Kommunfullmäktiges sammanträden

Ungefär var tredje måndag sammanträder kommunfullmäktige, under ledning av presidiet. Sammanträdena är öppna för alla.

Du är välkommen att lyssna på plats i Stadshusets rådsal. Det går också bra att lyssna på radio eller följa sammanträdet på webb-tv.

Ta del av kommunfullmäktiges möten

Det finns flera sätt att ta del av kommunfullmäktiges möten: 

Webb-tv: Ta del av kommunfullmäktiges senaste och tidigare sammanträden 

Webbradio: Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via Stockholm närradio (95,3 MHz)

Möteshandlingar: Kommunfullmäktiges sammanträden från 2018 och framåt

Möteshandlingar: Kommunfullmäktiges sammanträden till och med 2017

Efter varje möte publiceras en film på stadens webbplats där kommunfullmäktiges ordförande summerar mötet och lyfter några särskilt viktiga beslut.

Så här går mötena till

Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet som består av

 • kommunfullmäktiges ordförande
 • 1:e vice ordförande
 • 2:e vice ordförande.

Varje möte inleds med interpellationer (frågor som ställs skriftligen) och enkla frågor. Sedan börjar behandlingen av beslutsärenden och motioner. Den ledamot i fullmäktige som vill följa upp ett ärende kan ställa en fråga eller en interpellation till något av borgarråden. Vid en fråga är det bara den frågande och den svarande som får ordet. Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten.

Frågor behandlas vid en muntlig frågestund. Interpellationer lämnas in i förväg. Både frågor och interpellationer måste röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Motion leder till beslut

En motion är ett skriftligt förslag från en ledamot. Till skillnad från en fråga eller en interpellation, leder motionen till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet, utan överlämnas till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser. Därefter går motionen tillbaka till fullmäktige. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen väckts.

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum

2020

 • 27 januari 16.00
 • 17 februari 16.00
 • 2 mars 16.00
 • 23 mars 16.00
 • 20 april 16.00
 • 4 maj 16.00
 • 25 maj 16.00
 • 15 juni 16.00
 • 31 augusti 16.00
 • 28 september 16.00
 • 12 oktober 16.00
 • 2 november 16.00
 • 18 november 10.00 (budget)
 • 19 november 10.00 (budget)
 • 30 november 16.00
 • 14 december 14.00

Uppdaterad