Ungdomar i fokus i arbetet mot skadligt bruk

Tillgänglighet, grupptryck eller psykisk ohälsa – orsakerna till skadligt bruk av exempelvis alkohol och narkotika bland unga kan vara många. Därför samverkar Stockholms stad på flera håll för att kraftsamla mot problematiken.

Stockholms stads arbete kring ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) sträcker sig längs hela kedjan: från förebyggande insatser, till att erbjuda stöd till de som hamnat i ett skadligt bruk. Särskilt fokus läggs på att skydda barn och unga från både eget och andras bruk.

– Vårt fokus ligger på att minska risken att barn och unga börjar bruka, se till att de som använder inte utvecklar ett skadligt bruk och att de som redan har ett missbruk får det stöd de behöver, sammanfattar Elin Sylvan, utredare på socialförvaltningen, stadens arbete på området.

Skolorna viktiga i det förebyggande arbetet

Elin arbetar för att öka medvetenheten om såväl varningstecken som vilket typ av stöd som finns att tillgå. Tillsammans med polisen och stadsdelsförvaltningarna tar hon fram informationsmaterial kring aktuella frågor i olika åldrar, som via skolorna når stadens vårdnadshavare och elever.

– Det handlar om att ge vårdnadshavare kunskap om var man kan vända sig, vilket stöd som erbjuds och förklara vad de kan vara observanta på, exempelvis tecken på droganvändning.

Informationen skickas oftast ut via mejl eller sociala medier, i nära anslutning till skolloven och terminsstarter. Det är ofta då ungdomar kommer i kontakt med alkohol eller narkotika för första gången.

– Huvudsyftet är att lyckas ändra attityder över tid. Det är inte så att alla ungdomar slutar dricka nästa vecka bara för att vi har gjort en informationsinsats. Men sakta kan vi förändra attityder om vi nöter på med viktig kunskap, säger Elin Sylvan.

Samverkan med krogarna leder till minskad tillgång

Det långsiktiga attitydarbetet är en viktig del i att minska skadligt bruk på sikt. Men för att omgående minska det gäller det att bland annat göra det svårare att få tag på produkterna.

Carina Cutlip, enhetschef på Tillståndsenheten i Stockholm stad, förklarar hur de genom utbildningen Ansvarsfull alkoholservering krokar arm med stockholmskrogarna för att lyckas begränsa tillgången på alkohol bland minderåriga:

– Utbildningen handlar bland annat om det juridiska, det vill säga till vem och när man får servera alkohol enligt lag. De får också lära sig hur man skapar arbetssätt som minskar risken att minderåriga blir serverade eller att andra brott begås på krogen, säger Carina Cutlip.

Utbildningen bäddar för både ett lyckat krogbesök och en bättre arbetsmiljö.

– Vi ser att det är stor skillnad på krogar där personalen har gått utbildningen och där de inte har det. I slutändan handlar det om att skapa en miljö som både personal och besökare trivs att vara i, avslutar Carina Cutlip.

Uppdaterad