Kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen delas ut årligen av Stockholms stad för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden.

Kvalitetsutmärkelsen ska stimulera och uppmuntra verksamheterna att utveckla sin kvalitet och öka servicen och nyttan för stockholmarna. Att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse är ett sätt att få hjälp att utveckla sin verksamhet. Det ger en genomlysning av verksamheten och skapar engagemang bland medarbetarna.

Kvalitetsutmärkelsen bidrar till att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i stadens verksamheter när stadens medarbetare deltar i att beskriva hur de arbetar med utveckling av sin verksamhet för att bli ännu bättre. Kvalitetsutmärkelsen är ett utvecklingsinstrument som syftar till att skapa mesta möjliga nytta för stockholmarna.

Delta i Kvalitetsutmärkelsen

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden kan delta i Kvalitetsutmärkelsen. 

För att få delta krävs följande:

  • Enheten ska ha en chef och bestå av minst fem medarbetare (inklusive chef).
  • Chefen ska ha personal och budgetansvar för enheten.
  • Enskilt drivna verksamheter måste till minst 51 procent serva stockholmare.
  • Deltagandet ska anmälas i respektive nämnd eller styrelse.
    • Privat driven verksamhet: Kontakta den förvaltning som ni tillhör. Fristående förskolor och skolor: kontakta utbildningsförvaltningen. Hemtjänst, avlösning och ledsagning: kontakta den stadsdelsförvaltning där ni har merparten av era uppdrag.
    • Verksamhet på entreprenad: Kontakta den förvaltning som ni har avtal med.

För att kunna vinna Kvalitetsutmärkelsen krävs att enheten har en budget i balans.

Är du intresserad av att delta eller känner du till någon verksamhet där god service och hög kvalitet står i fokus? Uppmana dem att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

Anvisningar

I anvisningarna finns information om deltagande och de frågor som ska besvaras. 

Anvisningar och frågor för deltagande verksamheter (word, 79 kB, nytt fönster)

Anmälan

Anmälan för 2022 stängdes 17 maj.

Bedömningsprocessen

När alla tävlingsbidrag kommit in till staden är det dags för bedömningsprocessen.

  • Stadens examinatorer utvärderar ert bidrag och gör ett besök i er verksamhet. Besöket är en del i utvärderingen och syftar till att fördjupa och nyansera bilden av verksamhetens kvalitetsarbete.
  • Examinatorerna ger senare en muntlig och skriftlig återkoppling till er verksamhet om de styrkor och utvecklingsmöjligheter de sett i utvärderingen.

Domarkommittén utser de enheter som får utmärkelsen i de olika klasserna. Domarkommittén består av förvaltnings- och bolagschefer samt representanter för organisationer eller högskola. Stadsdirektören är ordförande i kommittén.

Varje år utbildar staden examinatorer i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Examinatorerna är medarbetare i Stockholms stad eller i verksamheter som arbetar på uppdrag av staden. Det är deras engagemang och kunskap som gör det möjligt att genomföra arbetet med utmärkelsen.

Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen 2021

Rinkeby-Kistamottagningen, Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning – kvalitetsutmärkelse

Motivering

Enheten har kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Hela målkedjan finns på plats. Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete beskrivs mycket väl och illustreras med konkreta exempel, exempelvis hur de arbetar systematisk med bemötande och motivationsarbete.

Grunden i ledarskapsidén är trygghet och ledarskapsidén beskrivs i en inkluderande ”vi-form”. Den är väl förankrad hos medarbetarna och i den dagliga verksamheten. Medarbetarna är verksamhetens främsta resurs och det framgår tydligt hur man arbetar för att använda dem på bästa sätt.

En tydlig vilja både när det gäller systematiskt kvalitetsarbete, att utveckla chef- och medarbetarskap och sist, men definitivt inte minst, att nå fram till klienterna på ett respektfullt sätt gör att verksamheten belönas med en kvalitetsutmärkelse.

Prissumma: 200 000 kronor.

Ljungbacken, socialförvaltningen – hedersomnämnande

Motivering

Verksamhetens fokus på arbetet med brukarna genomsyrar både det skrivna bidraget och platsbesöket. Arbetet utgår hela tiden från den enskilde brukaren och dennes behov. Medarbetarnas fokus är tydligt kopplat till det direkta brukararbetet. Att brukarna är i centrum exemplifieras med flera olika arbetssätt och metoder.

Enheten belönas med ett hedersomnämnande för ett brukarfokuserat helhetsperspektiv som går utöver det ordinarie uppdraget, i stort som smått.

Prissumma: 70 000 kronor.

Barn och Ungdomsenheten, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning – hedersomnämnande

Motivering

Genom att chefen gör tydliga prioriteringar, och medvetet väljer bort delar, som i sig är viktiga, men som får vänta på sin tur, så kan medarbetarna fokusera på ett fåtal utvecklingsområden i taget. Detta har gjort att alla inom enheten med kraft och energi har arbetat fram, och in, arbetssätt och rutiner som verkligen ger effekt för klienterna.

Stadsdelsområdet enheten arbetar i är komplext med många utmaningar och både politiken och media vill se resultat och veta vad som görs. Här balanserar chefen vad som behöver göras med vad som är prioriterat att göra. Det är tydligt uttalat vem som gör vad och vad som förväntas. Detta ger en trygghet i de olika rollerna, för både chefer och medarbetare utan att det känns onödigt hierarkiskt.

Verksamheten genomsyras av ett hållbart medarbetarskap och ett modigt ledarskap där glädjen och viljan att göra skillnad märks tydligt. Enheten belönas med ett hedersomnämnande.

Prissumma: 100 000 kronor.

Rekrytering, serviceförvaltningen – kvalitetsutmärkelse

Motivering

Enheten har ett genomtänkt och systematiskt arbetssätt för att göra personal och kunder delaktiga.

Det kollegiala lärandet är viktigt och medarbetarna stöttar varandra i det dagliga arbetet. Medarbetarna beskriver ett öppet klimat på enheten där de alltid är välkomna med idéer som fångas upp.

Enheten arbetar aktivt och med fokus på bemötandefrågor. Kunderna är delaktiga såväl på individ som gruppnivå. De fångar genomgående upp kundens önskemål.

Verksamheten har en systematik i hur de arbetar med medarbetarskapet och de arbetar ständigt med att utveckla sig. Medarbetarna inkluderas i hela verksamhetens samtliga delar. Ledarskapet genomsyras av en vilja till utveckling och att ligga i framkant. Alla viktiga delar för att få en kvalitetsutmärkelse finns där.

Prissumma: 200 000 kronor.

Bostadsenheten, AB Familjebostäder –hedersomnämnande

Motivering

I verksamheten finns ett analytiskt tänkesätt och intresse för utveckling. Det är en verksamhet som är flexibel och öppnar upp för kontinuerlig dialog med kunderna.

Ett gott bemötande gentemot kunderna är av största vikt. Enheten har lagt stort fokus på bemötandefrågor bland annat genom en större satsning på bemötandeutbildning för alla medarbetare med fortsatt årligt stöd

Verksamheten får ett hedersomnämnande för sitt tydliga och konkreta arbete och resultat gällande kundfokus samt hur man hanterat detta på ett innovativt och hållbart sätt när behovet ställts på sin spets med anledning av pandemin.

Prissumma: 100 000 kronor.

Karlberg förskolor, Norrmalms stadsdelsförvaltning – hedersomnämnande

Motivering

Enheten har ett genomtänkt arbetssätt som utgår från deras gemensamma syn på det kompetenta barnet och syn på kunskap som främjas när barnen lär genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och dra slutsatser själv och tillsammans med andra. Pedagogerna lyssnar på barnen, samtalar och avvaktar med att besvara deras frågor. De vill på så vis stödja barnen i deras lärande och förmåga att bli reflekterande individer.

I enhetens arbete med jämställdhet får till exempel barnen själv välja vem de vill vara och kan välja att vara hon, han eller hen från dag till dag och könskodade ord används inte.

Enhetens arbete inom området bemötande och delaktighet med barnet i centrum, samt arbetet med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i ett barnperspektiv belönas med ett hedersomnämnande.

Prissumma: 100 000 kronor.

Rågsveds grundskola, utbildningsförvaltningen – hedersomnämnande 

Motivering

En imponerande resa i arbetet med delaktighet, inkludering och våldsprevention. Verksamheten beskriver hur de efter många års arbete med att minska kränkningar och våld på skolan nu är redo att fokusera på elevernas lärande och framförallt deras språkutveckling.

Enheten bedriver ett gediget arbete kring inkludering och delaktighet för elever och föräldrar. Skolan har identifierat ett behov av att göra föräldrar och elever mer införstådda och har därför utökat sitt uppdrag att omfatta vårdnadshavare i högre utsträckning än vad skollagen anger.

För att fokusera på lärande och språk har skolan skapat en ny organisation med bland annat pedagogiska team för att öka samarbetet.

Enheten belönas med ett hedersomnämnande då de med medarbetarskap och samarbete, utöver det vanliga, har skapat ett konstruktivt och framgångsrikt utvecklingsarbete.

Prissumma: 100 000 kronor

Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning – kvalitetsutmärkelse

Motivering

Den röda tråden i enhetens arbete och organisation för att utföra uppdraget är tydligt. Alla delar hänger väl ihop. Samsyn och samstämmighet mellan ledning och medarbetare märks med stor tydlighet.

Enheten arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där mötet med individen står i centrum. Flera åtgärder lyfts fram som syftar till att säkerställa brukarens delaktighet och inflytande i de processer som rör den enskilde.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt jämställdhet- och jämlikhetsarbete ur ett brukarperspektiv. En arbetsgrupp finns som har inriktning på förhållningssätt, jämställdhet och jämlikhet.

Enheten tar aktivt till sig goda exempel och delar med sig av egna erfarenheter.

En verksamhet som med tålamod och samarbete har låtit det systematiska arbetet ta sin tid, belönas nu med en kvalitetsutmärkelse.

Prissumma: 200 000 kronor.

Tidigare vinnare

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare:
 Enheten för hemlösa, socialförvaltningen
Vinnare: Vuxenenheten, Östermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare:
Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Inspireras av 2020 års vinnare

Här får du ta del av vad det betytt för vinnarnas utvecklingsarbete att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

 

 

Klassen: Förskola
Vinnare:
Förskolan Karusellen Reimersholme

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare:
Försörjningsstödsenheten, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Vinnare: Resursenheten, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare:
Gubbängsskolan

Hedersomnämnande: 
Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Förskola
Vinnare: Lär & Kan Förskolor, Bromma stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Misa Bondegatan

Klassen: Skola
Hedersomnämnande: Eriksdalsskolan

Klassen: Äldreomsorg
Kvalitetsutmärkelse: Kostenheten, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Hedersomnämnande: Trafikkontorets it-enhet

Klassen: Förskola
Vinnare:
Björnboda-Sörgårdens förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Familjestödsenheten, Farsta stadsdelsförvaltning
Hedersomnämnande: Försörjningsstödsenhet 2, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Klassen: Äldreomsorg
Hedersomnämnande: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Hedersomnämnande: Jobbtorg Fokus Unga, Aim

Klassen: Förskola
Vinnare: 
Grimsta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning; Råcksta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare: Stockholms hotell- och restaurangskola – kök och servering, utbildningsförvaltningen

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Grupp- och servicebostäder i Bromma, Bromma stadsdelsförvaltning; Socialjouren, uppsök och rådgivning, socialförvaltningen

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB
Hedersomnämnande: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare: Parkmiljöavdelningen norra innerstaden, Norrmalms, Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar

Klassen: Förskola
Vinnare:
Förskolan Sagan, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare: Sturebyskolan, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Enheten för ekonomiskt bistånd, Skärholmens stadsdelsförvaltning; Relationsvåldsteamet, Skärholmens stadsdelsförvaltning; Södermalms grupp- och servicebostäder, Teckentullens dagliga verksamhet, Prima LLS

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Sätra vård- och omsorgsboende, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare: Enheten för verksamhetsutveckling, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning; Loftets fritidsverksamhet vid Skarpnäcks skola, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning; Kontaktcenter, Stockholms stad

Klassen: Förskola
Vinnare:
Mitt i city förskolor, Norrmalms stadsdelsförvaltning; Sjöstadsskolan, utbildningsförvaltningen; Sylvester, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Enheten för vuxna och socialpsykiatri – Drogfritt nätverk, Farsta stadsdelsförvaltning

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo

Uppdaterad