Kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen delas ut årligen av Stockholms stad för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden.

Kvalitetsutmärkelsen ska stimulera och uppmuntra verksamheterna att utveckla sin kvalitet och öka servicen och nyttan för stockholmarna. Att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse är ett sätt att få hjälp att utveckla sin verksamhet. Det ger en genomlysning av verksamheten och skapar engagemang bland medarbetarna.

Kvalitetsutmärkelsen bidrar till att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i stadens verksamheter när stadens medarbetare deltar i att beskriva hur de arbetar med utveckling av sin verksamhet för att bli ännu bättre. Kvalitetsutmärkelsen är ett utvecklingsinstrument som syftar till att skapa mesta möjliga nytta för stockholmarna.

Inspireras av vinnarna 2020

Här får du ta del av vad det betytt för vinnarnas utvecklingsarbete att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

 

 

 

Anvisningar

I anvisningarna 2021 finns information om deltagande, samt de frågor som ska besvaras. Årets frågor har inte förändrats från förra året.

Anvisningar för deltagande i Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2021 (pdf, 178 kB, nytt fönster)

Vinnare utses

Vinnare utses den 23 november 2021. Vinnarna av Kvalitetsutmärkelsen får, förutom ära och uppmärksamhet, ett diplom och en ”prischeck”. Pengarna ska användas till att utveckla verksamheten vidare.

Delta i Kvalitetsutmärkelsen

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden kan delta i Kvalitetsutmärkelsen. 

För att få delta krävs följande:

  • Enheten ska ha en chef och bestå av minst fem medarbetare (inklusive chef).
  • Chefen ska ha personal och budgetansvar för enheten.
  • Enskilt drivna verksamheter måste till minst 51 procent serva stockholmare.
  • Deltagandet ska anmälas i respektive nämnd eller styrelse.
    • Privat driven verksamhet: Kontakta den förvaltning som ni tillhör. Fristående förskolor och skolor: kontakta utbildningsförvaltningen. Hemtjänst, avlösning och ledsagning: kontakta den stadsdelsförvaltning där ni har merparten av era uppdrag.
    • Verksamhet på entreprenad: Kontakta den förvaltning som ni har avtal med.

För att kunna vinna Kvalitetsutmärkelsen krävs att enheten har en budget i balans.

Är du intresserad av att delta eller känner du till någon verksamhet där god service och hög kvalitet står i fokus? Uppmana dem att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

Frågor angående Kvalitetsutmärkelsen kan ställas till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se.

Anmälan

Enhet som avser att delta i Kvalitetsutmärkelsen ska anmäla det. Anmälan är inte bindande, men det är viktigt att meddela om man sedan beslutar att inte delta.

Anmälan/avanmälan om deltagande skickas till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se.

Tävlingsbidragen skickas till
 kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se.

Bedömningsprocessen

När alla tävlingsbidrag kommit in till staden är det dags för bedömningsprocessen.

  • Stadens examinatorer utvärderar ert bidrag och gör ett besök i er verksamhet. Besöket är en del i utvärderingen och syftar till att fördjupa och nyansera bilden av verksamhetens kvalitetsarbete.
  • Examinatorerna ger senare en muntlig och skriftlig återkoppling till er verksamhet om de styrkor och utvecklingsmöjligheter de sett i utvärderingen.

Domarkommittén utser de enheter som får utmärkelsen i de olika klasserna. Domarkommittén består av förvaltnings- och bolagschefer samt representanter för organisationer eller högskola. Stadsdirektören är ordförande i kommittén.

Varje år utbildar staden examinatorer i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Examinatorerna är medarbetare i Stockholms stad eller i verksamheter som arbetar på uppdrag av staden. Det är deras engagemang och kunskap som gör det möjligt att genomföra arbetet med utmärkelsen.

Vinnare i Kvalitetsutmärkelsen 2020

Enheten för hemlösa, socialförvaltningen

Motivering

Enheten har kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Det finns en tydlig koppling mellan uppföljning, analys och åtgärder och vad dessa leder till. Både chefer och medarbetare är delaktiga i detta arbete.

Enheten använder sina resurser på ett effektivt sätt. Exempelvis lyfter de fram samverkan kring brukarna som ett viktigt sätt att vara resurseffektiva och underlätta för målgruppen.  

Att brukarna är i centrum exemplifieras med flera olika arbetssätt och metoder. Tillgänglighet är en central faktor och verksamheten utgår från brukarnas verklighet. Det kan handla om allt ifrån generösa jourtider till att göra hembesök och ha myndighetsutövning på fält.

Målstyrning är centralt i ledarskapet och medarbetarna är väl införstådda i enhetens gemensamma uppdrag, ”att medverka i klientens process ur hemlöshet”.

Tävlingsbidrag Kvalitetsutmärkelsen, Enheten för hemlösa (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Prissumma: 200 000 kr

Vuxenenheten, Östermalms stadsdelsförvaltning

Motivering

Verksamheten är väl strukturerad och hela bidraget andas ”klienten i fokus”. Centralt i enhetens arbete är gott bemötande, hög tillgänglighet och klienternas egen delaktighet. Klienterna får själva beskriva och formulera sina problem och behov, med professionens stöd och guidning.

Enheten reflekterar kontinuerligt över sina resultat och hur de utifrån det kan påverka och förändra verksamheten i önskad riktning för brukarna.

Den gemensamt framtagna värdegrunden går som en röd tråd genom verksamheten.

Ledarskapet ger stort utrymme för medarbetarna att delta i utvecklingen av verksamheten. Personalsituationen är stabil och personalomsättningen låg. Den här enheten arbetar systematiskt med kollegialt lärande, som utöver lärande bidrar till utveckling i arbetet.

Tävlingsbidrag Kvalitetsutmärkelsen 2020, Vuxenenheten (pdf, 970 kB, nytt fönster)

Prissumma: 200 000 kr

Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Motivering

Verksamheten har ett väl utvecklat kvalitetsarbete där medarbetarna ses som en kompetent tillgång. Det finns ett analytiskt tänkesätt och intresse för utveckling utifrån det geografiska områdets karaktär och utmaningar. Det är en verksamhet som är flexibel och öppnar upp för kontinuerlig dialog med brukarna.

Att skapa förtroende till brukarna i stadsdelen är av stor vikt och enheten arbetar innovativt med att öka möjligheterna att nå fler i sitt arbete. Ett arbete som gett resultat. Här används referenspersoner som är boende i stadsdelen och verksamheten samverkar med olika partners för att nå fler och marknadsföra enhetens insatser.

På enheten har också ett hembesöksprogram utarbetats. Något som uppmärksammats i såväl Stockholmsområdet som i övriga Sverige. Modellen har även belönats med Stockholms stads förnyelsepris.

Tävlingsbidrag Kvalitetsutmärkelsen 2020, Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Prissumma: 200 000 kr

Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2020

Engelbrekt-Gärdets förskoleområde, Östermalms stadsdelsförvaltning

Engelbrekt-Gärdets förskolor är ett kommunalt förskoleområde, för barn i åldrarna 1–5 år. Det omfattar tolv förskolor med cirka 650 barn. Ledningen består av en rektor, två biträdande rektorer och en pedagogisk utvecklingsledare som samarbetar och ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagen, målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.

Barnen är navet i vår verksamhet. Deras delaktighet och inflytande är en av grunderna i utbildningen. I praktiken innebär det att vår organisation skapar möjligheter för barnen att såväl förstå sina egna rättigheter som att respektera sina vänners. För att lyckas med att sätta barnen i centrum är deras vårdnadshavare en viktig samarbetspartner. Med våra olika kunskaper om barnen kan vi tillsammans på bästa sätt utmana och stötta dem.

Antal anställda: 144

Kontakt

Jessika von Malmborg, chef
E-post: jessika.von.malmborg@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 10 850

Farsta Fagersjö förskolenhet, Farsta stadsdelsförvaltning

Farsta Fagersjö förskolenhet består av 8 kommunala förskolor. Vårt uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande för alla barn mellan 1–6 år. I ett nära samarbete med vårdnadshavare strävar vi efter att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn där behov, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Våra förskolor är till för alla barn och har ett viktigt uppdrag i att värna om alla människors lika värde samt barns rättigheter. Vi utgår ifrån att barn är nyfikna och kompetenta. Vi använder oss av ett utforskande och projekterande arbetssätt i undervisningen och utgår från barnens intressen och förutsättningar där barnens tidigare erfarenheter utmanas.

Antal anställda: 110

Kontakt

Karina Backéus, chef
E-post: karina.backeus@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 42 561

Hässelbygårds förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Hässelbygårds förskolor bedriver kommunal förskoleverksamhet. Enheten består av fem förskolor som alla ligger i området Hässelby gård. Vi har 216 barn i åldern 1–6 år. Ungefär 87 procent av barnen på förskolorna är flerspråkiga, fördelade på 45 olika språk. De allra flesta av våra barn bor i närområdet omkring Hässelby Gård. Vår vision är ”Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen”. När ett barn lämnar oss för att börja skolan ska barnet ha fått livsviktig kunskap från vår utbildning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig nästa utbildningssteg, samtidigt som barnet ska minnas sin barndom hos oss med glädje. Vi erbjuder en lustfylld och lärorik tid med människans lika värde i fokus.

Antal anställda: 71

Kontakt

Jennie Andersson Smiljanic, chef
E-post: jennie.andersson.smiljanic@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 04 171

Karlbergs förskolor, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Karlbergs förskolor är en kommunal resultatenhet som driver 6 förskolor. Verksamhet finns till för barn i åldrarna 1–5 år, cirka 350 barn. Vi arbetar med en reflekterande kultur, som kännetecknas av delaktighet, nyfikenhet, öppenhet och samarbete. Vi ska våga tänka nytt och tänka om. Med ett projekterande förhållningssätt ger vi barnen möjlighet att under längre tid fördjupa sig i något specifikt, att verkligen sätta sig i nära relation till fenomen, begrepp, ting med mera där gruppens och individens erfarenheter och kunskaper vidgar allas lärande.

I organisationen finns tre biträdande rektorer som tillsammans med rektor bildar en styrgrupp. Varje förskola har en teamledare som tillsammans utgör den utvidgade ledningsgruppen med rektor och biträdande rektorer.

Antal anställda: 77

Kontakt

Anna Lund, chef
E-post: anna.lund@edu.stockholm.se
Telefon: 076-120 91 40

Trollboda-Smedshagens förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Trollboda-Smedshagens förskolor drivs i kommunal regi och består av fyra förskolor i varierande storlekar. Enheten har som mål en likvärdig förskola med hög kvalité och delaktighet utifrån barns och vårdnadshavares diversifierade förutsättningar. Vid synpunkter och klagomål strävar ledningen och medarbetare efter att boka fysiska möten med vårdnadshavare för att markera vikten av deras åsikter, vilka tillvaratas och ges en snabb återkoppling, syftandes till verksamhetens fortsatta utveckling.

När man kliver in i någon av enhetens förskolor, möts man av röda mattor – en symboliskt betydelsefull gest för hur varje barn och vuxen ska känna sig välkommen och bemött på ett professionellt sätt. De röda mattorna manifesterar enhetens vision om ”En enhet för alla”, där individer inkluderas och ges en chans att växa.

Antal anställda: 55

Kontakt

Michael Klomark, chef
E-post: michael.klomark@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 04 125

Vällingby förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Vällingby förskolor bedrivs i kommunal regi och finns i ett naturskönt område mellan Vällingby och Råcksta. Enheten består av tre verksamheter (svensk, finsk och allmän förskola) fördelade på fyra förskolor med sammanlagt 19 barngrupper. Inom enheten finns omkring 260 barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan utgår från tanken att varje barn är kompetent, nyfiket, aktivt, kreativt och har lust att lära. Förskolan har ett viktigt pedagogiskt uppdrag och verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Till förskolans uppdrag hör att lägga grunden till ett demokratiskt medborgarskap, ett livslångt lärande och en tro på den egna förmågan.

Antal anställda: 67

Kontakt

Yvonne Sjövik Axelsson, chef
E-post: yvonne.sjovik-axelsson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 05 192

Carlssons skola, ideell förening

Carlssons skola är en fristående grundskola åk F–9. Huvudman är en ideell förening där vårdnadshavare som har barn i skolan är medlemmar. Det är 670 barn inskrivna på skolan.

Skolans verksamhetsplan, vår strategi, är Kunskapshuset. Den är framtagen i samarbete med skolans styrelse. I Kunskapshuset finns skolans vision, värderingar och mål för verksamheten. Kunskapshuset vilar på sju pelare, Kvalitet i varje detalj, Utmanade och individanpassad undervisning, Nolltolerans, Stolthet och gemenskap, Kreativ och inspirerande miljö, Ambitiösa och engagerade medarbetare, Pedagogik och verktyg i tiden. Varje pelare innehåller mål, metoder, resultat och tid för uppföljning.

Antal anställda: 103

Kontakt

Susanne Ridner, chef
E-post:
susanne.ridner@carlssonsskola.se
Telefon: 08-662 77 68

Gustav Vasa skola, utbildningsförvaltningen

Gustav Vasa skola är en kommunal grundskola som är belägen i Vasastan. Vi har 434 elever inskrivna. På skolan finns elever från förskoleklass till årskurs fyra. Vi försöker alltid erbjuda en god lärmiljö där elevernas förutsättningar att fokusera på sin utbildning och sina arbetsuppgifter ligger i fokus. En del i det arbetet är det vi gör för att tillgängliggöra våra lärmiljöer, på individ- och gruppnivå. Vi säkrar upp våra miljöer för att alla våra elever, oavsett om de har en funktionsvariation eller inte, lättare ska kunna fokusera på kunskap och lärande. På skolan ska alla känna sig trygga och väl bemötta. Alla elever är allas elever på så vis att vuxna tar ansvar över alla elever man möter på skolan.

Antal anställda: 66

Kontakt

Lena Arkéus, chef
E-post: lena.arkeus@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 44 752

Karlbergs skola, utbildningsförvaltningen

Karlbergs skola är en F–3 kommunal grundskola som på grund av högt elevantal på Norrmalm för närvarande är en F–4-skola, med idag 270 elever.

Vi organiseras skolans kvalitetsarbete utifrån ett megaårshjul för att säkerställa att skolan uppfyller samtliga förväntningar utifrån styrdokumenten.

 Vår vision är att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sin förmåga och få framtida nödvändiga kompetenser inom läsa, skriva, räkna och programmera. Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt och tillgänglighet samt anpassar skolans lärmiljöer. Samtliga elever på vår skola har inflytande och är delaktiga samt bidrar till olika sammanhang i vår verksamhet.

Vi arbetar flexibelt och samverkar samt tillvaratar allas kompetens i våra årskursarbetslag.

Antal anställda: 46

Kontakt

Ulrica Colliander, chef
E-post: ulrica.colliander@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 44 780

Magelungsskolan, utbildningsförvaltningen

Vi är en F–6-grundskola med 294. Skolan ligger i Farsta, nära sjön Magelungen, med närhet till grönområden och parker. På skolan finns två fritidshem för årskurs F–2 samt mellanstadieverksamhet för årskurs 3–6. Skolan bygger på barnen/elevernas förmåga att växa och utvecklas, där alla vuxna blir en katalysator för att möjliggöra detta.

Vi har engagerade pedagoger och lärare med hög kompetens. Det systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att arbetet och elevernas resultat ska förbättras. Målet är att de elever som lämnar vår skola ska vara trygga elever som når kunskapskraven och är väl rustade för fortsatta studier och framtiden. Det finns en gränslös mängd tänkbara projekt eller utvecklingsområde som man skulle kunna arbeta med, men att hålla fokus och vara uthållig är något av det viktigaste, ”håll i, håll ut och håll om”.

Antal anställda: 55

Kontakt

Helene Litzen, chef
E-post: helene.litzen@edu.stockholm.se
Telefon: 076-124 74 42

Rågsveds grundskola, utbildningsförvaltningen

Rågsveds grundskola är en skola med 265 elever i årskurserna F–6. På skolan pratas det 29 olika språk varav vi tillhandahåller modersmålsundervisning på 25 av dessa. Vi har en tydlig struktur för uppföljning med olika årshjul och vi använder en analysmodell för att fördjupa analyserna. Detta gör att alla blir införstådda i verksamhetens syfte och mål och kan se sin del i måluppfyllelsen.

Skolan har arbetat mycket med våldsprevention och jämställdhet, vilket har resulterat i en värdegrundsplan med lektioner och övningar anpassade efter alla skolans årskurser. Detta arbete mot kränkningar, hot och våld har gett resultat. Allt vårt arbete utgår från våra kärnuppdrag Kunskap, Trygghet och Rörelse och inom respektive område har vi tagit fram värdeord för eleverna och gemensamma arbetssätt för medarbetarna. 

Antal anställda: 89

Kontakt

Marko Anderot, chef
E-post: marko.anderot@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 493 03

Vasa Real, utbildningsförvaltningen

Vasa Real är en 5–9-skola med 808 elever. På skolan finns en judisk profil årskurs 7–9. Vi har även klasser med musikinriktning på högstadiet. Vasa Real är en skola med höga resultat. Vår analys av måluppfyllelsen som helhet är i första hand skickliga och kompetenta lärare, studiemotiverade elever samt vårdnadshavare som stöder sina barns skolgång.

Vi arbetar vidare med ökat fokus på samplanering, kollegialt lärande, tvålärarsystem i vissa ämnen, fortsatt utveckling av skolans elevhälsoteam och får därigenom större effekt på förebyggande och främjande åtgärder för elevers trygghet och trivsel. Vår vision är ”En skola där alla möts med tolerans och respekt samt får möjlighet till maximal kunskapsutveckling inför framtiden”.

Antal anställda: 85

Kontakt

Carina Rennermalm, chef
E-post: carina.rennermalm@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 41 564

Enheten arbete, integration och bistånd, Farsta stadsdelsförvaltning

Enhetens huvudsakliga uppdrag är att stötta och motivera klienter som ansöker om försörjningsstöd ut i egen försörjning och samtidigt utreda rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Enhetens bostadslösa klienter erbjuds stöd av bolots för att hitta ett mer stadigvarande boende. Enhetens arbetskonsulenter arbetar med att erbjuda insatserna offentligt skyddad anställning (OSA), Stockholmsjobb samt feriejobb.

Utöver detta arbetar enheten med vräkningsförebyggande stöd, budget- och skuldrådgivning, stöd och skydd vid våld i nära relation och samhällsvägledning för nyanlända medborgare. Enheten har även fyra stadsdelsmammor som stöttar kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden, att etablera sig.

Antal anställda: 50

Kontakt

Ida Stridsberg, chef
E-post: ida.stridsberg@stockholm.se
Telefon: 08-508 19 257

Enheten för ekonomiskt bistånd, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Enheten ingår i avdelningen för socialtjänst och fritid. Den vänder sig till målgruppen vuxna personer, 18 år och äldre. En majoritet av de sökande är långtidssjukskrivna samt ensamstående kvinnor.  Uppdraget är att frigöra och utveckla människors egna resurser för att bli självförsörjande och få ett jämlikt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I utredningsarbetet ingår både en ekonomisk utredning och en utredning av hela livssituationen.

Klienterna ska erbjudas insatser och ställas inför krav på motprestationer utifrån sina förutsättningar. Verksamma insatser ska tillhandahållas både för att rehabilitera icke arbetsföra personer och för att stärka arbetsföra personers anställningsbarhet och återinträde på arbetsmarknaden. Enhetens arbete utgår från förvaltningens värdeord: mod, mångfald, samarbete och engagemang, som är den gemensamma grunden för hur vi utför vårt arbete.

Antal anställda: 40,5

Kontakt

Thria Rahman, chef
E-post: thria.rahman@stockholm.se
Telefon: 08-508 24 816

Enheten för hemlösa, socialförvaltningen

Enheten för hemlösa vänder sig till hemlösa personer över 20 år som inte haft kontakt med socialtjänsten vid någon av stadsdelsförvaltningarna under de senaste två åren. Huvuduppdraget är att medverka i klientens process ur hemlöshet. Vi utreder stödbehov efter ansökan från individen, erbjuder olika former av stöd samt utreder rätten till ekonomiskt bistånd. Utöver frivilliga insatser handläggs även lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) på enheten. Vi är samlokaliserade med Capio Pelarbackens läkarmottagning för hemlösa, Medborgarkontoret för hemlösa och Uppsökarenheten för vuxna i ett hemlöshetscentrum i syfte att underlätta individens kontakter och för att främja samverkan verksamheterna emellan.

Antal anställda: 92

Kontakt

Jessica Hellberg, chef
E-post: jessica.hellberg@stockholm.se
Telefon: 08-508 25 333

Familjestödsenheten, Farsta stadsdelsförvaltning

Familjestödsenheten ingår i avdelningen för individ och familjeomsorg. Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0–23 år och deras familjer. I uppdraget ingår att ge förebyggande och biståndsbedömda insatser. All kontakt med enheten sker på frivillig basis.

”Familjen och dess omgivning är ett system där alla påverkar varandra. Problem i familjen berör alla familjemedlemmar och ska lösas gemensamt.” Behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete. Att utgå från systemteori på enheten gör att vi har ett gemensamt förhållningssätt och kan hålla en tydlig linje, vilket underlättar förändringsarbetet med familjerna. Vi arbetar alltid med barnet i centrum och använder anknytningsbaserade arbetsmetoder där föräldrarna får verktyg att se barnens behov.

Antal anställda: 34

Kontakt

Kristina Svärling, chef
E-post: kristina.svarling@stockholm.se
Telefon: 08-508 18 080

Husarvikens servicebostad, Östermalms stadsdelsförvaltning

Husarvikens servicebostad består av 13 lägenheter som ligger i Norra Djurgårdsstaden. Här bor 13 unga vuxna i åldrarna 24–35 år med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller AST (autismspektrumtillstånd). Några av de boende har också en psykisk ohälsa. I en gemensam servicelägenhet finns det möjlighet att delta i olika aktiviteter eller festliga tillställningar. I samma hus finns sex lägenheter och i närområdet med gångavstånd finns ytterligare sju lägenheter. Verksamheten bedrivs dygnet runt med sovande jour så att boende när som helst har möjlighet att få stöd av personal. Nu under pandemin har inriktningen på aktiviteter fått ändras till att bli mer individuella. En utmaning för såväl boende som personal.

Antal anställda: 8

Kontakt

Eva Björklind, chef
E-post: eva.bjorklind@stockholm.se
Telefon: 08-508 10 360

Susanne Byqvist, biträdande enhetschef
E-post: susanne.byqvist@stockholm.se
Telefon: 08-508 10 663

Kungsholmens-Kristinebergs gruppbostäder, Assist Bostad och Omsorg i Stockholm AB

Verksamheten innefattar tre gruppbostäder på Kungsholmen, som drivs på entreprenad. Målgruppen är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, som beviljats insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Den enskildes och/eller företrädares inflytande ligger till grund för assistans, stöd, service och omvårdnad.

Vårt kvalitetssäkringssystem är till för att säkra att den enskilde får en meningsfull och god omsorg samt skapa goda förutsättningar för uppföljning och en kontinuerlig utveckling. Åtaganden och aktiviteter planeras, dokumenteras, följs upp, utvärderas, analyseras och utgör grunden för nästkommande års utveckling, vilket ger medarbetare möjlighet att medverka till att skapa goda insatser och utveckling för den enskilde.

Antal anställda: 23

Kontakt

Gunilla Fredblad, chef
E-post: gunilla.fredblad@kungsholmensgruppbostad.se
Telefon: 08-650 11 27

Ljungbacken, socialförvaltningen

Ljungbacken ligger i Åkersberga och ingår i Boende- och behandlingsenheten (BoBen) för vuxna och är en del av socialförvaltningen. BoBen har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och Enheten för hemlösa uppdrag att medverka i brukarens process ur hemlöshet.

Ljungbacken är ett nyktert och drogfritt boende med omvårdnadsinriktning. Verksamheten har bemanning dygnet runt och tar emot kvinnor och män som är i behov av psykisk och fysisk återhämtning samt stöd i att förändra sin livssituation. Verksamheten vill stärka brukarnas egna resurser och öka möjligheten för dem att klara ett mer självständigt boende. Stödet som verksamheten erbjuder utgår från stadsdelsförvaltningarnas och kommunernas uppdrag och består av insatser som baseras på evidensbaserade metoder. Insatserna är individuellt anpassade efter den enskildes målsättningar och behov.

Antal anställda: 14

Kontakt

Trine Koivunen, chef
E-post: trine.koivunen@stockholm.se
Telefon: 08-508 40 980

Rinkeby-Kistamottagningen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Vi är en enhet inom avdelningen individ och familj. Enhetens målgrupp är vuxna personer med ett missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar, samt deras anhöriga. Enhetens öppenvård kan erbjuda insatser även till personer som vill lämna en kriminell livsstil och deras anhöriga.

Enheten omfattar både myndighetsutövning och öppenvård. Insatser som kan beviljas är behandlingshem, öppenvård, olika typer av stödboende, tillfälligt boende (härbärge) samt boende i tränings- eller försökslägenhet. Teamet för personer med samsjuklighet kan även bevilja boendestöd och sysselsättning. Även körkortsyttranden på uppdrag från Transportstyrelsen utförs samt att skyddstillsyn med särskild föreskrift om behandlingsplan, så kallade kontraktsvård, och vårdvistelser i samband med kriminalvårdspåföljder utreds.

Antal anställda: 26

Kontakt

Ander Broomé, chef
E-post: anders.broome@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 851

Stöd och serviceenheten, personer med funktionsnedsättning, beställare, Östermalms stadsdelsförvaltning

Enheten bedriver myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Målgruppen är personer med fysisk-, intellektuell- och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upp till 65 år. I dagsläget har vi cirka 401 klienter. Vi handlägger ansökningar både från personer med tillfälliga och livslånga behov av stödinsatser. Vi kommer i kontakt med våra klienter exempelvis efter vistelse på sjukhus eller att någon genomgått en utredning och fått en diagnos och då får information om att de kan kontakta oss. Vi informerar andra enheter inom socialtjänsten om vår målgrupp och våra stödinsatser så klienter de möter kan bli hänvisade till oss. Våra värdeord, som vi format i ett hjärta, genomsyrar vårt arbete och således säkerställer vi ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot alla vi möter.

Antal anställda: 11

Kontakt

Eva Björklind, chef
E-post: eva.bjorklind@stockholm.se
Telefon: 08-508 10 360

Sofie Waltersson, biträdande enhetschef
E-post: sofie.waltersson@stockholm.se
Telefon: 08-508 10 651

Tillfälliga boenden, socialförvaltningen

Tillfälliga Boenden tillhör Intro Stockholm, som är den enhet som har uppdraget att ta emot personer som anvisas av Migrationsverket för bosättning i Stockholm. Verksamheten tillhandahåller tillfälliga boendelösningar för ensamstående vuxna nyanlända. Det finns 16 boenden geografiskt spridda i Stockholm, med sammanlagt 318 boendeplatser. Vi erbjuder kollektiva boendelösningar där de boende delar rum och det finns gemensamhetsutrymmen.

Under boendetiden erbjuds bland annat samhällsinformation och information om och stöd i att söka bostad på egen hand. Vid behov av ytterligare stöd erbjuds länkning till rätt samhällsinstans. Boendeassistenter gör dagliga besök på boendena för att kontrollera att miljön på boendena är bra, stötta hyresgästerna i sin process att hitta boende på egen hand, samt finnas tillgängliga för personliga eller allmänna frågor och synpunkter.

Antal anställda: 19

Kontakt

Hiam Mohammed, chef
E-post: hiam.mohammed@stockholm.se
Telefon: 08-508 421 81

Vuxenenheten, Östermalms stadsdelsförvaltning

Vuxenenheten ger stöd och hjälp till personer över 18 år med missbruksproblematik och till personer med psykisk funktionsnedsättning. Enheten ger även råd och stöd till personer som är utsatta för hot eller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt stöd till våldsutövare. Enheten har också ett uppdrag att arbeta vräkningsförebyggande i stadsdelen samt sköta administrationen av socialtjänstens tränings- och försökslägenheter. Enheten har en socialpsykiatrisk utförardel med insatser i egen regi, bestående av tre stödboenden, en träfflokal och ett boendestödsteam. Vuxenenhetens insatser ska stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv och vara utformade i samverkan med den enskilde.

Antal anställda: 34

Kontakt

Therese Bengtsson, chef
E-post: therese.bengtsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 10 317

Beställarenheten äldreomsorg, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Beställarenhetens uppdrag är att utifrån Socialtjänstlagen handlägga och besluta om stöd och insatser enligt Socialtjänstlagen för äldre medborgare i vår stadsdel. Stödet ska utformas utifrån den äldres individuella behov och rätten till självbestämmande är grundläggande i vår biståndsbedömning. Det kan handla om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, boendestöd, korttidsvård för avlastning, dagverksamhet och ledsagning. Vår enhet har även ett viktigt uppdrag att ge information till de äldre och deras anhöriga om andra förebyggande insatser som anpassning av bostaden, anhörigstöd med mera.

Antal anställd: 40

Kontakt

Beatrice Winther, chef
E-post: beatrice.winther@stockholm.se
Telefon: 08-508 043 33

Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Vi riktar oss till alla invånare som är 65 år och äldre samt deras anhöriga inom Norrmalms stadsdelsområde. Framförallt kommer vi i kontakt med de äldre som har behov av stöd i någon form. Vårt huvuduppdrag är då att svara för myndighetsutövningen. Vi handlägger och fattar beslut om ansökningar avseende bistånd enligt SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), samt riksfärdtjänstlagen.

Den vanligaste formen av bistånd är trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende, servicehus, boendestöd och ledsagning. Till anhöriga riktas stödinsatser såsom hemvårdsbidrag, avlösning och korttidsvård för personen som den anhörige vårdar i hemmet.

Antal anställda: 31

Kontakt

Kristina Gustafsson, chef
E-post: kristina-genet.gustafsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 09 047

Stureby vård- och omsorgsboende, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Stureby är ett vård- och omsorgsboende för personer över 65 år. Merparten av brukarna är 80 år eller äldre. På Stureby finns 90 lägenheter där vi tillhandahåller heldygnsomsorg för personer med demenssjukdom som har ett biståndsbeslut. Uppdraget är att erbjuda individuell vård och omsorg utifrån varje individs behov och önskemål.

Som en röd tråd i verksamheten finns det salutogena syn- och arbetssättet. Målet är att så långt det är möjligt, få varje individ att uppleva en känsla av sammanhang, KASAM, grundat på begriplighet, hanterbarhet och upplevelse av meningsfullhet. Då alla brukare har en demenssjukdom är anhöriga och gode män en viktig målgrupp som företrädare för brukaren. Samverkan med anhöriga/gode män är viktigt för att vården och omsorgen ska kunna anpassas till brukarens behov och önskemål.

Antal anställda: 93

Kontakt

Hanne Rönnback, chef
E-post: hanne.ronnback@stockholm.se
Telefon: 08-508 20 745

Åsengården, Humana AB

Åsengården drivs av Humana sedan januari 2018. Det finns 29 lägenheter fördelade på tre avdelningar. Åsengården är ett Silviahemscertifierat boende, vilket innebär att man har specialkompetens inom demensvård. Man jobbar personcentrerat vilket innebär att de alltid utgår från de boendes önskemål. På Åsengården är det mycket fokus på aktiviteter och det finns aktivitetsansvarig som ansvarar för planeringen och genomförandet av aktiviteter. På Åsengården arbetar man i team kring kunden och med metoden ”Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens” (BPSD). Månadsvis har varje avdelning multiprofessionella teammöten där paramedicinare, omvårdnadsansvarig SSK och omvårdnadspersonal deltar. Det finns en nära samverkan med anhöriga, som också bjuds in att delta i aktiviteter.

Antal anställda: 22

Kontakt

Azita Mehranpour, chef
E-post: Azita.mehranpour@humana.se
Telefon: 0722-49 01 43

Enhet stöd, arbetsmarknadsförvaltningen

Enheten är i huvudsak en leverantörsenhet till kärnverksamheten inom Jobbtorg Stockholm, men har även andra beställare som Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, LSS-handläggare, daglig verksamhet samt stadsdelsförvaltningar inom staden. Enheten levererar insatser med specialistkompetens, både i ordinarie verksamhet i form av samverkansavtal med andra myndigheter, och i projektform. Det kan handla om insatser som leder till arbete eller studier. Det kan också handla om stödinsatser som ger en progression mot arbete eller studier, såsom KBT-stöd, support eller hälsostöd. Enheten arbetar också med olika projekt.

Antal anställda: 46

Kontakt

Johan Wedenius, chef
E-post: johan.wedenius@stockholm.se
Telefon: 08-508 491 04

Enheten förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Enheten arbetar med förebyggande socialt arbete främst i form föräldraskapsstöd. Verksamheten vänder sig till alla föräldrar boende i stadsdelsområdet med barn upp till 18 år inklusive väntade barn. Kontakten är helt frivillig, föräldrar avgör själva och ingen registrering sker. Syftet är att ge föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva och sociala utvecklig och stärka föräldrars sociala nätverk och relation till varandra. Det kan också ge kunskap om rättigheter och skyldigheter för barn och föräldrar. Enheten utgörs till största delen av föräldrarådgivningen. På enheten arbetar också förvaltningens våldspreventionssamordnare med uppdraget att leda, utveckla och samordna det våldsförebyggande arbetet.

Antal anställda: 20

Kontakt

Åsa Edlund, chef
E-post: asa.edlund@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 088

Enheten ung fritid, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Den öppna fritidsverksamheten bedrivs under enheten ung fritid och har följande mötesplatser: Aspudden, Fruängen, Gröndal och fältverksamheten i Liljeholmen. På mötesplatserna erbjuds även riktad verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer och i fältverksamheten erbjuds riktad HBTQ+ verksamhet för unga.

Vi strävar efter att erbjuda fritidsverksamhet som ger stöd i vuxenblivandet utifrån de ungas behov och levnadsmönster. Vår vision är att erbjuda någonting för alla och att var och en känner sig välkommen att vara precis som den är. Ungdomen får möjlighet att utveckla sina intressen och får hjälp med råd och stöd under ungdomstiden samt på sin väg mot vuxenlivet. Vi arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa, tobak, alkohol, narkotika, dopning och andra antisociala beteenden.

Antal anställda: 37

Kontakt

Anna William-Olsson, chef
E-post: anna.william-olsson@stockholm.se
Telefon: 076-122 33 62

Fokus Unga, Ungdomsanställningar, arbetsmarknadsförvaltningen

Ungdomsanställningar (UA) är en arbetsmarknadspolitisk insats som syftar till att minska ungdomsarbetslösheten i Stockholms stad. UA är en del av Jobbtorg Stockholm. Insatsen riktar sig till ungdomar och unga vuxna mellan 16–29 år som varken studerar eller arbetar. Ungdomarna kan ha allt från neuropsykiatriska funktionsvariationer, tidigare kriminalitet, hoppat av skolan eller känner sig svikna av vuxenvärlden.

En del av de ungdomsanställda är nyanlända ungdomar inskrivna i etableringen. UA hittar platser utifrån ungdomarnas önskemål. Arbetsplatserna som ungdomarna kan jobba på är kommunala och kan vara allt från administration och vaktmästeri till att arbeta med barn och äldre. UA står för ungdomens lönekostnad till arbetsgivaren.

Antal anställda: 18

Kontakt

Brita Rönnqvist, chef
E-post: Brita.ronnqvist@stockholm.se
Telefon: 08-508 35 601

Ledning och Förskolestöd för Farsta förskolor, Farsta stadsdelsförvaltning

Ledning och Förskolestöd finns till för sex förskolenheter med sammanlagt cirka 2 400 barn och deras föräldrar. Målet är en hög kvalitet i en hållbar och likvärdig förskola. Vi ska skapa goda förutsättningar för att våra medarbetare och rektorer i sin tur ska kunna genomföra sina uppdrag. Det gör vi genom att bidra med stöd, leda och ansvara för förskolans gemensamma verksamhetsutveckling, samt bistå med kunskap om förebyggande arbete, anpassningar och stöd för barn i behov av särskilt stöd.

Rektorerna medverkar i arbetet genom ledningsgruppen för förskolan där vi arbetar med gemensamma utvecklingsarbeten och beslut, vilket leder till en lärande organisation. Vi kvalitetssäkrar den statliga styrningen, läroplanens mål och intentioner genom uppföljning, utvärdering och gemensamma kvalitetssäkrande insatser.

Antal anställda: 15

Kontakt

Ingalill Gustavsson, chef
E-post: ingalill.gustavsson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 18 023

Serviceförvaltningen Rekrytering

Serviceförvaltning Rekrytering stöttar stadens förvaltningar och bolag när de behöver rekrytera medarbetare. Målsättningen är att kvalitetssäkra och avlasta stadens chefer i deras rekryteringar. Vi säljer ungefär 800 rekryteringsuppdrag per år.

Vi stöttar i rekrytering av alla roller som finns inom stadens verksamheter förutom förvaltningsdirektörer och vd:ar till bolagen. 25 procent av uppdragen är chefsrekryteringar och cirka hälften av uppdragen är rekryteringar av medarbetarroller. Vi utbildar också stadens chefer, HR-konsulter och fackliga kontaktpersoner i kompetensbaserad rekrytering.

Antal anställda: 15

Kontakt

Karin Toll Lane, chef
E-post: karin.toll.lane@stockholm.se
Telefon: 08-508 117 00

START Stockholm, utbildningsförvaltningen

START Stockholm är utbildningsförvaltningens mottagningsenhet för nyanlända elever som ska börja i stadens kommunala skolor. Den tillhör avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa, ALE. Vår vision är att bidra till en god skolstart och en framgångsrik skolgång för nyanlända elever. Det gör vi genom att underlätta för skolorna att stötta eleverna att lyckas i sina studier och genom att vårdnadshavare får information om svenskt skolsystem och det svenska samhället, så att de kan fungera som ett stöd för sina barn.

Uppdraget är mottagning, skolplacering, kartläggning och hälsobesök för nyanlända grundskole- och gymnasieelever, myndighetsutövning att tilldela tilläggsersättning för nyanlända grundskoleelever, samt mottagning och skolplacering av elever till förskoleklass.

Antal anställda: 48

Kontakt

Liz Berg, chef
E-post: liz.berg@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 32 505

Tidigare vinnare

Klassen: Förskola
Vinnare:
Förskolan Karusellen Reimersholme

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare:
Försörjningsstödsenheten, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Vinnare: Resursenheten, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare:
Gubbängsskolan

Hedersomnämnande: 
Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Förskola
Vinnare: Lär & Kan Förskolor, Bromma stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Misa Bondegatan

Klassen: Skola
Hedersomnämnande: Eriksdalsskolan

Klassen: Äldreomsorg
Kvalitetsutmärkelse: Kostenheten, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Hedersomnämnande: Trafikkontorets it-enhet

Klassen: Förskola
Vinnare:
Björnboda-Sörgårdens förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Familjestödsenheten, Farsta stadsdelsförvaltning
Hedersomnämnande: Försörjningsstödsenhet 2, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Klassen: Äldreomsorg
Hedersomnämnande: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Hedersomnämnande: Jobbtorg Fokus Unga, Aim

Klassen: Förskola
Vinnare: 
Grimsta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning; Råcksta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare: Stockholms hotell- och restaurangskola – kök och servering, utbildningsförvaltningen

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Grupp- och servicebostäder i Bromma, Bromma stadsdelsförvaltning; Socialjouren, uppsök och rådgivning, socialförvaltningen

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB
Hedersomnämnande: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare: Parkmiljöavdelningen norra innerstaden, Norrmalms, Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar

Klassen: Förskola
Vinnare:
Förskolan Sagan, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare: Sturebyskolan, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Enheten för ekonomiskt bistånd, Skärholmens stadsdelsförvaltning; Relationsvåldsteamet, Skärholmens stadsdelsförvaltning; Södermalms grupp- och servicebostäder, Teckentullens dagliga verksamhet, Prima LLS

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Sätra vård- och omsorgsboende, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare: Enheten för verksamhetsutveckling, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning; Loftets fritidsverksamhet vid Skarpnäcks skola, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning; Kontaktcenter, Stockholms stad

Klassen: Förskola
Vinnare:
Mitt i city förskolor, Norrmalms stadsdelsförvaltning; Sjöstadsskolan, utbildningsförvaltningen; Sylvester, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Enheten för vuxna och socialpsykiatri – Drogfritt nätverk, Farsta stadsdelsförvaltning

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo

Uppdaterad