Förebyggande av trafikolyckor

För att förebygga olyckor tar vi reda på vad som orsakar dem och ser till att vägarna är rätt utformade och i gott skick. För att minska olycksrisken genomför vi också hastighetsbegränsande åtgärder.

När en olycka sker beror det ofta på en kombination av faktorer som också påverkar hur allvarlig olyckan blir. Vi kan minska risken för allvarliga olyckor genom att bli medvetna om vad som orsakar dem och göra något åt det.

Faktorer som ökar olycksrisken är till exempel

 • för hög hastighet
 • brist på skydd och synlighet
 • riskfyllt beteende
 • att vägen är dåligt utformad
 • att vägen inte underhålls.

Åtgärder för att minska olycksrisken

Stockholms stad genomför flera olika åtgärder för att minska risken för trafikolyckor.

Vi begränsar hastigheten

För att få fler att sänka hastigheten inför staden nya hastighetsgränser och utformar vägen så att det ska bli svårare att köra för fort.

Vi utformar kör- och gångytor så att de blir säkrare

Det är viktigt att vägen ger rätt förutsättningar för att kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

Vi försöker skapa goda förutsättningar genom att

 • göra vägarna lagom breda
 • hastighetssäkra övergångsställen
 • se till att sidoområdena är fria
 • välja lämpliga beläggningar på gång- och körytor
 • använda rätt höjd på kantstenen
 • sätta upp vägräcken där det behövs.

Vi utför drift och underhåll

Vi kan förebygga olyckor genom att underhålla vägar och trottoarer på rätt sätt. Det gör vi framför allt genom att laga hål och bulor som uppstår i vägen, snöröja och sopa bort grus.

Vi sammanställer och följer upp olycksstatistik

Varje år tar staden fram en rapport som sammanfattar det föregående årets trafikolyckor. Rapporten innehåller olycksstatistik, de vanligaste olycksformerna och beskriver också utvecklingen över tid. Du hittar rapporten på sidan om utredningar och rapporter inom trafik och stadsmiljö.

Tips för dig som är trafikant

För hög hastighet är en av de vanligaste orsakerna till trafikolyckor. Vid hög hastighet är det svårare att ha kontroll över sitt fordon när något oväntat inträffar. Hastigheten är också avgörande för hur allvarliga skadorna blir när en olycka väl sker.

Som trafikant kan du själv minska risken för olyckor och allvarliga skador genom att vara rätt rustad i trafiken.

Du blir mer synlig i mörkret med reflexer, och halkar mindre om du använder broddar på skorna och dubbdäck på cykeln när det är halt. Om du cyklar är det även viktigt att du använder hjälm och att cykeln har reflexer och fungerande lysen.

Genom att använda bilbälte när du kör bil halverar du risken att bli allvarligt skadad eller dö om du är med om en olycka.

Som trafikant har du ett stort ansvar för din egen och andras säkerhet i trafiken. Du ökar säkerheten för alla genom att visa hänsyn, följa gällande regler och förordningar, vara nykter, drogfri och uppmärksam.

Uppdaterad