Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Kommunalbesvär kallas även för laglighetsprövning. Det handlar om beslutet tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter. Sådana överklaganden eller besvär får bara göras av en kommunmedlem. Ett kommunalbesvär ska lämnas in till Förvaltningsrätten Stockholm inom tre veckor från det att det färdiga protokollet om beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Den som berörs av ett beslut kan överklaga genom förvaltningsbesvär. Det som prövas vid ett förvaltningsbesvär är om beslutet som kommunen tagit var rätt. 

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är byggnadslov, beslut om socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

Du som vill överklaga ett beslut du fått av kommunen måste lämna in det till kommunen inom tre veckor från det att beslutet är fattat

Uppdaterad