Internationella beredningen

Internationella beredningen är en beredning under kommunstyrelsen som samordnar stadens internationella ärenden och så kallade representationsärenden.

Internationella beredningen leds av finansborgarrådet och deltar gör kommunfullmäktiges ordförande, oppositionsledaren och fullmäktiges 1:e vice ordförande. Till internationella beredningen adjungeras vd för Stockholms Business Region AB.

De internationella ärenden som behandlas är:

  • inbjudningar till stadens förtroendevalda att representera staden vid konferenser och möten i utlandet
  • förfrågningar om internationella samarbeten
  • förfrågningar om deltagande i internationella organisationer och nätverk
  • ärenden kopplade till kommunstyrelsens medlemskap i internationella organisationer.

De representationsärenden som behandlas är förfrågningar om representationsmottagningar i Stadshuset.

Internationella beredningens syfte

Syftet med internationella beredningens hantering av de internationella ärendena är att bättre samordna stadens internationella frågor. En enhetlig bedömning av stadens internationella åtaganden bidrar till att målen i stadens vision, kommunfullmäktiges budget samt den av kommunfullmäktige antagna internationella strategin kan uppfyllas.

Målet är att öka verksamhetsnyttan av det internationella arbetet samt vara noga med och synliggöra hur skattemedel används. I minnesanteckningarna från beredningens sammanträden finns information om vilka ärenden som tagits upp i beredningen och vad som beslutats.

Internationella beredningen sammanträder cirka tio gånger per år. Internationella enheten vid stadsledningskontorets kommunikations- och omvärldsavdelning handlägger internationella ärenden till beredningen. Protokollsenheten, även den en del av kommunikations- och omvärldsavdelningen, handlägger representationsärenden.

Uppdaterad