Säkra och trygga skolvägar

Det är viktigt att våra barn känner sig säkra och trygga i trafiken. Därför satsar vi extra mycket på att skapa säkrare och tryggare miljöer runt skolorna.

Barnen är delaktiga i utvecklingen

Barn och unga är en viktig målgrupp när vi planerar trafiken. För att få barnens perspektiv bjuder vi in dem till diskussioner, gåturer och workshoppar om hur vi kan göra trafiken och miljön bättre. Deras idéer använder vi bland annat som diskussionsunderlag i plan- och strategiarbete.

Åtgärder som påverkar beteende

Med färre bilar runt skolorna blir trafiksäkerheten bättre, vilket gör området tryggare för både barn och vuxna. Vårt arbete handlar till stor del om att öka kunskapen om andra sätt att resa, och att inspirera fler att gå eller cykla. Det är bra för hälsan, miljön och gör att skolvägen blir roligare. I vårt arbete samverkar vi med föräldraföreningar, elevråd och skolledningar.

Vi arbetar till exempel med att

 • informera om olika resealternativ
 • introducera konceptet vandrande skolbuss
 • ta fram skolreseplaner
 • hålla seminarier och utbildningar som ökar kunskapen om trafiksäkerhet bland barn och vuxna
 • arrangera bilfria veckor och cykeldagar på stadens skolor, bland annat tillsammans med föräldraföreningar.

Fysiska åtgärder i trafikmiljön

Vi satsar extra mycket på att förbättra trafikmiljön och säkerheten runt skolor för dem som går och cyklar, bland annat bygger vi om gator för att göra dem säkrare. Vilken insats vi väljer beror på situationen och omgivningen vid varje enskild skola.

Inom projektet kommer åtgärder på Järva och smärre åtgärder på Södermalm, Enskede och Norrmalm att genomföras under 2023.

Exempel på fysiska åtgärder som vi genomför vid skolor:

 • hastighetsdämpande åtgärder, till exempel fartgupp och avsmalningar
 • säkra övergångställen där barn korsar gator
 • säkra avlämningsplatser som ligger en bit ifrån skolan
 • bättre gång- och cykelnät runt skolorna
 • bättre cykelparkeringar
 • begränsade möjligheter för stopp, parkering och genomfart
 • 30-zoner med ”Lekande barn”-skyltar eller 30-anvisning i gatan
 • bättre belysning.

Hösten 2022 testade staden nya åtgärder som skapade förutsättningar för barn att gå och cykla till skolan.

25 skolor bjöds under våren 2022 in av Stockholms stad att visa intresse för att delta i ett pilotprojekt där motorfordonstrafik stängdes av vid en skola under höstterminen 2022.

Skolan som valdes ut av staden var Sjöängsskolan i Älvsjö där Mälsåkersvägen stängdes av för motorfordonstrafik från augusti 2022. Cykeltrafik var fortsatt tillåten.

Testet föll väl ut och lösningen är numera permanent. Miljön kring skolan har anpassats till barnens behov på ett bättre sätt; att cykla och gå till skolan har blivit både enklare, säkrare och tryggare. En annan fördel med lösningen är att ljud- och luftkvalitén på Mälsåkersvägen har förbättrats.

Styrande dokument

Plan för säkra och trygga skolvägar

Stockholms stads plan för säkra och trygga skolvägar beskriver hur vi ska arbeta med barns resor till och från skolan. Planen innehåller tre övergripande mål och en handlingsplan för åren 2015–2020 med åtgärder för hur målen ska nås. I planen ingår exempelvis åtgärder för att minska biltrafiken, sänka hastigheterna i skolornas närmiljö och ge barn bättre förutsättningar att gå och cykla till skolan.

Plan för säkra och trygga skolvägar, svensk version (pdf)

Plan för säkra och trygga skolvägar, svensk kortversion (pdf)

Plan for Safe and Secure School Routes, English short version (pdf)

Tips till dig som är förälder

Vi kan skapa en lugn och trygg trafikmiljö för våra barn genom att gå eller cykla till skolan, istället för att skjutsa med bil. Barnen lär sig att vistas i trafiken och får en aktiv vardag med frisk luft och motion.

Du kan minska morgonstressen genom att dela på hämtning och lämning med andra familjer. Ni kan turas om att gå eller cykla med barnen, som en vandrande eller cyklande skolbuss.

Många barn tycker att det är roligare att gå till skolan i en så kallad vandrande skolbuss. Det innebär att flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan. Om exempelvis fem familjer i ett bostadsområde deltar kan varje familj ansvara för en dag i veckan.

Med rätt utrustning och koll på trafikreglerna blir du och dina barn tryggare i trafiken. Trafikverket tipsar om utrustning för att gå och cykla tryggt och säkert. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om vilka regler som gäller för gående och cyklister.

Uppdaterad