Kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen delas ut för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden.

Kvalitetsutmärkelsen ska stimulera och uppmuntra verksamheter att utveckla sin kvalitet för att öka servicen och nyttan för stockholmarna. Att delta i Kvalitetsutmärkelsen är ett sätt att få hjälp att utveckla sin verksamhet. Det ger en genomlysning av verksamheten och skapar engagemang bland medarbetarna.

Delta i Kvalitetsutmärkelsen

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden kan delta i Kvalitetsutmärkelsen. 

För att få delta krävs följande:

  • Enheten ska ha en chef och bestå av minst fem medarbetare (inklusive chef).
  • Chefen ska ha personal och budgetansvar för enheten.
  • Enskilt drivna verksamheter måste till minst 51 procent serva stockholmare.
  • Deltagandet ska anmälas i respektive nämnd eller styrelse.
    • Privat driven verksamhet: Kontakta den förvaltning som ni tillhör. Fristående förskolor och skolor: kontakta utbildningsförvaltningen. Hemtjänst, avlösning och ledsagning: kontakta den stadsdelsförvaltning där ni har merparten av era uppdrag.
    • Verksamhet på entreprenad: Kontakta den förvaltning som ni har avtal med.

För att få Kvalitetsutmärkelsen krävs att verksamheten har en budget i balans.

Är du intresserad av att delta eller känner du till någon verksamhet där god service och hög kvalitet står i fokus? Uppmana dem att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

Anmälan 2023

Anmälan för 2023 är stängd. Välkommen att delta 2024!

Anvisningar

Även om årets deltagande har stängt kan ni använda er av Kvalitetsutmärkelsens frågor för att jobba med internt eller kanske förbereda er för deltagande 2024.

Anvisningar och frågor för deltagande verksamheter (docx)

Bedömningsprocessen

När alla bidrag kommit in till staden är det dags för bedömningsprocessen.

  • Stadens examinatorer utvärderar ert bidrag och gör ett besök i er verksamhet. Besöket är en del i utvärderingen och syftar till att fördjupa och nyansera bilden av verksamhetens kvalitetsarbete.
  • Examinatorerna ger senare en muntlig och skriftlig återkoppling till er verksamhet om de styrkor och utvecklingsmöjligheter de sett i utvärderingen.

Domarkommittén utser de versamheter som får utmärkelsen i de olika klasserna. Domarkommittén består av förvaltnings- och bolagschefer samt representanter för organisationer eller högskola. Stadsdirektören är ordförande i kommittén.

Varje år utbildar staden examinatorer i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Examinatorerna är medarbetare i Stockholms stad eller i verksamheter som arbetar på uppdrag av staden. Det är deras engagemang och kunskap som gör det möjligt att genomföra arbetet med utmärkelsen.

Pristagare Kvalitetsutmärkelsen 2022

Enheten arbete, integration och bistånd, Farsta stadsdelsförvaltning – kvalitetsutmärkelse

Motivering

Den här enheten har allt det som krävs för att få en kvalitetsutmärkelse. Enheten har ett systematiskt kvalitetsarbete som gör skillnad. Den tydliga strukturen ger effektiva möten och samverkansformer som i sin tur skapar tid för utveckling. Det finns en tydlig systematik i hur de arbetar med att förbättra verksamheten för sina målgrupper, hur målen tas fram, efterlevs och följs upp. Ledarskapet som utvecklats över tid beskrivs i relation till stadens chefsprofil. Det är öppet tillåtande, utvecklingsinriktat, tydligt och tillitsfullt. Ledarskapet visar också prov på att se till vad som är bra för staden som helhet.

Hela bidraget andas utveckling för att på bästa sätt ha en hög kvalitet. Enheten är ett inte bara gott exempel utan ett stjärnexempel på vilka fantastiska verksamheter Stockholm stad har.

Prissumma: 200 000 kronor.

Barn och ungdomsenheten, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning – kvalitetsutmärkelse

Motivering

Till en verksamhet som på ett tålmodigt och modigt sätt nu har sitt strukturerade kvalitetsarbete väl förankrat på plats. Det finns en tydlig samsyn mellan ledning och medarbetare, alla arbetar åt samma håll och strävar efter att hela tiden utveckla verksamheten för att alltid se till barnets bästa i varje enskilt ärende. Både chefer och medarbetare har ett stort engagemang och en tydlig stolthet över sitt arbete och verksamheten.

Genom transparens, lyhördhet, respekt och förståelse arbetar socialsekreterarna för att möta familjerna. Enheten arbetar strukturerat med bemötande och har en god dialog med brukarna. Här finns väl utarbetade metoder för nå olika åldrar och funktionsvariationer.

Från framtagande av mål till uppföljning bygger enhetens arbete på ett aktivt medarbetarskap med en ledning som är både tillåtande och tillgänglig – alltid med fokus på dem som verksamheten är till för.

Prissumma: 200 000 kronor.

Enheten för förebyggande och behandling, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning – hedersomnämnande

Motivering

Enheten arbetar utifrån stockholmarnas fokus, vilket går igen i allt från värdegrund till konkreta arbetssätt. Enheten beskriver i sitt bidrag en tydlig systematik för hur de arbetar med bemötandefrågor och ger många exempel, som ett normkritiskt förhållningssätt och ett inkluderande språkbruk, inredning av besöksrum som signalerar att alla är välkomna. Det finns en hög ambitionen att ge alla som tar kontakt med enheten hjälp att komma rätt.

Stor vikt läggs vid att skaffa sig en bild av målgruppens och brukarnas behov, både på gruppnivå och individuellt. Den kunskap om målgrupperna och brukarna som samlas in, leder också till konkret utveckling i det individuella ärendet såväl som för verksamheten i stort.

Enheten tilldelas en hedersbelöning för sitt arbete med bemötandefrågor och stockholmarnas fokus.

Prissumma: 100 000 kronor.

Rågsveds grundskola, utbildningsförvaltningen – kvalitetsutmärkelse

Motivering

Detta är en skola som genomsyras av medarbetarnas stora engagemang för målgruppen. En uttalad vision och en värdegrund som är tydligt kopplad till mål och arbetssätt och löper som en röd tråd genom bidraget vilket binder samman dess olika delar. Utan att tappa fokus på skolans uppdrag som är elevernas lärande, läggs stor vikt vid att på olika sätt skapa gynnsamma förutsättningar för eleverna att tillgodogöra sig skolans kunskapsinnehåll.

Värdegrunden är framtagen ur behovet att möta målgruppens behov. Den lever i verksamheten genom att konkretiseras i gemensamma arbetssätt och lektionsstrukturer. I bidraget beskrivs ett medvetet och strategiskt arbete för att skapa en kultur som bygger på jämställdhet och jämlikhet.

En verksamhet som med tålamod och prioriteringar har låtit det systematiska arbetet ta sin tid, belönas nu med en kvalitetsutmärkelse.

Prissumma: 200 000 kronor.

Matteusskolan, utbildningsförvaltningen – hedersomnämnande

Motivering

Den här verksamheten arbetar systematiskt och målmedvetet med bemötande och medarbetarna är delaktiga på ett tydligt sätt. Verksamhetens värdegrund fungerar som organisationens inre kompass och visar både elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer vilken riktning verksamheten ska ha på de handlingar som utförs.

Skolan har en kultur där eleverna står i centrum och arbetet utgår alltid från elevernas behov och önskemål. Arbetet med bemötande är gediget och förankrat.

Enheten tilldelas ett hedersomnämnande för sitt aktiva och systematiska arbete med bemötande.

Prissumma: 100 000 kronor.

Bagarmossens förskolor, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning – hedersomnämnande

Motivering

Den här förskoleenheten har en synnerligen utmärkande arbetsplatsstruktur- och kultur som genomsyras av dialog och reflektion för kvalitetsutveckling som bygger på en gemensam insikt om sin målgrupp och möjliggör handlingsutrymme för medarbetare och ledningsfunktioner.

Dialog och reflektion används medvetet som genomarbetade verktyg att spegla verksamhetens målgrupp ur olika perspektiv, delge kunskap och erfarenhet mellan medarbetare och ledning, bredda medarbetargruppens gemensamma kompetens och stärka verksamhetens förutsättningar att möta och utvecklas för alla barn. Förskoleenhetens kultur och struktur ger ringar på vattnet för de enskilda förskolornas barn och medarbetare såväl som för besökare både inom staden och långväga.

Enheten tilldelas ett hedersomnämnande för sitt aktiva och systematiska arbete med dialog och reflektion som verktyg för att ha Stockholmarnas fokus.

Prissumma: 100 000 kronor.

Enheten för digitalt verksamhetsstöd, socialförvaltningen – hedersomnämnande

Motivering

Verksamheten har på ett föredömligt sätt alltid stockholmarnas fokus i sitt arbete. Detta framkommer tydligt utifrån deras arbetssätt och process med att samla in målgruppens behov, som leder till en lösning, som sedan utvärderas och relevanta synpunkter och förbättringsförslag inkorporeras sedan i en ny version av lösningen. Om förbättringen gav önskat resultat blir den kvar och om den inte gav önskat resultat tas den bort.

Allt utvecklingsarbete sker systematiskt och utgår från målgruppens behov.

Enheten tilldelas en hedersbelöning för sitt gedigna och systematiska arbete utifrån stockholmarnas fokus.

Prissumma: 65 000 kronor.

Pristagare

Klassen Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kvalitetsutmärkelse: Enheten arbete, integration och bistånd, Farsta stadsdelsförvaltning
Kvalitetsutmärkelse: Barn och ungdomsenheten, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Hedersomnämnande: Enheten för förebyggande och behandling, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen Skola

Kvalitetsutmärkelse: Rågsveds grundskola, utbildningsförvaltningen
Hedersomnämnande: Matteusskolan, utbildningsförvaltningen

Klassen Förskola

Hedersomnämnande: Bagarmossens förskolor, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Klassen Andra verksamheter

Hedersomnämnande:Enheten för digitalt verksamhetsstöd, socialförvaltningen

Klassen Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Rinkeby-Kistamottagningen, Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning
Hedersomnämnande: Ljungbacken, socialförvaltningen
Hedersomnämnande: Barn och Ungdomsenheten, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Klassen Andra verksamheter
Vinnare: Rekrytering, serviceförvaltningen
Hedersomnämnande: Bostadsenheten, AB Familjebostäder

Klassen Förskola
Hedersomnämnande: Karlberg förskolor, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Klassen Skola
Hedersomnämnande: Rågsveds grundskola, utbildningsförvaltningen

Klassen Äldreomsorg
Vinnare: Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare:
 Enheten för hemlösa, socialförvaltningen
Vinnare: Vuxenenheten, Östermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare:
Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Inspireras av 2020 års vinnare

Här får du ta del av vad det betytt för vinnarnas utvecklingsarbete att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

 

 

Klassen: Förskola
Vinnare:
Förskolan Karusellen Reimersholme

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare:
Försörjningsstödsenheten, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Vinnare: Resursenheten, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare:
Gubbängsskolan

Hedersomnämnande: 
Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Förskola
Vinnare: Lär & Kan Förskolor, Bromma stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Misa Bondegatan

Klassen: Skola
Hedersomnämnande: Eriksdalsskolan

Klassen: Äldreomsorg
Kvalitetsutmärkelse: Kostenheten, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Hedersomnämnande: Trafikkontorets it-enhet

Uppdaterad