Trygghetspriset

Stockholms stads trygghetspris delas ut en gång per år för att uppmuntra goda initiativ som ökar tryggheten för stockholmarna.

Varje år har trygghetspriset ett särskilt tema. Priset ges till en organisation eller verksamhet i Stockholms stad som ökar invånarnas upplevelse av trygghet och minskar oron för att utsättas för brott.

Trygghetspriset 2021

Stockholm ska vara en stad med levande och trygga stadsdelar, och stockholmare ska vara trygga och säkra i staden. Socialtjänstens arbete mot missbruk och beroende är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Vi arbetar aktivt för att förebygga missbruk, beroende och kriminalitet samt stödja personer med aktivt missbruk och beroende, och ge stöd till dennes närstående. Detta sker i samverkan med många andra aktörer.

Känner du till en verksamhet eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt arbetar förebyggande mot missbruk och beroende? Alternativt som ger stöd till personer med ett aktivt missbruk och beroende, eller till dennes närstående? Du ges nu tillfälle att nominera denna verksamhet eller organisation till stadens trygghetspris 2021. Prissumman är 50 000 kronor.

Hur man nominerar till priset

Vem som helst kan nominera kandidater till Trygghetspriset och vinnaren utses sedan av en jury. Information om jurymedlemmar kommer att publiceras senare under nomineringsperioden. Ordförande för juryn är socialborgarråd Jan Jönsson.

Sista dag för nominering var den 15 september. Priset kommer att delas ut under Trygghetskonferensen 11 november.

Tidigare vinnare

Tema: Temat för 2020 års trygghetspris var arbete mot våld och kriminalitet i Stockholms stad utifrån ett genusperspektiv. Fokus låg på vad staden och olika samhällsfunktioner gör för att motverka brott i nära relation samt på flickor och kvinnors roll i den brottsproblematik vi ser växa fram i det svenska samhället.

Vinnare: År 2020 var vinnarna den ideella organisationen Storasyster och stödorganisationen Kvinnors Nätverk.

Storasyster

Motivering: ”För deras arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld. Hos Storasyster får utsatta personer samtalsstöd, juridisk rådgivning och medföljare vid kontakt med behandlingsinsatser och myndigheter som till exempel läkar-, gynekolog och psykologbesök samt vid polisanmälan eller förhör. 

Den ideella organisationen Storasyster fyller en mycket viktigt funktion i samhället för de som utsatts för olika typer av sexualbrottslighet.”

Kvinnors Nätverk

Motivering: ”För deras arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom Matildamottagningen, Linnamottagningen och Systra Mi erbjuder Kvinnors Nätverk akut skydd till utsatta flickor och kvinnor. Organisationen bedriver en öppen verksamhet med rådgivning och sociala aktiviteter.

Kvinnors Nätverk genomför utbildningar och webbutbildning för yrkesverksamma som kommer i kontakt med utsatta flickor och kvinnor genom deras verksamheter och genomför seminarier och konferenser samt erbjuder mötesplatser för aktiva och sympatisörer.”

Tema: Stockholms stad ökar arbetet för att unga människor inte ska dras in i kriminella kretsar. Därför är temat för årets trygghetspris att minska återfall i kriminalitet bland barn och unga vuxna.

Vinnare: Årets pris tilldelades den idéburna organisationen Process Kedjan.

Motivering: ”Process Kedjan är en idéburen organisation som arbetar för att ungdomar och unga vuxna, upp till 29 år, inte ska återfalla i kriminalitet och missbruk. De arbetar med coachningsprogram riktat till unga människor som sitter inlåsta på SiS institutioner, häkten och anstalter. Process Kedjan har en väl inarbetad relation med kriminalvård och häkten vilket ger dem möjlighet att arbeta innanför murarna för att nå unga människor i målgruppen. För de som befinner sig i frihet arbetar organisationen med kvalificerade kontaktpersoner, preventiva insatser och aktiviteter. Målsättningen med verksamheten är att skapa förutsättningar för de unga att bryta den destruktiva livsstilen och få möjlighet att skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet utan kriminalitet.”

Tema: Temat för 2018 års trygghetspris var Ideella föreningar eller civilsamhällesorganisationer för att lyfta samverkan mellan offentlig och ideell sektor.

Vinnare: Årets pris tilldelades tio föreningar i Östberga tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen. Det prisade arbetet bedrivs i projekt Samverkan Östberga där föreningar, boende, staden och andra aktörer arbetar tillsammans för ökad trivsel och trygghet i området. Under hösten öppnade Östberga Kulturhus.

Motivering: ”Samverkan Östberga tilldelas Stockholms stads trygghetspris för deras samverkansarbete tillsammans med stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen som syftar till att bidra till att skapa trivsel och trygghet i Östberga. Genom den nära samverkan som har byggts upp har kontaktvägarna förbättrats vilket bland annat resulterat i att de tillsammans kan skapa gemensamma aktiviteter och att problem som uppstår i området kan lösas snabbt. Under hösten har stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen öppnat ett kulturhus i Östberga som ska fungera som en kärna för det samlade föreningslivet och de ideella civilsamhällskrafterna.”

Tema: Jämställdhet och inkludering

Vinnare: Mitt 127 och Mitt 127-festivalen, Skärholmen.

Motivering: ”Genom ett inkluderande förhållningssätt där barns och ungas vilja och röster har haft en avgörande betydelse skapar organisationen Mitt 127 och Mitt 127-festivalen, i samverkan mellan civilsamhälle, lokala aktörer och ungdomarna själva, delaktighet, engagemang och stolthet för Skärholmen och för Stockholm.

Festivalen startade för sex år sedan med en uppställd basketkorg på torget i Skärholmen och har genom åren vuxit till att idag vara en av Sveriges största sommar- och vinterfestivaler med över 30 000 besökare årligen, lika många flickor som pojkar. Mitt 127 visar varje år att trygghet är något som skapas av människor och samhälle tillsammans, och att vi blir starkare om vi tar tillvara på varandras drömmar och engagemang. Stockholms stads trygghetspris för år 2017 har därför i Mitt 127 och Mitt 127-festivalen en mycket värdig och välförtjänt vinnare.

Tema: Trygghet i skolan

Vinnare: Tullgårdsskolan, Södermalm

Motivering: ”Tullgårdsskolan har på ett strukturerat sätt gjort trygghetsarbetet till en central del i skolans verksamhet. Med engagerade och kunniga medarbetare testar skolan nya sätt för att öka tryggheten för eleverna. Med månadsbarometern som verktyg genomför skolan regelbundna mätningar, analyser och åtgärder.”

Tema: Trygghetsskapande verksamheter för barn upp till 16 år

Vinnare: Parkleken Brödkaveln, Bagarmossen

Motivering: ”Parkleken Brödkaveln får Stockholms stads trygghetspris för sina nyskapande och strukturerade insatser för att öka barn och ungas upplevelse av trygghet. Parkleken ingår i ett medvetet och långsiktigt trygghetsskapande arbete i närområdet.

Tema: Utemiljön och det urbana stadsrummet

Vinnare: Tre verksamheter inom Spånga-Tensta stadsdelsområde (Tensta sim- och idrottshall, Somaliska föräldrar- och modersmålsförening och Samverkansformen Södra och Norra Järva bestående av Södra och norra Järva närpolis, fastighetsbolaget Einar Mattsson och Hjulsta grundskolor samt öppna verksamheter vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning)

Motivering: Motiveringen till att dessa tre bidragen delar priset är att verksamheter kompletterar varandra i det trygghetsskapande arbetet och skapar därmed en helhet i stadsdelsområdena Tensta och Hjulsta.

Ett delat pris mellan dessa fungerar som ett incitament för att stärka framtida samarbete och utveckla nya kreativa idéer i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i områdena. De vinnande bidragen är strukturerade, innovativa, inspirerande och innehåller ett mervärde utöver ordinarie verksamhet. De genererar allmän trygghet i det offentliga rummet.

Tema: Personer med funktionsnedsättning

Vinnare: Polisens volontärverksamhet

Motivering: ”Polisens volontärverksamhet utgör ett komplement till polisens arbete. Då ett av syftena med verksamheten är att skapa generell trygghet i närsamhället så upplever även många personer med funktionsnedsättning att deras tillvaro blivit tryggare. Det finns en telefonlinje att tillgå för alla men som framförallt gynnar personer med funktionsnedsättning då de är på väg hem sent på kvällen eller nattetid vilket medför ett mervärde i form av att funktionsnedsattas upplevelse av trygghet och livskvalitet.

Tema: Ungdomar och brott

Vinnare: Stiftelsen på rätt väg

Motivering: ”Stiftelsen får priset för att de har lyckats skapa goda relationer med ungdomar som tidigare orsakat stora problem i Skarpnäcks stadsdelsområde.”

Uppdaterad