Kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen delas ut för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden.

Kvalitetsutmärkelsen ska stimulera och uppmuntra det systematiska kvalitetsarbetet och en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att delta synliggör och utvecklar verksamheten sitt kvalitetsarbete.

Erfarenheterna av att delta i Kvalitetsutmärkelsen visar att genom att arbeta med verksamhetsutveckling skapas, förutom hög kvalitet för stockholmarna, arbetsglädje och engagemang hos medarbetare.

Utmärkelsen ger samtidigt staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel.

Är du och din verksamhet intresserad av att delta eller känner du till någon verksamhet där god service och hög kvalitet står i fokus? Uppmana dem att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

Delta i Kvalitetsutmärkelsen

Alla verksamheter inom stadens förvaltningar och kommunala bolag, samt entreprenader och enskilt drivna verksamheter som finansieras av Stockholms stad kan delta i Kvalitetsutmärkelsen.

En förutsättning för deltagande är att verksamheten har

  • en chef med verksamhets-, budget- och personalansvar
  • en verksamhetsplan med mål för verksamheten
  • minst fem medarbetare inklusive chef.

I de verksamheter där staden köper enstaka platser gäller att minst 51 procent av verksamhetens platser ska vara belagda av Stockholms stad. Deltagande fristående förskolor och skolor ska ha minst 51 procent av barnen eller eleverna från Stockholms stad.

Verksamheter som har ett ekonomiskt underskott kan delta i utmärkelsen. En förutsättning för att få en utmärkelse är att föregående års ekonomiska resultat samt innevarande års prognos inte redovisar ett underskott.

Verksamheter som tidigare har fått en Kvalitetsutmärkelse kan delta först två år efter att de erhållet utmärkelsen. Exempelvis kan en verksamhet som fått en Kvalitetsutmärkelse 2021 delta igen 2024.

Anmälan till nämnd eller styrelse

Deltagandet ska anmälas i respektive nämnd eller styrelse.

Enskilt driven verksamhet ska kontakta den förvaltning som ni tillhör. Fristående förskolor kontaktar förskoleförvaltningen och fristående skolor kontaktar utbildningsförvaltningen. Hemtjänst, avlösning och ledsagning kontaktar den stadsdelsförvaltning där ni har merparten av era uppdrag.

Verksamhet på entreprenad kontaktar den förvaltning som ni har avtal med.

Anmälan 2024 har öppnat

Verksamheter som avser att delta i Kvalitetsutmärkelsen behöver skicka in en intresseanmälan om deltagande med informationen:

  • namn på chef
  • kontaktperson med kontaktuppgifter
  • verksamhetens namn
  • förvaltning, bolag eller företag.

Anmälan är inte bindande, men det är viktigt att meddela om man sedan beslutar att inte delta.

Anmälan om deltagande skickas senast den 22 mars.

E-post: kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se

Anvisningar

För att delta i Kvalitetsutmärkelsen ska verksamheten skicka in sitt deltagande bidrag. Bidraget ska innehålla svar på samtliga frågeställningar i Kvalitetsutmärkelsens anvisningar.

Anvisningar och frågor för deltagande verksamheter (pdf)

Bedömningsprocessen

Stadens examinatorer utvärderar bidragen och besöker verksamheterna. Besöket är en del i utvärderingen och syftar till att fördjupa och nyansera bilden av verksamhetens kvalitetsarbete.

Examinatorerna ger senare en muntlig och skriftlig återkoppling till verksamheten om styrkor och utvecklingsmöjligheter som de sett i utvärderingen.

Domarkommittén, som utser de verksamheter som får utmärkelsen, består av förvaltnings- och bolagschefer samt representanter för organisationer eller högskola. Ordförande i kommittén är stadsdirektören i Stockholms stad.

Bli examinator

Varje år utbildar staden examinatorer i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Examinatorerna är medarbetare i Stockholms stad eller i verksamheter som arbetar på uppdrag av staden. Det är deras engagemang och kunskap som gör det möjligt att genomföra arbetet med utmärkelsen.

Tidigare mottagare av Kvalitetsutmärkelsen

Andra verksamheter

Kvalitetsutmärkelse: Medioteket, utbildningsförvaltningen

Enheten har ett helhetsperspektiv och driver en klok, proaktiv och effektiv verksamhet som använder resurserna på ett mycket gynnsamt sätt. Vilket även leder till ett tillgänglighetsperspektiv som tydligt framkommer i utformningen av verksamheten och genomsyrar uppdraget gentemot målgruppen. Målkedjan är ett gott exempel där enhetens kärnuppdrag tydligt kan följas över tid med relevanta uppföljningsmetoder och mål. Ledarskapet präglas av en hög tillgänglighet där medarbetarna ges stort handlingsutrymme att utöva sitt arbete. Grunden ligger i ett närvarande ledarskap som bygger på tillit.

Hedersomnämnande: Enheten för kvalitet och utveckling, Jobbtorg Stockholm, arbetsmarknadsförvaltningen

Enheten får ett hedersomnämnande för sitt gedigna arbete med att skapa en intern struktur och kultur för utveckling. Enheten har målmedvetet skapat en struktur för att fånga upp behov och arbeta med att stötta kärnverksamheterna. Samtidigt har de utvecklat en kultur där de ständigt utmanar status quo och arbetar med utveckling och förflyttning framåt. Både strukturen och kulturen bottnar i ledarskapet som i handling ger medarbetarna förutsättningar för att vilja och våga ifrågasätta, testa och utmana de arbetssätt som inte fungerar optimalt.

Förskola

Hedersomnämnande: Trollboda-Smedshagens förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

För ett synnerligen strukturerat och utmärkande arbete med att skapa trygghet i verksamheten i alla led för medarbetare, vårdnadshavare och barn. Trygghetsskapandet används medvetet i det dagliga arbetet genom olika arbetsmetoder, detta inkluderar även ett nära och tillgängligt ledarskap. Medarbetare och vårdnadshavare vet vart man ska vända sig med frågor och får snabb återkoppling. Barnen upplever sig sedda av alla medarbetare inom enheten.

Skola

Hedersomnämnande: Kvarnbyskolan, utbildningsförvaltningen

Kommunikation är ett ledord för rektor vilket avspeglar sig i hela verksamheten där eleverna alltid står i centrum. I mötet med eleverna och vårdnadshavarna utgår skolan alltid från varje elevs möjligheter, behov och önskemål. Medarbetarna beskriver sig själva som en bro mellan skolan och samhället och stödjer vårdnadshavarna och eleverna även i det vardagliga. De förmedlar stadens insatser för att skapa en trygghet i föräldraskap och förståelse för samhällets krav och möjligheter. Skolan får ett hedersomnämnande för sitt professionella och inkluderande förhållningssätt till eleverna och vårdnadshavarna.

Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kvalitetsutmärkelse: Familjestödsenheten, Farsta stadsdelsförvaltning

Enheten visar på ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. De har sina målgruppers fokus när de identifierar behov, sätter upp mål, väljer relevanta arbetssätt och utvärderar dem. Verksamheten har ett mycket starkt målgruppsfokus både i planering och praktiskt genomförande av insatser och uppdrag. Intern och extern samverkan ses som viktig för att möta behoven från en bred målgrupp. Arbetsplatskulturen genomsyras av stort gemensamt ansvarstagande för utveckling som skapas av tillitsbaserat och närvarande ledarskap samt medarbetarnas stora delaktighet och engagemang.

Kvalitetsutmärkelse: Daglig verksamhet 127, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Enheten har en tydlig organisationsstruktur på plats. Strukturen skapar förutsättningar att leda ett effektivt kvalitetsarbete och en tydlighet för medarbetarna när det gäller vilket arbete som ska utföras. Kulturen inom verksamheten genomsyras av tillit, förtroende och ansvar mellan ledning och medarbetare. Med en välplanerad och strategisk kommunikation säkerställer ledningen att all information inte bara når ut utan även når fram till alla berörda medarbetare. Genom arbetssätt och metoder utgår verksamheten från deltagarnas behov och önskemål där rätten till kommunikation står i fokus.

Äldreomsorg

Hedersomnämnande: Hälsofrämjande enheten, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Verksamheten får ett hedersomnämnande för sitt gedigna och systematiska arbete med Stockholmarnas fokus. Enheten utvärderar och utvecklar verksamheten systematisk där målgruppens synpunkter är helt ledande. Enheten arbetar strukturerat med återkoppling av resultat, jämställdhetsanalys, besöksdialoger till sin målgrupp. Allt för att målgruppen ska se hur viktiga de är och hur verksamheten formas utefter deras synpunkter och önskemål.

Klassen Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kvalitetsutmärkelse: Enheten arbete, integration och bistånd, Farsta stadsdelsförvaltning
Kvalitetsutmärkelse: Barn och ungdomsenheten, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Hedersomnämnande: Enheten för förebyggande och behandling, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen Skola

Kvalitetsutmärkelse: Rågsveds grundskola, utbildningsförvaltningen
Hedersomnämnande: Matteusskolan, utbildningsförvaltningen

Klassen Förskola

Hedersomnämnande: Bagarmossens förskolor, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Klassen Andra verksamheter

Hedersomnämnande:Enheten för digitalt verksamhetsstöd, socialförvaltningen

Klassen Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Rinkeby-Kistamottagningen, Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning
Hedersomnämnande: Ljungbacken, socialförvaltningen
Hedersomnämnande: Barn och Ungdomsenheten, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Klassen Andra verksamheter
Vinnare: Rekrytering, serviceförvaltningen
Hedersomnämnande: Bostadsenheten, AB Familjebostäder

Klassen Förskola
Hedersomnämnande: Karlberg förskolor, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Klassen Skola
Hedersomnämnande: Rågsveds grundskola, utbildningsförvaltningen

Klassen Äldreomsorg
Vinnare: Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare:
 Enheten för hemlösa, socialförvaltningen
Vinnare: Vuxenenheten, Östermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare:
Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Inspireras av 2020 års vinnare

Här får du ta del av vad det betytt för vinnarnas utvecklingsarbete att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

 

 

Klassen: Förskola
Vinnare:
Förskolan Karusellen Reimersholme

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare:
Försörjningsstödsenheten, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Vinnare: Resursenheten, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare:
Gubbängsskolan

Hedersomnämnande: 
Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad