Stadens byggnader och mark

Stockholms stad är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar för att en god kvalitet ska finnas i de lokaler, byggnader och anläggningar som staden behöver. Staden äger också mycket mark, både inom och utanför kommungränsen.

Fastighetsbeståndet

Har du varit i Stadshuset, Farsta simhall eller kanske på Oscarsteatern? Det är några exempel på byggnader och anläggningar som ingår i stadens unika och spännande fastighetsbestånd. Staden äger främst byggnader och lokaler för stadens egna behov – exempelvis

  • kontor
  • offentliga lokaler
  • idrottsanläggningar
  • kulturbyggnader.

Här finns bland annat verksamheter som bibliotek, förskolor, teatrar och simhallar.

Men i fastighetsbeståndet finns även brandstationer, bergrum, stall, saluhallar, slott, små torp på landet och mycket mer.

Genom ett unikt och varierat fastighetsbestånd skapar vi möjligheter för en mångsidig, upplevelserik och hållbar stad.

Stadens fastigheter och byggnader förvaltas och utvecklas av fastighetskontoret.

Hållbara och miljövänliga byggnader

Stadens fastigheter ska vara energieffektiva och ha en sund inomhusmiljö samt vara fria från miljö- och hälsostörande ämnen. Vi bevarar och vårdar de fastigheter som har ett högt kulturhistoriskt värde.

Miljöcertifiering av byggnader

Alla större byggnader som staden äger och förvaltar ska miljöcertifieras. Certifieringen sätter en kvalitetsstämpel på byggnaderna och är en viktig del i stadens hållbarhetsarbete.

Vårdprogram

För Stockholms stads kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader tar vi fram vårdprogram. Vårdprogram är styrdokument som ska säkra att byggnaderna förvaltas och underhålls på bästa sätt för framtida generationer.

Mark inom kommungränsen

Stockholms stad äger ungefär 70 procent av marken inom kommungränsen och hyr ut (upplåter) sin mark till privatpersoner och företag. Den som hyr har rätt att använda marken och kallas tomträttshavare. För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en årlig avgift som kallas tomträttsavgäld till staden.

Staden köper och säljer också mark regelbundet.

Stadens mark förvaltas och utvecklas främst av exploateringskontoret.

Markområden utanför kommungränsen

Stockholms stad äger stora markområden utanför den egna kommungränsen, skogsmark, jordbruksmark och övrig mark exempelvis vägar, kraftledningar och tomtmark, sommarkolonier, naturreservat och friluftsområden. I fastighetsförvaltningen ingår även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Stadens totala markareal är över 2 000 hektar, som är fördelat på markområden i Stockholms kranskommuner Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Järfälla och Nacka. Största delen av markarealen utgörs av naturreservat och friluftsområden.

Uppdaterad