Internationella relationer och EU-policy arbete

Stockholms stad är en aktiv internationell aktör, som samverkar brett med andra städer. Genom detta erfarenhetsutbyte kan stadens verksamheter utvecklas och även bidra till en positiv utveckling i andra städer. Stockholms breda internationella engagemang utvecklar staden till nytta för dess invånare, besökare och näringsliv.

Ett aktivt internationellt arbete gör att Stockholms intressen tas tillvara och möjligheten att kunna följa, påverka och ta del av processer som påverkar staden ökar. Ungefär 50 procent av en kommunal dagordning påverkas av beslut som fattas i EU. Staden arbetar därför för att påverka beslut som fattas på EU-nivå för att tillvarata stockholmarnas intressen.

Stockholms stad har många kontakter på den internationella arenan och vikten av goda relationer med omvärlden är stor. Staden är medlem i ett stort antal internationella organisationer och nätverk och finns genom dem med på ett naturligt sätt i internationella processer som rör Stockholms stads prioriterade områden.

Ett sätt för staden att utveckla sin verksamhet, utbyta idéer och testa olika lösningar tillsammans med andra är att delta i projekt som finansieras av EU. Inom ramen för olika EU-projekt finns det mycket som vi kan lära av våra regionala, nationella och europeiska grannar, men Stockholm är också en uppskattad projektdeltagare med kunskap att dela. Möjligheterna till EU-finansierat utvecklingsarbete sträcker sig över i princip alla stadens verksamhetsområden.

Internationella möten, evenemang och besök

De internationella relationerna är viktiga för Stockholm och det finns ett stort internationellt intresse för att titta närmare på hur staden arbetar inom olika verksamhetsområden som till exempel hållbarhet, stadsutveckling, arbetsmarknad, e-tjänster, barn- och äldreomsorg. Ett stort antal officiella delegationer besöker staden varje år och bidrar till att skapa goda relationer med omvärlden.

Inbjudningar till internationella sammanhang

Stadens politiker får många inbjudningar till att delta i internationella sammanhang och där dela goda erfarenheter från Stockholm. Inbjudningarna hanteras genom finansborgarrådets internationella beredning, som också behandlar representationen i Stadshuset.

E-post: EUinternational@stockholm.se

E-post: kommunstyrelsen@stockholm.se

Protokollära besök

Stockholms stad tar emot delegationer på hög politisk nivå och tar fram program utifrån gemensamma önskemål och stadens prioriteringar. För sådana så kallade protokollära besök, kontakta protokollsenheten.

E-post: protocol@stockholm.se

Studiebesök om stadsutveckling

Staden har också särskilt utvecklade program för studiebesök om stadsutveckling.

Representationsmottagningar

Stockholms stad tar även emot många besökare vid officiella representationsmottagningar, där besökarna är inbjudna gäster eller deltagare i internationella kongresser som äger rum i Stockholm. Även vid statsbesök står staden värd för en lunch.

Stockholm för besökare

Stockholms attraktionskraft som resmål ökar och allt fler internationella besökare kommer hit för att uppleva Stockholm. På webbplatsen Visit Stockholm kan besökare få service och tips om saker att uppleva i staden.

Internationella investeringar och företagsetableringar

Stockholm Business Region är ett helägt bolag till Stockholms stad som har i uppdrag att utveckla Stockholm som etablerings- och besöksdestination. Stockholm har en stark tillväxt och är en attraktiv plats för internationella investerare, talanger, besökare och affärsresenärer. Stockholm Business Region arbetar för att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Organisation

Stadens internationella arbete ska bidra till att förverkliga stadens långsiktiga strategier och vision och bidra till bättre välfärd och livskvalitet för stockholmarna.

Internationella enheten på stadsledningskontorets avdelning kommunikation och omvärld ansvarar för att styra, leda och samordna stadens internationella arbete och ansvarar för de övergripande styrdokumenten. Enheten stöttar stadens verksamheter och förtroendevalda kring internationella frågor och EU-frågor.

Internationella beredningen är finansborgarrådets beredning för internationella frågor och representationen i Stadshuset. Beredningen samordnar delar av stadens internationella synlighet.

Styrande dokument

Staden har en stadsövergripande internationell strategi som lägger fast övergripande mål, inriktningar, principer samt arbetssätt och ansvarsfördelning för hur stadens internationella arbete ska bedrivas.

Internationell strategi för Stockholms stad (pdf)

Stockholms stads EU-policy klargör att tre ömsesidigt förstärkande principer ska styra stadens EU-arbete:

  1. Staden ska verka för att beslut inom EU fattas så nära medborgarna som möjligt.
  2. Staden ska verka för att EU:s politik är väl avvägd och väl underbyggd.
  3. Staden ska verka för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samt demokratiskt och innovativt EU.

Stockholms stads EU-policy (pdf)

Uppdaterad