Visselblåsarfunktion

Stockholms stad har en visselblåsarfunktion. Här kan du anmäla misstankar om oegentligheter och missförhållanden.

Stockholms stad har en intern rapporteringskanal där du kan rapportera olika former av missförhållanden och oegentligheter inom staden. Den syftar till att förbättra möjligheten att avslöja olika former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar. Det är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Stockholms stad.

Stockholms stads visselblåsarfunktion är gemensam för stadens samtliga förvaltningar och ett antal av stadens bolag och stiftelser. Innan du gör en anmälan till visselblåsarfunktionen vill vi att du läser igenom informationen nedan där det bland annat framgår vilken typ av missförhållanden som kan anmälas, vem som kan anmäla, hur du praktisk går till väga för att göra en anmälan och vilket skydd du som anmäler har.

Funktionen är gemensam för stadens samtliga förvaltningar och de av stadens bolag och stiftelser med 50 eller fler anställda som har anslutit sig till funktionen. 

De som kan rapportera till visselblåsarfunktionen och skyddas av lagen är personer som är verksamma som

 • arbetstagare
 • volontär
 • praktikant
 • person som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning (t.ex. inhyrd personal)
 • egenföretagare
 • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag.

Kan den som rapporterar vara anonym?

Nej, den som rapporterar till stadens visselblåsarfunktion behöver uppge sitt namn och kontaktuppgifter. Rapportörens identitet kommer att hållas hemlig, se rubriken Hur hanteras din rapport? nedan.

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, boende i kommunen och förtroendevalda politiker med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs i lagen och få det skydd som lagen ger.

Visselblåsartjänsten är en intern rapporteringskanal som Stockholm stad upprättat där allvarliga oegentligheter och missförhållanden, som brott mot lagar och allvarliga avsteg från stadens styrande dokument, kan anmälas. Det som rapporteras ska ha uppstått eller högst sannolikt komma att uppstå i den verksamhet som du som rapportör är verksam i.

Det är viktigt att det finns ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram. Exempelvis ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, jäv. Det kan också röra sig om miljöbrott eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa.

Vad menas med allmänintresse? 

För att det ska finnas ett allmänintresse:

 • ska det gälla allvarliga förhållanden
 • angå en krets som kan betecknas som allmänheten
 • finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram.

Det kan till exempel gälla vanliga och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, det kan även gälla rapportering av avslutade och helt utagerade missförhållanden. Däremot omfattas normalt inte information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande av lagen.

Syftet med visselblåsartjänsten är inte att fånga upp missnöje med arbetsförhållanden, organisation eller chefskap eller konflikter på arbetsplatsen. Rapportering av missförhållanden som uteslutande påverkar visselblåsaren eller dennes arbetssituation bedöms som regel inte ha ett allmänintresse.

För att omfattas av skyddet mot repressalier krävs det att den som visselblåser vid tidpunkten för rapportering hade skälig anledning att anta att informationen var sann. Om du medvetet rapporterar felaktig eller vilseledande information omfattas du inte av visselblåsarlagens skydd.

Rapportera inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Anmälan av missförhållanden kan göras muntligt, skriftligt eller vid ett personligt möte med visselblåsarfunktionen.

Muntlig rapportering

För muntlig anmälan av missförhållande eller begäran om ett personligt möte ringer du visselblåsarfunktionen på tfn: 08-508 29 900.

Anmälan som lämnas muntligen per telefon eller vid ett personligt möte protokollförs. Vid samtalet bestäms hur eventuella uppföljningsfrågor ska hanteras och hur återkoppling ska lämnas.

Skriftlig rapportering

Skriftliga anmälningar lämnas i webbformuläret som nås via länk längre ned på denna sida.

All skriftlig kommunikation med visselblåsarfunktionen sker genom Säkra meddelanden. I webbformuläret uppger du din mejladress för att möjliggöra fortsatt kommunikation. Du kommer att få en notifiering från noreply@stockholm.se om att du har fått ett säkert meddelande från Stockholms stad. Du behöver sedan klicka på länken och logga in i Säkra meddelanden för att läsa och svara på meddelanden från visselblåsarfunktionen.

Viktigt att tänka vid rapportering

 • Rapporten bör innehålla information om var, när och hur missförhållandet ägt rum eller riskerar äga rum.
 • Var så tydlig och specifik som möjligt. Undvik branschuttryck och annat som kan vara svårt för en utomstående att förstå.
 • Om din anmälan inkluderar personer tänk på att endast lämna personuppgifter som är direkt relevanta för att kunna utreda missförhållandet. Undvik att ange personuppgifter om elever/brukare/kunder samt uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
 • Om du bifogar dokument tänk på att visselblåsarlagen inte medför rätt att lämna ut sekretesshandlingar. Om du vill bifoga en handling så får denna således inte innehålla uppgifter som omfattas av sekretess.

Mottagare

Oavsett kontaktväg är det stadens visselblåsarfunktion som är mottagare av rapporten. Funktionen består för närvarande av två handläggare, direkt underställda stadsjuristen, på stadsledningskontorets juridiska avdelning. Funktionen har behörighet att självständigt och oberoende ta emot rapporter, ha kontakt med visselblåsaren, följa upp det som rapporteras och lämna återkoppling om uppföljningen till visselblåsaren.

Om rapporten berör visselblåsarfunktionens anställda eller intressekonflikt uppstår kommer utredningen att skötas av en extern part.

Bekräftelse och återkoppling

Du ska få en bekräftelse på att visselblåsarfunktionen mottagit rapporten inom sju dagar. Du kan välja att inte få en bekräftelse.

Inom tre månader efter bekräftelsen ska du som rapporterat om ett missförhållande få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits och om skälen till dessa. Observera att du om du vid anmälan avsagt dig bekräftelse på inkommen rapport inte heller kommer att få återkoppling om vad din rapport resulterat i.

Sekretess

Visselblåsarfunktionen omfattas av Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. Rapporterna som kommer in blir därmed allmänna handlingar, men det finns sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter i handlingarna. Sekretess gäller i uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen, och vissa andra ärenden som har sin grund i sådant ärende, för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet, och för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Om en rapport begärs ut kommer alltså en sekretessprövning att göras.

Du som rapporterande person kan därför lämna dina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen på ett skyddat sätt. Uppgifterna behövs både för att du ska kunna få återkoppling kring vad som hänt med din anmälan och för att frågor ska kunna ställas till dig för att kunna utreda rapporten på ett bättre sätt. Det är endast utsedda behöriga personer i visselblåsarfunktionen som har tillgång till dina kontaktuppgifter.

Visselblåsarlagen erbjuder rapporterande personer flera olika typer av skydd.

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet gäller bara om övriga förutsättningar enligt Visselblåsarlagen är uppfyllda (bland annat att den rapporterande personen tillhör rätt personkategori och hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann). Den gäller inte heller vid åsidosättande av kvalificerad tystnadsplikt (då meddelarfriheten är inskränkt, t ex för uppgifter inom socialtjänst och utbildningsverksamhet) eller vid rapportering av uppgifter där lagen överhuvudtaget inte gäller. Bestämmelsen medför inte heller rätt att lämna ut handlingar. Bestämmelsen hindrar inte heller att du exempelvis kan göras ansvarig för brott såsom förtal.

Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier

Arbetsgivaren får inte försöka hindra rapportering om missförhållanden. Lagen innebär vidare skydd mot direkta och indirekta repressalier, vilket innebär att arbetsgivaren inte får bestraffa den som har visselblåst och inte heller den som har hjälpt en rapporterande person att få tag på information. Personer som bistår eller har kopplingar till visselblåsaren har också ett skydd mot repressalier.

Exempel på repressalier kan vara uppsägning, utebliven befordran, ändrade arbetsuppgifter, med mera.

Visselblåsarfunktionens personuppgiftsbehandling inom ramen för ett uppföljningsärende.

Stadens visselblåsartjänst är en intern rapporteringskanal som staden har upprättat och som omfattar missförhållande inom den egna verksamheten.

Du kan också välja att rapportera till externa rapporteringskanaler. Du måste inte först rapporterat internt för att få vända dig externt. En extern rapporteringskanal är en kanal som är upprättad hos en myndighet för hantering av rapportering om överträdelser som ligger inom myndighetens ansvarsområde, och som kan omfatta missförhållanden hos vilken offentlig eller privat verksamhetsutövare som helst.

En extern rapporteringskanal kan till exempel användas om den rapporterande personen inte tror att rapportering till en intern rapporteringskanal hos den berörda verksamhetsutövaren skulle innebära en objektiv och saklig hantering. Det gäller under förutsättning att det handlar om frågor som faller inom den behöriga myndighetens område och därmed kopplat till EU:s rättsakter.

Lista på externa rapporteringskanaler

Visselblåsarlagen inskränker inte skydd som gäller enligt lag, förordning eller på annan grund. Lagen är därmed ett komplement till den grundlagsfästa meddelar- och anskaffarfriheten. Dessa rättigheter föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Meddelarfrihet innebär förenklat att var och en kan meddela uppgifter till vissa medier i syfte att göra dem offentliga. Anskaffarfrihet innebär bland annat att alla har rätt att anskaffa uppgifter i syfte att meddela dessa inom ramen för sin meddelarfrihet. En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska meddelare (efterforskningsförbud) och inte heller ingripa mot någon för att ha brukat sin tryckfrihet eller sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk (repressalieförbud).

I vissa fall är det inte tillåtet att meddela och offentliggöra uppgifter. Bland annat när detta utgör vissa brott riktade mot staten eller brott mot vissa tystnadsplikter i de fall som anges i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Till exempel på grund av förbehåll eller sekretessbestämmelser för uppgifter inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet.

Det är vidare inte tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när gärningen är uppsåtlig.

Ytterligare bestämmelser som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns även i andra författningar än OSL.

I förhållandet mellan kommunala bolag respektive stiftelser och deras anställda eller uppdragstagare finns motsvarande friheter, de gäller dock inte för verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant.

Anmäl

Anmäl ett missförhållande.

Gör en anmälan

Uppdaterad