Trygghetspriset

Stockholms stads trygghetspris delas ut en gång per år för att uppmuntra goda initiativ som ökar tryggheten för stockholmarna.

Ett viktigt mål i ett demokratiskt samhälle är att varje människa ska kunna känna sig trygg. Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och verka i. Socialtjänsten arbetar aktivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, ofta i samverkan med många andra aktörer i staden.

Vinnare av Trygghetspriset 2022

Tidigare vinnare

Tema: 2021 års tema var arbetet med missbruk och beroende som en viktig del i stadens brottsförebyggande arbete.

Vinnare: Den ideella organisationen Gatans lag

Motivering: ”För deras arbete att stötta människor, både kvinnor och män, i missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa och kriminalitet med hjälp av fotboll. Genom idrott och gemenskap ges möjlighet att bryta isolering och ensamhet och förbättra den fysiska hälsan.

Föreningen arbetar framgångsrikt med att skapa motivation och kraft hos spelarna att själva förändra sin livssituation. Den nyktra och drogfria miljö som fotbollsträningen och andra aktiviteter erbjuder bygger och stärker relationerna och gemenskapen inom laget och ökar förutsättningarna för ett drogfritt liv.”

Tema: Temat för 2020 års trygghetspris var arbete mot våld och kriminalitet i Stockholms stad utifrån ett genusperspektiv. Fokus låg på vad staden och olika samhällsfunktioner gör för att motverka brott i nära relation samt på flickor och kvinnors roll i den brottsproblematik vi ser växa fram i det svenska samhället.

Vinnare: År 2020 var vinnarna den ideella organisationen Storasyster och stödorganisationen Kvinnors Nätverk.

Storasyster

Motivering: ”För deras arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld. Hos Storasyster får utsatta personer samtalsstöd, juridisk rådgivning och medföljare vid kontakt med behandlingsinsatser och myndigheter som till exempel läkar-, gynekolog och psykologbesök samt vid polisanmälan eller förhör. 

Den ideella organisationen Storasyster fyller en mycket viktigt funktion i samhället för de som utsatts för olika typer av sexualbrottslighet.”

Kvinnors Nätverk

Motivering: ”För deras arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom Matildamottagningen, Linnamottagningen och Systra Mi erbjuder Kvinnors Nätverk akut skydd till utsatta flickor och kvinnor. Organisationen bedriver en öppen verksamhet med rådgivning och sociala aktiviteter.

Kvinnors Nätverk genomför utbildningar och webbutbildning för yrkesverksamma som kommer i kontakt med utsatta flickor och kvinnor genom deras verksamheter och genomför seminarier och konferenser samt erbjuder mötesplatser för aktiva och sympatisörer.”

Tema: Stockholms stad ökar arbetet för att unga människor inte ska dras in i kriminella kretsar. Därför är temat för årets trygghetspris att minska återfall i kriminalitet bland barn och unga vuxna.

Vinnare: Årets pris tilldelades den idéburna organisationen Process Kedjan.

Motivering: ”Process Kedjan är en idéburen organisation som arbetar för att ungdomar och unga vuxna, upp till 29 år, inte ska återfalla i kriminalitet och missbruk. De arbetar med coachningsprogram riktat till unga människor som sitter inlåsta på SiS institutioner, häkten och anstalter. Process Kedjan har en väl inarbetad relation med kriminalvård och häkten vilket ger dem möjlighet att arbeta innanför murarna för att nå unga människor i målgruppen. För de som befinner sig i frihet arbetar organisationen med kvalificerade kontaktpersoner, preventiva insatser och aktiviteter. Målsättningen med verksamheten är att skapa förutsättningar för de unga att bryta den destruktiva livsstilen och få möjlighet att skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet utan kriminalitet.”

Tema: Temat för 2018 års trygghetspris var Ideella föreningar eller civilsamhällesorganisationer för att lyfta samverkan mellan offentlig och ideell sektor.

Vinnare: Årets pris tilldelades tio föreningar i Östberga tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen. Det prisade arbetet bedrivs i projekt Samverkan Östberga där föreningar, boende, staden och andra aktörer arbetar tillsammans för ökad trivsel och trygghet i området. Under hösten öppnade Östberga Kulturhus.

Motivering: ”Samverkan Östberga tilldelas Stockholms stads trygghetspris för deras samverkansarbete tillsammans med stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen som syftar till att bidra till att skapa trivsel och trygghet i Östberga. Genom den nära samverkan som har byggts upp har kontaktvägarna förbättrats vilket bland annat resulterat i att de tillsammans kan skapa gemensamma aktiviteter och att problem som uppstår i området kan lösas snabbt. Under hösten har stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen öppnat ett kulturhus i Östberga som ska fungera som en kärna för det samlade föreningslivet och de ideella civilsamhällskrafterna.”

Tema: Jämställdhet och inkludering

Vinnare: Mitt 127 och Mitt 127-festivalen, Skärholmen.

Motivering: ”Genom ett inkluderande förhållningssätt där barns och ungas vilja och röster har haft en avgörande betydelse skapar organisationen Mitt 127 och Mitt 127-festivalen, i samverkan mellan civilsamhälle, lokala aktörer och ungdomarna själva, delaktighet, engagemang och stolthet för Skärholmen och för Stockholm.

Festivalen startade för sex år sedan med en uppställd basketkorg på torget i Skärholmen och har genom åren vuxit till att idag vara en av Sveriges största sommar- och vinterfestivaler med över 30 000 besökare årligen, lika många flickor som pojkar. Mitt 127 visar varje år att trygghet är något som skapas av människor och samhälle tillsammans, och att vi blir starkare om vi tar tillvara på varandras drömmar och engagemang. Stockholms stads trygghetspris för år 2017 har därför i Mitt 127 och Mitt 127-festivalen en mycket värdig och välförtjänt vinnare.

Tema: Trygghet i skolan

Vinnare: Tullgårdsskolan, Södermalm

Motivering: ”Tullgårdsskolan har på ett strukturerat sätt gjort trygghetsarbetet till en central del i skolans verksamhet. Med engagerade och kunniga medarbetare testar skolan nya sätt för att öka tryggheten för eleverna. Med månadsbarometern som verktyg genomför skolan regelbundna mätningar, analyser och åtgärder.”

Uppdaterad