Energiförsörjningen – så arbetar Stockholms stad

Publicerad:

Uppdaterad:

Det gör Stockholms stad för att möta utvecklingen med ökande elpriser och oron för elbrist och det kan du som stockholmare själv göra.

Omvärldsläget påverkar energipriserna i Europa och oron att elen inte ska räcka till när den behövs som mest har ökat. Läget i omvärlden påverkar Sverige och får konsekvenser också för stockholmare, lokalt näringsliv och Stockholms stad som organisation. Energiförsörjningen är viktig för alla stadens verksamheter, på olika sätt – framför allt för att elen ska kunna fortsätta att underlätta stockholmarnas vardag och hur staden använder energi påverkar därmed många.

Elpriserna påverkar hushåll, företagare och verksamheter

Grunden för Stockholms stads arbete i energi- och elfrågorna är det systematiska arbete för effektiviseringar som förvaltningar och bolag under lång tid bedrivit och där åtgärder och investeringar lett till att staden sammantaget och förhållandevis har en effektiviserad el- och energianvändning.

Staden har arbetat med energibesparingar och energieffektiviseringar i många år. Åtgärder som ger de största effekterna är genomförda men arbetet fortsätter i alla verksamheter för att spara också på marginalen – alla åtgärder, även små, gör skillnad. Vi undersöker kontinuerligt hur stadens verksamheter kan minska sin energianvändning och väger nyttorna mot varandra.

Besparingsåtgärder ger inte bara minskade kostnader för staden utan bidrar också till minskad belastning på elsystemet.

Elen i stadens verksamheter fyller funktioner för en trygg och väl fungerande vardag för alla som bor, vistas och verkar i Stockholm. Den möjliggör ett gott inomhusklimat, trygghetsskapande belysning och mycket mer. 

Risken för effektbrist liten men staden följer utvecklingen

Stockholms stad följer expertmyndigheternas analyser och bedömning av läget på energimarknaderna och dess påverkan på energisystemen. Risken för kortsiktig elbrist har ökat, men från en låg risk. Som en del i arbetet med stadens beredskap har staden redan tidigare prioriterat samhällsviktig verksamhet inom ramen för arbetet med Styrel.

Styrel är en planeringsprocess för att samhället, i händelse av en kortvarig eleffektbrist som kräver frånkoppling av delar av elnätet, kontrollerat och i så stor utsträckning som möjligt ska kunna prioritera elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter av olika karaktär som bedrivs av olika aktörer. Manuell förbrukningsfrånkoppling och Styrel skulle bli aktuellt först i ett läge där effektbristen inte längre kan hanteras av elmarknaden eller andra åtgärder i systemet.

Styrel är är inte en beredskapsplanering för att hantera lägen med långvarig elenergibrist. Ett sådant scenario kräver istället att elmarknadens aktörer – såväl elkunder som elproducenter – agerar på elmarknaden för att minska efterfrågan eller öka produktionen.

Alla kan bidra

Energimyndigheten ger råd och tips för minskad energianvändning och ökad energieffektivisering.

Spara el eller förbered dig i ditt hem

Det finns en del saker du kan göra för att själv spara el. Här får du enklare vardagstips som bidrar till en minskad energianvändning.

Vanliga elavbrott drabbas de flesta av några gånger per år, till exempel som följd en trasig ledning eller en naturhändelse.

Alla i samhället har ett eget ansvar för att ha beredskap att kunna hantera ett elavbrott. Det finns flera saker som kan vara bra att tänka på när man skapar sin egen hemberedskap.

Spara el som fastighetsägare

Äger du småhus eller sitter i en bostadsrättsförening kan Energirådgivningen i Stockholms län ge stöd och råd om möjligheter att göra lite större investeringar för att spara energi. Energirådgivningen är ett samarbete mellan 26 kommuner i stockholmsregionen.

För dig som bedriver näringsverksamhet kan Energirådgivningen i Stockholms län ge stöd och råd om små och större åtgärder för att spara energi på både kort och längre sikt.