Revidering av förslag till detaljplan för Fader Bergström 3 m.fl. i stadsdelen Hägersten (cirka 455 bostäder, förskolor och centrumverksamhet)

Revidering av förslag till detaljplan för Fader Bergström 3 m.fl. i stadsdelen Hägersten (cirka 455 bostäder, förskolor och centrumverksamhet)

Nedtagningsdatum: Nedtages tills anslaget ersätts med anslag om antagande.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2021-11-23. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Fader Bergström 3 m.fl vid Axelsbergs Centrum i stadsdelen Hägersten, Dp 2015-18144.

Kungörelse om granskningsutlåtande, Fader Bergström 3 i Hägersten (pdf)

Utlåtandet finns tillgängligt i Stadsbyggnadsexpeditionen och Bygg- och plantjänsten.

Ärendet beräknas behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2021 för godkännande.

Detaljplaneförslaget har under tiden 2021-08-25 – 2021-09-21 varit utställt för granskning i Tekniska Nämndhuset. Därefter har förslaget reviderats.

Revideringen består av justering av bestämmelser på plankarta kopplat till tunnelbanans utrymme, precisering av ytor i kvarter med kombinationen bostad och förskola, justering av egenskapsgräns för att uppnå trafiksäkerhet vid vändcirkel, komplettering av bestämmelser vid garagenedfart samt skyddsåtgärder för buller och skred.

Tidigare version av utsända handlingar ska bytas ut.

Uppdaterad