Innovationsplattform hållbara Stockholm

För att implementera Stockholms stads första innovationsstrategi initierade staden projektet Innovationsplattform hållbara Stockholm. Arbetet är nu överfört till implementeringen och förverkligandet av stadens kvalitetsprogram.

Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS), som ursprungligen initierades av stadens exploateringskontor och drevs 2016-2019, tar avstamp i de hinder som pekas ut i stadens första innovationsstrategi. De flesta har organisatorisk karaktär och visar på ett ökat behov av kunskap om innovationsprocesser och vikten av samverkan.

Vinnova har beviljat Stockholms stads ansökan till utlysningen "Innovationsplattform för hållbara attraktiva städer – fas 3" med bland annat följande motivering:

"Stockholms stads innovationsplattform beskriver relevanta och angelägna utvecklingssteg och ansökan bygger tydligt vidare på lärdomar från tidigare projektfas. Framförallt ser Vinnova att flytten till stadens stadsledningskontor ger innovationsplattformen ytterligare möjligheter att påverka hela stadens verksamhet. Bedömningen är att plattformen kommer att bli välförankrad i organisationen vilket ger goda förutsättningar för verksamheten att leva kvar efter projektets slut."

Projektet bidrar till att öka kunskapen om innovation och utveckla strukturer för styrning och ledning av stadens innovationsarbete. Målet är att främja och stödja en lärande kultur som förmår att identifiera, fånga upp och introducera nya lösningar. Dessa ska svara på behov och efterfrågan som bidrar till hållbar samhällsutveckling inom Stockholms stad.

En tydlig intern och extern kommunikation kring Stockholms stads innovationsarbete ska bidra till att bygga en ökad kunskap och förståelse skapas för Stockholms stads innovationskapacitet. Följeforskningen identifierar och pekar på behov av ytterligare aktiviteter som behövs för att stärka stadens innovationskapacitet.

Arbetet med IPHS har förts samman med implementeringen och förverkligandet av Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering som kommunfullmäktige fattade beslut om den 21 februari 2022.

Projektorganisation

Projektet leds från 2019 av stadsledningskontoret.

I projektet medverkar KTH, RISE och Vinnova.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova delfinansierar projektet.

Uppdaterad