Hastighetsdämpande åtgärder

Ett av Stockholms stora trafiksäkerhetsproblem är att många kör för fort.

Hastigheten avgör till stor del hur allvarliga skadorna blir om en olycka inträffar. Därför genomför vi olika hastighetsdämpande åtgärder och justerar hastighetsgränserna.

Nya hastigheter

Mellan 2016 och 2026 inför vi successivt nya hastighetsgränser i staden. Hastigheterna 30, 40 och 60 kilometer per timme ersätter på sikt dagens 30, 50 och 70. Rätt hastighet utifrån gatans standard minskar antalet olyckor i trafiken och är avgörande för trafiksäkerheten.

Avsmalning av körbanan

Vid en del övergångsställen smalnar vi av körbanan för att sänka fordonens hastighet och underlätta för gående att korsa gatan. Avsmalningen gör att de som korsar gatan både ser och syns bättre, samtidigt som passagen över körbanan blir kortare.

Fartgupp

Vi bygger fartgupp av olika slag för att sänka hastigheterna på sträckor med hög olycksrisk, exempelvis på grund av höga hastigheter.

Upphöjda korsningar och övergångsställen

En variant av det traditionella fartguppet är att höja upp en hel korsning eller ett övergångsställe. Hur mycket det sänker hastigheten beror på hur upphöjningen är utformad. Ju flackare den är desto mindre blir den totala hastighetssänkningen.

Cirkulationsplatser

Vid en välutformad cirkulationsplats tvingas fordonen att sänka hastigheten, vilket ökar trafiksäkerheten.

Trafiksäkerhetskameror

Trafiksäkerhetskameror är en effektiv åtgärd för att få ner hastigheten och därigenom antalet svåra olyckor. Syftet är att öka bilisternas medvetenhet om hastigheten och ge dem en chans att anpassa farten.

Uppdaterad