, förebygga och förhindra samhällsstörningar ska vara stark. När en oönskad händelse ändå inträffar ska rätt åtgärder vidtas på rätt sätt för att minimera dess konsekvenser. Samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas och efter en kris måste en återgång till normalläge ske så snart som möjligt.

Stockholm – i händelsernas centrum

I Stockholm händer det hela tiden mycket som berör staden ur säkerhetssynpunkt, oavsett om det är de egna verksamheterna eller andra som ansvarar.

Det kan vara fotbollsmatcher, statsbesök, demonstrationer eller andra stora publika evenemang. Det är oönskade händelser som anlagda bränder och annan kriminalitet eller till och med svåra väderförhållanden som gör att säkerhetsaspekterna blir aktuella.

Coronapandemin har påverkat stadens verksamheter på ett genomgripande sätt och ett omfattande arbete och samarbete kring olika säkerhetsåtgärder har behövts. Inte minst var stadens centrala krisledning aktiverad under en längre tid.

Ordningsvakterna är ett viktigt verktyg

Säkerhets- och trygghetsarbetet är sammanflätat och en rad insatser görs. En av dem är att staden sedan några år tillbaka anlitar ordningsvakter. Deras främsta uppgift är att skapa trygghet genom synlighet, kontaktskapande dialog, förebyggande insatser, råd och anvisningar och allmän information på stadens offentliga platser.

Uppdraget utvärderades av Malmö universitet i maj 2021, och studien visar att den upplevda tryggheten ökat på de platser där ordningsvakterna varit verksamma. De har kommit att bli ett viktigt verktyg för stadens förmåga att samverka både internt och externt och är våra ögon och öron i stadens stadsdelar.

Beredskap 24-7

I många fall går det att förbereda och samverka för att säkerställa att riskerna minimeras. Men ofta är det just det oväntade som utmärker säkerhetsarbetet och därför handlar det till stor del om beredskap.

När det inträffar störningar och incidenter finns beredskap i Stockholms stad, dygnet runt. Genom TiB, tjänsteperson i beredskap, kan staden alltid ta emot information om händelser. TiB kan snabbt skapa lägesbild och få tag i ansvarig inom organisationen för att sätta igång hanteringen kring incidenten.

I en krissituation krävs ofta snabb kommunikation, därför har staden även alltid en kommunikatör i beredskap, KiB.

Vid en större kris har stadsledningskontoret ansvaret för att leda och samordna stadens samlade krishantering genom en central krisledningsorganisation som leds av stadsdirektören. Vid extraordinära händelser kan även stadens krisledningsnämnd, bestående av borgarråden, aktiveras.

Samordning sker i hela Stockholmsregionen

Staden medverkar aktivt i den väletablerade samverkan som finns med ett fyrtiotal andra aktörer inom regionen. Det är bland andra Länsstyrelsen, räddningstjänsten, Polismyndigheten, Region Stockholm, SOS-alarm, Trafikverket och samtliga 26 kommuner.

Det är en tät samverkan, på strategisk, operativ och taktisk nivå som gör att oönskade händelser snabbt och effektivt kan hanteras så att de inte eskalerar i onödan.

Förbyggande åtgärder

En rad olika insatser genomförs i förebyggande syfte och säkerhetsansvariga runt om i staden är nyckelpersoner i arbetet.

Alla verksamheter gör en risk- och sårbarhetsanalys varje år så att organisationen kan fatta medvetna beslut kring var säkerhetsåtgärder ska sättas in.

När vi är allt mer digitaliserade har informationssäkerheten fått ett särskilt fokus, inte minst hanteringen av personuppgifter. Stadens IT-miljö tar avstamp i att skapa en robust miljö som skyddar mot angrepp och attacker.

Staden arbetar också förebyggande kring otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld och korruption för att påverka tjänstemän eller politiker i sitt beslutsfattande. Säkerheten kring de folkvalda intensifieras inför valet och är ett viktigt arbete för att säkra vårt demokratiska samhälle.

Läs mer om hur Stockholms stad arbetar med säkerhet och krisberedskap.

Uppdaterad