Stiftelser

Stockholms stad förvaltar stiftelser för olika ändamål. Bidrag eller stipendier kan bland annat sökas för ekonomiskt stöd till hushållet, utbildning, studiehjälpmedel, kulturell verksamhet, social verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet.

Stiftelser

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad.

Du kan ansöka om bidrag om du

 • är stadigvarande boende (de tre senaste åren) i Stockholms kommun
 • har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet
 • behöver ekonomiskt stöd.

Bedömningsgrunderna för ”ekonomiskt behövande” baseras på prisbasbelopp. En ensamstående person kan ha en årsinkomst 2023 upp till 210 000 kronor, det vill säga fyra gånger ett prisbasbelopp (52 500 kronor år 2023).

Eventuell nettoförmögenhet ska understiga ett prisbasbelopp. I detta fall anses en person normalt som ekonomiskt behövande. Tillägg får göras med ett prisbasbelopp per person för inkomst respektive förmögenhet för andra inom samma hushållsgemenskap.

Vuxenstuderande som saknar minderåriga barn kan inte räkna med bidrag.

Så ansöker du

Ansökningsperiod 2023 är stängd.

Ansökningsperiod 2024 kommer att vara öppen 1 april–31 maj 2024.

Några saker att tänka på

 • Skicka endast en ansökan. Du behöver inte ange något stiftelsenamn
 • Vårdnadshavare ska ansöka för minderåriga barn
 • Kom ihåg att skriva under ansökan
 • Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent behandlas inte
 • Vi skickar svar endast till de som beviljas bidrag
 • Beviljade bidrag betalas ut i december. Bidrag från stiftelser är en gåva
 • Vi kan inte ge förhandsbesked
 • Du kan inte överklaga ett beslut.

Stiftelser för barn och unga

Stiftelsen för barn i Stockholm, Berg-Rolanderska stiftelsen samt Svea och Nils Ericsons minnesstiftelse

För behövande barn och ungdomar.

Stiftelsen för hjälp åt barn och ungdom

För utbildning eller annat särskilt ändamål åt barn och ungdom med vilka "Stockholms stads barnavårdsnämnd har eller har haft befattning".

Andrew Alexander Nyströms stiftelse

Till bidrag åt ensamstående mödrar med barn upp till tre år som skrivs ut från familjebehandlingsenheter (mödrahem) till eget boende. Denna stiftelse delar ut avkastning året om. Du ska använda samma ansökningsblankett och kan bortse från de ansöknings- och utbetalningstider som finns i den.

Stiftelser för före detta affärsbiträden

Fredoline Nyströms Stiftelse

Till behövande gamla kvinnor som varit anställda som affärsbiträden eller själva idkat handel i Stockholm.

Julius och Adla Gerells stiftelse

Till kvinnliga handelsbiträden fyllda 40 år som har sjukersättning på minst halvtid. Du har haft din anställning/verksamhet under minst 12 år, därav övervägande delen i Stockholm.

Stiftelser för äldre personer

Stiftelsen för äldre personer i Stockholm samt Anton Hjalmar Dahlstedts minnesstiftelse

Till behövande äldre personer.

Kamreraren Hans Adolf Branders pensionsstiftelse samt Handlanden A M Lundbecks stiftelse

Till behövande ogifta kvinnor fyllda 60 år, boende på Södermalm.

Signhild Tryggs minnesstiftelse

Till sjukliga, behövande ålderstigna personer.

Gerda och Agda Meyersons stiftelse

Till mindre arbetsföra, företrädesvis äldre, arbeterskor. Bidrag kan lämnas åt såväl utom som inom Nygård (Gyllenborgsgatan 20) boende arbeterskor. Nygårds hyresgäster har företrädesrätt till sjukvårdsbidrag.

Makarna Lieberdts stiftelse

Till understödjande av behövande äldre personer födda i Tyskland.

Övriga stiftelser

Stiftelsen för behövande i Stockholm

Till behövande personer boende i Stockholm.

Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse

Understöd åt efterlevande till arbetstagare hos Stockholms stad. Understödsberättigade är barn som vid söktillfället är över 21 år och arbetsoförmögna samt, om ingen efterlevande beviljats familjepension, dels föräldrar och hel- och halvsyskon som är yngre än 21 år eller arbetsoförmögna. Den sökande ska ha varit beroende av underhåll från den avlidne vid dödstillfället och vara ekonomiskt behövande – prövning sker med normen för försörjningsstöd som grund.

Lotty Bruzelius och G. E. Broms understödsstiftelse samt B. A. Danelii understödsstiftelse

Till hjälpverksamhet bland behövande, i första hand till personer med höga boendekostnader.

Hanna och Frans Lindqvists stiftelse

Hyresbidrag åt mindre bemedlade personer, företrädesvis änkor.

Bengt Enanders stiftelse

Till före detta kontorsanställda som utan eget förvållande förlorat sina befattningar, företrädesvis familjeförsörjare och personer som drabbats av sjukdom. Du som för första gången söker från stiftelsen, ska verifiera med kopior av arbetsintyg eller motsvarande att du uppfyller villkoren.

Carl August Adlers stiftelse

Till arbetare i staden och deras familjer.

Max Albin Dalgrens stiftelse

Understöd åt fattiga övergivna och i armod varande, förnämligast ogifta mödrar, blinda, lytta, vanföra eller obotligt sjuka.

Carl Otto och Hulda Lindebergs stiftelse

Understöd åt mindre bemedlade personer bosatta i första hand i förutvarande Klara församling.

Ernst Hjalmar Björkmans fond

Till ensamstående personer med minderåriga barn boende i första hand i Hedvig Eleonora församling.

Lärare och skolledare som är anställda på grund- eller gymnasieskolor i Stockholms stad kan söka bidrag till aktiviteter för elevgrupper.

Bidrag kan sökas för

 • studiebesök
 • studieresor
 • idrottsverksamhet
 • kulturell verksamhet
 • fritidsverksamhet
 • annan gemensam verksamhet för klasser och elevgrupper.

Observera att stipendium endast är ett bidrag vilket inte kan förväntas täcka hela kostnaden. Övrig finansiering ska redovisas i ansökan. Om aktiviteten/resan inte genomförs ska erhållet bidrag återbetalas.

Ansökan

Ansökningsperioden för vårterminen är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar under höstterminen 2024.

Beviljade bidrag betalas ut i slutet av terminen.

Ansökningar som kommer in efter ansökningstiden eller är ofullständiga behandlas inte.

Adress för ansökan

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, utbildningsstiftelser
105 35 Stockholm

Elevstipendium kan sökas av elever i Stockholms stad inom

 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • vuxenutbildningen.

Ansökan elevstipendium

Ansökningsperioden för vårterminen 2024 är stängd. Nästa ansökningsperiod är höstterminen 2024.

Beviljade ansökningar betalas ut i slutet av terminen.

Tänk på att

 • ansökningar som är ofullständiga eller kommer in för sent behandlas inte
 • du som uppfyller villkoren för flera stiftelser nedan behöver endast skicka in en ansökan. Du behöver inte ange stiftelsens namn.

Adress för ansökan

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, elevstipendier
105 35 Stockholm

Ansökan för Sällskapet för befrämjande av Stockholms borgarskolas stipendiestiftelse

Ansöknings perioden för 2024 öppnar 1 mars.

Stipendier i första hand till avgående elever (år 3) vid gymnasieskolan i Stockholm. Företrädesvis för bedrivande av kompletterande språkstudier i utlandet.

Om du blir aktuell för detta stipendium kontaktar Donationsstiftelsegruppen dig i början av juni om komplettering av din ansökan med avgångsbetyg samt en bekräftelse på att du antagits till sökt utbildning alternativt kopia av inbetald studieavgift. Därefter sker utbetalning av beviljat stipendium.

Adress för ansökan

Donationsstiftelsegruppen
Elevstipendier
Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm

Lista över våra stiftelser

Här följer ett urval av sökbara stiftelser. Du kan föreslå någon som du tycker passar för just dig men du måste inte ange någon stiftelse i din ansökan. Donationsstiftelsegruppen söker lämplig stiftelse om ingen har angivits.

Avvecklingsskolornas stiftelse

 • belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit
 • belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
 • stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
 • hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet
 • studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 • förvärv av materiel eller andra saker

Elof Hedfors stipendiestiftelse

Understöd åt behövande skötsamma ungdomar vid Stockholms skolväsende.

Folkskollärarinnan Thyra Nyströms Djurgårdsstiftelse

Stipendium till elev som någon gång under sin skoltid tillhört Djurgårdsskolan och nu genomgår fortsatt yrkesinriktad eller teoretisk utbildning. Berättigad att erhålla stipendium kan vidare vara elev som under någon del av sin skoltid tillhört annan skola inom Oscars församling.

Fredrik Barcks stiftelse

Du som studerar på ett yrkesinriktat program på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Stockholms stad kan söka stipendium från Fredrik Barcks stiftelse. Stipendium delas ut som belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda, berömvärd flit och/eller är ekonomiskt behövande.

Hjälpklassernas skyddsförenings stiftelse

Stipendier eller stöd i annan form åt elever eller före detta elever som får specialundervisning vid Stockholms skolor.

PG Dubois stiftelse

Stipendier åt förtjänta och behövande elever i den obligatoriska skolans årskurs 8 och 9.

Stiftelsen för Stockholms stads grundskolefonder

Stipendier och premier till elever vid Stockholms stads grundskolor.

Westinska stipendiestiftelsen

Stipendier åt behövande elever, som går på gymnasiet och visat på flit i studierna och ett gott uppförande. Fördelningen av stipendierna fördelas lika mellan elever från Klara, Adolf Fredriks, Gustav Vasa och Matteus, Hedvig Eleonora, Oscars och Engelbrekts församlingar. Beviljas ej till elever efter fyllda 20 år.

Wilhelm och Fredrika Falks stiftelse

Avkastningen ska användas till behovsprövade stipendier åt ungdom från Stockholm för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.

Åleniska stiftelsen samt Real- och flickskolornas lärarstiftelse

Du som arbetar som lärare eller skolledare på grundskolans högstadium eller gymnasium i Stockholms stad kan söka stipendium.

Bidrag kan sökas för studier, studieresor, vetenskapligt och pedagogiskt författarskap samt för vård av hälsa.

Ansökan

Ansökningsperioden för vårterminen är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar under höstterminen 2024.

Beviljade bidrag betalas ut i slutet av terminen.

Ansökningar som kommer in efter ansökningstiden eller är ofullständiga behandlas inte.

Adress för ansökan:
Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, utbildningsstiftelser
105 35 Stockholm

Stipendier och premier till elever som studerar på kommunal vuxenutbildning.

Fredrik Barcks stiftelse

Du som studerar på ett yrkesinriktat program på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Stockholms stad kan söka stipendium från Fredrik Barcks stiftelse. Stipendium delas ut som belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda, berömvärd flit och/eller är ekonomiskt behövande.

Ansökan

Ansökningsperioden för vårterminen 2024 är stängd. Nästa ansökningsperiod är höstterminen 2024.

Beviljade ansökningar betalas ut i slutet av terminen.

Ansökningar som är ofullständiga eller kommer in för sent behandlas inte.

Adress för ansökan:
Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, elevstipendier
105 35 Stockholm

Avkastningen ur B A Danelii stiftelse ska användas till följande ändamål inom Stockholms stad:

 • Huvudstadens förskönande
 • Förbättrande av dess hygien
 • Befolkningens höjande i intellektuellt hänseende.

Avser inte stipendier eller bidrag till studier.

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen 1 april–2 juni 2023.

Ansökan ska innehålla

 • beskrivning av projektet med tydlig koppling till stiftelsens ändamålsbeskrivning
 • tidsplan för projekt
 • budget för projektet
 • årsredovisning eller verksamhetsberättelse för föregående år
 • organisationsnummer.

När projektet är genomfört måste en slutredovisning skickas in.

Adress för ansökan

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, BA Danelii stiftelse
105 35 Stockholm

Avkastningen ur Forsgrénska stiftelsen ska vid slutet av varje femårsperiod användas till följande ändamål inom Stockholms stad:

 • allmänna inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande
 • välgörenhetsinrättningar av alla slag
 • kostsammare anstalter för befordran av snyggheten, sundheten och hälsovården
 • anläggande och förskönande av allmänna platser.

Följande myndigheter, företag, organisationer eller personer har möjlighet att lämna förslag på mottagare av medel ur stiftelsen:

 • medlem av kommunfullmäktige
 • under kommunfullmäktige lydande nämnder och styrelser
 • styrelserna för i staden befintliga inrättningar för främjade av handel och företagande
 • välgörenhetsinrättningar
 • undervisningsanstalter och föreningar med allmännyttiga, teoretiska, praktiska eller etiska syften.

Understöd lämnas endast undantagsvis åt redan befintliga inrättningar.

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen 1 april–2 juni 2023.

Ansökan ska innehålla

 • beskrivning över projektet med tydlig koppling till stiftelsens ändamålsbeskrivning
 • tidsplan för projekt
 • budget för projektet
 • årsredovisning eller verksamhetsberättelse för föregående år
 • organisationsnummer.

När projektet är genomfört måste en slutredovisning skickas in.

Adress för ansökan

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen
105 35 Stockholm

Kontakt

Donationsstiftelsegruppen når du via e-post och telefon. Vi ringer från skyddat nummer.

E-post: funktion.stiftelser@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 000

Metallarbetare, bleckslagare, plåtslagare eller smed som planerar vidare utbildning eller arbete utomlands kan söka bidrag ur Anders Granholms yrkesskolestiftelse.

Stiftelsens avkastning ska användas som reseunderstöd till yrkesidkare inom ovanstående yrken som har en pågående eller planerad vidareutbildning, praktik eller anställning utomlands.

För att kunna söka behöver du vara stadigvarande boende i Stockholms stad.

Ansökan ska innehålla

 • personbevis för stipendium
 • intygande av pågående studier och dess inriktning alternativt arbetsgivarintyg där beskrivning av arbetsuppgifter framgår
 • verifikation för planerad eller pågående utbildning/praktik/anställning utomlands
 • tidsplan och budget för utlandsvistelsen
 • eventuell annan finansiering.

Denna stiftelse delar ut medel året om.

Adress för ansökan

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, utbildningsstiftelser
105 35 Stockholm

Eventuella frågor besvaras via mejl.

Systrarna Gunhild och Sigrid Rossander donerade sin kvarlåtenskap till Stadsmuseet 1972 med tydliga instruktioner för stiftelsens ändamål, skötsel och sammansättning.

Kapitalet förvaltas av Donationsstiftelsegruppen och avkastningen utgör de medel som årligen kan betalas ut.

Stiftelsen har till uteslutande ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad.

Det är styrelsen för stiftelsen som beslutar om tilldelning. Den består alltid av stadsantikvarien samt två ledamöter från Stadsmuseet.

Ansökan 

Vem som helst kan söka bidrag så länge kriterierna uppfylls. Ansökningsperioden är öppen 1 mars–31 maj.

Ansökan ska bestå av

 • en kort presentation av projektet
 • beskrivning av vem/vilka som deltar och respektive CV
 • sökt belopp.

Ansökan skickas till Stadsmuseet via e-post.
E-post: stadsmuseet@stockholm.se

Kontakt

För mer information kontakta Stadsmuseet.

E-post: stadsmuseet@stockholm.se
Telefon: 08-508 31 605

Uppdaterad