Kommunfullmäktiges sammanträden

Ungefär var tredje måndag sammanträder kommunfullmäktige, under ledning av presidiet. Sammanträdena är öppna för alla.

Ta del av kommunfullmäktiges möten

Du är välkommen att lyssna på plats i Stadshusets rådssal. Det går också bra att lyssna på radio eller följa sammanträdet på webb-tv.

Efter varje möte publiceras en film på stadens webbplats där kommunfullmäktiges ordförande summerar mötet och lyfter några särskilt viktiga beslut.

Så här går mötena till

Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet som består av

  • kommunfullmäktiges ordförande
  • 1:e vice ordförande
  • 2:e vice ordförande.

Varje möte inleds med interpellationer (frågor som ställs skriftligen) och enkla frågor. Sedan börjar behandlingen av beslutsärenden och motioner. Den ledamot i fullmäktige som vill följa upp ett ärende kan ställa en fråga eller en interpellation till något av borgarråden. Vid en fråga är det bara den frågande och den svarande som får ordet. Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten.

Frågor behandlas vid en muntlig frågestund. Interpellationer lämnas in i förväg. Både frågor och interpellationer måste röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Motion leder till beslut

En motion är ett skriftligt förslag från en ledamot. Till skillnad från en fråga eller en interpellation, leder motionen till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet, utan överlämnas till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser. Därefter går motionen tillbaka till fullmäktige. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen väckts.

Uppdaterad