Tillsammans mot ett hållbart 2030!

Publicerad:

Uppdaterad:

Fram till 2030 ska världens länder uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbarhet. Agenda 2030 innehåller 17 globala hållbarhetsmål för att nå dit och Stockholms stad har ambitionen att vara ledande i det arbetet.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Uppgiften är att klara av fyra stora utmaningar till år 2030:

  • att avskaffa extrem fattigdom
  • att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • att främja fred och rättvisa
  • att lösa klimatkrisen.

Stockholms stad har höga ambitioner när det gäller att nå en hållbar samhällsutveckling och arbetar aktivt med Agenda 2030. Genom att agera lokalt tar staden ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling.

– Tack vare agendan och dess systematik har vi kunnat utveckla stadens hållbarhetsarbete ännu mer, säger Björn Hugosson, klimatchef.

Alla medarbetare i Stockholms stad är viktiga pusselbitar för att arbetet ska kunna genomföras. För att vara ledande i arbetet och uppnå målen i Agenda 2030 är samarbete en viktig nyckel för att nå framgång.

Nätverk med målansvariga stärker samverkan

I arbetet med Agenda 2030 har Stockholms stad upprättat en struktur med målansvariga nämnder och bolag för varje mål. Genom att involvera olika delar av staden ökar förutsättningarna för ökad samverkan och bättre resultat. Nyckelpersoner från målansvariga nämnder och bolag träffas regelbundet för att arbeta tillsammans, utbyta kunskap och öka samarbetet.

– Agendan säger tydligt att det måste finnas många aktörer som drar åt samma håll. Vi gör det här tillsammans! säger Heidi Englund, samordnare Agenda 2030 och mänskliga rättigheter.

För att öka samverkan inom landet är Stockholms stad med i det nationella projektet Glokala Sverige. Projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Hållbarhetsrapporten

Arbetet med Agenda 2030 har skapat en tydligare överblick om nuläget av Stockholms stads hållbarhetsarbete. Det har resulterat i en hållbarhetsrapport som speglar såväl utvecklingen i staden och dess verksamheter som utvecklingen i samhället. Rapporten ger insyn i arbetet med de olika målen och underlättar därför möjligheten för samarbete.