Tyck till om anpassade gymnasieskolan

Varje år genomförs undersökningar för elever som går på anpassade gymnasieskolan. Resultaten publiceras här på webbsidan.

Undersökningarna besvaras av

  • alla elever på individuella programmet 
  • alla elever på nationella programmet.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för elever i anpassade gymnasieskolan är avslutade. Resultaten publiceras under december månad.

Till dig som är rektor

Bakgrund

Sedan 2018 genomförs elevundersökningen digitalt i skolan med ett
enkätverktyg som ger eleverna möjlighet att välja att genomföra undersökningen med stöd av bilder och/eller ljud.

Syftet är att öka elevernas delaktighet och självständighet vid besvarandet av frågorna i enkäten och därmed ge en ökad känsla av inkludering. Ytterligare ett syfte är att öka tillförlitligheten i resultaten från undersökningarna då fler ges möjlighet att självständigt svarar på enkäten.

Kontaktperson

Kontaktpersonen på skolan får ett mejl av stadens leverantör Origo Group och ansvarar för att registrera elevernas deltagande samt utse frågeassistenter. Origo Group mejlar sedan ut lösenorden till frågeassistenterna eller klassläraren.

Exempelformulär i pdf-format och länk till demoenkät finns här på sidan under ”Till dig som ska svara på enkäten”.

Urval

Skolan anmäler antalet elever i respektive program direkt i Origo Groups system. Kontakta Origo Groups support om ni behöver hjälp med detta.

Genomförandet

Alla elever på samma program besvarar enkäten med samma inloggningsuppgifter. Se därför till att varje elev enbart besvarar enkäten en gång. Det är eleven som avgör om hen vill eller kan svara.

Deltagande skolor ska utse en oberoende person, frågeassistent, som kan stötta eleven och vara med vid genomförandet. Det är viktigt att eleven som besvarar enkäten kan känna att hen kan besvara frågorna helt anonymt. Då alla elever på samma program använder samma inloggningskod går det inte att härleda ett visst svar till en elev.

Genomförandet underlättas om eleverna ges möjlighet att öva på frågorna och testa enkäterna. Många elever kan genomföra undersökningen utan större problem och behöver inte delta i förarbetet. Läs mer om frågeassistenternas uppgifter i ”Handledningen till frågeassistenten”.

Att delta i genomförandet är gratis för alla anpassade gymnasieskolor i Stockholms stad oavsett regiform.

Handledning för frågeassistenter – anpassade gymnasieskolan (pdf)

Tidplan 2023 


Vecka 38: Utskick av lösenord till anmälda mentorer eller kontaktpersoner på skolan.

Vecka 39: Webbenkäten öppnas den 25 september.

Vecka 39–43: Redovisning av svarsfrekvens löpande under genomförandet.

Vecka 43: Sista svarsdag är den 27 oktober.

Vecka 49: Utskick av rapporter till kontaktpersoner på respektive skola.

Resultat

Uppdaterad