Överklaga beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken

Här finns information om hur du överklagar beslut som är beslutade enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken.

Detaljplaner

Antagande av förslag till detaljplan

Den som är missnöjd med beslutet kan skriftligt överklaga i brev ställt till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten) inom tre veckor från anslagsdatum.

När kommunfullmäktige är beslutsmyndighet ska överklagandet ges in till:

Kommunstyrelsen
105 35 Stockholm

E-post: kommunstyrelsen@stockholm.se

När stadsbyggnadsnämnden är beslutsmyndighet ska överklagandet ges in till:

Stadsbyggnadsnämnden, registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnar beslutsmyndigheten överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen för prövning.
Beslutet får dock överklagas endast av den som är berörd av förslaget och som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

I överklagandet ska du ange

  • ärende (diarienummer/DP-nummer)
  • vilket beslut du överklagar
  • varför du anser att beslutet ska ändras
  • ditt namn
  • din postadress
  • ditt telefonnummer.

Du behöver underteckna överklagandet och förtydliga ditt namn. Det finns inget krav på egenhändigt undertecknade.

Vill du veta mer, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Bygglov

Underrättelse om beslut

När stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges berörd sökande, fastighetsägare och dom som lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda. Information skickas även i brev till kända sakägare. Beslutet publiceras i webbversionen av post – och inrikes tidningar.

Hur du överklagar beslut

Stadsbyggnadsnämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till:

Stadsbyggnadsnämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (Dnr).

Redogör för varför du anser att nämndens beslut är felaktigt och hur du anser att beslutet ska ändras. Om du har handlingar som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med dem. Du kan givetvis anlita ett ombud att sköta överklagandet åt dig.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ett ombud ska ombudet underteckna skrivelsen och då bör också en fullmakt skickas med.

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tid för överklagande
Stadsbyggnadsnämnden måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling.

Miljöbalken

Inrättande eller upphävande av natur- eller kulturreservat


Hur du överklagar beslut:

Sakägare kan överklaga kommunfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län. Skrivelsen ska dock lämnas/skickas till:

Stadsbyggnadsnämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (Dnr).

Redogör för varför du anser att kommunfullmäktiges beslut är felaktigt och hur du anser att beslutet ska ändras. Om du har handlingar som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med dem. Du kan givetvis anlita ett ombud att sköta överklagandet åt dig.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ett ombud ska ombudet underteckna skrivelsen och då bör också en fullmakt skickas med.

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tid för överklagande

Stadsbyggnadsnämnden måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte tas upp till behandling.

Uppdaterad