Romsk inkludering

Vi vet att romers levnadsvillkor i dag ofta är mycket sämre än för befolkningen i övrigt, det vill vi ändra på. Därför handlar vårt uppdrag om att bryta romers utanförskap.

Riksdagen har erkänt att romer tillsammans med judar, samer sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Riksdagen har också erkänt romani chib som minoritetsspråk. 

Romer i Stockholm

Romer är en av de grupper i Sverige och Stockholm, som utsätts för diskriminering och fördomar. Mycket arbete återstår för att romers rättigheter tillgodoses. Därför ansökte Stockholms stad om att få bli romsk utvecklingskommun 2016–2019. Under denna tid tog man fram stadens strategi om romsk inkludering och stadens riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter som sedan 2018 är stadens centrala styrdokument på området.

Särskilt fokus i stadens strategi för romsk inkludering ligger på att tillsammans med romer identifiera hur staden ska arbeta för att förverkliga romers rättigheter på arbetsmarknaden, rätt till utbildning, hälsa och social omsorg samt språk och kultur. I strategin är unga romer och romska kvinnor särskilt prioriterade målgrupper.

Stockholms stad arbetar för att romer ska få

  • stöd för att komma ut i studier, arbete och självförsörjning
  • uppleva högre självständighet och livskvalitet
  • möjlighet att uppnå en jämlik ställning och vara delaktig i samhället
  • hjälp, rådgivning och stöd utifrån sina önskemål, behov och lagliga rättigheter och skyldigheter som medborgare
  • ett ökat förtroende för myndigheter, vilket bland annat sker genom att skapa en god samverkan med olika myndigheter utifrån individens behov
  • kunskap om sin egen historia, kulturer och språk
  • kunskap om nationella minoriteters rättigheter.

Strategi för romsk inkludering

I samarbete med romer har Stockholms stad tagit fram en strategi för romsk inkludering. Den ska skapa förståelse och förändra negativa attityder. Arbetet är rättighetsbaserat och sker i nära samarbete mellan olika förvaltningar i staden.

Stockholms stads strategi för romsk inkludering (pdf)

Romska brobyggare stöttar mot arbete och utbildning

Du som identifierar dig som rom och behöver stöd, service eller vägledning i frågor som rör studier och arbete kan få stöd till studier och egen försörjning. Brobyggarna jobbar också med information om nationell minoritetslagstiftning, romsk kultur, historia och traditioner.

Vitbok – om övergrepp och kränkningar av romer

Regeringen har sammanställt en vitbok som handlar om de historiska kränkningar och övergrepp som gjorts mot romer. Vitboken är ett led i arbetet med att stärka romers mänskliga rättigheter. 

Romska EU-migranter

I Stockholm finns flera romer som är EU-migranter. Som medborgare i ett annat EU-land får man vistas i Sverige i 3 månader därefter skall man ansöka om uppehållsrätt. I Stockholms stad arbetar socialförvaltningen med EU-migranter och erbjuder bland annat dag och nattverksamheter med hjälp av kyrkan och frivilligorganisationer. Socialförvaltningens uppsökarenhet kommer också i kontakt med EU-migranter och dem kan man ringa om det finns risk att någon far illa. Även socialjouren kan hjälpa till vid akut behov.

Uppdaterad