Kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen delas ut årligen av Stockholms stad för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden.

Kvalitetsutmärkelsen ska stimulera och uppmuntra verksamheterna att utveckla sin kvalitet och öka servicen och nyttan för stockholmarna. Att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse är ett sätt att få hjälp att utveckla sin verksamhet. Det ger en genomlysning av verksamheten och skapar engagemang bland medarbetarna.

Kvalitetsutmärkelsen bidrar till att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i stadens verksamheter när stadens medarbetare deltar i att beskriva hur de arbetar med utveckling av sin verksamhet för att bli ännu bättre. Kvalitetsutmärkelsen är ett utvecklingsinstrument som syftar till att skapa mesta möjliga nytta för stockholmarna.

Prisutdelning i Stadshuset

Kvalitetsutmärkelsens prisutdelning sker under högtidliga former i Blå hallen i Stadshuset. Vinnarna av Kvalitetsutmärkelsen får, förutom ära och uppmärksamhet, ett diplom och en prischeck. Pengarna ska användas till att utveckla verksamheten vidare.

Vinnare i Kvalitetsutmärkelsen 2019

Vinnare: Förskolan Karusellen Reimersholme

Motivering: Verksamhetens styrka är det värdegrundsarbete som genomsyrar hela organisationen. Här hittar man många goda exempel på hur barnen och vårdnadshavarna ges möjligheter till inflytande och delaktighet. Ett är ”Dagens fotograf” där barnen blir delaktiga i att synliggöra sin dag på förskolan utifrån barnets perspektiv.

De tydliga målen lever i verksamheten och följs kontinuerligt upp på olika nivåer.

En struktur för analys- och reflektionstid för samtliga medarbetare finns, något som skapar möjlighet för kollegialt lärande, idéer till utveckling och ett gott arbetsklimat. Här ses reflektion och analys som en mycket viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och det som bär verksamheten framåt.

Vinnande bidrag Förskola – Förskolan Karusellen Reimersholme (pdf 2,6 MB, nytt fönster)

Vinnare: Gubbängsskolan

Motivering: Verksamhetens tydliga organisation är av stor betydelse för systematik och kvalitet. Det finns en röd tråd från mål till arbetssätt, resultat och analys. Ledningen ser medarbetarna som skolans viktigaste och mest effektiva resurs. Engagemanget och stoltheten hos såväl ledning som medarbetare är hög.

Det finns ett tydligt elevfokus, vilket också eleverna ger uttryck för - att skolans personal gör det bästa för varje elev, utifrån behov.

Vision och ledord finns genomgående närvarande och upplevs som självklara av elever, medarbetare och ledning. Ledorden som processats fram är ”Vi gör vårt bästa”, Vi hälsar på varandra” och ”Vi visar respekt och hänsyn”.

Vinnande bidrag Skola – Gubbängsskolan (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Vinnare: Försörjningsstödsenheten, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Motivering: Genomgående i verksamhetens arbete är förmågan att fokusera på det som är positivt och fungerar, och bygga vidare på detta. De vågar testa, lyfta misstagen, lära, fira framgångar och utvecklas vidare. Detta kräver ett modigt ledarskap som stöttar ett aktivt medarbetarskap.

I motivations- och förändringsarbetet är brukardelaktighet centralt, för att uppnå goda resultat.

Ett väl fungerande samarbete har utvecklats med såväl interna som externa aktörer, för att möta brukarnas behov.

Kvalitetsarbetet genomsyrar hela verksamheten. Allt som medarbetarna och cheferna gör utgår från viljan att ta nästa steg framåt, en vilja att hela tiden förbättra för dem man är till för.

Vinnande bidrag Socialtjänst samt funktionsnedsättning – Försörjningsstödsenheten, Hässelby-Vällingby (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Vinnare: Resursenheten, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Motivering: Ett medvetet och målinriktat kvalitetsarbete genomsyrar verksamheten. Här arbetar man utifrån såväl ett helhetsperspektiv som ett stort individfokus. Metoder för att öka brukarnas delaktighet har utvecklats.

Det finns genomtänkta arbetssätt kopplade till mätbara och uppföljningsbara mål. Verksamhetsnära mätmetoder ger resultat på individnivå och systematiseras på gruppnivå.

Här finns ett normmedvetet förhållningssätt både gentemot brukare och medarbetare, med exempelvis egna mångfaldsspanare som utses för att hålla perspektivet levande.

Verksamheten lever upp till sitt namn då man ser såväl brukare, medarbetare som samarbetspartners som sina viktigaste resurser.

Vinnande bidrag Socialtjänst samt funktionsnedsättning – Resursenheten, Skärholmen (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)

Hedersomnämnande: Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Motivering: Detta är en verksamhet där alla medarbetare involveras och tar ansvar. Utvecklingsprocesser kopplade till målen leds och följs upp av medarbetargrupper.

Ledarskapet kännetecknas av stor tillit och en ambition att medarbetarna utöver delaktighet och ansvar, ska känna ett sammanhang mellan politiska mål, verksamhetens mål och det dagliga arbetet.

Detta arbete har gett goda resultat i såväl brukarundersökning, som medarbetarundersökning.

Enheten belönas med ett hedersomnämnande för att med ett aktivt medarbetarskap, utöver det vanliga, ha skapat ett konstruktivt och framgångsrikt utvecklingsarbete.

Hedersomnämnande Äldreomsorg – Beställarenheten äldreomsorg Norrmalm (pdf, 731 kB, nytt fönster)

Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2019

Matteus förskolor

Vårt uppdrag är att bedriva utbildning utifrån gällande styrdokument. Målgruppen för vår verksamhet är främst barnen men även deras familjer. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats för lärande där vi tillsammans skapar hållbara relationer för en hållbar framtid där alla får plats och kan lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

ärtskott som gror i burkar på en skola

Roligt och lärorikt

Vi ser deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen som en del i vårt pågående kvalitetsarbete och det hjälper oss att få syn på våra styrkor och utvecklingsområden. Syftet är att öka kvalitén i utbildningen som helhet och att det i slutändan ska ge barnen roliga och lärorika dagar på våra förskolor.

Matteus valda värden är grunden till kvalité på förskolorna, de vägleder oss i vårt arbete med barnen. Våra värden ska leva och synas i hela utbildningen, i dokument och i lärmiljön. Vi ser att vårt långsiktiga arbete med att utveckla den lärande organisationen samt att arbeta länge med samma utvecklingsområde leder till utveckling och god kvalité.

Digital kompetens

Utifrån vårt utvecklingsområde digitalitet genomfördes workshops för pedagogerna, om hur vi kan använda digitala verktyg i undervisningen. Det har lett till att barnen har fått tillgång till digitala verktyg för utforskande. Exempelvis skapar barnen film, använder QR-koder, skapar algoritmer och programmerar banor för sig själva och för robotar.

Fortsatt utveckling av digital kompetens blir en utmaning när den pedagogiska dokumentationen ska flyttas in i Skolplattformen. Detsamma gäller kommunikationen med familjerna. Det innebär också nya arbetssätt kring pedagogisk dokumentation.

Vad kan andra lära av er?

Vi kan dela med oss av vår lärande organisation med mötesplatser för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Vi lyfter goda exempel och lär av varandra, till exempel genom att ett arbetslag visar från ett pågående projekt som har koppling till våra mål och utvecklingsområden. Vi har också hållbara strukturer för enskild planeringstid och reflektion med hela arbetslagen.

Kontakt

Ditte Johansson
08-508 09 254
ditte.johansson@stockholm.se

Johannes förskolor

Våra brukare är barnen och deras familjer. Våra förskolor erbjuder en Reggio Emiliainspirerad verksamhet med fokus på barns läroprocesser. Vår pedagogiska metod är att arbeta utforskande tillsammans med barnen. Vi erbjuder en pedagogisk miljö som är inbjudande, öppen, tydlig och anpassad efter barnens intressen och behov.

Barnmhänder som målar med målarfärg på Johannes

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen

Vi deltar i Kvalitetsutmärkelsen för tredje gången och vi ser vårt deltagande som en kvalitetsutveckling och en möjlighet att kritiskt granska vår verksamhet tillsammans med våra medarbetare. Vi kan tillsammans hitta våra styrkor och svagheter och på så sätt öka kvalitén i vår verksamhet.

Kreativitet och lärande

Verksamheten ska främja kreativitet och lärande hos barn och medarbetare. Alla medarbetare ses som en viktig resurs och ges möjlighet att dela med sig av sin kompetens och erfarenhet till sina kollegor. Vi har många gemensamma verktyg och ställningstaganden som hjälper oss att hålla en likvärdig och god kvalité över hela enheten.

Vårt kvalitetsarbete har lett till goda resultat och till utveckling och lärande. Det finns en hög medvetenhet, nyfikenhet och arbetsglädje hos pedagogerna. Genom vårt utvecklingsområde inom digitalitet kan vi se att de digitala verktygen ökar barnens delaktighet i utbildningen och undervisningen.

Framtida utmaningar

Vår utmaning är att bibehålla och utveckla våra goda resultat. Vi ser också en utmaning i arbetet med Skolplattformen och att rekrytera utbildade medarbetare.

Vad kan andra lära av er?

För tredje året i rad har vi ett gemensamt tema för enheten som vi kallar för hållbara relationer och digitalitet. Vid höststarten börjar vi med workshop för alla pedagoger inom enheten för att ge dem inspiration att sedan arbeta vidare workshops-betonat med barnen. Vi ser detta som ett lyckat arbetssätt som vi kan dela med oss av.

Kontakt

Sanna Svedlind
08-508 09 128
sanna.svedlind@stockholm.se

Förskolan Karusellen Reimersholme

Karusellen är en fristående förskola med 47 barn. Den ligger på Reimersholme på Södermalm och drivs som ett föräldrakooperativ. Föräldrarna är huvudman för förskolan och är delaktiga genom att göra arbetsinsats, vara med i olika arbetsgrupper och ansvara för städning. Föräldrarna får på så vis insyn i verksamheten och bidrar till verksamhetens utveckling. Förskolan inspireras av Reggio Emilias filosofi och strävar efter ett normkreativt förhållningssätt.

Lerfigurer som barnen på Karusellen förskola har gjort

Lustfyllt lärande

Reggio Emilia är en filosofi som bygger på övertygelsen om att barn utvecklas individuellt och i samspel med andra. Det bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla föds intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen. Vår grundtanke är att utgå från barnens tankar, idéer, erfarenheter och kunskap. Vi ger möjlighet för barn att lära tillsammans med andra i en demokratisk anda. Vi strävar efter att ha ett reflekterande, utforskande och projekterande arbetssätt med arbetsro och glädje. Arbetssättet skärper blicken och uppmuntrar rhizomatiskt lärande i en 100-språklig miljö.

Normkreativitet

Genom att synliggöra normer kan vi ifrågasätta och skapa en inkluderande verksamhet där fler berättelser och perspektiv får plats. Vi strävar efter att se alla människors resurser istället för att låta oss hindras av stereotyper. Genom att regelbundet diskutera vår utbildning med normkreativ blick och arbeta systematiskt med vår likabehandlingsplan utvecklas vår verksamhet.

Dagens avtryck

På Karusellen används ett dokumentationssätt som vi kallar dagens avtryck. I lobbyn sätts varje dag upp avtryck från de pågående projekten. Avtrycket kan till exempel vara i form av en målning, ett reflektionsprotokoll, ett foto, en QR-kod eller en teckning från projektet. Dagens avtryck fungerar även som kommunikation mellan pedagoger för att få syn på projektens olika processer.

Vad kan andra lära av er?

Andra kan lära sig av vårt Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt. Vi kan dela med oss av hur vi organiserar oss i mindre grupper och arbetar projekterande utifrån ett gemensamt tema. Vårt systematiska likabehandlingsarbete kan också inspirera.

Kontakt

Maria Almqvist
070-453 79 20
info@karusellen.se

Gubbängsskolan

Gubbängsskolan är en kommunal F-9 grundskola med 750 elever. Syfte med vår verksamhet är utbildning i enlighet med skollag, läroplan och övriga styrdokument. Ett gott samarbete med elever och vårdnadshavare är centralt i vårt utbildningsuppdrag.

Barn som gör motorikövning på skolgård, bilden är beskuren så endast benen syns.

Möjlighet till utveckling

Deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen är för oss ett erkännande och vi ser det som en möjlighet för oss att fortsätta vidareutvecklingen av vårt systematiska kvalitetsarbete, som dagligen bedrivs på skolan. Vi är stolta över vår verksamhet och vill genom vårt deltagande synliggöra det goda arbete som genomförs.

Bättre resultat och ökad delaktighet

God kvalitet för oss är transparens, delaktighet och engagemang hos samtliga medarbetare och brukare. Ett exempel på detta är Gubbängsskolans gemensamt framtagna årshjul avseende systematiskt kvalitetsarbete och trygghet, där utvärdering och analys är i fokus.

Vårt systematiska kvalitetsarbete har bidragit till bättre resultat avseende kunskap, inflytande och ansvar samt trygghet och trivsel. För elever och vårdnadshavare har det systematiska arbetet inneburit ökad delaktighet i vår verksamhetsutveckling.

Dialogforum såsom föräldraråd, matråd, elevråd och klassråd bidrar till skolans utveckling.

Digital utvecklingsplan

Vi ser att ökad kunskap och användning av digitala verktyg är centralt för skolans fortsatta kvalitetsutveckling. Skolan har därför tagit fram en digital utvecklingsplan med konkreta och mätbara mål som systematiskt kommer utvärderas.

Vad kan andra lära av er?

Gubbängsskolan har arbetat strukturerat och målmedvetet över tid med systematiken i kvalitetsutvecklingen. Delaktighet, tydlighet och systematik är våra nyckelfaktorer till ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Medarbetare involveras aktivt på individ- och gruppnivå vid utvärdering, analys och framtagande av mål och arbetssätt.

Kontakt

Deirdre Cronin Olsson
08-508 47 355
deirdre.olsson@edu.stockholm.se

Omsorgslyftet Utbildningar

I mer än tio år har vi utbildat vuxna på stadens uppdrag. Vi utbildar till jobb och högskola. Mer än 90 % av våra elever får jobb eller fortsätter till högskola. Våra elever är alla olika men har ett gemensamt: man tar nya steg i livet, skaffar sig en utbildning, byter yrkesbana, fortsätter till högskolan. Och vi har det fantastiska jobbet att utbilda.

En blombukett på ett bord

ISO-certifiering

2017 påbörjade vi ISO-certifiering för kvalité och miljö. I januari 2018 blev vi godkända av externa revisorer. Med ISO-standarderna ville vi stärka kvalitetsprocesser, utveckling och resultat. Utmaningen var att få med alla i utvecklingsarbetet, få alla att tycka om förändringar. Tydlig struktur, processer och rutiner, samsyn av nuläge och tydliga mål har bidragit till att förändringsarbetet blir positivt för alla.

Värdeskapande

Vi arbetar för att erbjuda en värdeskapande utbildning för elever, Stockholms stad och arbetsgivare. Vårt viktigaste fokus är eleven och lärandet och vårt mål är att alla elever ska gå i mål. Studietiden hos oss ska vara målinriktad, rolig och meningsfull med kunskaper som bär i yrke och i högskolestudier. Våra kompetenta och skickliga medarbetare hjälper eleverna att nå sina studiemål.

Nya modeller

Med tydliga ramar blir handlingsutrymmet -där kreativiteten frodas, tydligt. Tillsammans utvecklar vi ständigt nya modeller, som testas och sprids inom verksamheten. Exempelvis Straight forward i BF: ett nytt upplägg med fokus på att hinna med och klara kunskapskraven inom kurstiden. Drygt 95% har gått i mål med godkända betyg. Ett annat exempel är Matematikdidaktik med fokus på elevaktivitet. Nu når 86 % godkända betyg, mot tidigare resultat och stadens mål 70 %. Vårt Elevhälsoteamet med uppdrag att se över helheten i skolan har också bidragit till färre avbrott och fler godkända elever.

Vad kan andra lära av er?

En genomgående systematik, en gemensam värdegrund och genuint intresse för varandras kompetenser och erfarenheter bidrar till en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas. Genom transparens och samsyn om nuläget, och med forum för samverkan uppmuntrar vi kreativitet och tar vara på våra gemensamma styrkor för att tillsammans nå målen. Och det visar sig i framgångar vad gäller kundnöjdhet och resultat!

Kontakt

Marie Mellström
08- 44 88 803
marie@olu.se

Södermalmsskolan

Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola med elever från förskoleklass och upp till årskurs nio. Skolan har 860 elever och 130 personal. Skolan är uppdelad på tre olika byggnader på Södermalm.

Barn som gör peace-tecken med fingrarna

Visionen om en bra skola

Vår vision är att vara en bra skola för alla och för att lyckas med det måste personal, elever och vårdnadshavare sträva mot det tillsammans. Vi har under många år arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom många olika områden i skolan. Vi ser att vi de senaste åren har mycket goda resultat inom alla områden och vill nu dela med oss och samtidigt få uppmärksamhet för detta.

Resultat och trivsel

God kvalitet för oss är när vi genom ett systematiskt arbete når höga resultat inom de områden som är viktiga för verksamheten. Det gäller elevernas kunskapsresultat, trygghet och trivsel hos elever, nöjda medarbetare samt en välskött ekonomi.

Vårt kvalitetsarbete har resulterat i att vi har elever som lyckas väl på vår skola och som trivs på skolan. Det kan vi se genom resultat på betyg samt brukarundersökningar.

Framtida utvecklingsarbete

Vi kommer fortsätta förvalta och förfina våra goda resultat och samtidigt utveckla skolan vidare. Vi ser också att digitaliseringen och arbetsmiljön är två områden vi behöver fortsätta utveckla.

Vad kan andra lära av er?

Vi arbetar systematiskt inom alla områden och systematiken gör att det blir tydligt hur allt hänger ihop och det leder till goda resultat. Vi arbetar även transparent och ger på så sätt personalen möjlighet att påverka och utveckla organisationen.

Kontakt

Nina Jonsson
08-508 50 951
nina.jonsson@edu.stockholm.se

Magelungsskolan

Skolan är en F-6 grundskola med 276 elever. Den ligger i stadsdelen Farsta, belägen nära sjön Magelungen, med närhet till grönområden och parker. På skolan finns det två fritidshem för årskurs F-2 samt mellanstadieverksamhet för årskurs 3-6.

Viktiga kvalitetsfaktorer

Magelungsskolan har idag ett väl inarbetat systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla undervisningen för våra elever. Vårt systematiska kvalitetsarbete ska hjälpa oss att se till att våra barn och elever får en utbildning av god kvalitet, att de når kunskapskraven, samt att de i övrigt utvecklas så långt som möjlig.

För oss är det viktigt att alla trivs, känner sig trygga, känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig ännu mer. Vi strävar tillsammans efter att varje elev i vardagen ska känna sig sedd, kompetent och utmanad.

Vår skola kännetecknas av god kvalitet genom engagerade pedagoger och behöriga lärare med hög kompetens. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi har en god lärandemiljö vilket visar sig genom bättre resultat.

Rusta för framtiden

De elever som lämnar vår skola ska vara trygga elever som når kunskapskraven och vara väl rustade för fortsatta studier och för framtiden. För att elevernas resultat ska förbättras handlar det om att koppla ihop det pedagogiska ledarskapet med fokus på kunskaper och att hela tiden vidta åtgärder för att förbättra resultaten. Vi vill visa, ge våra elever kunskaper och förmågor som de kan använda för kommande utmaningar i framtiden.

Realistiska mål

För oss är något av det viktigaste som skolledare att ha tydliga och levande mål. Gemensamt tycker vi att man ska sträva efter att ha mål som är höga men samtidigt realistiska. Det gäller att vara lyhörd och känna till organisationens möjligheter och begränsningar.

Att fortsätta fokusera på kvaliteten i undervisningen i klassrummet tror vi har störst betydelse för utvecklingen av skolan.

Vad kan andra lära av er?

Att finnas i en organisation utan formell, struktur är lite som att mura en byggnad utan cement, det går, men med cement blir det stabilare. Vi tror man måste ha alla perspektiv aktuella när man strukturerar en organisation för att få bättre effektivitet och högre måluppfyllelse på skolan.

Det viktigaste är att våga prioritera och ta sikte på mål tills de verkligen är uppnådda. Att hålla fokus och vara uthållig är ett av det viktigaste delarna i skolans systematiska kvalitetsarbete.

”Håll i, håll ut och håll om”.

Kontakt

Heléne Litzén
076-124 74 42
helene.litzen@edu.stockholm.se

Gustav Vasa skola

På skolan finns 440 elever i F-klass till och med årskurs 4. I årskurs F-2 arbetar vi integrerat skola och fritids. Med det menar vi integrerat personal, lokal och verksamhet. I årskurs 3 är det mer uppdelat i skola och fritids. I årskurs 4 erbjuder vi klubb. Vårt fokus är att kunna erbjuda en god lärmiljö för alla elever. Trygghet, trivsel och lärande i alla sina aspekter är fokus.

Bild från trapporna i Gustav Vasa grundskola

Gemensam plattform

Vi har under många år arbetat med att implementera ett systematisk kvalitetsarbetet. Frågor vi har ställt oss är – hur gör vi det synligt och användbart för alla, ledning, personal, elever och vårdnadshavare? Arbetet har gett oss en gemensam plattform med tydliga mål att sträva mot, vilket skapar trygghet och förutsägbarhet i verksamheten.

Forskningsbaserat arbete

Gustav Vasa är en väldigt väl fungerande skola med välutbildad och kompetent personal som gemensamt utvecklar verksamheten. Hit har vi nått genom de arbetssätt som vi hållit fast vid i många år. Ett exempel är vårt arbete med Olweus, en forskningsbaserad metod mot mobbning och antisocialt beteende. Ett annat är Visible Learning som omsätter Hatties forskning i praktiken.

Framtida utmaningar

En av våra utmaningar är att fortsätta hålla i våra långsiktiga arbetssätt, att vidmakthålla och utveckla rutiner, strukturer och organisation för det arbetet, samt att få med nyanställd personal. En annan är att hitta enkla metoder för utvärdering och analys så det känns meningsfullt och utvecklande i det dagliga arbetet.

Vad kan andra lära av er?

Vi vet vikten av att arbeta långsiktigt. Att skapa en kultur tar tid och kräver att man fortlöpande håller i processerna. Oavsett om det gäller arbetssätt (integrering, Olweus, Visible Learing, npf-säkring) eller det systematiska kvalitetsarbetet. Det skapar en organisation med gemensam grund och förståelse för vårt uppdrag. Till det hör att rekrytera välutbildad personal, att skapa möten och att alla är med.

Vi har ett tydligt fokus på att elever ska känna trygghet och trivas i skolan och ett tydligt fokus på lärande.

Kontakt

Lena Arkéus
08–508 44 752
lena.arkeus@stockholm.se

Beställarenheten funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, Spånga-Tensta 

Våra brukare är barn, ungdomar och vuxna med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Arbetet innebär att efter ansökan göra en utredning, behovsbedömning och besluta om rätten till stödinsats, som exempelvis personlig assistans eller boendestöd. Sedan följer vi upp att beviljad insats fungerar och håller en god kvalitet.

Gruppbild på beställarenheten i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Fortsätta utvecklas

Enheten har arbetat över tid med utveckling av arbetssätt och metoder men vi vill hela tiden fortsätta att utvecklas. Vi deltar därför i Kvalitetsutmärkelsen för att få viktig återkoppling på det vi gör bra och vad vi behöver förbättra. Deltagandet har redan bidragit till att synliggöra det systematiska kvalitetsarbetet bättre.

Kommunikation och kollegial granskning

Enheten prioriterar utveckling av samtalsmetod och alternativa kommunikationssätt. Genom att våra brukare får ett bra bemötande och blir lyssnade på i kontakten med oss når vi en hög kvalitet. Vårt viktigaste uppdrag är att säkerställa en rättssäker handläggningsprocess genom god struktur i myndighetsutövningen.

Vi har förbättrat nöjdheten både med bemötande och med hur utredning av stöd har upplevts av våra brukare. Orsaken ser vi ligger i hög kompetens hos enhetens medarbetare. Vi har ett stort fokus på metodarbete och kvalitetsuppföljning bland annat genom systematisk kollegial granskning.

Utmaningar framöver

Utmaningar vi ser är effektiv samverkan med många olika aktörer samt andelen svåra ärenden. Enheten behöver arbeta vidare med metoder för att utveckla verksamheten utifrån målgruppens behov samt säkerställa en god omvärldsbevakning.

Vad kan andra lära av er?

Vi arbetar med ombudsfunktioner vilket gör att alla medarbetare har inflytande i utvecklingen av verksamheten. Rutiner och en bra introduktion gör att alla arbetar på liknande sätt och att brukarna får samma information och bättre möjlighet att vara delaktiga.

Kontakt

Sara Pernold
08-508 03345
sara.pernold@stockholm.se

Beställarenheten för stöd till personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Vårt huvudsakliga mål är att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt LSS, riksfärdtjänst och SoL. En annan viktigt del är att samverka med andra aktörer utanför socialtjänsten till exempel arbetsförmedling, primärvård och försäkringskassan.

Kontinuerligt kvalitetsarbete

Vi deltar i Kvalitetsutmärkelsen för att det är ett sätt att utveckla verksamheten och få värdefull input utifrån. Det är en del i vårt pågående kvalitetsarbete. Enheten har under många år arbetat kontinuerligt med att utveckla arbetssätt som ska gagna de vi är till för, de personer som söker stöd hos oss.

Bemötande i fokus

God kvalitet är att handläggningsprocessen genomsyras av rättssäkerhet och ett professionellt bemötande, i samtliga delar. Under våren har vi bett våra besökare fylla i en enkät om bemötande för att på så sätt få feedback för att kunna utveckla oss ytterligare.

De som möter oss får ett respektfullt bemötande och rättssäkra beslut. Vi har även arbetat med till exempel boendekarriär, vilket har möjliggjort att enskilda har kommit vidare i sin boendekedja. För att vi ska kunna möta våra invånare med respekt har vi arbetat inom enheten med hur vi ska vara mot varandra, vilket har skapat en respektfull kultur.

Framtida utmaningar Vi står inför utmaningar gällande vårt dokumentationsarbete, vi behöver bli ännu bättre på att se till att de personer som har rätt till insatser ska beviljas stöd enligt LSS och SoL.

Vad kan andra lära av er? Kvalitetsarbetet avstannar aldrig utan behöver hela tiden utvecklas. Det måste finnas strukturer över tid som främjar kvalitetsarbete. Vi har till exempel arbetsgrupper på olika teman, kvalitetsråd och regelbunden metodutveckling.

Kontakt

Angélica Lindström
08-508 14 578
angelica.lindstrom@stockholm.se

Boendestödet, Bromma

Boendestöd är en insats enligt Socialtjänstlagen, för vuxna personer med psykisk ohälsa. Det är en social och praktisk stödinsats som syftar till att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagsliv. Insatsen utformas individuellt tillsammans med den enskilde, exempelvis genom stöd i att planera, genomföra och vara delaktig i vardagssysslor.

Reflektion och teamkänsla

Vi deltar i Kvalitetsutmärkelsen för att mer ingående reflektera över våra arbetssätt och rutiner.

Utifrån återkoppling från föregående års deltagande har vi förbättrat rutiner och utvecklat verksamheten ytterligare vilket ger våra klienter en ännu bättre kvalitet i utförandet av boendestödsinsatsen. Arbetet med utmärkelsen visar på den bredd av kompetens som finns i arbetsgruppen med möjlighet att tillvarata varandras olikheter och kunskap, vilket i slutänden formas till en helhet och ökad teamkänsla.

Ökad medvetenhet om mål och uppdrag

Våra kompetenta medarbetare, har en bred kunskapsbas i det som rör klienten, kring allt från praktiska uppgifter till sociala kontakter med rätt samhällsinstans. Det finns ett stort intresse och vilja till kompetensutveckling, för att kunna bemöta den enskilde på bästa sätt. Det finns också en ökad medvetenhet i arbetsgruppen om mål och uppdrag med boendestödsinsatsen.

Goda resultat på medarbetarenkäterna tyder på trivsel, vilket i förlängningen kommer våra klienter tillgodo.

Framtida utmaningar

Utmaningen är att fortsätta hålla en hög kvalitet, då efterfrågan på boendestöd ökar och arbetsgruppen växer, samtidigt som målgruppen förändras. Vi upplever att många nya klienter har en mer komplex livssituation än vad vi sett tidigare.

Vad kan andra lära av er?

Vi är alltid två kontaktmän/boendestödjare, som träffar klienten varannan gång. Det minskar sårbarheten och ger bättre kontinuitet. Dokumentation kring den enskilde och dennes delaktighet i sin insats är enkel att följa samt att den röda tråden i utförandet är tydlig.

Kontakt

Katarina Dahlin
08- 508 06 040
katarina.dahlin@stockholm.se

Danvikstulls dagliga verksamhet, Frösunda Omsorg AB

Danvikstulls dagliga verksamhet drivs sedan 2009 av Frösunda Omsorg på uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning. Målgruppen är vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning och med inslag av autism eller autismliknande tillstånd. Flertalet är rörelsehindrade och majoriteten saknar talat språk.

Kommunikativ miljö

God kvalitet för oss är när kunderna är fullt ut delaktiga i sin utformning av sin dagliga verksamhet. Därför arbetar vi med att skapa en så kommunikativ miljö som möjligt. Vi använder både kommunikationshjälpmedel och kognitiva hjälpmedel.

För oss är tydliggörande pedagogik och AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) grunden i vår verksamhet, för att göra våra kunder delaktiga och självbestämmande.

Stort utbud av aktiviteter

Det finns alltid ett val av aktivitet. Man måste inte göra det som står på schemat utan vill man göra något annat så får man det. Vi erbjuder alternativa sätt att kommunicera så att våra kunder kan berätta vad de vill göra och på vilket sätt. Vårt kvalitetsarbete ger våra kunder möjlighet att få kommunicera med sin omgivning och på så sätt själva få föra sin talan.

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen är en spännande utmaning och ett nyttigt tillfälle för genomlysning och reflektion kring verksamheten och dess innehåll.

Framtida utmaningar

Vår utmaning är att fortsätta utveckla vårt arbete med alternativa kommunikationssätt samt befästa våra rutiner och metoder så att kompetens och kunskap är på en likvärdig nivå i hela personalgruppen.

Vad kan andra lära av er?

Vi hoppas kunna inspirera till ökad användning och en ökad förståelse för behovet av användning av Alternativ och kompletterande kommunikation för personer med omfattande funktionsvariationer.

Kontakt

Ewa Andersson
010-1305983
ewa.andersson@frosunda.se

Enheten för barn och ungdom, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Enheten för barn och ungdom är en av fem enheter inom Individ och familjeomsorg. Vi tar emot anmälningar och ansökningar gällande barn och unga mellan 0–20 år i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU). Vi utreder behov av, samt följer upp stödinsatser till enskilda barn, ungdomar och deras familjer.

Synliggöra barnet

Vi arbetar med det övergripande målet ”att synliggöra barnet”. Alla bedömningar och insatser ska utgå från barnets uttalade behov. Inom den ramen har vi skapat strategiska arbetssätt och mål för jämlikhet, mångfald, brukarmedverkan, samverkan och budgetstyrning. Vi vill synliggöra den röda tråden från mål, arbetssätt, uppföljning, analys och resultat.

Rättssäkerhet och delaktighet

Våra klienter ska få rättssäkra och korrekta bedömningar. Målet är att varje individ ska förstå på vilka grunder beslut är fattade, kunna vara delaktiga i processen och vara informerade om varje steg under utredning eller uppföljning av insatser.

Vår främsta arbetsmetod är Signs of safety. Arbetssättet utgår från lyhördhet, delaktighet och respekt. Vi märker en positiv skillnad när vi arbetat utifrån metoden. I citat från brukarintervjuer uppger familjerna att de blir lyssnade på, bättre bemötta och har en större förståelse för de bedömningar som gjorts.

Nya målgrupper

Under året har en "ny" målgrupp utifrån våldsbejakande extremism inneburit nya arbetssätt inom enheten. Vi får också allt fler ärenden gällande barn som utsatts för eller bevittnat våld. Ungdomskriminaliteten har ett allt våldsammare uttryck som påverkar samhället i stort. Förmågan att fånga upp och i praktiken omsätta och utvärdera nya rön och kunskaper är en fortsatt utmaning.

Vad kan andra lära av er?

Vi har deltagit som utställare på Socionomdagarna och på Stockholms universitet. Vi delade med oss av vårt arbetssätt kring Signs of safety på den nationella konferensen i Falun. Den presentationen finns utlagd på YouTube. En medarbetare har startat en Facebook-grupp på temat goda exempel, där verksamma inom barn och ungdom i hela staden bjuds in löpande. Syftet är att erbjuda ett forum där idéer kan spridas.

Kontakt

Heléne Ghomri
08-508 03 127
helene.ghomri@stockholm.se

Enheten för prevention och familjebehandling, Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Enheten arbetar med trygghetsfrågor och förebyggande socialt arbete. Vi finns till för barn och unga som bor, går i skolan eller vistas i stadsdelen och deras vårdnadshavare, samt kungsholmsbor med biståndsbeviljade insatsbeslut.

Utmana och utveckla

Vi deltar i Kvalitetsutmärkelsen för att vi vill utveckla verksamheten och göra en genomlysning av hur vi arbetar, för att bättre kunna möta målgruppens behov. Vi vill utmana traditionellt fältarbete och utveckla det preventiva arbetet i enlighet med den nya socialtjänstlagens direktiv om förebyggande socialt arbete. Detta har gett oss idéer om hur vi kan använda resurser effektivare.

Effektiv resursanvändning

Att ha välutbildad personal och regelbunden analys av hur vi använder våra resurser på bästa sätt, så att rätt person utför rätt sak, är av största vikt. God kvalitet är att ha effektiva samarbetsytor för våra samarbetspartners, så som våra regelbundna nätverksmöten med skola, socialtjänst, polis och fritid.

Kvalitetsarbetet har medfört att vi minskat godtyckligheten i det vi gör genom att analysera hur vi bäst kan komma våra brukare till nytta. Förhoppningen är att vi nu når fler brukare med större spridning så att vi kan identifiera de med behov av hjälp och stöd.

Hitta informationskanaler

En utmaning som vi vill lägga än mer fokus på framöver är hur vi bäst når ut till ungdomar i deras egna kanaler. Det sociala medielandskapet är i ständig förändring och vi behöver hitta sätt att nå ungdomar med information på deras villkor. Därför är en tät dialog med ungdomarna på skolgården och i referensgrupper av största vikt.

Vad kan andra lära av er?

Att inte ta arbetssätt för givna, utan att ständigt ifrågasätta och reflektera kring huruvida det utförda arbetet kommer målgruppen till gagn. Vi har minskat fältassistenternas tid ute

och lagt mer tid på att skolfälta och ge klassrumsbaserad information, då vi sett att ungdomarna inte rör sig ute lika mycket. På så vis når vi också fler ungdomar.

Kontakt

Mia Eriksson
08-508 08 509
mia.eriksson@stockholm.se

Eurenii Minne akut, utredning och föräldrastöd, Socialförvaltningen

Eurenii Minne är en dygnet-runt-verksamhet inom socialförvaltningen. Vi arbetar främst på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna och tar emot familjer med barn i åldrarna 0–12 år för akuta placeringar, utredningsplaceringar och föräldrastöd. Familjerna kommer till oss utifrån oro för barnens situation och föräldrarnas omsorgsförmåga.

Deltar igen

Vi väljer att delta i Kvalitetsutmärkelsen för andra året i rad eftersom vi upplevde att förra årets deltagande var givande och lärorikt. Att delta igen har gett oss ytterligare möjligheter att granska och utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete på djupet. Vidare har det gett oss en bredare förståelse för vår verksamhet på flera nivåer.

Stärker delaktigheten för barnen

God kvalitet i vår verksamhet är att säkerhetsställa våra familjers rätt till likvärdig och god vård samt bemötande. I vårt kvalitetsarbete strävar vi efter att ha barnens bästa i fokus och vi har under senaste året jobbat extra med att stärka delaktigheten för barnen i vår verksamhet.

Goda resultat i enkätundersökningarna och den höga efterfrågan på våra platser tyder på att vi har en väl fungerande verksamhet, som på ett tillfredsställande sätt tillgodoser brukarnas behov och uppdragsgivarnas önskemål. Citat från brukarenkät: ”Känt mig informerad och känt att jag kunnat påverka och säga mitt.”

Utvecklingsområden

Våra utvecklingsområden är fördjupning och förfining av våra arbetssätt, som säkrar barnets perspektiv i insatsen. Under kommande år har vi också planerat att vidareutveckla våra dokumentationsrutiner och vår samverkan med uppdragsgivare.

Vad kan andra lära av er?

Genom att delta i Kvalitetsutmärkelsen vill vi dela med oss av det som fungerar bra i vår verksamhet och kanske inspirera andra att pröva det som fungerat för oss! Till exempel våra strukturer för att inhämta och förvalta idéer och synpunkter om vad vi kan utveckla från brukare, uppdragsgivare och medarbetare.

Kontakt

Sari Trygg
08 508 43 103
sari.trygg@stockholm.se

Försörjningsstödsenheten, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Verksamhetens huvuduppdrag är att stötta människor att komma ut i självförsörjning genom förändrings- och motivationsarbete. På vägen till målet är vårt uppdrag att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd.

Utmaningar och framsteg

Vi deltar i Kvalitetsutmärkelsen för att få möjlighet att se över vilka utmaningar vi har och vilka framsteg som har gjorts i verksamheten. Det är en möjlighet att fortsätta utveckla det sociala arbetet utifrån tidigare deltagande i utmärkelsen.

Stadsdelsmammor

Vi har märkt ett ökat behov av praktiskt stöd med vardagsärenden och kunskap om samhället hos vår målgrupp. För att möta behovet har vi utvecklat vårt arbete med två stadsdelsmammor. De tar sig extra tid att stötta vid myndighetskontakter, telefonsamtal, bankärenden etcetera. De pratar dessutom flera olika språk.

Tanken är att stadsdelsmammorna stöttar kvinnor och män i processen att bli mer självständiga och att de bidrar till att öka samhällsengagemanget och kunskaperna om bland annat jämställdhetsfrågor och utbildning. Stadsdelsmammornas uppdrag är en del av vår in integrationssatsning i stadsdelen.

Integrationssatsning

Vi har haft stort fokus på frågor kring integration i och med att andelen nyanlända i stadsdelen ökat. Vi har lärt oss mycket om målgruppen och vilka behov som finns. Nästa steg i vårt kvalitetsarbete är att fortsätta med integrationssatsningen för att samverka med civilsamhället och andra aktörer, för att skapa goda förutsättningar till integration i stadsdelen.

Vad kan andra lära av er?

Vi har en väldigt bra gruppsammanhållning inom verksamheten. Samarbete och öppenhet inom organisationen underlättar enhetlighet i arbetet, vilket leder till en hög rättssäkerhet. Vi sitter i ett öppet kontorslandskap. Det ger oss möjlighet att vara mer tillgängliga för varandra, för frågor och underlättar för oss att uppmärksamma om någon kollega behöver extra stöd.

Dessutom har vi jobbat internt för att utveckla samverkan mellan våra enheter. Därför har medarbetare från olika enheter gått en gemensam systemteoretisk utbildning. Resultatet har blivit ökad samsyn och helhetssyn i arbetet med brukarna, samtidigt som vi lärt oss mycket om varandras verksamheter!

Kontakt

Lisa Wallin
08-508 05 167
lisa.wallin@stockholm.se

Familjerätt Sydväst, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

Våra brukare är barn och deras föräldrar. Vi arbetar bland annat med fader-och föräldraskapsutredningar, vårdnadsfrågor och adoption. I alla processer måste någon ha barnets perspektiv och arbeta för barnets bästa - och det gör vi på familjerätten! En utmaning för oss är att vi är en stor enhet som ”servar” tre stadsdelar, vi behöver ha långsiktiga och goda relationer och samverka med alla socialtjänstens delar, gånger tre.

En man och en kvinna som samtalar

Nyttigt med genomlysning

Genom att delta i Kvalitetsutmärkelsen får möjlighet att tillsammans "jobba igenom" hela verksamheten och få en genomlysning utifrån. Under arbetets gång har vi själva blivit varse att vissa rutiner har varit i behov av uppdatering, och den feedback vi fick vid deltagandet 2018 har vi tagit till oss och använt för att komma vidare i vår ambition att ständigt förbättras.

Hitta långsiktiga lösningar

Vi stödjer ”våra” föräldrar som är i konflikt att hitta långsiktiga lösningar för sina barn. Vi kan finnas med som stöd under en längre tid. Att låta barnen både få information och komma till tals på ett sätt som är anpassat för dem är viktigt. Vi arbetar också med metoden ”Konflikt och försoning” som innebär att föräldrar kan få hjälp att enas istället för att ärendet avslutas med en dom och en cementerad konflikt. Att skapa delaktighet och lägga stort fokus på förebyggande arbete kan också spara mycket lidande för våra familjer samtidigt som det sparar resurser för samhället. Vi arbetar också aktivt med normalisering av umgänge för barn som har umgängesstöd, så att vi blir överflödiga och barnen kan ha ett fungerande utan stöd från oss på sikt.

Informationsfilm

Vi har skapat en informationsfilm om samarbetssamtal för att på ett enkelt sätt berätta för föräldrar vad vi kan hjälpa till med. Socialsekreterare i utredargrupper har även användning av den då de möter föräldrar i konflikt. I samarbete med Öppenvården har vi skapat ett koncept för gruppverksamhet som vi har erbjudit föräldrar och i skrivande stund utvecklar vi barngruppsverksamhet.

Vad kan andra lära av er?

I kvalitetsarbete blir man, liksom i socialt arbete, aldrig färdig. Vi firar framgångar och är stolta över det vi gör, men vi lutar oss inte tillbaka. Vi delar erfarenheter både i stort och smått och lyfter upp avvikelser i lärande syfte. Om vi misslyckas, så blir det en källa till lärande. Detta bidrar till ett öppet klimat i arbetsgruppen.

Vi har även satsat stort på utbildning vilket vi tror är en viktig del i att vi har en stabil personalgrupp där det sjuder av engagemang och nya idéer.

Kontakt

Sofia Ferrer
08-508 22 368
sofia.ferrer@stockholm.se

Hvilan akut- och planeringsboende, Socialförvaltningen

Hvilan är ett skyddat akut- och planeringsboende, som ingår i Boende och behandlingsenheten. Vi har tillsammans med stadsdelarna och Enheten för hemlösa, ett uppdrag att medverka i brukarens process ur hemlöshet. Hvilan tar emot kvinnor från 20 år i behov av akut logi med stöd till följd av hemlöshet, våldsutsatthet, psykisk sjukdom, missbruk eller andra svårigheter.

En mall för utvecklingsarbete

Frågorna i Kvalitetsutmärkelsen har fungerat som en mall för oss i vårt utvecklingsarbete. Utmärkelsen är också ett sätt för oss att göra arbetet med hemlösa våldsutsatta kvinnor mer synligt och öka kunskapen om denna utsatta målgrupp.

Ökad delaktighet

För att skapa motivation till förändring är det viktigt att vi lyckas bemöta och fånga upp kvinnor som befinner sig i svåra livssituationer och motivera dem att arbeta tillsammans med oss utifrån uppdrag. Kvinnorna ska känna sig delaktiga i sin egen planering och i verksamheten, så att de med rätt hjälp kan komma vidare i den svåra processen till ett liv utan våld. Därför har vi systematiserat hur vi samlar in och bearbetar synpunkter. Vi har också utformat rutiner för hur vi skriver genomförandeplaner för att öka kvinnans möjlighet att påverka vilka insatser hon erbjuds.

Utmaningar

Majoriteten av dem som placeras på Hvilan har mångårig erfarenhet av missbruk, kriminalitet, ohälsa och av att vara våldsutsatta. Utmaningen blir att inte avvisa kvinnor som är svårlogerade på grund av utåtagerande beteende, sociala svårigheter och kraftigt stödbehov. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetet med denna målgrupp, framförallt genom att vi i vårt bemötande lugnar svåra situationer och tryggar kvinnorna som bor hos oss.

Då medarbetarna arbetar dygnet runt och hela arbetsgruppen sällan är samlad är det en utmaning att involvera alla i vårt systematiska kvalitetsarbete så att deras kompetens tas tillvara och kommer verksamheten till gagn på bästa sätt.

Vad kan andra lära av er?

Att alltid ha sitt eget bemötandet i fokus i arbetet med de som kommer i kontakt med oss, att vi genom bemötandet ökar möjligheten att skapa ett gott möte. Vi har också utformat en modell för brukarmedverkan som vi kallar brukarinflytandekedjan, en systematisk insamling och bearbetning av kvinnornas synpunkter som vi tycker är mycket användbar.

Kontakt

Elisabet Berner
08-508 44 590
elisabet.berner@stockholm.se

Resursenheten, Skärholmen stadsdelsförvaltning

Socialtjänstens utförarverksamheter är organiserade inom Resursenheten. De flesta verksamheter arbetar med förändringsarbete, men vi har även de som arbetar rent främjande. Enhetens främsta målgrupper är barn och ungdomar med föräldrar som brister i omsorgen eller själva har ett destruktivt beteende samt vuxna med någon missbruksproblematik. Vi har både serviceinsatser och biståndsbedömda insatser.

Fått en helhetsbild

Genom att delta i Kvalitetsutmärkelsen ville vi identifiera det som fungerar bra och det som behöver utvecklas. Vi hoppas på värdefull feedback som kan bidra till att vi blir ännu bättre. Vi har gemensamt formulerat vad som är den röda tråden på enheten, som består av många olika verksamheter. Det har gett oss en bra helhetsbild.

Brukaren är experten

Vår ambition är att vara lyhörda för brukarnas synpunkter och utifrån dem anpassa insatsernas utformning. Vi har stärkts i vår övertygelse att brukaren är expert på sitt liv och vi utgår från hens situation och sammanhang. Idag arbetar vi mer kontinuerligt med brukardialog. Brukare utvärderar våra möten. De ges möjlighet att berätta vad de tycker fungerar bra och vad de önskar var annorlunda. Utifrån det kan vi anpassa bemötandet och insatsen till varje specifik brukare. Det har lett till att brukarnas inflytande har ökat.

Nästa steg

Nästa steg är att förstärka vår värdegrund och förhållningssätt. Under det senaste året har antalet medarbetare på enheten ökat och de som börjar behöver inkluderas i det gemensamma arbetet. Vi vill också förstärka de synergieffekter som finns mellan verksamheterna så att den samlade kompetensen kommer våra brukare till gagn på bästa sätt.

Vad kan andra lära av er?

Hur vi arbetar med gemensamma perspektiv och förhållningssätt på en enhet som rymmer många olika verksamheter är någonting som vi tror att andra kan lära sig av oss. Liksom hur målkedjan genomsyrar arbetet i vardagen och hur vi använder gemensamma möten för att stimulera kreativitet och utveckling av verksamheten.

Kontakt

Sofia Björkvall
08-508 24 324
sofia.bjorkvall@stockholm.se

Stöd- och serviceenheten beställare, Östermalms stadsdelsförvaltning

Vi bedriver myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vår målgrupp är personer med fysisk-, intellektuell- och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upp till 65 år. Vi handlägger ansökningar från personer med både tillfälliga och livslånga behov av insatser.

Synliggjort styrkor och utvecklingsområden

Vi deltar i Kvalitetsutmärkelsen som en del av vårt systematiska utvecklingsarbete. Det har gjort att vi fått syn på vad vi gör bra, men även vad vi behöver utveckla. Vårt interna kvalitetsarbete innebär att vi kontinuerligt både utvärderar och genomför förbättringar i våra arbetssätt. Våra granskningar av handläggningsprocessen innebär exempelvis att vi säkerställer att våra utredningar är av god kvalitet vilket i sin tur leder till rättssäkra beslut för klienten. Förhoppningen är att genomlysningen av verksamheten kommer kvalitetssäkra vårt arbete ytterligare, vilket i slutändan gynnar medborgarna.

Förhållningssätt och bemötande

Genom individanpassade lösningar och förhållningssätt arbetar vi för att våra klienter är i fokus, ska bli lyssnade på och känna sig delaktiga. Vi arbetar regelbundet med våra värdeord vilket innebär att vi har ett levande fokus på hur vi ger både varandra och våra klienter ett gott bemötande. Vi kommer arbeta vidare med brukardelaktighet och implementerar därför under hösten en egen enkät som våra klienter får svara på i samband med första informationsbesöket hos oss. På detta sätt får vi ökad kunskap om hur klienterna upplever kontakten med oss, vår tillgänglighet och vårt bemötande.

Vad kan andra lära av er?

Vi är särskilt stolta över att medarbetarna på vår arbetsplats får möjlighet till regelbunden kompetensutveckling och ta ansvar över olika arbetsområden. Alla har en hög delaktighet i vår verksamhets utveckling, vilket skapar engagemang i arbetet. Vi har även uttalade forum där möjlighet finns att lyfta idéer och förslag på förbättringar.

Kontakt

Eva Björklind
08 - 508 10 360
eva.bjorklind@stockholm.se

Vuxenenheten, Farsta stadsdelsförvaltning

Enheten vänder sig till människor mellan 18-65 år som har psykisk funktionsnedsättning eller/och missbruksproblematik. Ett flertal av de som vänder sig till enheten har en svag anknytning till samhället och är bostadslösa. Syftet med verksamheten är att erbjuda insatser till individer som önskar en förändring av sin livssituation. Vi tar även emot anmälningar av olika karaktär avseende individers livssituation. Alla anmälningar och ansökningar utreds för att så långt som möjligt kunna motivera och erbjuda lämpliga insatser.

Täta uppföljningar

Vi har utvecklat ett arbetssätt som kännetecknas av tät uppföljning för de brukare som vi har kontakt med. Den täta uppföljningen ger oss möjlighet att snabbt tillsammans med brukaren utvärdera hur insatsen fungerar, är det rätt insats eller behöver vi göra några ändringar? Det kan ge brukaren en bättre upplevelse av att hens situation är viktig och att hen inte blir ”bortglömd”.

Utökad personalstyrka

Vi har utökat vår personalstyrka för att frigöra tid för brukarkontakt. Detta ger möjlighet för bättre information, bättre utredningar och att vi kan ge rätt bistånd till rätt brukare. Sedan i mars i år har vi också en egen mottagning, vilket skapar en större tillgänglighet för både brukare och samverkanspartners.

Framtida utmaningar

En av de utmaningar som vi ser framöver är att bibehålla och öka kvalitén i verksamheten. Vi behöver på ett ännu bättre sätt ta tillvara brukarnas egna upplevelser och åsikter avseende beviljade insatser och kontakt med enheten. Planen är att utveckla det individbaserade systematiska uppföljningsarbetet för att få en ännu bättre översyn av hur väl de insatser som vi erbjuder fungerar.

Vad kan andra lära av er?

Enheten har sedan 2017 arbetat med att stärka upp personalstyrkan inom myndighetsutövning. Vi har anställt egna socialsekreterare och slutat att använda konsulter. Det har skapat en stabil arbetsgrupp och varje handläggare har därmed en lägre ärendemängd. På så sätt har vi kunnat arbeta intensivt med uppföljning, vilket i många fall lett till att brukare har erbjudits bättre insatsalternativ, som många gånger har varit mer kostnadseffektiva och därmed gett en budget i balans. En egen mottagning med hög tillgänglighet är ett arbetssätt som ger brukarna en god möjlighet till snabb kontakt och en direktväg in till den verksamhet de önskar kontakt med.

Kontakt
Helena Düsing, enhetschef
08-508 19 230
helena.dusing@stockholm.se

Vuxenenheten, Östermalms stadsdelsförvaltning

Vuxenenheten ger stöd och hjälp till personer över 18 år med missbruksproblematik och till personer med psykisk funktionsnedsättning. Enheten ger även råd och stöd till personer som är utsatta för hot eller våld i nära relationer samt stöd till våldsutövare. Enheten har också ett uppdrag att arbeta vräkningsförebyggande i stadsdelen samt sköta administrationen av socialtjänstens tränings- och försökslägenheter.

Nya insikter och vi-känsla

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen innebär en kvalitetssäkring för vår verksamhet. Samtliga medarbetare har varit delaktiga i arbetet med bidraget, vilket gett oss en vi-känsla. Att beskriva våra arbetssätt, hur och varför vi gör det vi gör, har givit oss insikter inför vår fortsatta verksamhetsutveckling. Det har även gjort oss medvetna om hur viktigt det är med uppföljning i vårt arbete, det vill säga hur vi säkerställer att det vi gör har en positiv effekt för våra klienter och ger resultat. Ett exempel är hur vi på ett tydligare sätt kan ta tillvara resultatet från brukarundersökningarna.

Låg personalomsättning

Enhetens styrka är vårt bemötande och att vi har klienten i fokus i vårt arbete. Vi har en god arbetsmiljö och en låg personalomsättning vilket bidrar till en trygghet och stabilitet för våra klienter. Ytterligare en styrka är enhetens olika delar och funktioner som bidrar till en dynamik genom medarbetarnas olika perspektiv. Det gagnar såväl samverkan som våra klienter.

Framtida utmaningar

De utmaningar vi ser är att göra verksamhetsutvecklingen mer systematisk. Vi måste avsätta tid för den och fokusera på att följa upp de beslut och åtgärder vi tar för att se vilket resultat de ger.

Vad kan andra lära av er?

Inom vuxenenheten har vi utvecklat arbetet med brukarmedverkan. Detta har vi gjort genom att vi har två peer-supportrar (Personlig Egenerfaren Resurs) anställda i verksamheten. Vi har även ett brukarråd och vi använder oss av brukarstyrda revisioner för att utveckla verksamheten.

Kontakt

Therese Bengtsson
08-508 10 317
therese.bengtsson@stockholm.se

Värtans gruppbostad, Östermalms stadsdelsförvaltning

Värtans gruppbostad bedrivs utifrån Lagen om Stöd och Service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Det bor sex unga vuxna personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd på Värtans gruppbostad. Syftet med verksamheten är att främja att de boende kan leva ett så självständigt liv som möjligt och att dessa personer ska bli delaktiga i samhällsliv så som alla andra.

Reflektion och delad kunskap

Vi vill utveckla och förbättra oss för att kunna hjälpa våra boende att nå sina mål. Att delta i Kvalitetsutmärkelsen har skapat möjlighet för reflektion och att dela kunskap. Det har gett oss ökad insikt och bidragit till interaktion, utveckling och lärande. Att arbeta systematiskt med kvalitet har bidragit till att vi utvecklar våra rutiner och arbetssätt som vi kontinuerligt följer upp.

Kvalitet skapas i mötet med våra boenden

Vi vill kunna erbjuda en säker och hållbar vård och omsorg samt bidra till en god livsmiljö/levnadsvillkor för våra boende. Vi arbetar utifrån vår värdegrund med ett brukarcentrerat arbetssätt. Ett exempel är Boenderådsmöten som anordnas var femte vecka i grupp eller enskilt. Våra boenden har bland annat varit delaktiga i att utforma lättläst kvalitetsgaranti.

Framtida utmaningar

En utmaning är att hitta medarbetare med rätt yrkeskompetens, vilket de boendes unika omsorg och vårdbehov ställer krav på. En annan utmaning är resurser och tid att införa nya arbetssätt, digitala verktyg och att möta nya influenser tillsammans med de boende. Vår ambition är att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats som bidrar till att våra medarbetare stannar kvar hos oss och att nya nyfikna medarbetare söker till oss.

Vad kan andra lära av er?

Genom att se både boenden, anhöriga och medarbetaren som resurser i verksamhetsutveckling har de tillsammans skapat ett bättre boende och en inspirerande miljö att bo och arbeta i. Vi tar hjälp av välfärdsteknik som ökar boendenas delaktighet, trygghet och självständighet samt ger glädje och stöd i att hantera olika utmaningar. Vi delar gärna med oss av vår ambition och vårt arbetssätt.

Kontakt

Eva Björklind
08-508 10 360
eva.bjorklind@stockholm.se

Beställarenheten, äldreavdelningen, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Målgruppen är invånare på Norrmalm som är 65 år och äldre och deras anhöriga. Huvuduppdraget är att genom rättssäker myndighetsutövning fatta beslut om bistånd utifrån lagstiftning, rättspraxis och stadens riktlinjer. Målet är god omsorg av hög kvalitet. De vanligaste insatserna är trygghetslarm och hemtjänst samt avlastande insatser för anhöriga.

Utveckling – en del av det dagliga arbetet

Vår verksamhet präglas av en hög ambitionsnivå, engagemang och fokus på målgruppen. Alla medarbetare deltar i utvecklingsarbetet som en del av det dagliga arbetet. Genom deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen har vi sammanställt och synliggjort vårt kvalitetsarbete och återkopplingen som följer ger en värdefull utvärdering om vi är på rätt väg.

Intern kvalitetssäkring

Gott bemötande och rättssäker myndighetsutövning är grunden för god kvalitet i vår verksamhet, där medarbetarnas specialistkompetens inom olika verksamhetsområden har en stor betydelse. Vår interna kvalitetssäkring för en rättssäker myndighetsutövning och vår väl förankrade samverkan bidrar till god kvalitet.

Vår brukarenkät visar att de äldre upplever ett gott bemötande, känner sig delaktiga i utredningen samt att beslutet är anpassat efter deras behov. För de personer som är i behov av stöd från flera professioner medför vår samverkan att vi kan arbeta i välfungerande team kring den enskilde.

Utveckling av arbetssätt

Utveckling av arbetssätt utifrån lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården fortsätter under hösten för att säkerställa trygg hemgång från sjukhus. Hemlöshetsproblematiken ökar för målgruppen och därför prioriterar vi att utveckla arbetet med att förhindra hemlöshet.

Vad kan andra lära av er?

Vi är stolta över vår väl förankrade samverkan, vår interna kvalitetssäkring och våra medarbetares specialistkompetens inom olika verksamhetsområden. Vi tror att vårt arbetssätt som innebär allas delaktighet i utvecklingsarbetet, gemensamt ansvar i samverkan och att driva processer för att nå våra enhetsmål kan inspirera andra.

Kontakt

Kristina Gustafsson
08-508 09 047
kristina-genet.gustafsson@stockholm.se

Beställarenheten omsorg om äldre, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Målgruppen är medborgare i stadsdelen som är 65 år och äldre med behov av stöd i sin vardag eller i behov av annat boende. Enhetens uppdrag är myndighetsutövning som innebär att vi tar emot ansökningar, utreder behov, fattar beslut och följer upp beviljade beslut, huvudsakligen enligt socialtjänstlagen.

medarbetare på beställarenheten

Struktur och arbetsglädje

Vi är stolta över vår enhets struktur och arbetsglädje! Vi vill dela med oss. Kvalitetsutmärkelsen har gett oss en gedigen genomlysning av vår verksamhet och möjligheten att tillsammans reflektera kring det kvalitetsarbete vi utför i dagsläget och vad vi vill utveckla i framtiden.

Bemötandet är grunden

”Brukare i centrum” kännetecknar enhetens uppfattning om vad god kvalitet innebär. Kvalitetsarbetet har lett till förändrade arbetssätt utifrån brukares behov. Ett gott bemötande, tydlig information och återkoppling inom rimlig tid är exempel på prioriterade arbetssätt för att få brukare att uppleva god kvalitet i kontakten med oss. Enhetens medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och arbetar systematiskt för att utveckla och förbättra våra arbetssätt.

Brukarundersökning för ökad delaktighet

Genom brukarundersökningar vill vi främja brukares delaktighet i vår verksamhetsutveckling. Resultaten från en tidigare brukarundersökning visade att vi upplevdes som otillgängliga och svåra att nå. Vi hänvisar nu alla brukare som vill komma i kontakt med oss att ringa kontaktcentret Äldre direkt. På så vis får våra brukare alltid prata med någon som kan svara på frågor om äldreomsorgen.

Vi arbetar vidare med att främja brukares delaktighet i enhetens kvalitetsarbete och utvecklingsfrågor. Näst på tur står att analysera och ta tillvara på resultaten från vår årliga brukarundersökning.

Vad kan andra lära av er?

Vi vill slå ett slag för strukturerade möten och diskussioner. Syftet med våra möten är välkända på enheten och dagordningar är planerade innan möten äger rum. På mötena arbetar vi effektivt med verksamhetens huvuduppdrag och verksamhetsutveckling. Mötena är även forum för gemenskap och arbetsglädje, nog så viktigt och värdefullt!

Kontakt

Jenny Andersson
08-508 24 619
jenny.andersson@stockholm.se

Tryggt mottagande i hemmet, Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Vi arbetar med äldre människor som kommer hem efter en sjukhusvistelse och har behov av omfattande stöd och hjälpinsatser. Teamets geografiska och organisatoriska närhet och integrering med beställarenheten ger biståndshandläggarna större möjlighet att göra korrekta bedömningar och därmed bevilja individanpassade insatser.

Skapar trygghet

Genom praktiskt stöd, koordinering av insatser från olika aktörer samt genom aktiv hjälp och stöd i omvårdnaden, skapas trygghet för den äldre, samt förutsättningar att bli mer oberoende och kunna bo kvar i sitt eget hem. Senaste uppföljningen visade att samtliga svarande kände sig trygga med Tryggt mottagande och var mycket nöjda med samordningen av insatser från olika aktörer.

Från sjukhus till hemmet

Vi gör det första besöket för att informera oss om status hos den äldre och informera om insatsen. Kontaktpersonen möter sedan upp den äldre vid dörren efter utskrivningen och koordinerar och samordnar insatser från olika aktörer, samt utför omvårdnaden utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.

Innan Tryggt mottagande avslutar sin insats, efter en åttadagars period, sker uppföljningsmöte, där biståndshandläggare, hemtjänsten, anhöriga och primärvården är närvarande. Då är genomförandeplan och eventuella hjälpmedel på plats. På så sätt sker överlämningen till hemtjänsten på ett tryggt sätt och underlättar för den utförare som tar över.

Utmaningar

Vår erfarenhet är att en god samverkan kräver fysiska möten i någon form, vilket ibland har varit svårt med vissa aktörer. Det är en utmaning för samverkan och ett fortsatt utvecklingsområde för framtiden. Vi vill också utveckla vår uppföljning för att se hur vår insats påverkar anhöriga. Vår övertygelse är att vårt arbetssätt även avlastar anhöriga.

Vad kan andra lära av er?

Koordinering av olika aktörers insatser underlättar vardagen för de äldre och ökar förståelsen för olika roller och ansvarsområden. Resultatet blir en ökad känsla av trygghet och större möjligheter för de äldre att bo kvar hemma. En välutbildad och engagerad personalgrupp hjälper till att avskaffa fysiska hinder, övervinna rädslan och få kontroll över en förändrad livssituation.

Kontakt

Tamara Ayvazyan
08-508 08 420
tamara.ayvazyan@stockholm.se

Förebyggande enheten, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Förebyggande enheten vänder sig till personer över 65 år. Enheten omfattar sex mötesplatser och två seniorgym. Uppdraget är att ge personer möjlighet att klara sig själva längre tid i ordinärt boende genom social gemenskap, fysisk träning och kunskaper om goda matvanor. Syftet är att främja hälsa, minska fallolyckor genom att erbjuda fixarhjälp i hemmet samt ge stöd till anhöriga som vårdar en närstående.

Dialog och delaktighet

Att arbeta med Kvalitetsutmärkelsen är en möjlighet för arbetsgruppen att på djupet granska verksamheten och skapa en gemensam plattform i en organisation med flera nya medarbetare. Arbetet har öppnat upp för dialog, delaktighet och utveckling. Att tillsammans diskutera och reflektera över uppdrag och resultat är också ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten.

Gott bemötande och varierat utbud

God kvalitet för oss är att våra besökare kommer tillbaka till oss. Vi har utarbetat en ny rutin kring bemötandet för att säkra upp att första besöket hos oss blir så bra som möjligt. Sommartid anordnar vi dagkollo. Vi har möjlighet att erbjuder samtal i mindre grupper som kan beröra psykisk ohälsa och ensamhet. Vi har också skapat fler forum för ökad delaktighet för seniorerna.

Nya krav

Våra besökare spänner över två generationer vilket ger intressanta utmaningar. Vi ser att nya yngre besökare har andra krav. Det kan gälla både digitalt och fysiska aktiviteter. Detta medför att vi måste vara kreativa och vara uppmärksamma på förändringar och evidens på vad som är i ropet.

Vad kan andra lära av er?

Vi har Hälsoveckor två gånger per år där vi erbjuder möjlighet att mäta styrka och balans och se att det aldrig är för sent att börja träna. Vi erbjuder då även föreläsningar och prova-på-pass för att skapa intresse. En gång om året har vi en Minimässa där olika aktörer får ställa ut och informera. Det kan exempelvis vara från stadsdelen, polisen, brandkåren och ideella föreningar. Varje halvår trycker vi upp en broschyr där vi informerar om hela vårt utbud.

Kontakt

Cina Söderberg
08-508 14 594
cina.soderberg@stockholm.se

Enheten för utveckling och främjande arbete, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Öppna förskolorna, föräldramottagningen och fältgruppen erbjuder mötesplatser för föräldrar med små barn, uppsökande och förebyggande arbete med ungdom och nyblivna föräldrar, råd och stöd till föräldrar samt föräldrautbildningar, i samverkan med regionen, skolan, polis och civilsamhället. Verksamheterna är lokalt förankrade ute i stadsdelarna och finns nära familjerna.

Rätt stöd

Barn, unga och föräldrar som kontaktar oss ska känna sig sedda och kunna ta till sig aktiviteter och tidigt stöd utifrån individuella behov. Detta når vi exempelvis genom effektivt uppsökande arbete, där goda relationer skapas. Vid behov länkar vi rätt till annat stöd, så att ingen ramlar mellan stolarna. Vi har tät kontakt med och god kunskap om omvärlden och kan hänvisa rätt.

Kvalitetsarbete pågår

Vårt kvalitetsarbete har bidragit till fler föräldrakontakter från fältgruppen, som möjliggjort ökat engagemang och skydd genom bättre vuxenrelationer för ungdomar med riskbeteende. Utökad kontakt med flickor har gett större kännedom och därmed ökad tillit till fältgruppens uppdrag.

På Öppna förskolan är besökarna delaktiga och ger återkoppling som tas tillvara och återkopplas enligt rutiner vi tagit fram. Exempelvis har tillgängligheten i lokalerna förbättrats, vegetariska kaféalternativ har ökat och instrument köpts in för att föräldrar ska kunna vara delaktiga på sångsamling.

Inom föräldramottagningen provas olika modeller för att föräldrarna ska kunna vara mer delaktiga i hur stödet ska se ut.

Utmaningar

Flera av de öppna förskolorna är mycket välbesökta. Det är en utmaning att då kunna behålla kvalitén. Vi provar olika vägar att begränsa trycket, med bibehållet gott bemötande och tillgänglighet. En utmaning för fältverksamheten är svårigheten att mäta resultat i uppsökande och förebyggande arbete. Där tar vi stöd av andra förvaltningar i utvecklingsarbetet.

Vad kan andra lära av er?

Vi har sett att verksamheter, med till synes olika målgrupper och uppdrag, kan berika och underlätta för varandra med kompetens, idéer och rutiner som kommer målgrupperna till gagn. Det tar tid och kräver uthållighet – men det går!

Kontakt

Jenny Bertvall
08-508 20 719
jenny.bertvall@stockholm.se

Ledning och Förskolestöd för Farsta förskolor

Enheten finns till för att skapa en likvärdig och hållbar förskola. Vi utarbetar gemensamma mål och strategier för att förbättra och förädla förskolans utbildning. Vi bidrar med stöd för verksamhetsutveckling samt kunskap om främjande och förebyggande arbete, anpassningar och stöd för barn i behov av särskilt stöd. Uppföljningar och utvärderingar genomförs på alla nivåer och är en del av vårt systematiska arbete.

Sätta ord på det man gör

Genom att delta i Kvalitetsutmärkelsen sätts fokus på vårt kvalitetsarbete. När vi sätter ord på det vi redan gör blir det tydligt att en hel del goda processer pågår men också att vi inte når upp till den nivå vi själva eftersträvar.

Det är värdefullt att fokusera på kvalitet som begrepp och föra dialog på alla nivåer om vad det innebär i förhållande till gällande måldokument.

Samsyn och stöd

Det gemensamma arbetet med mål och samsyn på vad vi ska ha fokus på ger bättre förutsättningar att höja kvaliteten i det vi gör.

Rektorer kan få stöd i specifika frågor gällande barn i behov av särskilt stöd och två gånger per år deltar samordnare för stödenheten tillsammans med specialpedagog i samtal kring de barn som behöver särskilt stöd. När alla barn har möjlighet att ta del av det som undervisas får vi en likvärdig och hållbar förskola.

Ökad delaktighet och insyn

Vi har behov av att skapa en högre nöjdhet hos vårdnadshavare och ett gemensamt arbete har startat för att synliggöra och kommunicera verksamheten bättre. Vi vill öka vårdnadshavares delaktighet och möjligheter till insyn i vardagen, för att stärka upplevelsen av kvalitet.

Digitaliseringen och införandet av Skolplattformen kommer att stödja både kommunikation och synliggörande av utbildningen och hur vi arbetar med den nya läroplanen.

Vad kan andra lära av er?

Vi skapar, exempelvis genom nätverksgrupper, ett gemensamt tänk om hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan utformas. Vi har en utlåningsfunktion på specialpedagogiskt material till förskolorna, vilket spar pengar och ger möjlighet till ökad kunskap hos pedagogerna.

Vår öppenhet mellan enheterna bidrar till samarbete och utveckling.

Kontakt

Ingalill Gustavsson
08-508 18 023
ingalill.gustavsson@stockholm.se

Enheten förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Enheten arbetar med förebyggande socialt arbete i form av föräldraskapsstöd riktat till alla föräldrar i stadsdelsområdet med barn upp till 18 år inklusive det väntade barnet. Utgångspunkten är föräldra-barnrelationens betydelse för barns hälsa och psykosociala utveckling. Vi ger kunskap om barns hälsa och utveckling och om föräldraskap - i flexibel form, enskilt eller i grupp.

Löpande kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete pågår löpande och har intensifierats de senaste åren i samband med att vi blev en ny enhet. Att få koppla ihop det med kvalitetsutmärkelsearbetet, för nya synvinklar och reflektioner, bidrar till fortsatt viktig utveckling. Att vi fick Stockholms stads Förnyelsepris förra året gav extra inspiration.

Skräddarsyr verksamhet

Vi arbetar utifrån evidensbaserad praktik och systematik. Våra värdeord är öppenhet, tillit och nytänkande. I möjligaste mån skräddarsyr vi verksamheten för att möta behov hos barn och föräldrar i stadsdelsområdet. Exempelvis har vi skapat tjänster som föräldralots/brobyggare mellan verksamheten och föräldrar och tillsammans med barnhälsovården har vi skapat Rinkeby hembesöksprogram. Vi har också skapat ett nytt upplägg för att nå och ha kontakt med föräldrar i boenden för nyanlända med råd och stöd anpassat just för dem.

Helhetssyn och samverkan

Helhetssyn och samverkan är av stor vikt i arbetet för bästa möjliga uppväxtvillkor för våra brukare och för att skapa en effektiv verksamhet. Det fortsätter vi att utveckla tillsammans med annan offentlig verksamhet och med civilsamhället.

Vad kan andra lära av er?

Här är några områden där vi tror att vi kan inspirera andra: form för dialogmöten på brukares villkor, våldsprevention tillsammans med högstadieskolor, föräldralotsarbete, Rinkeby hembesöksprogram, pappagruppsarbete, utbildning för blivande föräldrar, IOP-samarbete, arbete med nyanlända. Vi har kunskap om samverkan och alla möjligheter som där finns i att arbeta flexibelt och kreativt inom ramen för uppdraget.

Kontakt

Åsa Edlund
08 508 01 119
asa.edlund@stockholm.se

Förskoleavdelningens ledningsorganisation, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Ledningsorganisationens uppdrag är att organisera verksamheten och ge pedagogerna på förskolorna rätt förutsättningar och rätt stöd så att likvärdigheten i den pedagogiska verksamheten ökar.

Insikter och fördjupad kunskap Vi deltar i Kvalitetsutmärkelsen för att fortsätta utvecklingen av vårt systematiska kvalitetsarbete. Skrivandet av bidraget har gett insikter och fördjupad kunskap om pågående arbete och vilka utmaningar som vi står inför. De återkopplingar som vi har fått vid tidigare medverkan har gett oss bekräftelse i att vi är på rätt väg.

Nära ledarskap Avdelning förskola har utökat sin organisation med ytterligare en resultatenhet, vilket innebär fler chefer på samma antal pedagoger. På så sätt främjas det nära ledarskapet och möjligheten att se styrkor och utmaningar.

Ledningsorganisationens samverkan kring vårt uppdrag ”en likvärdig förskola med hög kvalitet” främjar samarbete mellan pedagoger och enheter. Varje pedagog ska känna sig som en betydelsefull del i en helhet, en gemenskap som strävar mot samma mål.

Hålla i och hålla ut

Utmaningen framöver består i att säkra kvaliteten på samtliga förskolor så att barnen, oavsett förskola, får den utbildning (verksamhet) de har rätt till. Det gäller att hålla i och hålla ut. Vi vill fortsätta arbeta med våra gemensamma fokusområden för att kunna följa utvecklingen över tid. Våra fokusområden är språk, pedagogisk miljö och jämställdhet.

Vad kan andra lära av er?

Vår ledningsorganisation och det nära ledarskapet är en styrka i utvecklingsarbetet. Vi arbetar med gemensamma frågeställningar och förskolornas olikheter bidrar till ett kollegialt lärande. Det finns en transparens mellan enheterna där utmaningar blir ett gemensamt ansvar att lösa och framgångsfaktorer blir goda exempel.

Kontakt

Britt Karlsson
08-508 24 400
britt.s.karlsson@stockholm.se

Enheten Ung fritid, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

Alla i åldern 13-18 år som bor eller vistas inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde är våra brukare. Vi ska bidra till en bra fritid som ger möjlighet att utveckla prosociala kompetenser och förmågor med stöd i tillitsfulla relationer till fritidsledare och fältassistenter.

De unga ska uppleva att deras behov och levnadsmönster har betydelse och manifesteras i den öppna fritidsverksamheten. Särskilt fokus ges på att nå underrepresenterade kategorier såsom flickor, nyanlända, unga med funktionsvariationer samt inom hbtq.

Fortsatt kvalitetsarbete

Under de två senaste åren har vi utvecklat verksamheten för att den bättre ska svara mot våra unga brukares föränderliga behov. Alla medarbetare har deltagit aktivt i utvecklingsarbetet, liksom våra brukare.

En utmaning är att inte slår sig till ro med vad vi uppnått utan att vara flexibla och fortsätta utvecklingsarbetet. Att delta i stadens kvalitetsutmärkelse är då en naturlig fortsättning i vårt systematiska arbete med verksamhetsutveckling.

Motivation och delaktighet

Genom goda relationer skapar vi förutsättningar för ungdomar på individ och gruppnivå att utforska sina intressen och omsätta dem i verksamhet. Ungdomarna är i centrum och personalens roll kan vara att motivera till att delta i befintliga aktiviteter eller inspirera till nytänkande.

Vi har ökat delaktigheten bland ungdomarna genom att de tillsamman är med och styr över aktiviteterna på fritidsgårdarna. Varje månad avsätts 2000 kronor för aktivitet på respektive fritidsgård. Ungdomarna deltar i planeringsmöte, skriver en ansökan och motiverar och preciserar sin aktivitet, för att sedan delta i genomförandet.

Vad kan andra lära av er?

Vi har sett vikten av att arbeta systematiskt med prosocial delaktighet vilket kräver kontinuerligt utvecklingsarbete av alla i samtliga led i personalstyrkan.

Delta i Kvalitetsutmärkelsen

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden kan delta i Kvalitetsutmärkelsen. 

För att få delta krävs följande:

 • Enheten ska ha en chef och bestå av minst fem medarbetare (inklusive chef).
 • Chefen ska ha personal och budgetansvar för enheten.
 • Enskilt drivna verksamheter måste till minst 51 procent serva stockholmare.
 • Deltagandet ska anmälas i respektive nämnd eller styrelse.
  • Privat driven verksamhet: Kontakta den förvaltning som ni tillhör. Fristående förskolor och skolor: kontakta utbildningsförvaltningen. Hemtjänst, avlösning och ledsagning: kontakta den stadsdelsförvaltning där ni har merparten av era uppdrag.
  • Verksamhet på entreprenad: Kontakta den förvaltning som ni har avtal med.

För att kunna vinna Kvalitetsutmärkelsen krävs att enheten har en budget i balans.

Är du intresserad av att delta eller känner du till någon verksamhet där god service och hög kvalitet står i fokus? Uppmana dem att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

Frågor angående Kvalitetsutmärkelsen kan ställas till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se.

Anmälan

För att delta så önskar vi en förhandsanmälan senast den 23 mars till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se. Sista inlämningsdag av bidrag är den 17 maj. 

I anvisningarna hittar du mer information om förutsättningarna för att delta i kvalitetsutmärkelsen samt de frågor som ska besvaras.

Anvisningar Kvalitetsutmärkelsen 2020

Informationsträffar

Under februari och mars arrangeras informationsträffar för de verksamheter som är intresserade att delta i Kvalitetsutmärkelsen 2020.

Träffarna är följande datum på Hantverkargatan 3D, lokal Glasbruket:

 • 12 februari klockan 14.00–16.00. Anmäl dig senast den 10 februari.
 • 13 februari klockan 9.00–11.00. Anmäl dig senast den 10 februari.
 • 20 februari klockan 9.00–11.00. Anmäl dig senast den 18 februari.
 • 3 mars klockan 14.00–16.00. Anmäl dig senast den 28 februari.

Din anmälan skickar du till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se. Välkommen!

Presentation om Kvalitetsutmärkelsen 2020 (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)

Bedömningsprocessen

När alla tävlingsbidrag kommit in till staden är det dags för bedömningsprocessen.

 • Stadens examinatorer utvärderar ert bidrag och gör ett besök i er verksamhet. Besöket är en del i utvärderingen och syftar till att fördjupa och nyansera bilden av verksamhetens kvalitetsarbete.
 • Examinatorerna ger senare en muntlig och skriftlig återkoppling till er verksamhet om de styrkor och utvecklingsmöjligheter de sett i utvärderingen.

Domarkommittén utser de enheter som får utmärkelsen i de olika klasserna. Domarkommittén består av förvaltnings- och bolagschefer samt representanter för organisationer eller högskola. Stadsdirektören är ordförande i kommittén.

Varje år utbildar staden examinatorer i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Examinatorerna är medarbetare i Stockholms stad eller i verksamheter som arbetar på uppdrag av staden. Det är deras engagemang och kunskap som gör det möjligt att genomföra arbetet med utmärkelsen.

Bli examinator

Tidigare vinnare

Klassen: Förskola
Vinnare: Lär & Kan Förskolor, Bromma stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Misa Bondegatan

Klassen: Skola
Hedersomnämnande: Eriksdalsskolan

Klassen: Äldreomsorg
Kvalitetsutmärkelse: Kostenheten, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Hedersomnämnande: Trafikkontorets it-enhet

Klassen: Förskola
Vinnare:
Björnboda-Sörgårdens förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Familjestödsenheten, Farsta stadsdelsförvaltning
Hedersomnämnande: Försörjningsstödsenhet 2, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Klassen: Äldreomsorg
Hedersomnämnande: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Hedersomnämnande: Jobbtorg Fokus Unga, Aim

Klassen: Förskola
Vinnare: 
Grimsta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning; Råcksta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare: Stockholms hotell- och restaurangskola – kök och servering, utbildningsförvaltningen

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Grupp- och servicebostäder i Bromma, Bromma stadsdelsförvaltning; Socialjouren, uppsök och rådgivning, socialförvaltningen

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB
Hedersomnämnande: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare: Parkmiljöavdelningen norra innerstaden, Norrmalms, Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar

Klassen: Förskola
Vinnare:
Förskolan Sagan, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare: Sturebyskolan, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Enheten för ekonomiskt bistånd, Skärholmens stadsdelsförvaltning; Relationsvåldsteamet, Skärholmens stadsdelsförvaltning; Södermalms grupp- och servicebostäder, Teckentullens dagliga verksamhet, Prima LLS

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Sätra vård- och omsorgsboende, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare: Enheten för verksamhetsutveckling, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning; Loftets fritidsverksamhet vid Skarpnäcks skola, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning; Kontaktcenter, Stockholms stad

Klassen: Förskola
Vinnare:
Mitt i city förskolor, Norrmalms stadsdelsförvaltning; Sjöstadsskolan, utbildningsförvaltningen; Sylvester, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Enheten för vuxna och socialpsykiatri – Drogfritt nätverk, Farsta stadsdelsförvaltning

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo

Uppdaterad