EU-policyarbetet

Många beslut som fattas på EU-nivå påverkar staden och dess verksamheter. Staden arbetar aktivt för att påverka utformningen av EU-lagar och tillvarata stockholmarnas intressen i EU.

Studier visar att EU påverkar ungefär hälften av ärendena på en genomsnittlig dagordning för ett kommunfullmäktigesammanträde. Till exempel reglerar EU-lagar hur staden får upphandla varor och tjänster, mycket av den kommunala tillsynen på miljöområdet och EU-beslut har en stor inverkan på staden i dess roll som arbetsgivare.

Organisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, visar i rapporten ”EU i lokalpolitiken” på ett pedagogiskt sätt hur EU påverkar svenska kommuners verksamheter. Rapporten kan laddas ned eller beställas på SKR:s webbplats.

Staden ska vara aktiv i det europeiska arbetet

Kommunfullmäktige har i den internationella strategin från 2021 slagit fast att staden ska arbeta aktivt för att påverka utformningen av EU-lagar som inverkar på staden och tillvarata stockholmarnas intressen i EU.

Kommunstyrelsen har ansvar för stadens uppfattning i stadsövergripande EU-frågor. Nämnder och bolagsstyrelser beslutar om stadens uppfattning i verksamhetsspecifika EU-policyfrågor.

Stadens EU-policy

Stadens övergripande position i EU-frågor slås fast i EU-policyn. EU-policyn klargör att tre ömsesidigt förstärkande principer ska styra stadens EU-arbete:

  • Staden ska verka för att beslut inom EU fattas så nära medborgarna som möjligt.
  • Staden ska verka för att EU:s politik är väl avvägd och väl underbyggd.
  • Staden ska verka för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, samt demokratiskt och innovativt EU.

För att precisera Stockholms stads EU-policy ska berörda nämnder och bolagsstyrelser anta egna riktlinjer för sitt EU-policyarbete.

EU-policy för Stockholms stad (pdf)

Stadens påverkansarbete

Internationella enheten vid stadsledningskontoret samordnar och utvecklar stadens EU-policyarbete. Enheten har i uppdrag att säkerställa att staden uppmärksammar, analyserar och påverkar viktiga beslut som fattas på EU-nivå. Eftersom ett EU-beslut kan påverka många av stadens verksamheter är det viktigt att stadens påverkansarbete görs på ett samordnat sätt.

Staden bedriver påverkansarbete på egen hand och tillsammans med andra, till exempel genom stadens samarbetsorganisationer Eurocities, Stockholmsregionens Europaförening, och Sveriges Kommuner och Regioner.

Uppdaterad