Foto: Mikael Sjöberg

Staden tecknar uppdaterat klimatkontrakt

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad har för tredje gången tecknat ett svenskt klimatkontrakt för att ytterligare öka takten i klimatomställningen.

För Stockholms stad är klimatkontraktet ett viktigt verktyg för genomförandet av stadens klimathandlingsplan. Stadens ambitiösa klimatmål och målsättningen att vara världsledande i att minska klimatutsläppen fordrar nya samarbeten och att satsningarna tas till en ny nivå vilket klimatkontraktet möjliggör.

Klimatkontraktet möjliggör samarbete

I år tecknar 23 svenska städer klimatkontrakt med målet att bli klimatneutrala 2030. Genom kontraktet åtar sig städerna att investera i och snabba på klimat- och hållbarhetsarbetet.

De statliga myndigheterna som också skriver under kontraktet – Energimyndigheten, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Vinnova – ska stötta och underlätta städernas arbete.

Klimatkontraktet är utvecklat inom ramen för innovationsprogrammet Viable Cities som har fokus på smarta hållbara städer och arbetar för missionen Klimatneutrala städer 2030 – Ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Viable Cities åtar sig att fortsätta att driva klimatomställningen framåt tillsammans med myndigheterna och städerna, och att involvera andra parter från till exempel näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Städer har en viktig roll i klimatomställningen

Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt. Omkring år 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer. Därför är städerna så viktiga i arbetet med att nå hållbarhetsmålen. På den lokala nivån är det också möjligt att gå snabbare fram när nationella och globala överenskommelser bromsar.

Det svenska klimatkontraktet ligger i linje med EU:s arbete för klimatneutrala städer. Tidigare i år antogs Stockholm som en av 100 utvalda klimatstäder i EU. Dessa städer ska nu förstärka arbetet att bli klimatneutrala 2030 och därmed bidra till snabbare omställning i hela unionen. Det sker bland annat genom att staden i ett klimatkontrakt på EU-nivå tydliggör aktiviteter, investeringar och samarbeten som behövs för att uppnå klimatneutralitet. Detta skapar goda möjligheter också till ett utvecklat europeiskt samarbete.

Alla kan bidra

Alla stadens verksamheter liksom näringslivet, civilsamhället och alla stockholmare har en viktig roll i omställningen till en klimatsmart och miljövänlig stad.

På webbplatsen Leva hållbart finns användbara tips och möjlighet att ta del av kunskapen hos några av stadens experter.

Ytterligare information

Klimatkontrakt 2030, version 2022 (pdf)