Pingvinpriset

Pingvinpriset uppmärksammar personer och verksamheter i Stockholms stads förvaltningar och bolag som aktivt arbetar för att minska stadens klimat- och miljöpåverkan.

Pingvinpriset har delats ut i stadens verksamheter sedan 2012. Sedan 2021 omfattar kriterierna alla verksamheter som bidrar till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram.

Syftet med priset är att uppmärksamma vardagshjältar i Stockholms stad som konkret arbetar för att staden ska uppnå sina klimat- och miljömål.

Jury

Pingvinprisets mottagare utses av en jury som består av stadens miljödirektör och stadens klimatchef.

Pristagare

Genom åren har allt ifrån skolors, förskolors och andra verksamheters praktiska klimatarbete till hela förvaltningars och bolags långsiktiga klimatstrategier uppmärksammats med utmärkelsen.

Oliver Karlöf och arbetsgruppen för fiskevård vid Idrottsförvaltningen tilldelades Pingvinpriset för sitt målmedvetna och långsiktiga arbete med att förbättra och skapa nya livsmiljöer för fisken i länet.

Arbetsgruppen står bakom åtgärder som Lillsjöns gäddvåtmark, årlig stödutsättning av rovfisk och det årliga julgransprojektet.

Med sina kreativa förslag kring till exempel kajbalkonger och medverkan i stadens planer kring nya rev bidrar Oliver till nytänk och engagemang i stadens arbete för god vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.

Christina Salmhofer och arbetsgruppen för klimatanpassningar i Norra Djurgårdsstaden tilldelas priset för att tillsammans ha tagit sig an klimatanpassningsutmaningarna i Norra Djurgårdsstaden på ett holistiskt sätt.

Detta möjliggörs av ett tätt samarbete över förvaltningsgränserna och avvägningar mellan olika intressen inom klimatanpassning, trafikplanering och stadsmässighet.

Eftersom många intressenter samarbetar stödjer systemen som tas fram varandra, till exempel sedumtak som tar emot regnvatten, växtbäddar som absorberar och håller vatten innan detta förs vidare till gatuträd och vattendrag.

Lösningarna är ofta mångfunktionella och bidrar till ökad biologisk mångfald och sociala värden. Arbetsmetoderna kan inspirera andra att pröva liknande satsningar.

Jean-Louis Dessalles och trafikkontoret samt Love Örsan och Skärholmens stadsdelsförvaltning för arbetet med Vårbergstoppen

De får Pingvinpriset för att tillsammans ha skapat ett vackert gestaltat landskap med höga naturvärden på Vårbergstoppen. Ett extra plus är att många av åtgärderna som bidrar till ökad biologisk mångfald på Vårbergstoppen kan upprepas, det kan inspirera allmänheten, bostadsbolag och fastighetsägare. Åtgärderna bidrar till miljöprogrammet mål 5 – ett Stockholm med biologisk mångfald i välfungerande och sammanhängande ekosystem kan uppnås.

Liselothe Engelgren med kollegor vid serviceförvaltningen upphandling och inköp för arbetet med att ställa och följa upp krav på hållbar plast i stadens upphandlingar.

Tack vare Liselothes engagemang och kloka prioriteringar i plastfrågan, möjliggörs att flera mål i stadens miljöprogram kan uppnås.

Yassine Kazi-Tani och idrottsförvaltningen för sitt ambitiösa arbete med miljöprogram och klimathandlingsplan 2020-2023.

Dokumentet definierar verksamheternas nuläge, mål, vilka miljö- och klimatbesparande åtgärder som ska genomföras samt hur mycket utsläppen av växthusgaser kommer minska om projekten genomförs. På så sätt blir miljöprogrammet och handlingsplanen 2020–2023 ett verkligt stöd i arbetet och kan också inspirera andra som ska ta fram liknande måldokument.

Anders Aringstam och Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning för att bidra till stadens klimatmål genom att byta ut stora delar av belysningen samt gamla och uttjänta vitvaror mot mer energieffektiva modeller.

Den lilla, men viktiga, handlingen bidrar till att stadens totala energianvändning minskar.

Uppdaterad