Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning

Det är endast kommunmedlemmar som har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade genom att överklaga.

Möjligheten till laglighetsprövning finns inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande till exempel beslut som rör ekonomiskt bistånd och bygglov.

Hur överklagas ett kommunalt beslut?

Ett kommunalt beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Du måste hänvisa till omständigheter före överklagandetidens utgång för att dessa ska kunna prövas av förvaltningsrätten.

Överklagandet ska du ge in till förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på Stockholms stads anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Bestämmelserna om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Uppdaterad