Stadens vision

Vår vision visar vägen till framtidens Stockholm. Den ger hela organisationen en gemensam riktning och hjälper verksamheterna att tillsammans skapa morgondagens välfärd.

Stockholms stad har under många år arbetat utifrån en samlande vision om framtidens Stockholm. Med en gemensam vision får alla stadens förvaltningar och bolag en given riktning utöver de lagar och direktiv som berör den egna verksamheten.

Visionen innehåller tre målområden:

  • Mångsidig storstad för alla
  • Hållbart växande och dynamisk
  • Smart och innovativ storstad.

Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm (pdf)

Stockholm år 2040 – En växande storstad, karta (pdf)

Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

Hur ser Stockholm ut år 2040? Det enkla svaret är att det kommer att vara annorlunda. År 2040 är vi nära 1,3 miljoner stockholmare, i en Stockholms-region med drygt 3 miljoner invånare. Stockholm har fortsatt att växa och allt fler människor kommer vilja leva sina liv här. Det kommer att finnas betydligt fler barn och äldre. Fler stockholmare med skilda behov ställer höga krav på att stadens gemensamma yta och resurser används klokt, effektivt och innovativt.

Stockholm påverkas även av flera andra stora samhällsutmaningar. Det förändrade klimatet är kanske den största utmaningen för framtiden, som kräver både minskade utsläpp och en omfattande anpassning. Hårdnande konkurrens i världsekonomin kräver samtidigt att vi kraftfullt arbetar för att Stockholm ska fortsätta vara världsledande inom forskning, företagande och design. Den ökade otryggheten och den sociala polariseringen är en annan utmaning. Segregationen behöver minska och integrationen öka. Stockholm ska vara en bra stad att leva i för alla.

Så här arbetar staden utifrån visionen

För en stor och komplex organisation i snabb utveckling är ett gemensamt mål särskilt viktigt. Det ger vägledning och motiverar stadens alla medarbetare i det dagliga arbetet och det skapar en plattform för samarbete med andra aktörer både lokalt, regionalt och internationellt. Det ger också Stockholmarna en förståelse för stadens verksamheter och ledning, samt hur Stockholm ska vara år 2040.

Uppdaterad vision 2020

Visionen ska ge en strategisk utblick som behövs för att på bästa sätt utveckla Stockholm så att vår stad fortsätter att vara fantastisk att bo, leva och verka i. Stockholm och dess omvärld förändras hela tiden. För att visionen ska ligga i takt med tiden kan den behöva ses över ibland. Med utgångspunkt i trender och globala strukturer som har betydelse för Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar, reviderades stadens vision 2020. Arbetet har skett i bred dialog med stadens verksamheter och mängd externa aktörer. Kommunfullmäktige fattade beslut om den reviderade visionen den 15 juni 2020.

Tidigare visionsarbete

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla antogs av kommunfullmäktige den 30 januari 2017.

Den är uppdelad i fyra avsnitt med beskrivning av de kvaliteter som ska utmärka Stockholm år 2040:

  • Ett Stockholm som håller samman
  • Ett klimatsmart Stockholm
  • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
  • Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla (pdf)

Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass

Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass var stadens första visionsdokument och antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2007.

Stockholm beskrivs i visionen som:

  • Mångsidig och upplevelserik
  • Innovativ och växande
  • Medborgarnas Stockholm.

Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass (pdf)

Uppdaterad