Staare Stuehkie

Staare Stuehkesne medtie 40 000 almetjh berkieh. Datne jïh gaajhkh mubpieh Stuehkien årrojh mijjem gaavnedidie ovmessie sijjine jïh barkoegïehtelimmine seabradahkesne.

Vuesiehtimmien gaavhtan libie aarhskuvlesne jïh skuvlesne, båeriesalmetjehïejmine jïh biejjiehoksesne. Mijjem aaj gaavnedidie gosse staaren mijjieh dejtie gaatide jïh tåarjide saedtiedibie jïh seeptjebe, gosse bigkieluhpiem ohtsedh, mijjen barkoetåarjine jïh årrojekontovrine mïnnh, biblioteekese jïh voejemegåatan.

Staaren infrastruktuvre

Staaren dïedte aaj raajnes tjaetsie dovne tjaetsiekraanesne jïh jaevrine jïh tjaetsiestraejmine utnedh, haaskoeh veedtjedh jïh guktie mijjen sïelkedahkh jïh staarhvoe juhtieh, guktie jieleme Stuehkesne bööremes nuepie åtna jieledh, guktie gåetieluhpieh bigkieh jïh faelieh mah klijmese buerie. Stuehkien aaj lea joekoen buerie digitaale infrastruktuvre mijjen ræhpas fijbereviermine mejtie daelie bigkeminie digitaale seabrdahkese jïh mij sagke buerebe edtja sjïdtedh.


Kultuvre jïh eejehtimmie

Kultuvre vihkeles jïh daerpies – dam faalebe vuesiehtimmien gaavhtan Kultuvregåetine, Stadsteaterisnie gusnie mahte tjuetie ovmessie programmetsiehkie jaepesne, Kultuvreskuvlen gaajhkh maanide jïh noeride, Stadsmuseeumisnie jïh Gaskeaalteremuseeumisnie jïh mijjen kåanstesavkesne Liljevalchs. Mijjieh dovne siebriejielemem jïh kultuvre-aktööride dåarjoehtibie guktie ektesne demokratiske jïh såakije staarem buektiehtidh. Gaarsjesijjieh, voejemegåetie, vïtnedimmiesijjie ålkone jïh kroenesdajvh jïh miehtjiereservaath leah muvhtem gusnie staare meatan jïh gaajhkh Stuehkien årroejidie buerie eejehtimmiem faala.

Dåarjoe gosse aehpesne

Mijjieh aaj dejnie giejnie gaavnedieh gosse aehpesne jïh sjïere dåarjoem jieliemisnie daarpesjieh. Maahta skuvlen kuratovre årrodh, gåetieluhpiedåarjoje, åelie-almetje jallh sosijaaletjaelije. Muvhten aejkien skïemtjelasseste, båajhtoehnuhtjemistie jallh naan jeatjah vaejveste, vuesiehtimmien gaavhtan jis baataramme dåarojste jïh goerpedajvijste jeatjede lehkeste veartanisnie. Muvhten aejkien aaj mij jeatjah mij dorje sjïere dåarjoem daarpesje.

Politihke jïh demokratije

Datne maahtah meatan årrodh baajnehtidh. Datne jïh gaajhkh dah jeatjah Stuehkien årrojh gïeh åadtjoeh tjïelteveeljemisnie gïelem vedtedh, nænnoestieh gïeh dah edtjieh mijjen staarem stuvredh. Fïerhten gåalmeden måantan tjïeltefaamohke tjåanghkene Stadshuset sijjesne jïh datnem dahkoe böörie båetedh goltelidh man bïjre soptsestellieh. Dov staarebieliemoenehtse aaj tjåanghkoeh åtna mah gaajhkesidie ræhpas jïh dejtie maahtah raerieh jïjtje buektedh dagkeri bïjre maam sïjhth bueriedidh.

Nasjonelle unnebelåhkoeh jïh unnebelåhkoegïelh

Jis datne unnebelåhkoe-almetje dellie reaktam åtnah dov nasjonelle unnebelåhkoegïelem provhkedh gosse åajvaladtjigujmie govlehtallh.

Uppdaterad