Framsteget

Inom Stockholms stad vill vi främja nytänkande, förnyelse och innovation. Därför delar vi ut priset Framsteget.

I Stockholms stad vill vi lära oss av varandra, för att tillsammans kunna leverera den bästa livskvaliteten för de som lever, vistas och verkar här. Framsteget delas därför ut till en eller flera verksamheter inom staden som har gjort något nytt som bör lyftas och spridas.

Framsteget är till för att belöna och synliggöra innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som uppmuntrar utveckling inom staden. Utveckling som inneburit ökad resurseffektivitet eller högre kvalitet för stockholmarna – de vi faktiskt är till för.

Har ni, i din verksamhet, gjort något extra bra som därför bör spridas inom staden? Har ni vågat testa något nytt, något stort eller litet, som har gjort skillnad?

Framsteget söker efter en utveckling som är införd i verksamheten.

Delta i Framsteget

Alla verksamheter inom stadens kommunala förvaltningar och bolag kan delta i Framsteget. Även entreprenader och andra enskilt drivna verksamheter som till huvuddelen finansieras av Stockholms stad kan delta.

Kriterier

För att delta i Framsteget finns det några kriterier som verksamheterna ska uppnå. Det ska också framgå i ansökan.

 • Verksamheten bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål.
 • Verksamheten har visat på mod att ha vågat prova något nytt när det gäller innovation, digitalisering eller kvalitetsarbete.
 • Verksamheten har visat på en förnyad metod eller arbetssätt eller organisation.
 • Verksamheten har visat på resultat, effekt eller nytta för dem som verksamheten är till för.
 • Det ska finnas förutsättningar att sprida och ”skala upp”.
 • Det ska vara en hållbar lösning, antingen miljömässigt, socialt, ekonomiskt eller organisatoriskt.

Ansökan

Ansökan till Framsteget är öppen från den 2 maj till den 20 september. Ansökan görs i särskilt formulär. Länken publiceras här när ansökan öppnar.

Ansökan till Framsteget 2024

Ansökan ska bland annat innehålla följande uppgifter:

 • Bakgrund och vilken utmaning som ledde till utveckling av verksamheten.
 • Beskrivning av vad som är det nya.
 • Beskrivning vilket resultat som utvecklingen har inneburit för dem som verksamheten är till för.
 • Beskrivning hur resultatet kan införas i större skala.
 • En sammanfattande pitch som beskriver ansökan.
 • En film på max 3 minuter som beskriver hur arbetet gått till eller vilket resultat som uppnåtts.
 • En bild som kan användas i kommunikationen.

Instruktion för film

Ansökan ska innehålla en film på max 3 minuter som beskriver utvecklingen eller färdigt resultat. Du väljer själv hur filmen spelas in.

Filmen ska laddas upp på stadens videoplattform Mediaflow. Kontakta din kommunikatör som kan ladda upp filmen åt dig och ge dig en direktlänk till filmen. Länk till filmen ska bifogas i ansökan.

Filmen används i utvärdering av bidraget och kan eventuellt även visas i andra sammanhang. Därför behöver den följa aktuella riktlinjer. Tänk på att förhålla dig till:

 • GDPR och personuppgiftshantering.
 • Tillgänglig digital offentlig service, till exempel textning.

Vinnarna

Vinnaren eller vinnarna utses av en jury och presenteras i samband med utdelningen av kvalitetsutmärkelsen i Blå hallen i Stadshuset. Vinnare får, förutom uppmärksamhet, ett diplom och en prissumma att använda till fortsatt verksamhetsutveckling. Verksamheten får också chans att delta i olika relevanta sammanhang för att sprida det goda arbetet.

Jury

Juryn består av

 • Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef
 • Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör
 • Eva Palmheden Kalms, biträdande avdelningschef, personalstrategiska avdelningen
 • Susanne Tiderman, ekonomidirektör
 • Maria Mathiasson Laxvik, it-direktör

Pristagare

Vinnare: Hållbar vård- och omsorg

Miljöförvaltningen tillsammans med Väderkvarnens äldreboende, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, äldreförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall AB samt Micasa.

Motivering

Här har vi ett unikt och gediget samarbete över förvaltnings- och bolagsgränser för att hitta lösningar på olika hållbarhetsutmaningar inom stadens äldreomsorg. För att dra nytta av tidigare erfarenheter och säkerställa uppsatta arbetsmiljökrav inom området har också extern samverkan genomförts.

Arbetet både utmanar befintliga arbetssätt och hållbarhet ur flera perspektiv. Resultatet har inneburit en minskad påverkan på miljö och klimat, genom en reducerad och medveten plastförbrukning och kemikalieanvändning.

Samarbete och samverkan inom staden när vi är som bäst!

Särskilt omnämnande: Inomhusgivare för klimatet, ekonomin och Stockholmshems hyresgäster

AB Stockholmshem

Motivering

Här visas på mod och handlingskraft från ledningen genom att ta tillfället i akt att ändra arbetssätt, fatta beslut och dela ut mandat när ett unikt tillfälle uppdagas. Handlingsutrymme, öppenhet och hållbarhet är ett genomgående förhållningssätt.

Genom mod och timing har samverkan med Telia och Stockholm Exergi gjort att ett estimerat tioårigt arbete med att installera 22 000 sensorer istället kunnat utföras på bara drygt ett år.

Resultatet har inneburit minskad energiförbrukning med cirka 7 procent i hela Stockholmshems fastighetsbestånd. Dessutom visar resultatet på nöjdare hyresgäster och sänkta kostnader.

Kort och gott, handlingskraft och mod att inspireras av!

Vinnare: Kockarna i Rinkeby-Kistas förskolor, Tillsammans för god mat och hållbart lärande

Motivering

Denna verksamhet har systematiskt utvecklats utifrån de sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsperspektiven. Verksamheten genomsyras av en kvalitativ och likvärdig förskola där barnen får en god förståelse för vikten av näringsriktig och ekologisk mat.

Genom kompetensutveckling inom näringslära, digitalisering och hållbarhet har sjukskrivningarna minskat och medarbetarna har fått en yrkesutbildning som ger karriärmöjligheter för framtiden. Arbetet har resulterat i ett team som arbetar tillsammans för att uppnå en likvärdig kvalitet i maten som serveras i samtliga kommunala förskolor i stadsdelsnämndsområdet.

I denna verksamhet får barnen en bra start i livet. De hållbara levnadsvanorna de får med sig från förskolan leder till en hållbar livsstil även framöver.

Barns dagar går inte i repris!

Prissumma: 60 000 kronor.

Vinnare: RIM-metoden, Framtidens hus, avdelningen för stadsutveckling, medborgarservice och fritid, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Motivering

Arbetslöshet, ohälsa och en misslyckad skolgång är tre stora riskfaktorer i socioekonomiskt utsatta områden. Utifrån ett väl identifierat behov drivs en strukturerad och aktivitetsbaserad ungdomsverksamhet.

Med nytänkande och ett strukturerat arbetssätt har verksamheten byggt broar mellan fritid och skola. Genom mentorskap, goda förebilder och individuella handlingsplaner får ungdomarna stöttning med bland annat läxläsning, individuella motivations- och coachningssamtal.

På kort tid har fler ungdomar fått en meningsfullare fritid samtidigt som fler också är inspirerade och motiverade till att klara av sin skolgång.

Relation, inspiration och motivation skapar tro och hopp inför framtiden!

Prissumma: 60 000 kronor.

Särskilt omnämnande: Kliniskt träningscenter, Social omsorg äldre, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Motivering

Äldre utgör en stor och växande grupp i befolkningen. Tillgången till kompetensutveckling och praktisk övning för personal, studenter och elever behöver öka.

Verksamheten erbjuder praktisk träning till vård- och omsorgspersonal, studenter och elever. Med hjälp av simulatorer, attrapper och erfaren personal stödjer och utvecklar denna verksamhet nuvarande och framtida kompetens för en äldreomsorg av hög kvalitet.

Verksamheten visar på såväl insikt, kunskap, mod och handlingskraft att våga prova något nytt för att möta framtida behov och utmaningar.

Prissumma: 30 000 kronor.

Vinnare: Förändrat arbetssätt för att hantera feriejobb, arbetsmarknadsförvaltningen

Särskilt omnämnande: Våga anmäla, våga vittna, Farsta stadsdelsförvaltning

Särskilt omnämnande: Enheten för förebyggande verksamhet, Äldreomsorg, Södermalms stadsdelsförvaltning

 

Vinnare: Gröna Solberga, testbäddar för utveckling av hållbara lösningar, Stockholmshem

Vinnare: SOLIDA, ett artificiellt system för att optimera driften av SISAB:s fastigheter, SISAB Driftavdelningen

Särskilt omnämnande: Förändrade arbetssätt till följd av pandemin, Kungsholmens dagliga verksamhet, Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Inspireras av 2020 års mottagare

Här kan du inspireras av de innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som gjort dessa till vinnare av Framsteget.

 

 

Vinnare: Nollvision undernäring, Äldreomsorgsavdelningen Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Särskilt omnämnande: Samverkansteam inom familjerätten, Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad