Stadens byggnader och mark

Stockholms stad är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar för att en god kvalitet ska finnas i de lokaler, byggnader och anläggningar som staden behöver. Staden äger också mycket mark, både inom och utanför kommungränsen.

I våra fastigheter finns många olika verksamheter som är viktiga för invånare, företagare och besökare.

Stadens fastigheter ska vara energieffektiva och ha en sund inomhusmiljö samt vara fria från miljö- och hälsostörande ämnen. Vi ska bevara de fastigheter som har ett högt kulturhistoriskt värde.

Fastighetsbeståndet

I fastighetsbeståndet finns allt från brandstationer, bergrum, stall, ridhus, saluhallar och salutorg till slott, herrgårdar, villor och små torp på landet.

Saluhallar

Stockholms stad har två saluhallar i city, Hötorgshallen och Östermalms saluhall. Två välkända varumärken, uppförda under olika epoker med skilda arkitektur, koncept och innehåll.

Hötorgshallen: Stockholms stads första saluhall uppfördes på Hötorget 1882 i gjutjärn och klassisk saluhallsstil. Den revs 1954 då den ansågs vara dragig och otidsenlig.

Den nuvarande Hötorgshallen byggdes på 1950-talet. Arkitekt var SAR David Helldén. Hallen togs i drift 1958 men invigdes ett år senare av Gustav VI Adolf i samband med Hötorgscitys invigning. Hötorgshallen har genomgått stora renoveringar under åren och den senaste gjordes under 2012 och 2013 till en modern och miljövänlig handelsplats, som erbjuder nya matupplevelser i världsklass

Östermalms saluhall: Östermalms saluhall är en av Stockholms stads vackraste tegelbyggnader från sent 1800-tal. Invigd 1888 med närvarande Oscar II, ritad av arkitekterna och studiekamraterna Isak Gustaf Clason och Kasper Salin.

Hallen, som den kallas i dagligt tal, tillkom på privat initiativ av tre bankdirektörer. Byggnaden uppfördes på rekordtiden 6 månader. 1914 köpte Stockholms stad Östermalms saluhall. Under 1960-talets rivningsvåg i Stockholm fanns det långtgående planer på att jämna saluhallen med marken. Lyckligtvis blev det inte så. Östermalms saluhall är idag blåklassad enligt Stockholms stadsmuseums klassificering.

Just nu pågår en stor renovering av Östermalms saluhall. Målet är att utveckla saluhallen till en miljövänlig och modern handelsplats och skapa bättre kommersiella förutsättningar för handeln.

Miljöcertifiering av byggnader

Alla större byggnader som staden äger och förvaltar ska miljöcertifieras. Certifieringen sätter en kvalitetsstämpel på byggnaderna och är en viktig del i stadens hållbarhetsarbete.

Vårdprogram

För Stockholms stads kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader tar vi fram vårdprogram. Vårdprogram är styrdokument som ska säkra att byggnaderna förvaltas och underhålls på bästa sätt för framtida generationer.

Mark inom kommungränsen

Stockholms stad äger ungefär 70 procent av marken inom kommungränsen och hyr ut (upplåter) sin mark till privatpersoner och företag. Den som hyr har rätt att använda marken och kallas tomträttshavare. För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en årlig avgift som kallas tomträttsavgäld till staden.

Staden köper och säljer också mark regelbundet.

Markområden utanför kommungränsen

Stockholms stad äger stora markområden utanför den egna kommungränsen, skogsmark, jordbruksmark och övrig mark exempelvis vägar, kraftledningar och tomtmark, sommarkolonier, naturreservat och friluftsområden. I fastighetsförvaltningen ingår även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Stadens totala markareal är 2500 hektar, som är fördelat på markområden i Stockholms kranskommuner Huddinge, Järfälla, Nacka och Tyresö. Största delen av markarealen utgörs av naturreservat och friluftsområden.

Naturreservat och friluftsområden

Vare sig du bor i Stockholm eller bara är här på besök så erbjuder stockholmsregionen en fantastisk natur med härliga utflyktsmål. Stockholms stad äger bland annat Nackareservatet i Nacka och Ågesta friluftsområde.

Nackareservatet i Nacka: Nackareservatet i Nacka är det mest besökta naturreservatet och friluftsområdet i Stockholm. Beläget i omedelbar närhet till bebyggelsen vid Björkhagen, Skarpnäck och Älta och inte långt från Stockholms centralare delar.

Naturen är till största delen bergig med granskog, blandskog, lövskog, mossar och kärr. I området finns flera sjöar. Vid Källtorpssjön ligger Hellasgården med servering, bastu, motionslokaler och badplats. Från Hellasgården utgår en mängd vandringsleder, skid- och motionsspår. Sörmlandsleden, som börjar vid Björkhagen, går genom Nackareservatet i Nacka. Inom området finns också en golfbana.

Ågesta friluftsområde: Ågesta friluftsområde är ett av de äldsta benämnda friluftsområdena i Stockholms län. En del av friluftsområdet ingår i Orlångens naturreservat.

I Ågesta friluftsområde finns ett omfattande uppmärkt motionsspårsystem, friluftsgym och belysta elljusspår. Satsningar som Stockholms stad gör för det rörliga friluftslivet, för att förstärka möjligheterna till ett aktivt friluftsliv inom området.

Stockholms stad har ett stall och ridhus på Ågesta gård i Huddinge. Till ridanläggningen hör även en ridbana ute. I området finns även en golfklubb och brukshundsklubb.

Uppdaterad