Internationellt arbete och EU-relationer

I en globaliserad värld länkas det lokala samman med den globala utvecklingen och städer har de senaste decennierna kommit att spela en alltmer central roll på den internationella arenan. För att göra Stockholm till en bra stad att bo, leva och arbeta i är det avgörande att som stad aktivt förhålla sig till omvärlden och samarbeta internationellt.

Stockholms stad är en synlig aktör internationellt och öppen för samverkan med andra städer. Genom erfarenhetsutbyte kan Stockholms stads verksamheter utvecklas, och bidra till en positiv utveckling hos andra. Stadens breda internationella engagemang ger nytta för invånare, besökare och näringsliv.

Ett aktivt internationellt arbete gör att Stockholms intressen tas tillvara och möjligheten att kunna följa, påverka och ta del av processer som påverkar staden ökar. Ungefär 50 procent av en kommunal dagordning påverkas av beslut som fattas i EU. Staden arbetar därför för att påverka beslut som fattas på EU-nivå för att tillvarata stockholmarnas intressen.

Stockholms stad har många kontakter på den internationella arenan och vikten av goda relationer med omvärlden är stor. Staden är medlem i flera internationella organisationer och nätverk och finns genom dem med på ett naturligt sätt i internationella processer som rör Stockholms stads prioriterade områden.

Ett sätt för staden att utveckla sin verksamhet, utbyta idéer och testa olika lösningar tillsammans med andra är att delta i projekt som finansieras av EU. Inom ramen för olika EU-projekt finns det mycket som vi kan lära av våra regionala, nationella och europeiska grannar, men Stockholm är också en uppskattad projektdeltagare med kunskap att dela med sig av. EU-projekten bidrar till att staden får möjlighet att testa nya metoder, utbyta erfarenheter samt visa andra städer hur Stockholms stad utvecklar samhällsservicen för invånarna. Möjligheterna till EU-finansierat utvecklingsarbete sträcker sig över i princip alla stadens verksamhetsområden.

Internationella möten, evenemang och besök

Stadens politiker får många inbjudningar till att delta i internationella sammanhang och där dela goda erfarenheter från Stockholm. Inbjudningarna skickas med e-post och samordnas av stadens internationella beredning som också hanterar representationen i Stadshuset.

E-post: EUinternational@stockholm.se

E-post: kommunstyrelsen@stockholm.se  

De internationella relationerna är viktiga för Stockholm och det finns ett stort internationellt intresse för att titta närmare på hur staden arbetar inom olika verksamhetsområden som till exempel hållbarhet, stadsutveckling, arbetsmarknad, e-tjänster, barn- och äldreomsorg. Ett stort antal officiella delegationer besöker staden varje år och bidrar till att skapa goda relationer med omvärlden.

Stockholms stad tar emot delegationer på hög politisk nivå och tar fram program utifrån gemensamma önskemål och stadens prioriteringar. För sådana så kallade protokollära besök, kontakta protokollsenheten.

E-post: protocol@stockholm.se

Staden har också särskilt utvecklade program för studiebesök om stadsutveckling.

Stockholms stad tar även emot många besökare vid officiella representationsmottagningar. Besökarna är deltagare i internationella kongresser som äger rum i Stockholm. Även vid statsbesök står staden värd för en lunch.

Internationella investeringar och företagsetableringar

Stockholm har en stark tillväxt och är en attraktiv plats för internationella investerare, talanger, besökare och affärsresenärer.

Stockholm Business Region arbetar för att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion och verkar under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Det är en paketering av Stockholms image, och ett budskap. Politiker, tjänstemän, näringsliv och organisationer samt 53 kommuner i regionen har med utgångspunkt från Stockholm – The Capital of Scandinavia en gemensam ambition om hur regionen vill uppfattas internationellt. 

Stockholm för besökare

Stockholms attraktionskraft som resmål ökar och allt fler internationella besökare kommer hit för att uppleva Stockholm. På stadens turistcenter, Stockholm Visitor Center i Kulturhuset, kan besökare få service och tips om saker att uppleva i staden.

Organisation

Stadens internationella arbete ska bidra till att förverkliga stadens långsiktiga strategier och vision och bidra till bättre välfärd och livskvalitet för stockholmarna.

Internationella enheten på stadsledningskontorets avdelning kommunikation och omvärld ansvarar för att styra, leda och samordna stadens internationella arbete och ansvarar för de övergripande styrdokumenten. Enheten stöttar stadens verksamheter och förtroendevalda kring internationella frågor och EU-frågor.

Internationella beredningen är finansborgarrådets beredning för internationella frågor. Beredningen samordnar delar av stadens internationella synlighet.

Stockholm Business Region har i uppdrag att utveckla Stockholm som etablerings- och besöksdestination och är ett helägt bolag till Stockholms stad med sina två dotterbolag; Visit Stockholm och Invest Stockholm.

Styrande dokument

Internationell strategi för Stockholms stad

Staden har en stadsövergripande internationell strategi som sätter ramarna för stadens internationella arbete.

Internationell strategi för Stockholms stad (pdf)

EU-policy för Stockholms stad

EU-policyn klargör att tre ömsesidigt förstärkande principer ska styra stadens EU-arbete:

  1. Staden ska verka för att beslut inom EU fattas så nära medborgarna som möjligt.
  2. Staden ska verka för ett EU som är socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart.
  3. Staden ska verka för att EU:s politik är väl avvägd och väl underbyggd.

Stockholms stads EU-policy (pdf)

Uppdaterad