Trygghetspriset

Stockholms stads trygghetspris delas ut en gång per år för att uppmuntra goda initiativ som ökar tryggheten för stockholmarna.

Stockholms stads trygghetspris är ett pris för verksamheter och organisationer som verkar i staden och som bidrar till att göra Stockholm tryggare. Priset delas ut den 26 oktober.

Varje år tar priset upp ett specifikt tema. År 2023 är temat ”Stärkt samverkan för ökad trygghet”. Stadens egna verksamheter, andra offentliga aktörer, näringsliv, akademi och civilsamhälle har alla en viktig roll i trygghetsarbetet. För att möta utmaningarna inom trygghetsområdet behöver många aktörer samverka för att tillsammans skapa bättre resultat.

Vilka tycker du ska få årets Trygghetspris? Känner du till ett gott exempel på samverkan mellan olika aktörer som bidrar till ökad trygghet för stockholmarna? Nu har du tillfälle att nominera goda exempel på trygghetsskapande samverkan till Stockholms stads Trygghetspris år 2023! Sista dagen för nominering är den 1 september.

Prissumman är 50 000 kronor.

Du skickar din nominering via formuläret.

Tidigare vinnare

Tema: 2022 års tema var förebyggande sociala insatser riktade till individer eller grupper där risken att hamna i destruktiva miljöer finns.

Vinnare: Projektet IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld)

Motivering: "Trygghetspriset tilldelas projektet IGOR för deras gemensamma arbete med stockholmarens trygghet i fokus. De provar nya arbetssätt och samarbetsformer för att möta utmaningar gällande såväl regelverk som olika organisationskulturer. De arbetar uppsökande, med marknadsföring och i samverkan med andra lokala aktörer för att förebygga och förhindra våld som sker i hemmet.

Genom att lagföra de som begår våldsbrott och samtidigt erbjuda hjälp och stöd till såväl gärningsman som brottsoffer verkar de för att förhindra att våldet fortsätter. De ger stöd till de brottsutsatta både praktiskt och psykiskt för att de ska kunna fullfölja polisutredningen och ta emot skydd från socialtjänsten. Projektet IGOR tilldelas priset för sitt engagerade och nyskapande samarbete med syfte – att stoppa mäns våld mot kvinnor – att rädda liv."

Tema: 2021 års tema var arbetet med missbruk och beroende som en viktig del i stadens brottsförebyggande arbete.

Vinnare: Den ideella organisationen Gatans lag

Motivering: ”För deras arbete att stötta människor, både kvinnor och män, i missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa och kriminalitet med hjälp av fotboll. Genom idrott och gemenskap ges möjlighet att bryta isolering och ensamhet och förbättra den fysiska hälsan.

Föreningen arbetar framgångsrikt med att skapa motivation och kraft hos spelarna att själva förändra sin livssituation. Den nyktra och drogfria miljö som fotbollsträningen och andra aktiviteter erbjuder bygger och stärker relationerna och gemenskapen inom laget och ökar förutsättningarna för ett drogfritt liv.”

Tema: Temat för 2020 års trygghetspris var arbete mot våld och kriminalitet i Stockholms stad utifrån ett genusperspektiv. Fokus låg på vad staden och olika samhällsfunktioner gör för att motverka brott i nära relation samt på flickor och kvinnors roll i den brottsproblematik vi ser växa fram i det svenska samhället.

Vinnare: År 2020 var vinnarna den ideella organisationen Storasyster och stödorganisationen Kvinnors Nätverk.

Storasyster

Motivering: ”För deras arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld. Hos Storasyster får utsatta personer samtalsstöd, juridisk rådgivning och medföljare vid kontakt med behandlingsinsatser och myndigheter som till exempel läkar-, gynekolog och psykologbesök samt vid polisanmälan eller förhör. 

Den ideella organisationen Storasyster fyller en mycket viktigt funktion i samhället för de som utsatts för olika typer av sexualbrottslighet.”

Kvinnors Nätverk

Motivering: ”För deras arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom Matildamottagningen, Linnamottagningen och Systra Mi erbjuder Kvinnors Nätverk akut skydd till utsatta flickor och kvinnor. Organisationen bedriver en öppen verksamhet med rådgivning och sociala aktiviteter.

Kvinnors Nätverk genomför utbildningar och webbutbildning för yrkesverksamma som kommer i kontakt med utsatta flickor och kvinnor genom deras verksamheter och genomför seminarier och konferenser samt erbjuder mötesplatser för aktiva och sympatisörer.”

Tema: Stockholms stad ökar arbetet för att unga människor inte ska dras in i kriminella kretsar. Därför är temat för årets trygghetspris att minska återfall i kriminalitet bland barn och unga vuxna.

Vinnare: Årets pris tilldelades den idéburna organisationen Process Kedjan.

Motivering: ”Process Kedjan är en idéburen organisation som arbetar för att ungdomar och unga vuxna, upp till 29 år, inte ska återfalla i kriminalitet och missbruk. De arbetar med coachningsprogram riktat till unga människor som sitter inlåsta på SiS institutioner, häkten och anstalter. Process Kedjan har en väl inarbetad relation med kriminalvård och häkten vilket ger dem möjlighet att arbeta innanför murarna för att nå unga människor i målgruppen. För de som befinner sig i frihet arbetar organisationen med kvalificerade kontaktpersoner, preventiva insatser och aktiviteter. Målsättningen med verksamheten är att skapa förutsättningar för de unga att bryta den destruktiva livsstilen och få möjlighet att skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet utan kriminalitet.”

Tema: Temat för 2018 års trygghetspris var Ideella föreningar eller civilsamhällesorganisationer för att lyfta samverkan mellan offentlig och ideell sektor.

Vinnare: Årets pris tilldelades tio föreningar i Östberga tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen. Det prisade arbetet bedrivs i projekt Samverkan Östberga där föreningar, boende, staden och andra aktörer arbetar tillsammans för ökad trivsel och trygghet i området. Under hösten öppnade Östberga Kulturhus.

Motivering: ”Samverkan Östberga tilldelas Stockholms stads trygghetspris för deras samverkansarbete tillsammans med stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen som syftar till att bidra till att skapa trivsel och trygghet i Östberga. Genom den nära samverkan som har byggts upp har kontaktvägarna förbättrats vilket bland annat resulterat i att de tillsammans kan skapa gemensamma aktiviteter och att problem som uppstår i området kan lösas snabbt. Under hösten har stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen öppnat ett kulturhus i Östberga som ska fungera som en kärna för det samlade föreningslivet och de ideella civilsamhällskrafterna.”

Uppdaterad