Senseable Stockholm Lab

Genom ett partnerskap mellan Stockholms stad, KTH och MIT skapas förutsättningar för utveckling av framtidens smarta stad.

Senseable Stockholm Lab kan med den senaste kunskapen om stordata, AI och Internet of things hjälpa staden att få en fördjupad förståelse för socioekonomiska och miljömässiga utmaningar i den växande staden.

Stockholm är en stad i stark utveckling med en kraftigt växande befolkning. Det ger stora möjligheter till att utveckla en hållbar och attraktiv stad att bo i, men ställer också de kommunala verksamheterna inför stora utmaningar bland annat rörande klimat, infrastruktur och en allt högre grad av digitalisering. Också högre krav från brukare, medarbetare och samarbetspartners ställer krav på förändring och utveckling av den kommunala omsorgen och servicen.

För att utveckla långsiktigt hållbara och effektiva samhällstjänster med hög kvalitet driver staden sedan länge ett innovationsarbete. Sedan många år finns ett nära strategiskt samarbete med KTH för att stärka Stockholms innovationskraft. Genom Senseable Stockholm Lab tas det samarbetet ett steg längre.

Partnerskap med MIT

I ett partnerskap med Stockholms stad och KTH placerar det amerikanska universitet Massachusetts Institute of Technology (MIT) ett så kallat Senseable City lab i Stockholm. Det är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp på MIT som forskar kring hur digital teknik påverkar och förändrar människors liv i urbana miljöer.

Inriktningen för samarbetet är design och digitalisering för en utvecklad stadsbyggnad. Preliminärt föreslår MIT och KTH tre sammanhängande och kompletterande teman för forskningen.

  • Att känna staden: Stordata och AI (artificiell intelligens) används i miljö- och stadsrumsanalyser för att ta fram lösningar för en hållbar stadsutveckling.
  • Den smarta stadens uthållighet (resilience) och säkerhet: Stordata som genereras i den urbana miljön, det offentliga rummet och framför allt kring de sociala interaktioner som sker i städer används i syfte att påverka stadsutvecklingen på innovativa sätt.
  • Ny styrning med AI och stordata: Där ny användning av AI i kombination med stordata används som ett verktyg för styrning (Governance) och utveckling av städer.

Fakta

  • Massachusetts Institute of Technology (MIT) är ett universitet och forskningsinstitut i Boston, USA, med världsledande forskning inom arkitektur, ingenjörsvetenskap, humaniora, konst, medicin och samhällsvetenskap. De placerar ett så kallat Senseable City lab i Stockholm.
  • Ett Senseable City lab består av en forskargrupp som samarbetar med lokala forskare. Den amerikanska forskargruppen har genom åren byggt upp ett mycket stort kunnande kring hur stordata och AI kan användas för att göra analyser till grund för utveckling av urbana miljöer.
  • Partnerskapet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning. Stockholms stad går in med fem miljoner kronor per år.

Uppdaterad