Överklaga beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken

Här finns information om hur du överklagar beslut som är beslutade enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken.

Detaljplaner

Antagande av förslag till detaljplan

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga i brev ställt till
Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från anslagsdatum.

Stadsbyggnadsnämnden, registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till
Mark- och miljödomstolen för prövning.

Beslutet får dock överklagas endast av den som är berörd av förslaget och som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte
blivit tillgodosedda.

I brevet ska anges vilket ärende (diarienummer/Dp-nr) och vilket beslut som överklagas. Redogör för varför du anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och
telefonnummer. Den som behöver veta mer om hur man ska gå
tillväga, bör ringa till stadsbyggnadskontoret.

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Bygglov

Underrättelse om beslut

När stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges berörd sökande, fastighetsägare och dom som lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda. Information skickas även i brev till kända sakägare. Beslutet publiceras i webbversionen av post – och inrikes tidningar.

Hur du överklagar beslut

Stadsbyggnadsnämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till:

Stadsbyggnadsnämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (Dnr).

Redogör för varför du anser att nämndens beslut är felaktigt och hur du anser att beslutet ska ändras. Om du har handlingar som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med dem. Du kan givetvis anlita ett ombud att sköta överklagandet åt dig.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ett ombud ska ombudet underteckna skrivelsen och då bör också en fullmakt skickas med.

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tid för överklagande
Stadsbyggnadsnämnden måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling.

Miljöbalken

Inrättande eller upphävande av natur- eller kulturreservat


Hur du överklagar beslut:

Sakägare kan överklaga kommunfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till:

Stadsbyggnadsnämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (Dnr).

Redogör för varför du anser att kommunfullmäktiges beslut är felaktigt och hur du anser att beslutet ska ändras. Om du har handlingar som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med dem. Du kan givetvis anlita ett ombud att sköta överklagandet åt dig.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ett ombud ska ombudet underteckna skrivelsen och då bör också en fullmakt skickas med.

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tid för överklagande

Stadsbyggnadsnämnden måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte tas upp till behandling.

Uppdaterad