Trygghetspriset

Stockholms stads trygghetspris delas ut en gång per år för att uppmuntra goda initiativ som ökar tryggheten för stockholmarna.

Stockholms stads trygghetspris är ett pris för verksamheter och organisationer som verkar i staden och som bidrar till att göra Stockholm tryggare.

Nominera till årets trygghetspris

Vilka tycker du ska få årets trygghetspris? Känner du till ett gott exempel på förbyggande arbete som bidrar till ökad trygghet för personer med neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar i Stockholm? Sista dagen för nominering är den 1 september 2024.

Prissumman är 50 000 kronor.

Till nomineringsformuläret

Bakgrund till årets tema

Stadens trygghetsmätning 2023 visar att personer med funktionsnedsättning är en grupp som upplever högre otrygghet och oro för att utsättas för brott.

Den beroendeställning som många personer med funktionsnedsättning befinner sig i innebär en ökad risk att utsättas för brott. En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning är riskfaktorer som kan medföra en ökad sårbarhet både för våldsutsatthet och för olika typer av riskbeteenden.

Därför går årets trygghetspris till förebyggande arbete för ökad trygghet för personer med neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar. 

Tidigare vinnare

Tema: 2023 års tema var stärkt samverkan för ökad trygghet.

Vinnare: Farsta Trygghetsforum

Motivering: "Farsta Trygghetsforum har på ett innovativt sätt utvecklat det lokala trygghetsskapande arbetet. I detta forum deltar ett stort antal aktörer från bland annat Stockholms stad, Polisen, civilsamhället och näringslivet. Med hjälp av ett digitalt kartverktyg skapar de gemensamt en tydlig bild av var de viktigaste utmaningarna i trygghetsarbetet finns. Utifrån denna lägesbild kan aktörerna snabbt vidta konkreta åtgärder. På så sätt har Farsta Trygghetsforum bidragit till arbetet för ett tryggare lokalsamhälle. Den metod som har utvecklats kan även bidra till att stärka samverkan för att öka tryggheten i hela staden."

Tema: 2022 års tema var förebyggande sociala insatser riktade till individer eller grupper där risken att hamna i destruktiva miljöer finns.

Vinnare: Projektet IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld)

Motivering: "Trygghetspriset tilldelas projektet IGOR för deras gemensamma arbete med stockholmarens trygghet i fokus. De provar nya arbetssätt och samarbetsformer för att möta utmaningar gällande såväl regelverk som olika organisationskulturer. De arbetar uppsökande, med marknadsföring och i samverkan med andra lokala aktörer för att förebygga och förhindra våld som sker i hemmet.

Genom att lagföra de som begår våldsbrott och samtidigt erbjuda hjälp och stöd till såväl gärningsman som brottsoffer verkar de för att förhindra att våldet fortsätter. De ger stöd till de brottsutsatta både praktiskt och psykiskt för att de ska kunna fullfölja polisutredningen och ta emot skydd från socialtjänsten. Projektet IGOR tilldelas priset för sitt engagerade och nyskapande samarbete med syfte – att stoppa mäns våld mot kvinnor – att rädda liv."

Tema: 2021 års tema var arbetet med missbruk och beroende som en viktig del i stadens brottsförebyggande arbete.

Vinnare: Den ideella organisationen Gatans lag

Motivering: ”För deras arbete att stötta människor, både kvinnor och män, i missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa och kriminalitet med hjälp av fotboll. Genom idrott och gemenskap ges möjlighet att bryta isolering och ensamhet och förbättra den fysiska hälsan.

Föreningen arbetar framgångsrikt med att skapa motivation och kraft hos spelarna att själva förändra sin livssituation. Den nyktra och drogfria miljö som fotbollsträningen och andra aktiviteter erbjuder bygger och stärker relationerna och gemenskapen inom laget och ökar förutsättningarna för ett drogfritt liv.”

Tema: Temat för 2020 års trygghetspris var arbete mot våld och kriminalitet i Stockholms stad utifrån ett genusperspektiv. Fokus låg på vad staden och olika samhällsfunktioner gör för att motverka brott i nära relation samt på flickor och kvinnors roll i den brottsproblematik vi ser växa fram i det svenska samhället.

Vinnare: År 2020 var vinnarna den ideella organisationen Storasyster och stödorganisationen Kvinnors Nätverk.

Storasyster

Motivering: ”För deras arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld. Hos Storasyster får utsatta personer samtalsstöd, juridisk rådgivning och medföljare vid kontakt med behandlingsinsatser och myndigheter som till exempel läkar-, gynekolog och psykologbesök samt vid polisanmälan eller förhör. 

Den ideella organisationen Storasyster fyller en mycket viktigt funktion i samhället för de som utsatts för olika typer av sexualbrottslighet.”

Kvinnors Nätverk

Motivering: ”För deras arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom Matildamottagningen, Linnamottagningen och Systra Mi erbjuder Kvinnors Nätverk akut skydd till utsatta flickor och kvinnor. Organisationen bedriver en öppen verksamhet med rådgivning och sociala aktiviteter.

Kvinnors Nätverk genomför utbildningar och webbutbildning för yrkesverksamma som kommer i kontakt med utsatta flickor och kvinnor genom deras verksamheter och genomför seminarier och konferenser samt erbjuder mötesplatser för aktiva och sympatisörer.”

Tema: Stockholms stad ökar arbetet för att unga människor inte ska dras in i kriminella kretsar. Därför är temat för årets trygghetspris att minska återfall i kriminalitet bland barn och unga vuxna.

Vinnare: Årets pris tilldelades den idéburna organisationen Process Kedjan.

Motivering: ”Process Kedjan är en idéburen organisation som arbetar för att ungdomar och unga vuxna, upp till 29 år, inte ska återfalla i kriminalitet och missbruk. De arbetar med coachningsprogram riktat till unga människor som sitter inlåsta på SiS institutioner, häkten och anstalter. Process Kedjan har en väl inarbetad relation med kriminalvård och häkten vilket ger dem möjlighet att arbeta innanför murarna för att nå unga människor i målgruppen. För de som befinner sig i frihet arbetar organisationen med kvalificerade kontaktpersoner, preventiva insatser och aktiviteter. Målsättningen med verksamheten är att skapa förutsättningar för de unga att bryta den destruktiva livsstilen och få möjlighet att skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet utan kriminalitet.”

Uppdaterad