Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm

Stockholms stads allmänna lokala föreskrifter styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats inom kommunen. Det kan till exempel handla om var det är alkoholförbud eller var du måste hålla din hund kopplad.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Syftet med ordningsföreskrifterna är bland annat att göra det tydligt att all nedskräpning, skadegörelse och illegalt klotter på offentlig plats är förbjudet.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Stockholms kommun skall upprätthållas.


2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

 • a) Humlegården, Norra och Södra Djurgården, (bilaga 1)

Bilaga 1, KFS 2008-06, Kartor avseende offentlig plats inom Norra och Södra Djurgården (pdf, 711 kB, nytt fönster)

 

 • b) kommunens egna eller till kommunen upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar enligt följande:
  • Skogskyrkogården,
  • Sandsborgskyrkogården,
  • Brännkyrka kyrkogård,
  • Västberga begravningsplats,
  • Strandkyrkogården,
  • Råcksta begravningsplats,
  • Bromma kyrkogård,
  • Hässelby begravningsplats,
  • Spånga kyrkogård,
  • Galärvarvskyrkogården,
  • Adolf Fredrik kyrkogård,
  • Hedvig Eleonora kyrkogård,
  • Katarina kyrkogård,
  • Maria Magdalena kyrkogård
  • S:t Johannes kyrkogård,
  • S:t Jacobs kyrkogård,
  • S:a Clara kyrkogård
  • samt Kungsholmens kyrkogård
 • c)
  • Brunnsvikens strandbad,
  • Ekhagens strandbad,
  • Farsta strandbad,
  • Flatenbadet allmänna,
  • Flatenbadet barnbad, 
  • Fredhällsbadet, 
  • Gröndals brygga (Ormberget), 
  • Hägerstens bassängbad,
  • Hässelby allmänna bad,
  • Hässelby strandbad,
  • Hökarängsbadet,
  • Johannedalsbadet,
  • Kanaanbadet,
  • Kristinebergs strandbad,
  • Lilla Essingebadet,
  • Långholmens strandbad,
  • Långsjöbadet,
  • Lövstabadet,
  • Maltesholmsbadet,
  • Mälarhöjdsbadet,
  • Nytorps bassängbad,
  • Skrubba strandbad,
  • Sköndals bassängbad för funktionsnedsatta,
  • Smedsuddsbadet,
  • Solviksbadet,
  • Stora Essingebadet,
  • Sätrabadet,
  • Tanto strandbad (Årstaviken),
  • Trekantens strandbad,
  • Älvsjö bassängbad, 
  • Ängbybadet och Örnberget (bilaga 2),

Bilaga 2, Kartor avseende badplatser som utgör offentlig plats samt områden med hundförbud (pdf, 3,07 MB, nytt fönster)

 

 • d) samt Långholmens klippbad
 • e) skolgårdar
 • f) parklekar

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 §, 11 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 16 § första stycket och 24 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 § Arbete som orsakar störande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum mellan kl. 22.00 och kl 07.00.

8 § Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till en container eller återvinningsbehållare som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att se till att containern eller återvinningsbehållaren är tydligt märkt med ägarens eller brukarens namn, adress och telefonnummer.

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 3,0 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Fällbara markiser får dock placeras över gångbana med ett fritt höjdmått av 2,50 meter.

10 § Tillstånd krävs av polismyndighet för att sätta upp banderoller, skyltar, dekorationer och reklamanordningar över eller på ett sådant sätt att de vetter mot offentlig plats.

11 § Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, cykel- eller körbanor eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Utfärdat polistillstånd är giltigt endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller anläggning som nyttjas.

Tillstånd av polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd av polismyndigheten för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden på byggnad där rörelsen bedrivs och som rör rörelsen.

12 § De i 9-11§§ angivna anordningarna får inte sättas upp eller sitta uppe så att de skymmer vägmärken, vägvisning och dylikt, eller på annat sätt är trafikfarliga. De får inte fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar. På andra föremål i direkt anslutning till trafikerade miljöer får de inte fästas så att de skjuter ut över gångbanan på lägre höjd än 3,0 m eller över körbana på lägre höjd än 4,5 m.

13 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

14 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.

15 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på

 • skolgårdar,
 • parklekar,
 • lekparker på offentlig plats eller
 • inom de parker, bad och centrumanläggningar
 • eller på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser;
  • Skogskyrkogården,
  • Sandsborgskyrkogården,
  • Brännkyrka kyrkogård,
  • Västberga begravningsplats,
  • Strandkyrkogården,
  • Råcksta begravningsplats
  • Bromma kyrkogård,
  • Hässelby begravningsplats,
  • Spånga kyrkogård,
  • Galärvarvskyrkogården,
  • Adolf Fredriks kyrkogård,
  • Hedvig Eleonora kyrkogård,
  • Katarina kyrkogård,
  • Maria Magdalena kyrkogård,
  • S:t Johannes kyrkogård,
  • S:t Jacobs kyrkogård,
  • S:a Clara kyrkogård
  • samt Kungsholmens kyrkogård mm.
 • inom staden som anges på bifogade kartor (bilaga 6) annat än i samband med och inom områden som omfattas av tillåten utskänkning av sådana drycker.

Bilaga 6, Stadsdelskartor över områden med alkoholförbud (pdf, 17,7 MB;, nytt fönster)

Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Tillstånd krävs dock inte för försäljning av tryckta skrifter samt välgörenhets- och demonstrationsmärken.

16 § För tillfällig försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd:

 • a) på offentlig plats, som är belägen innanför eller i den gräns som bildas av
  • Kungsgatan,
  • Stureplan,
  • Birger Jarlsgatan,
  • Nybroplan,
  • Strandvägen (dock ej kajen) från Nybroplan
  • till Oxenstiernsgatan,
  • Raoul Wallenbergs torg,
  • Nybrokajen,
  • Museikajen,
  • Södra Blasieholmskajen,
  • Kungsträdgårdsgatan,
  • Strömgatan,
  • Tegelbacken,
  • Vasagatan med Centralplanen,
  • Klarabergsgatan och Klarabergsviadukten,
  • Blekholmsgatan,
  • Kungsbron,
  • Kungsgatan, och ej heller
 • b) på följande utanför nämnda område belägna offentliga platser:
  • Birger Jarlsgatan mellan Stureplan och Engelbrektsplan, 
  • Brommaplan mellan Drottningholmsvägen, Tunnlandsvägen, Kapplandsvägen, Tunnlandet och Klädesvägen, 
  • Drottninggatan mellan Kungsgatan och Wallingatan,
  • Drottningholmsvägens norra gångbana mellan S:t Eriksgatan och Fridhemsplan, Drottning Sofias väg, Engelbrektsplan,
 • Inom Farsta Centrum:
  • Farstagränd,
  • Farstagången,
  • Farsta Torg,
  • Spolnäsgränd,
  • Storforsgränd
 • Fridhemsgatan mellan Fridhemsplan och S:t Göransgatan,
 • Gamla stan,
 • Grev Turegatan mellan Birger Jarlsgatan och Humlegårdsgatan,
 • Götgatan utom i vad avser sträckan mellan Ölandsgatan och Folkungagatan,
 • Hässelby Gårds centrum
 • Humlegårdsgatan,
 • Lidingövägen mellan Valhallavägen-Fiskartorpsvägen,
 • Nybrogatan mellan Nybroplan och Östermalmstorg,
 • Odengatan mellan Norrtullsgatan och Vegagatan,
 • Riksgatan,
 • Ringvägen mellan Rutger Fuchsgatan och Älvsborgsgatan,
 • Ryssgården:
  • hela platsen,
 • Skärholmens centrum:
  • Skärholmstorget,
  • Storholmsgatan,
  • Måsholmstorget,
  • Bredholmsgatan,
  • Byholmsgången och Lillholmsgången,
 • Slussområdet:
  • Västra Slussgatan,
  • Västra Uppfarten,
  • Östra Slussgatan,
  • östra Uppfarten,
  • samtliga överbyggda gångar och platser inom Slussområdet,
  • Slussplan,
 • Smedsuddsvägen,
 • Smålandsgatan mellan Birger Jarlsgatan och Nybrogatan,
 • Södermalmstorg,
 • Valhallavägen mellan Lill-Jans Plan–Nybrogatan
 • Inom Vällingby Centrum:
  • Vällingbygången,
  • Vällingbyplan,
  • Pajalagatan,
  • Kirunaplan,
  • Ångermannagatan mellan Vällingbyvägen och Kirunagatan
  • samt Solursgången norr om Ångermannagatan,
 • Östermalmstorg,
 • c) Norra och Södra Djurgården,
 • – allt ovan a–c) enligt bifogade kartor (bilaga 1 och 3).

Bilaga 1, KFS 2008-06, Kartor avseende offentlig plats inom Norra och Södra Djurgården (pdf, 711 kB, nytt fönster)

Bilaga 3, KFS 2008-06, Kartor avseende Tillfällig försäljning inom offentlig plats (pdf, 3,16 MB, nytt fönster)

 

 • d) på tunnelbanestation och ett område beläget på mindre avstånd än 20 meter från tunnelbanestationens in- och utgångar eller därtill ledande trappor.
 • e) på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser;
  • Skogskyrkogården,
  • Sandsborgskyrkogården,
  • Brännkyrka kyrkogård,
  • Västberga begravningsplats,
  • Strandkyrkogården,
  • Råcksta begravningsplats
  • Bromma kyrkogård,
  • Hässelby begravningsplats,
  • Spånga kyrkogård,
  • Galärvarvskyrkogården,
  • Adolf Fredriks kyrkogård,
  • Hedvig Eleonora kyrkogård,
  • Katarina kyrkogård,
  • Maria Magdalena kyrkogård,
  • S:t Johannes kyrkogård,
  • S:t Jacobs kyrkogård,
  • S:a Clara kyrkogård
  • samt Kungsholmens kyrkogård.

17 § Camping får inte ske på offentlig plats.

18 § Bad är förbjudet inom hamnområdet samt i närheten av markerade kablar. Badförbudet inom hamnområdet gäller inte vid friluftsbad som anordnats av kommunen samt 10 meter ut från de strandlinjer som markerats på bilagda kartor (bilaga 7).

Bilaga 7, Kartor över offentliga platser där bad är tillåtet (pdf, 814 kB, nytt fönster)

19 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 20-23 §§.

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund- och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för polishund i tjänst.

Vad som sägs i 21 § skall även gälla en katts ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt.

20 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Kopplingstvång gäller inte heller inom Långholmens klippbad (bilaga 8). 

Bilaga 8, KFS 2013-26, Karta över Långholmens klippbad (pdf, 131 kB, nytt fönster)

Tikar skall under löptid hållas kopplade när de vistas utanför inhägnade områden. Kopplade hundar får vistas på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar.
De områden där hundrastplatser är belägna anges i bifogade kartor (bilaga 9).

Bilaga 9, Stadsdelsnämndernas hundrastplatser (pdf, 7,89 MB, nytt fönster)

21 § När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

22 § Förorening efter hund skall plockas upp dels på samtliga gångbanor och parkvägar som utgör offentlig plats, dels andra offentliga platser inom följande stadsdelar:

 • Kungsholmen,
 • Stadshagen,
 • Kristineberg,
 • Fredhäll,
 • Marieberg,
 • Stora och Lilla Essingen,
 • Långholmen,
 • Reimersholme,
 • Södermalm,
 • Riddarholmen,
 • Gamla Stan,
 • Skeppsholmen,
 • Kastellholmen,
 • Norrmalm,
 • Vasastaden,
 • Östermalm,
 • Hjorthagen
 • samt del av Ladugårdsgärdet
 • och del av Djurgården.

Därutöver ska förorening efter hund plockas upp på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser;

 • Skogskyrkogården,
 • Sandsborgskyrkogården,
 • Brännkyrka kyrkogård,
 • Västberga begravningsplats,
 • Strandkyrkogården,
 • Råcksta begravningsplats
 • Bromma kyrkogård,
 • Hässelby begravningsplats,
 • Spånga kyrkogård,
 • Galärvarvskyrkogården,
 • Adolf Fredriks kyrkogård,
 • Hedvig Eleonora kyrkogård,
 • Katarina kyrkogård,
 • Maria Magdalena kyrkogård,
 • S:t Johannes kyrkogård,
 • S:t Jacobs kyrkogård,
 • S:a Clara kyrkogård
 • samt Kungsholmens kyrkogård – allt enligt bifogad karta (bilaga 4).

Bilaga 4, KFS 2017-01, Kartor avseende platser där förorening efter hund skall plockas upp (pdf, 3,67 MB, nytt fönster)

23 § Hund får inte medföras eller vistas inom de på bifogade kartor markerade områdena (bilaga 2), på nedan angivna badplatser under perioden 1 juni - 31 augusti:

 • Brunnsvikens strandbad,
 • Ekhagens strandbad,
 • Farsta strandbad,
 • Flatenbadet allmänna,
 • Flatenbadet barnbad, 
 • Fredhällsbadet, 
 • Gröndals brygga (Ormberget), 
 • Hägerstens bassängbad,
 • Hässelby allmänna bad,
 • Hässelby strandbad,
 • Hökarängsbadet,
 • Johannedalsbadet,
 • Kanaanbadet,
 • Kristinebergs strandbad, 
 • Lilla Essingebadet,
 • Långholmens strandbad,
 • Långholmens klippbad,
 • Långsjöbadet,
 • Lövstabadet,
 • Maltesholmsbadet,
 • Mälarhöjdsbadet,
 • Nytorps bassängbad,
 • Skrubba strandbad,
 • Sköndals bassängbad för funktionsnedsatta,
 • Smedsuddsbadet,
 • Solviksbadet,
 • Stora Essingebadet,
 • Sätrabadet,
 • Tanto strandbad (Årstaviken),
 • Trekantens strandbad,
 • Älvsjö bassängbad, 
 • Ängbybadet
 • och Örnberget (bilaga 2)

Bilaga 2, Kartor avseende badplatser som utgör offentlig plats samt områden med hundförbud (pdf, 3,07 MB, nytt fönster)

24 § På Södra och Norra Djurgården får ridning i terräng endast ske på markerade ridvägar och särskilt utmärkta ridområden som framgår av bifogade kartor (bilaga 5).

Bilaga 5, KFS 2008-06, Kartor avseende ridning i terräng inom Norra och Södra Djurgården (pdf, 1,69 MB, nytt fönster)

Första stycket gäller ej för ridande polis i tjänst.

Polismyndigheten kan ge dispens från förbudet.

25 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket vapenlagen.

26 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

27 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 11 § första stycket, 12 och 13 §§, 14 § första stycket, 15-18 §§ och 20-25 §§ döms till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

Uppdaterad