Underrättelse om granskning, utlåtande Södermalm 3:21 i Södermalm

Ny park, bostäder och tunnelbanebyggnad längs Hornsbruksgatan i stadsdelen Södermalm.

Nedtagningsdatum: Tills anslaget ersätts med anslag om antagande.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utställningsutlåtande daterat 2021-11-23. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under utställningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Södermalm 3:21 i stadsdelen Södermalm, Dp 2009-15437.

Utlåtandet finns tillgängligt på stadens webbplats, Bygg- och plantjänsten.


Efter utställning har planen reviderats genom att en av bostadsdelarna har gjorts om till centrumändamål för att hantera elektromagnetisk strålning.

Utredningar om elektromagnetisk strålning och dagvatten har uppdaterats. Även planhandlingarna har reviderats utifrån detta.

Plankartan har förtydligats för att underlätta 3D-fastighetsindelning. Mindre revideringar, förtydligar och ändringar av höjder och gränser har gjorts i plankartan. I samband med revideringarna har även vissa illustrationer uppdaterats i planbeskrivningen.

De revideringar som gjorts bedöms inte vara väsentliga ändringar. De påverkar inte miljön inom planområdet eller en del av detta. Revideringarna är inte av betydande intresse för allmänheten. Revideringarna har inte påtaglig betydelse för sakägare och andra inom det område som berörs av ändringen.

Ärendet beräknas behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2021 för godkännande.

Kungörelse om utlåtande efter utställning, Södermalm 3.21 i stadsdelen Södermalm.pdf

Uppdaterad