Framsteget

Stockholms stad vill främja nytänkande, förnyelse och innovation. Därför delar staden ut priset Framsteget till en person eller verksamhet som har gjort något som bör lyftas och spridas.

Framsteget är till för att belöna och synliggöra innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som uppmuntrar utveckling inom staden. Utveckling som inneburit ökad resurseffektivitet eller högre kvalitet för stockholmarna. Framsteget söker efter en utveckling som är implementerad i ordinarie verksamhet.

Framsteget ersätter Förnyelsepriset samt Digitaliseringspriset.

Vinnare av Framsteget 2019

Nollvision undernäring, äldreomsorgsavdelningen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Motivering: Detta arbete är ett skolexempel på hur man går från idé till projekt och implementering i ordinarie verksamhet. Det handlar om medarbetardriven innovation som utgår från brukarna. Arbetet visar på vikten av ett modigt ledarskap som vågar utmana traditionella arbetssätt och tar tillvara medarbetarnas idéer. I detta arbete har man tagit sig an utmaningen med en åldrande befolkning och hur man kan skapa en tillvaro av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Det förnyade arbetssättet är hållbart då det sparar såväl tid, pengar som miljö. Det är ett digitalt verktyg som uppdateras och utvecklas enkelt vid behov. Verktyget är lättåtkomligt och kostnadsfritt för användare och har spridits både till andra förvaltningar inom staden och till andra kommuner. Det är ett exempel på välfärdsteknik när den är som bäst – med fokus på de vi är till för, i det här fallet den äldre.

Särskilt omnämnande 2019

Samverkansteam inom familjerätten, Södermalms stadsdelsförvaltning

Motivering: Samverkan är nyckelordet i detta arbete. Här arbetar man tillsammans från flera verksamheter och utgår hela tiden från barnets situation. Genom att testa sig fram har man med befintliga resurser utvecklat en framgångsrik modell väl i överensstämmelse med barnkonventionen. Det krävs mod att bryta stuprör och att över enhetsgränser arbeta tvärprofessionellt utifrån perspektivet vad som är bäst för dem som verksamheten är till för, i det här fallet, barnet och familjen.

Vem får söka?

Alla verksamheter inom stadens kommunala förvaltningar och bolag kan delta. Därutöver kan entreprenader och andra enskilt drivna verksamheter som till huvuddelen finansieras av Stockholms stad delta.

Ansökan

Ansökan görs i särskilt formulär och ska innehålla följande uppgifter:

  • kontaktuppgifter (enhet, förvaltning, namn, kontaktperson)
  • bakgrund och vilken utmaning som ledde till verksamhetsutvecklingen
  • vad som är det nya
  • resultat som utvecklingen har inneburit för dem som verksamheten är till för
  • hur resultatet kan införas i större skala.

Bifoga gärna en film, på max 2 minuter, som beskriver utvecklingen. Filmen läggs sedan upp med lösenordsskydd på videoplattformen Film från Stockholms stad.

Formulär: Ansökan till Framsteget

Vinnarna

Framsteget delas ut i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Vinnarna får ta del av en prissumma att använda till fortsatt verksamhetsutveckling, samt delta i olika relevanta sammanhang för att sprida det goda arbetet.

Juryn

Juryn består av chefer vid stadsledningskontoret, bland andra de två biträdande stadsdirektörerna.

Uppdaterad