Organisationer och nätverk

Ett sätt för staden att delta i det internationella samarbetet är genom medlemskap i ett antal internationella organisationer och nätverk.

Genom ett medlemskap i internationella organisationer finns staden på ett naturligt sätt med i internationella processer som rör stadens prioriterade områden.

Genom att vara en global aktör för urbana frågor bidrar Stockholm till att förbättra livskvaliteten för sina medborgare, bland annat genom ett aktivt påverkansarbete kring till exempel EU lagstiftning eller klimatfrågor.

Stadens policy är att vänortsavtal i princip inte tecknas men att alla huvudstäder av princip är vänorter till Stockholm. Avgränsade avtal mellan fackförvaltningar i olika städer kan tecknas i enskilda fall.

C40 Cities - Climate Leadership Group samlar de största städerna i världen och arbetar för att bekämpa klimatförändringarna.

Städer står för en övervägande stor del av utsläppen av världens växthusgaser (80 procent) och därför är det viktigt att städer ges en aktiv roll i bekämpningen av växthusgaserna.

Stockholm har varit med i C40 sedan 2007 och är en så kallad "innovationsstad". Detta betyder att Stockholm trots dess ringa storlek får vara med i samarbetet på grund av det goda arbete staden bedriver på klimatområdet.

WHO:s globala nätverk för åldersvänliga städer och samhällen, WHO Global Network for age-friendly Cities and Communities (GNAFCC) omfattar för över 900 städer och samhällen i 46 länder. Stockholms stad har varit medlem sedan 2017.

Nordens välfärdscenter har under 2019 skapat ett nätverk enbart för de nordiska länderna i syfte att öka samarbetet mellan dessa. Genom att vara medlem i nätverket har Stockholm förbundit sig att arbeta i enlighet med en modell WHO tagit fram som syftar till att städer ska bli mer åldersvänliga.

Som stöd för stadens arbete finns ”Strategi för en äldrevänlig stad, underlag till program” som kommunfullmäktige fattade beslut om våren 2018 samt den baslinjemätning som stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum genomfört på uppdrag av, och i samarbete med staden.

Strategi för en äldrevänlig stad (pdf)

Eurocities är en storstadsorganisation med över 130 medlemsstäder från ett trettiotal länder i Europa. Stockholms stad har varit medlem sedan 1995. Eurocities arbetar för att stärka storstädernas ställning i EU.

En stor del av EU:s politiska beslut påverkar städer och dess invånare. Eurocities arbetar för att städernas speciella förutsättningar inte ska förbises i EU. För att bidra med goda exempel kring stadsutveckling koordinerar Eurocities utvecklingsprojekt som drivs av medlemsstäderna. Genom att medverka i Eurocities arbete har staden goda möjligheter att knyta kontakter med andra medlemsstäder samt att påverka utvecklingen av frågor som har betydelse för Stockholm.

Fram till 2020 var Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr ordförande i Eurocities.

ICLEI, Local Governments for Sustainability, är ett nätverk där stadsledningskontoret ansvarar för stadens medverkan. Nätverket arbetar för hållbar utveckling i världens städer.

ICLEI grundades 1990 och kallades då the International Council for Local Environmental Initiatives. Nätverket var resultatet av ett möte då mer än 200 lokala myndigheter från 43 länder samlades på FN:s högkvarter i New York. Idag är över 1034 städer och regioner medlemmar i nätverket och antalet växer ständigt.

Staden har i samarbete med ICLEI hållit internationella klimatkonferenser i Stockholm, dels i november 2001 och dels i maj 2006.

ECCAR, European Coalition of Cities Against Racism, är den europeiska delen av en internationell koalition av städer mot rasism. ECCAR lanserades av FN-organet UNESCO år 2004 för att skapa ett nätverk av städer och kommuner som vill utbyta erfarenheter för att förbättra sina handlingsprogram för kampen mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.  

Arbetet utgår från ett tiopunktsprogram av åtaganden som medlemsstäderna förväntas integrera i sina strategier och policyprogram. Stockholms stad är medlem av ECCAR sedan år 2015.

Strong Cities Network är ett nytt nätverk för städer aktiva i kampen mot våldbejakande extremism. Nätverket bildades i samband med ett möte i New York i september 2015 och koordineras av The Institute for Strategic Dialogue (ISD), en oberoende organisation med säte i London, Storbritannien.  

Medlemskapet i Strong Cities Network ger staden en internationell plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra städer i en för staden högt prioriterad fråga. Stockholms stad är sedan bildandet medlem av såväl nätverket som av dess styrelse. 

OECD Inclusive Growth initiative är ett initiativ som OECD, organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling, och the Ford Foundation startade 2012. Organisationen syftar till att stödja styrande att analysera brister i social jämlikhet och finna strategier för ökad jämlikhet och tillväxt.

För att operationalisera initiativet ytterligare lanserade dessa två aktörer 2016 – i samarbete med den informella OECD-gruppen Group of Friends of Inclusive Growth, som leds av USA:s ambassadör till OECD – The Inclusive Growth in Cities initiative.

Tanken är att initiativet ska innebära en plattform för utbyte av best practice. Finansborgarrådet är en av 50 borgmästare som inbjudits till initiativet såsom Champion Mayor for Inclusive Growth. Tanken är att dessa borgmästare ska fungera som globala föredömen.

CNCA, Carbon Neutral Cities Alliance, uppstod ur ett forskningsprojekt som organisationen C40 Cities Climate Leadership Group initierade 2014. Projektets syfte var att samla de städer i världen med de mest ambitiösa planerna för att bli fossilbränslefria, eller koldioxidneutrala till 2050 eller tidigare. Stockholm identifierades som en av 17 städer som har uttalade planer att drastiskt minska sina utsläpp.

Några av de ursprungliga medverkande städerna (Boulder, Köpenhamn, Melbourne, Oslo, Portland, Seattle, Vancouver, Washington DC och Yokohama) utgör styrgrupp för alliansen. Organisationerna Urban Sustainability Directors Network, C40 Cities Climate Leadership Group och Innovation Network for Communities står för att bemanna initiativets kansli.

EIT Urban Mobility är ett initiativ från European Institute of Innovation and Technology (EIT), det största innovationsnätverket i Europa och en del av Europeiska Unionen. Nätverket arbetar tillsammans med universitet, företag och städer runt om i Europa för att skapa systemlösningar som frigör det offentliga rummet samtidigt som de flyttar fler människor runt staden mer effektivt.

Stockholm har varit medlem sedan 2019 och fokuserar på att bygga upp en livlig stad där människor & gods är prioriterade och samtidigt utveckla klimatsmarta lösningar tillsammans med de mest innovativa städerna i Europa.

Uppdaterad