Stiftelser

Stockholms stad förvaltar stiftelser för olika ändamål. Bidrag eller stipendier kan bland annat sökas för ekonomiskt stöd till hushållet, utbildning, studiehjälpmedel, kulturell verksamhet, social verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet.

Stiftelser för ekonomiskt behövande privatpersoner

Du kan ansöka om bidrag från stiftelserna om du

 • har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet
 • har bott i Stockholms kommun de tre senaste åren
 • är i ekonomiskt behövande.

Bedömningsgrunderna för ”ekonomiskt behövande” baseras på prisbasbelopp.

En ensamstående person kan ha en årsinkomst 2023 upp till 210 000 kronor och en nettoförmögenhet upp till 52 500 kronor. I detta fall anses en person normalt som ekonomiskt behövande.

Är det fler som bor i hushållet höjs beloppen med 52 500 kronor per person för både inkomst och förmögenhet.

Bra att veta

Bidrag från stiftelser är en gåva. Socialtjänsten får inte minska ditt försörjningsstöd om du har fått bidrag från stiftelser som Stockholms stad förvaltar.

Vuxenstuderande som saknar minderåriga barn kan inte räkna med bidrag. 

 

Ansökningsperioden är öppen 1 april–31 maj 2024.

Ansökan om ekonomiskt bidrag från stiftelser för behövande privatpersoner (pdf)

Under ansökningsperioden kan ansökningsblanketter laddas ner här på webbplatsen eller hämtas i Stadshusets reception, Ragnar Östbergs plan 1.

Blanketter finns också att hämta på stadens medborgarkontor under ansökningsperioden.

Adress för ansökan:
Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen
Sociala stiftelser
105 35 Stockholm

Bra att veta

 • Ansökningar som inte är underskrivna, kompletta eller kommer in utanför ansökningsperioden hanteras inte. Det går inte att komplettera en ansökan i efterhand.
 • Skicka endast in en ansökan per hushåll.
 • Du behöver inte ange något stiftelsenamn.
 • Bekräftelse på att ansökan kommit fram meddelas inte. Vi ger inga förhandsbesked.
 • Beslut meddelas endast den som beviljats bidrag i samband med utbetalningen i december.
 • Beslutet går inte att överklaga.

Registrera bankkonto

Vill du ha ditt bidrag insatt på ett visst bankkonto registrerar du ditt kontonummer i Swedbanks kontoregister (oavsett vilken svensk bank du har). Läs mer på Swedbanks webbplats. Om betalningssystemet hos Swedbank inte hittar något bankkonto får du ett utbetalningskort hemskickat.

När kan jag skicka in min ansökan?

Ansökningsperioden är öppen från 1 april till 31 maj. Ansökningar som inkommer utanför denna period hanteras inte.

Var kan jag hitta ansökningsblanketten?

Under ansökningsperioden kan ansökningsblanketten hämtas här på webbplatsen eller vid Stadshusets reception, Ragnar Östbergs plan 1. Under ansökningsperioden finns blanketter också att hämta på stadens medborgarkontor.

Vem är behörig att ansöka om bidrag?

Du är berättigad att ansöka om bidrag om du är

 • stadigvarande bosatt i Stockholms kommun (de senaste tre åren enligt folkbokföringen)
 • har fyllt 18 år eller avslutat ungdomsgymnasiet
 • ekonomiskt behövande.

Hur bedöms ”ekonomiskt behövande”?

Om en person har en sammantagen inkomst som understiger fyra prisbasbelopp och en förmögenhet som understiger ett prisbasbelopp anses personen normalt som ekonomiskt behövande. Tillägg får göras med ett prisbasbelopp per person för inkomst respektive förmögenhet för hemmavarande barn, make, sambo eller någon annan i hushållsgemenskapen. Dessa personers inkomster och förmögenhet ska också beaktas.

En ensamstående person kan ha en årsinkomst 2023 upp till 210 000 kronor och en nettoförmögenhet upp till 52 500 kronor.

Jag bor i annan kommun än Stockholms kommun. Kan jag ansöka om stiftelsebidrag hos er?

Du är endast berättigad att ansöka om stiftelsebidrag om du är stadigvarande bosatt i Stockholms kommun. Personer som bor i andra kommuner som till exempel Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Huddinge, Haninge etcetera är inte behöriga att söka våra stiftelser för ekonomiskt behövande privatpersoner.

Hur ansöker jag om bidrag från stiftelser för ekonomiskt behövande privatpersoner?

Information om vad som ska bifogas i ansökan hittar du i ansökningsblanketten. Läs noggrant igenom blanketten och vänligen bifoga endast de efterfrågade underlagen.

Skicka in din ansökan i ett kuvert innehållande

 • årets ansökningsblankett ifylld och underskriven
 • familjebevis
 • aktuellt inkomstunderlag ”Preliminär skatteuträkning” och ”Kontroll- och inkomstuppgifter”
 • hyresfaktura.

Endast ett fåtal personer ska dessutom bifoga ett läkarintyg eller andra intyg. Det beskrivs i ansökningsblanketten.

Skicka ansökan via post till:

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen
Sociala stiftelser
105 35 Stockholm

När kan jag förvänta mig besked angående min ansökan?

Besked ges bara till de som blir beviljade ett bidrag. Vi ger besked i samband med utbetalningen, vilket vanligtvis inträffar i december. Tyvärr kan vi inte ge förhandsbesked.

Hur kommer bidraget utbetalas om min ansökan godkänns?

Vid beviljade ansökningar kommer bidraget antingen att överföras till det föranmälda bankkontot via Swedbank, oavsett vilken bank du har. Om inget bankkonto hittas kommer du att få en utbetalningsavi per post.

Kan jag ansöka om stiftelsebidrag om jag erhåller försörjningsstöd från socialtjänsten?

Ja, det är möjligt att ansöka, förutsatt att det inte gäller det som redan täcks av kommunen enligt riksnormen. Stiftelsebidrag ska inte ersätta det som samhället ska stå för, utan utgör i så fall ett komplement till samhällets insatser. Stiftelsebidrag räknas som gåva och får inte reducera ekonomiskt bistånd om man har fått bidrag från stiftelser som Stockholms stad förvaltar (Beslut KF 2017-10-16).

Kan jag komplettera min ansökan?

Tyvärr är det inte möjligt att komplettera en ansökan i efterhand. Ansökningar som inte är fullständiga kommer ej att behandlas.

Måste jag specificera vilken stiftelse jag ansöker till?

Det är inte nödvändigt att ange en stiftelse. Donationsstiftelsegruppen kopplar ansökan till en stiftelse som passar.

Kan jag få ett intyg angående beviljade stiftelsebidrag?

Vid utbetalningen intygas beviljade stiftelsebidrag via brev eller utbetalningsavi, som skickas ut från Swedbank till de sökande som har beviljats bidraget. Detta dokument utgör det intyg som den sökande erhåller angående beviljandet av stiftelsemedel från de stiftelser som förvaltas av Stockholms stad. Det är inte möjligt att beställa ett nytt intyg och vi kan inte lämna ut uppgifter. Donationsstiftelsegruppen kan endast intyga att beviljade stiftelsebidrag kommer från de stiftelser som förvaltas av Stockholms stad, om det behövs för att den ansvariga socialsekreteraren ska kunna fatta beslut om försörjningsstöd.

Vänligen kontakta i så fall Donationsstiftelsegruppen via e-post och lämna uppgifter om dig och din ansvarige socialsekreterare.

Donationsstiftelsegruppen återkopplar direkt till den ansvarige handläggaren.

Varför har jag inte fått något bidrag?

Vi ger ingen återkoppling på ansökningar som inte är beviljade, men vanliga skäl till avslag kan vara:

 • Pengarna räcker inte till alla sökanden.
 • Du är folkbokförd i en annan kommun än Stockholms kommun.
 • Din ansökan saknar underskrift.
 • Ansökan inkom utanför ansökningsperioden (1 april–31 maj).
 • Det har kommit in flera ansökningar från samma hushåll.
 • Ansökan innehåller inga, inaktuella eller inkompletta uppgifter om inkomster och hyra.
 • Det finns fler registrerade boende på samma adress eller hushåll än vad som anges i ansökan.
 • Din inkomst överstiger Skatteverkets norm för ”ekonomiskt behövande” (en ensamstående person kan ha en årsinkomst upp till fyra prisbasbelopp) och/eller din förmögenhet överstiger ett prisbasbelopp (till exempel tillgångar som bostadsrätt, värdepapper, fastighet eller bil).

Kan jag överklaga beslut gällande en stiftelseansökan?

Det går inte att överklaga beslutet.

Stiftelsen för barn i Stockholm, Berg-Rolanderska stiftelsen samt Svea och Nils Ericsons minnesstiftelse

För behövande barn och ungdomar.

Stiftelsen för hjälp åt barn och ungdom

För utbildning eller annat särskilt ändamål åt barn och ungdom med vilka "Stockholms stads barnavårdsnämnd har eller har haft befattning".

Andrew Alexander Nyströms stiftelse

Till bidrag åt ensamstående mödrar med barn upp till tre år som skrivs ut från familjebehandlingsenheter (mödrahem) till eget boende. Denna stiftelse delar ut avkastning året om. Du ska använda samma ansökningsblankett och kan bortse från de ansöknings- och utbetalningstider som finns i den.

Fredoline Nyströms Stiftelse

Till behövande gamla kvinnor som varit anställda som affärsbiträden eller själva idkat handel i Stockholm.

Julius och Adla Gerells stiftelse

Till kvinnliga handelsbiträden fyllda 40 år som har sjukersättning på minst halvtid. Du har haft din anställning/verksamhet under minst 12 år, därav övervägande delen i Stockholm.

Stiftelsen för äldre personer i Stockholm samt Anton Hjalmar Dahlstedts minnesstiftelse

Till behövande äldre personer.

Kamreraren Hans Adolf Branders pensionsstiftelse samt Handlanden A M Lundbecks stiftelse

Till behövande ogifta kvinnor fyllda 60 år, boende på Södermalm.

Signhild Tryggs minnesstiftelse

Till sjukliga, behövande ålderstigna personer.

Gerda och Agda Meyersons stiftelse

Till mindre arbetsföra, företrädesvis äldre, arbeterskor. Bidrag kan lämnas åt såväl utom som inom Nygård (Gyllenborgsgatan 20) boende arbeterskor. Nygårds hyresgäster har företrädesrätt till sjukvårdsbidrag.

Makarna Lieberdts stiftelse

Till understödjande av behövande äldre personer födda i Tyskland.

Stiftelsen för behövande i Stockholm

Till behövande personer boende i Stockholm.

Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse

Understöd åt efterlevande till arbetstagare hos Stockholms stad. Understödsberättigade är barn som vid söktillfället är över 21 år och arbetsoförmögna samt, om ingen efterlevande beviljats familjepension, dels föräldrar och hel- och halvsyskon som är yngre än 21 år eller arbetsoförmögna. Den sökande ska ha varit beroende av underhåll från den avlidne vid dödstillfället och vara ekonomiskt behövande – prövning sker med normen för försörjningsstöd som grund.

Lotty Bruzelius och G. E. Broms understödsstiftelse samt B. A. Danelii understödsstiftelse

Till hjälpverksamhet bland behövande, i första hand till personer med höga boendekostnader.

Hanna och Frans Lindqvists stiftelse

Hyresbidrag åt mindre bemedlade personer, företrädesvis änkor.

Bengt Enanders stiftelse

Till före detta kontorsanställda som utan eget förvållande förlorat sina befattningar, företrädesvis familjeförsörjare och personer som drabbats av sjukdom. Du som för första gången söker från stiftelsen, ska verifiera med kopior av arbetsintyg eller motsvarande att du uppfyller villkoren.

Carl August Adlers stiftelse

Till arbetare i staden och deras familjer.

Max Albin Dalgrens stiftelse

Understöd åt fattiga övergivna och i armod varande, förnämligast ogifta mödrar, blinda, lytta, vanföra eller obotligt sjuka.

Carl Otto och Hulda Lindebergs stiftelse

Understöd åt mindre bemedlade personer bosatta i första hand i förutvarande Klara församling.

Ernst Hjalmar Björkmans fond

Till ensamstående personer med minderåriga barn boende i första hand i Hedvig Eleonora församling.

Utbildningsstiftelser – elevstipendier

Elevstipendium kan sökas av elever som studerar på skola i Stockholms stad inom

 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • vuxenutbildningen.

Ansökningsperioden för vårterminen 2024 är stängd. Nästa ansökningsperiod är höstterminen 2024.

Adress för ansökan:
Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, elevstipendier
105 35 Stockholm

Bra att veta

 • Ansökningar som är ofullständiga eller kommer in för sent behandlas inte.
 • Du som uppfyller villkoren för flera stiftelser nedan behöver endast skicka in en ansökan. Du behöver inte ange stiftelsens namn.
 • Bekräftelse på att ansökan kommit fram meddelas inte. Vi ger inga förhandsbesked
 • Beslut meddelas endast den som beviljats stipendium i samband med utbetalning i slutet av terminen.

Registrera bankkonto

Vill du ha ditt bidrag insatt på ett visst bankkonto registrerar du ditt kontonummer i Swedbanks kontoregister (oavsett vilken svensk bank du har). Läs mer på Swedbanks webbplats. Om betalningssystemet hos Swedbank inte hittar något bankkonto får du ett utbetalningskort hemskickat.

Jag studerar i annan kommun än Stockholms kommun. Kan jag söka stipendier hos er då?

Det är endast elever som studerar på grund- eller gymnasieskola i Stockholms kommun som kan söka våra stipendier. Elever som går i skola i andra kommuner som till exempel Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Huddinge, Haninge etcetera är inte behöriga att söka våra stipendier.

Kan jag komplettera min ansökan i efterhand?

Tyvärr är det inte möjligt att komplettera en ansökan i efterhand. Ansökningar som inte är fullständiga kommer ej att behandlas.

När får jag besked om stipendium?

Vi ger endast besked i samband med utbetalningen, vilket vanligtvis inträffar i slutet på varje termin. Besked ges bara till de elever som blir beviljade ett stipendium. Tyvärr kan vi inte ge förhandsbesked.

Varför har jag inte fått något stipendium?

Vi ger ingen återkoppling på ansökningar som inte är beviljade, men vanliga skäl till avslag kan vara:

 • Sökanden studerar i en annan kommun än Stockholms kommun.
 • Pengarna räcker inte till alla sökanden.
 • Ansökan saknar underskrifter från elev/vårdnadshavares/rektor.
 • Ansökan är inte komplett. Det saknas personbevis och/eller betyg (gäller elever åk 7–9 samt gymnasiet och komvux).
 • Ansökan inkommer för sent.

Jag studerar på högskola eller universitet. Finns det några stipendier hos er jag kan söka?

Nej tyvärr. Våra stipendier riktar sig till elever i grund- och gymnasieskola i Stockholms kommun..

Kan jag överklaga beslut gällande en stiftelseansökan?

Det går inte att överklaga beslutet.

Stiftelsen för Stockholms stads grundskolefonder

Stipendier och premier till elever vid Stockholms stads grundskolor.

PG Dubois stiftelse

Stipendier åt förtjänta och behövande elever i den obligatoriska skolans årskurs 8 och 9.

Elof Hedfors stipendiestiftelse

Understöd åt behövande skötsamma ungdomar vid Stockholms skolväsende.

Hjälpklassernas skyddsförenings stiftelse

Stipendier eller stöd i annan form åt elever eller före detta elever som får specialundervisning vid Stockholms skolor.

Fredrik Barcks stiftelse

Du som studerar på ett yrkesinriktat program på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Stockholms stad kan söka stipendium från Fredrik Barcks stiftelse. Stipendium delas ut som belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda, berömvärd flit och/eller är ekonomiskt behövande.

Avvecklingsskolornas stiftelse

Stipendiet avser

 • belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit
 • belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
 • för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
 • hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet
 • studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 • förvärv av materiel eller andra saker.

Hjälpklassernas skyddsförenings stiftelse

Stipendier eller stöd i annan form åt elever eller före detta elever som får specialundervisning vid Stockholms skolor.

Westinska stipendiestiftelsen

Stipendier åt behövande elever, som går på gymnasiet och visat på flit i studierna och ett gott uppförande. Fördelningen av stipendierna fördelas lika mellan elever från Klara, Adolf Fredriks, Gustav Vasa och Matteus, Hedvig Eleonora, Oscars och Engelbrekts församlingar. Beviljas ej till elever efter fyllda 20 år.

Wilhelm och Fredrika Falks stiftelse

Avkastningen ska användas till behovsprövade stipendier åt ungdom från Stockholm för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.

De kommunala vuxengymnasiernas stiftelse för stipendier och premier

Stipendier och premier till elever som studerar på kommunal vuxenutbildning (ej sfi).

Fredrik Barcks stiftelse

Du som studerar på ett yrkesinriktat program på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Stockholms stad kan söka stipendium från Fredrik Barcks stiftelse. Stipendium delas ut som belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda, berömvärd flit och/eller är ekonomiskt behövande.

 • Ansökan är öppen 1 mars–16 maj 2024.

Stipendier i första hand till avgående elever (år 3) vid gymnasieskolan i Stockholm. Företrädesvis för bedrivande av kompletterande språkstudier i utlandet.

Om du blir aktuell för detta stipendium kontaktar Donationsstiftelsegruppen dig i början av juni om komplettering av din ansökan med avgångsbetyg samt en bekräftelse på att du antagits till sökt utbildning alternativt kopia av inbetald studieavgift. Därefter sker utbetalning av beviljat stipendium.

Ansökningsblankett Borgarskolans stipendiestiftelse 2024 (pdf)

Bilaga GDPR 2024 utbildning (pdf)

Adress för ansökan:
Donationsstiftelsegruppen
Elevstipendier
Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm

 • Ansökan är öppen

Metallarbetare, bleckslagare, plåtslagare eller smed som planerar vidare utbildning eller arbete utomlands kan söka bidrag ur Anders Granholms yrkesskolestiftelse.

Stiftelsens avkastning ska användas som reseunderstöd till yrkesidkare inom ovanstående yrken som har en pågående eller planerad vidareutbildning, praktik eller anställning utomlands.

För att kunna söka behöver du vara stadigvarande boende i Stockholms stad.

Ansökan ska innehålla

 • personbevis för stipendium
 • intygande av pågående studier och dess inriktning alternativt arbetsgivarintyg där beskrivning av arbetsuppgifter framgår
 • verifikation för planerad eller pågående utbildning/praktik/anställning utomlands
 • tidsplan och budget för utlandsvistelsen
 • eventuell annan finansiering.

Denna stiftelse delar ut medel året om.

Adress för ansökan

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, utbildningsstiftelser
105 35 Stockholm

Eventuella frågor besvaras via mejl.

Utbildningsstiftelser – bidrag till klasser och elevgrupper

Lärare och skolledare som är anställda på grund- eller gymnasieskolor i Stockholms stad kan söka bidrag till aktiviteter för elevgrupper.

Bidrag kan sökas för

 • studiebesök
 • studieresor
 • idrottsverksamhet
 • kulturell verksamhet
 • fritidsverksamhet
 • annan gemensam verksamhet för klasser och elevgrupper.

Ansökningsperioden för vårterminen är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar under höstterminen 2024.

Adress för ansökan:
Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, utbildningsstiftelser
105 35 Stockholm

Bra att veta

 • Medföljande lärare ansöker på särskild blankett.
 • Observera att stipendium endast är ett bidrag vilket inte kan förväntas täcka hela kostnaden.
 • Övrig finansiering ska redovisas i ansökan.
 • Om aktiviteten/resan inte genomförs ska erhållet bidrag återbetalas.
 • Beviljade bidrag betalas ut i slutet av terminen.
 • Ansökningar som kommer in efter ansökningstiden eller är ofullständiga behandlas inte.

Utbildningsstiftelser – för lärare och skolledare

Åleniska stiftelsen samt Real- och flickskolornas lärarstiftelse

Du som arbetar som lärare eller skolledare på grundskolans högstadium eller gymnasium i Stockholms stad kan söka stipendium.

Bidrag kan sökas för studier, studieresor, vetenskapligt och pedagogiskt författarskap samt för vård av hälsa.

Ansökningsperioden för vårterminen är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar under höstterminen 2024.

Adress för ansökan:
Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, utbildningsstiftelser
105 35 Stockholm

Bra att veta

 • Observera att stipendium endast är ett bidrag vilket inte kan förväntas täcka hela kostnaden.
 • Övrig finansiering ska redovisas i ansökan.
 • Om aktiviteten/resan inte genomförs ska erhållet bidrag återbetalas.
 • Beviljade bidrag betalas ut i slutet av terminen.
 • Ansökningar som kommer in efter ansökningstiden eller är ofullständiga behandlas inte.

Övriga stiftelser

Avkastningen ur B A Danelii stiftelse ska användas till följande ändamål inom Stockholms stad:

 • Huvudstadens förskönande.

Avser inte stipendier eller bidrag till studier.

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen 1 april–1 juni 2024.

Ansökan ska innehålla

 • beskrivning av projektet med tydlig koppling till stiftelsens ändamålsbeskrivning
 • tidsplan för projekt
 • budget för projektet
 • årsredovisning eller verksamhetsberättelse för föregående år
 • organisationsnummer.

När projektet är genomfört måste en slutredovisning skickas in.

Adress för ansökan

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, BA Danelii stiftelse
105 35 Stockholm

Avkastningen ur Forsgrénska stiftelsen ska vid slutet av varje femårsperiod användas till följande ändamål inom Stockholms stad:

 • allmänna inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande
 • välgörenhetsinrättningar av alla slag
 • kostsammare anstalter för befordran av snyggheten, sundheten och hälsovården
 • anläggande och förskönande av allmänna platser.

Ansökan

Nästa ansökningsperiod kommer att vara öppen under våren 2028. Utlysning och information om ansökningsprocessen kommer att publiceras i god tid innan i dagspressen och på webbplatsen.

Systrarna Gunhild och Sigrid Rossander donerade sin kvarlåtenskap till Stadsmuseet 1972 med tydliga instruktioner för stiftelsens ändamål, skötsel och sammansättning.

Kapitalet förvaltas av Donationsstiftelsegruppen och avkastningen utgör de medel som årligen kan betalas ut.

Stiftelsen har till uteslutande ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad.

Det är styrelsen för stiftelsen som beslutar om tilldelning. Den består alltid av stadsantikvarien samt två ledamöter från Stadsmuseet.

Ansökan 

Vem som helst kan söka bidrag så länge kriterierna uppfylls. Ansökningsperioden är öppen 1 mars–31 maj.

Ansökan ska bestå av

 • en kort presentation av projektet
 • beskrivning av vem/vilka som deltar och respektive CV
 • sökt belopp.

Ansökan skickas till Stadsmuseet via e-post.
E-post: stadsmuseet@stockholm.se

Kontakt

För mer information kontakta Stadsmuseet.

E-post: stadsmuseet@stockholm.se
Telefon: 08-508 31 605

Uppdaterad