S:t Julianpriset

S:t Julianpriset är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Priset delas ut i fyra olika kategorier till verksamheter inom Stockholms stads geografiska gräns. Verksamheterna kan bedrivas av staten, kommunen, regionen, privata näringslivet eller föreningsliv och ideella verksamheter.

Vinnare av S:t Julianpriset 2023

S:t Julianvinnare 2023 tillsammans med social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne och stadens funktionshindersombudsman Astrid Thornberg.

S:t Julianpriset delades ut vid en ceremoni i Stadshuset 20 januari. Prisutdelare var social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne. 

Fysisk tillgänglighet

Vattenleken i Husbyparken, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
För att ha skapat en tillgänglig och inkluderande plats med lösningar som alla, med eller utan funktionsnedsättningar, kan använda och därmed delta i leken på jämlika villkor.

Tillgänglig information och kommunikation

Unga Klara
För sitt tydliga arbete med information, kommunikation och aktiv involvering som gör att besökare kan tillgodogöra sig och ta del av verksamhetens utbud oberoende funktionsförmåga.

Arbetsgivaregenskaper

Unicus AB
För sitt föredömliga och systematiska arbete med att tillvarata förmågor hos personer med asperger och förvalta samt förädla dem på bästa sätt. Här skapas förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga på den ordinarie arbetsmarknaden.

Tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter

Alla kan gympa, Stockholm Top gymnastic 
För att ständigt utveckla sätt att inkludera och skapa möjlighet för alla att delta och utöva idrott utifrån sina förutsättningar. Fullt fokus på delaktighet i samtliga moment gör det spännande och utvecklande för barnen att delta och verksamheten tar hela tiden steg framåt.

Tipsa om vem som ska få S:t Julianpriset 2024

Här kan du skicka in tips på vem du tycker ska få S:t Julianpriset 2024. Du kan skicka in flera tips i de olika kategorierna och om du själv tycker att du är värd priset så kan du tipsa om dig själv.

Om de fyra kategorierna

Fysisk tillgänglighet

Alla ska kunna ta del av Stockholms utbud när det gäller service, shopping, matställen, nöjesliv och fritidsaktiviteter med mera. I denna kategori kan de delta som gjort förbättringar av eller byggt sina lokaler eller anläggningar så att personer med funktionsnedsättning lätt kan komma in och ut, orientera sig, vistas i samt använda dem.

Tillgänglig information och kommunikation

Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.  I denna kategori kan de delta som aktivt arbetat med att förbättra informationen till eller kommunikationen med personer med funktionsnedsättning. Innovativa och flexibla lösningar premieras. Det kan handla om allt från digitala lösningar till skrifter och bemötande som ökar delaktigheten

Arbetsgivaregenskaper

Allas arbetsförmåga ska tillvaratas. I denna kategori kan arbetsgivare delta som aktivt arbetar för att anställa medarbetare med funktionsnedsättning och underlättar för alla att delta på arbetsplatsen.

Tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter

Alla människor ska få ha en bra fritid och kunna välja mellan olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. I denna kategori kan de delta som utformat sin verksamhet så att personer med funktionsnedsättning kan få tillgång till den och delta på lika villkor som alla andra. Verksamheter som riktar sig till barn och unga kommer särskilt att uppmärksammas.

Jury

Juryn för S:t Julianpriset består av kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.

I rådet finns totalt sexton ledamöter som representerar brukarorganisationer och förtroendevalda politiker. Juryn nominerar tre kandidater per kategori samt utser en vinnare i respektive kategori.

En arbetsgrupp under ledning av stadsledningskontoret planerar genomförandet av S:t Julianpriset och förbereder beslutsunderlag för juryn.

Varför S:t Julian?

S:t Julian är värdshusvärdarnas och gästfrihetens skyddshelgon, vilket gör honom till den perfekta symbolen för ett stadsliv där alla är välkomna.

Pristagare

Fysisk tillgänglighet: Järvabadet,  fastighetskontoret och idrottsförvaltningen

Motivering: För att ha skapat fungerande lösningar och en mycket fysiskt tillgänglig och inkluderande anläggning som alla kan besöka och använda, både personer med och utan funktionsnedsättning.

Tillgänglig information och kommunikation: Kungliga Operan

Motivering: För sitt tydliga arbete med information och kommunikation och samspel med besökande för att de ska kunna tillgodogöra sig och ta del av verksamhetens utbud oberoende funktionsförmåga.

Arbetsgivaregenskaper: Matchedin AB

Motivering: För sitt föredömliga och systematiska inkludering- och tillgänglighetsarbete i att skapa förutsättningar att personer med funktionsnedsättning kan vara del av den ordinarie arbetsmarknaden.

Delaktighet: Idrottsföreningen för alla handikappade (IFAH) Stockholm

Motivering: För att ständigt utveckla sätt att inkludera och skapa möjlighet för alla att delta och utöva idrott utifrån sina förutsättningar.

Fysisk tillgänglighet: Stadsmuseet, Stockholms stad

Motivering: Efter fyra års renovering av ett museum beläget i en fastighet från 1680 är tillgängligheten i det närmaste total. Olika typer av anpassningar har planerats in i både verksamhet och lokaler, för att nå hög tillgänglighet för alla målgrupper. Barn ska få leka, äldre få minnas och alla ska få möjlighet att lära – på sitt sätt – om Stockholms historia. 

Tillgänglig information och kommunikation: Hammarby Fotboll

Motivering: Denna verksamhet arbetar envist och målmedvetet med tillgänglighetsfrågan. Genom det framsynta och trevliga sättet med teckentolkning på Tele2 Arena tillgängliggör verksamheten mer av fotbollen och atmosfären kring fotbollsmatcherna för alla. 

Delaktighet: Mälarhöjdens IK (MIK) Fotboll

Motivering: Fotbollsklubbens breda parasportverksamhet tillsammans med samarbetspartners är ett mycket gott exempel på inkluderande föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Mälarhöjdens IK Sound Junior för unga fotbollsspelare med grava synnedsättningar är helt unikt i Sverige.  

Fysisk tillgänglighet – Gustaf Vasa kyrka, Gustaf Vasa församling

Motivering: Gustaf Vasa kyrka har inte gett avkall på att alla ska kunna delta oavsett funktionsförmåga, trots den stora utmaningen att bygga om en kulturellt värdefull byggnad som denna. Målet har varit full tillgänglighet för alla. Samverkan är en ovanlig entreprenadform vid kyrkorenoveringar men har varit ett framgångsrecept för att kunna modernisera kyrkan och samtidigt värna om de kulturhistoriska värdena.

Tillgänglig information och kommunikation – utställningen Mega mind, Tekniska museet

Motivering: Utställningen Mega mind har ett fullt ut inkluderande förhållningssätt i sin utformning. Ingen ska exkluderas, alla ska kunna delta! Den tekniska framtiden är verksamhetens vardag och rymmer även universella lösningar på tillgänglig information och kommunikation. Genom att involvera sakkunniga, forskare och referensgrupper når de en bred kompetens. Deras arbete gör dem till ett gott exempel för andra.

Delaktighet – MELO, livekonstkollektiv

Motivering: Livekonstkollektivet MELO utvecklar hela tiden sitt arbete med att inkludera personer med funktionsnedsättning i sina uppsättningar. Den senaste föreställningen ”A place” är ett allkonstverk med dansare, sångare, elever från Kung Saga särskolegymnasium och Kungliga Svenska Balettskolan. Det är livemusik med slagverk, syntar, blås- och stränginstrument. Alla är delaktiga på scen. Tillsammans med publiken skapar de en upplevelse där gränsen mellan åskådare, scen, rörelse och toner suddas ut.

Delaktighet – Högalids församling

Motivering: Funkiskyrkan är en del av Högalids församlings verksamhet som medvetet arbetar för att öka delaktigheten och kontaktytorna för personer med funktionsnedsättning. Bland annat genom konfirmationsläger, fritidsverksamheten Gålöcafé samt i aktiviteter med många olika samarbetspartners. Funkiskyrkan bidrar till mångfald och inkludering. Verksamheten är med sitt helhjärtade engagemang ett föredöme och ett gott exempel på hur delaktighet kan skapas.

Arbetsgivaregenskaper – Jobbtorg City arbetsmarknadsförvaltningen

Motivering: Med stor kompetens och engagemang arbetar Jobbtorg City för att företag och organisationer ska anställa personer med funktionsnedsättning. Samtidigt anställer de själva personer med funktionsnedsättning på förvaltningen och tar tillvara deras kompetenser. Förvaltningen utvecklar sina arbetsgivaregenskaper och bedriver aktiva åtgärder för att tillgänglighetsanpassa kontoret. Genom sitt målmedvetna och inkluderande arbetssätt bidrar de till delaktighet i samhällslivet.

Tillgänglig information och kommunikation – Parkteatern

Motivering: Sedan 1942 har Parkteatern erbjudit stockholmarna teater, konserter och dans i stadens gemensamma utomhusrum. Genom att börja texta och syntolka föreställningar har de gjort det möjligt för personer med syn- och hörselnedsättningar att ta del av utbudet på ett helt nytt sätt. Med publikvärdar, tydliga och lättlästa program, plats för rullstolar och färdtjänstadresser till alla spelplatser har Parkteatern lyckats förbättra tillgängligheten ännu mer.

Fysisk tillgänglighet – Under Kastanjen, Gamla stan

Motivering: Under Kastanjen är en restaurang med stort hjärta i Gamla stan som gör sitt yttersta för att alla, oavsett  funktionsförmåga, ska kunna besöka den. Bland många åtgärder kan nämnas en unik hissinstallation mellan de två våningsplanen, en granitramp, belysning, kontraster, ljudabsorbenter, en anpassad toalett och en ombyggd uteservering. I det ena av restaurangens två bagerier bakas alla bröd och konditorivaror utan gluten och laktos.

Fysisk tillgänglighet – Hotel Skeppsholmen med Statens fastighetsverk

Motivering: Hotel Skeppsholmen är ett gott exempel där Statens Fastighetsverks ombyggnation gjort byggnaden tillgänglighet för alla besökare samtidigt som hänsyn tagits till byggnadens kulturhistoriska värden. Genom samråd med personer med erfarenheter av funktionsnedsättning, mångfald som en viktig värdegrund, smarta lösningar och personalens medvetenhet har man skapat ett hotell för alla.

Tillgänglig information och kommunikation – Bandhagshemmet

Motivering: I projektet Smartare möten har digital teknik använts som kognitivt stöd för att öka självständigheten och underlätta vardagen för personer med psykiska funktionsnedsättningar och beroendeproblematik. Stödboendet Bandhagshemmet, har i projektet samarbetat med KTH, Funka och RSMH, med finansiering från Post- och Telestyrelsen. Bandhagshemmet är ett gott exempel för övriga verksamheter i staden som har personer med psykiska, kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar som målgrupp.

Arbetsgivaregenskaper – Nya Rågsveds Folkets Hus

Motivering: Nya Rågsveds Folkets hus har ett mycket starkt engagemang i mångfaldsfrågor och i skapandet av möjligheter till arbete för personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ständigt nytänkande, tydlig verksamhetsledning och medarbetarnas delaktighet skapar oavbrutet nya arbetstillfällen och bidrar till inkludering i samhället. Dessutom är Folkets Hus lokaler tillgängliga och certifierade i DHR-konceptet Make My Way.

Delaktighet – IK Södra

Motivering: Under 45 år har IK Södra bedrivit judo för personer med funktionsnedsättning – både tränings- och tävlingsverksamhet. Alla tränar utifrån sina egna förutsättningar och det viktigaste av allt är att man har roligt. Judoklubben arbetar aktivt både nationellt och internationellt för att visa att judo är en sport för alla oavsett funktionsnedsättning. I dagsläget tränar cirka 50-talet funktionshindrade på IK Södra.

Uppdaterad