Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (kommunalbesvär) eller om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär

Kommunalbesvär betyder att någon ifrågasätter om det var rätt eller fel av kommunen att fatta ett visst beslut.

Kommunalbesvär kallas även för laglighetsprövning. Det handlar om beslutet tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter. Sådana överklaganden eller besvär får bara göras av en kommunmedlem. Ett kommunalbesvär ska lämnas in till Förvaltningsrätten Stockholm inom tre veckor från det att det färdiga protokollet om beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär betyder att någon tycker att själva beslutet är fel.

Förvaltningsbesvär är sådana överklaganden som kan göras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig, och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet.

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor till kommunen.

Uppdaterad