Organisationer och nätverk

Ett sätt för staden att delta i det internationella samarbetet är genom medlemskap i ett antal internationella organisationer och nätverk.

Som global aktör för urbana frågor bidrar Stockholm till att förbättra livskvaliteten för sina medborgare, bland annat genom ett aktivt påverkansarbete kring till exempel EU-lagstiftning eller klimatfrågor.

Staden har en självklar gemenskap med andra huvudstäder och särskilt de nordiska huvudstäderna. Staden har dock inga utpekade vänorter och tecknar inte vänortsavtal. Avtal mellan fackförvaltningar i olika städer kan tecknas i enskilda fall.

Ett sätt för staden att delta i det internationella samarbetet är genom medlemskap i internationella organisationer och nätverk. Genom medlemskapen finns staden på ett naturligt sätt med i internationella processer som rör stadens prioriterade områden.

C40 Cities är en organisation som samlar de största städerna i världen och arbetar för att bekämpa klimatförändringarna. Stockholms stad är sedan 2007 medlem som en så kallad "innovationsstad". Det betyder att Stockholm är medlem tack vare sitt innovativa och ledande klimatarbete, trots att det inte är en av de största städerna i världen. Mellan 2019-2022 var staden del av i organisationens styrgrupp.

Stockholm har identifierat C40 som en av de organisationer som på ett tydligt sätt för städers talan i den internationella klimatdebatten och på ett effektivt sätt organiserat sig så att städerna själva kan sätta agendan för de processer och ramverk som bör prioriteras. Staden ser C40 som ett effektivt redskap för att förstärka stadens eget arbete inom ett antal operativa områden samt att synliggöra Stockholms utmärkande resultat internationellt.

CHANGE grundades 2020 med målsättningen att bidra till arbetet att inom en generation nå målet om ett jämställt samhälle.

Nätverket samlar 12 städer globalt som bedriver ett strategiskt och innovativt jämställdhetsarbete.

Stockholms stad är medlem i CHANGE sedan 2023.

Stockholm är sedan 2014 medlem av Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA). Organisationen samlar de städer i världen med de högst satta målen och planerna för att minska utsläpp av växthusgaser. CNCA startades 2014 som ett initiativ inom ramen för C40 Cities med målet att genomföra gemensamma forskningsprojekt på området utsläppsminskningar i städer.

CNCA erbjuder ett unikt forum för utbyte av erfarenheter och samarbete mellan klimatchefer. Det finns en stor potential i att flytta fram stadens positioner och ytterligare dra nytta av vad CNCA kan erbjuda i form av projektsamarbeten, projektfinansiering, kommunikation och policypåverkan.

ECCAR är den europeiska delen av en internationell koalition av städer mot rasism. Nätverket ger städer ett forum för att utbyta erfarenheter för att förbättra sina handlingsprogram mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.  

Arbetet utgår från ett tiopunktsprogram av åtaganden som medlemsstäderna förväntas integrera i sina strategier och policyprogram. Stockholms stad är medlem av ECCAR sedan 2015.

EIT Urban Mobility är ett initiativ från European Institute of Innovation and Technology (EIT), det största innovationsnätverket i Europa och en del av Europeiska Unionen. Nätverket arbetar tillsammans med universitet, företag och städer runt om i Europa för att skapa systemlösningar som frigör det offentliga rummet samtidigt som de flyttar fler människor runt staden mer effektivt.

Stockholm har varit medlem sedan 2019 och fokuserar på att bygga upp en livlig stad där människor & gods är prioriterade och samtidigt utveckla klimatsmarta lösningar tillsammans med de mest innovativa städerna i Europa.

Eurocities är en storstadsorganisation med över 200 medlemsstäder från ett trettiotal länder i Europa. Stockholms stad har varit medlem sedan 1995. Eurocities arbetar för att stärka storstädernas ställning i EU.

En stor del av EU:s politiska beslut påverkar städer och dess invånare. Eurocities arbetar för att städernas speciella förutsättningar inte ska förbises i EU. För att bidra med goda exempel kring stadsutveckling koordinerar Eurocities utvecklingsprojekt som drivs av medlemsstäderna. Genom att medverka i Eurocities arbete har staden goda möjligheter att knyta kontakter med andra medlemsstäder samt att påverka utvecklingen av frågor som har betydelse för Stockholm.

Stockholms stad var ordförande i Eurocities mellan 2018-2020. Från och med juni 2023 är trafikborgarråd Lars Strömgren vice ordförande i nätverkets mobilitetsforum.

Stockholm har varit medlem av ICLEI sedan mitten av 1990-talet. Med över 1500 medlemmar i 124 länder utgör nätverket en av de viktigaste organisationerna i arbetet med för att stärka städers klimat- och hållbarhetsarbete internationellt.

Organisationen har fått en central roll att officiellt representera den lokala nivån vid internationella klimatförhandlingar. Tillsammans med det mer konkreta projektarbetet som genomförs inom ICLEI Europe, bidrar det strategiska påverkansarbetet till att stärka Stockholms positionering som världsledande i genomförandet av Parisavtalet.

Ett nätverk som ska bidra till arbetet för trygga och säkra nordiska städer. Genom medlemskapet kan staden ta del av erfarenhetsutbyten kring förebyggande åtgärder mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Nordic Safe Cities har 19 städer som medlemmar och samtliga nordiska huvudstäder ingår i nätverket. Stockholms stad är medlem i sedan 2018.

OECD Inclusive Growth in Cities är ett initiativ som OECD startade 2016. Initiativet stödjer styrande att analysera brister i social jämlikhet och finna strategier för ökad jämlikhet och tillväxt. Tanken är att initiativet dels ska innebära en plattform för erfarenhetsutbyte dels en borgmästarekoalition.

Finansborgarrådet är en av cirka 50 borgmästare som inbjudits till initiativet och som ska fungera som globala föredömen. Utöver årliga borgmästarkonferenser arrangerar initiativet bland annat olika webbinarier. Initiativet och också tillsammans med Bloomberg Philanthropies tagit fram rapporter om innovationskapaciteten i städer.

POLIS är ett mobilitets- och transportnätverk för europeiska städer och regioner. Fokus är erfarenhetsutbyte, policyarbete, forskning och transportinnovation. Nätverket samlar 98 medlemmar, varav 21 forskningsinstitut och mobilitetsorganisationer, tillfrågas ofta av EU-kommissionen och andra relevanta europeiska aktörer att inkomma med synpunkter och delta i expertarbetsgrupper som berör hållbar trafik i städer och regioner.

Arbetet i POLIS sker huvudsakligen på tjänstemannanivå genom EU-finansierade projekt samt i nätverkets arbetsgrupper. Många av de frågor nätverket jobbar med är av stor vikt för Stockholms stad, bland annat luftkvalité, buller, tillgänglighet, säkerhet i trafiken, effektiva trafikflöden och politiskt ledarskap.

Stockholms stad är också representerade i POLIS styrgrupp som förbereder årsmötets beslut om bland annat nätverkets budget, policypositioner och övergripande aktiviteter.

Strong Cities Network är ett nytt nätverk för städer aktiva i kampen mot våldbejakande extremism. Nätverket bildades i samband med ett möte i New York i september 2015 och koordineras av The Institute for Strategic Dialogue (ISD), en oberoende organisation med säte i London, Storbritannien.  

Medlemskapet i Strong Cities Network ger staden en internationell plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra städer i en för staden högt prioriterad fråga. Stockholms stad är medlem sedan 2015.

WHO:s globala nätverk för åldersvänliga städer och samhällen, WHO Global Network for age-friendly Cities and Communities (GNAFCC) omfattar för över 900 städer och samhällen i 46 länder. Stockholms stad har varit medlem sedan 2017.

Nordens välfärdscenter har under 2019 skapat ett nätverk enbart för de nordiska länderna i syfte att öka samarbetet mellan dessa. Genom att vara medlem i nätverket har Stockholm förbundit sig att arbeta i enlighet med en modell WHO tagit fram som syftar till att städer ska bli mer åldersvänliga.

Som stöd för stadens arbete finns ”Strategi för en äldrevänlig stad, underlag till program” som kommunfullmäktige fattade beslut om våren 2018 samt den baslinjemätning som stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum genomfört på uppdrag av, och i samarbete med staden.

Strategi för en äldrevänlig stad (pdf)

Uppdaterad