Nytt miljöprogram och ny klimathandlingsplan antagna

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholm är en av Europas främsta miljöstäder och ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns nu ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan.

Stockholm har sedan länge ett ambitiöst miljö- och klimatarbete. Med de nya styrdokumenten vill staden flytta fram positionerna ytterligare.

Miljöprogrammet sträcker sig över perioden 2020-2023 och slår fast mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst. Målen är

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
  • En fossilfri organisation 2030
  • Ett klimatanpassat Stockholm
  • Ett resurssmart Stockholm
  • Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem
  • Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö
  • Ett giftfritt Stockholm.

De prioriterade målen omfattar var för sig ett antal etappmål. Programmets målbeskrivningar tydliggör hur respektive mål bidrar till de nationella miljömålen och de globala målen enligt FN:s Agenda 2030.

– Målen i miljöprogrammet är högt ställda, men Stockholms stad ska alltid sträva efter att ligga i framkant. Miljöprogrammet stakar ut vägen framåt för Stockholms klimat- och miljöarbete. I programmet har vi vägt in FN:s Agenda 2030, Parisavtalet samt EU:s ramverk, liksom utvecklingen av de nationella miljömålen i Sverige, säger Björn Hugosson, klimatchef vid stadsledningskontoret.

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
  • En fossilfri organisation 2030.

Klimathandlingsplanen uttrycker även stadens klimatbudget som visar återstående utsläpp till 2040, i form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd om 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020-2040.

– Utsläppen av växthusgaser minskar inte i den omfattning som krävs och klimatfrågan dominerar miljöarbetet i allt högre grad. I miljöprogrammet slår staden fast nya, ambitiösa klimatmål dels med en högre målsättning för utsläppsminskning, dels genom att ta in åtgärder för att minska konsumtionens klimatpåverkan. Klimathandlingsplanen anger hur staden ska nå dessa mål, säger Anna Hadenius, miljödirektör.

Klimathandlingsplanen gör att Stockholms stad tar viktiga steg mot att möta intentionerna i Parisavtalet.

Ambitiöst miljö- och klimatarbete – en del av Stockholms historia

Stockholm har en historia av ambitiöst miljö- och klimatarbete. Redan 1976 antog staden sitt första heltäckande miljöprogram, och efter det har en rad program följt. För varje programperiod har staden vässat sina höga ambitioner och tagit med nya utmaningar. Miljöprogram 2020-2023 är stadens tionde i ordningen. Tack vare att långt och framgångsrikt miljöarbete utsågs Stockholms till Europas första miljöhuvudstad 2010.

Måluppfyllelse kräver samarbete

Miljömålen i programmet är högt ställda, och staden kommer inte uppnå dem av egen kraft, utan arbetet behöver ske i nära samverkan med omvärlden och genom teknikutveckling. Programmet har därför utformats på ett sätt som ska stimulera och stärka samverkan, innovation och kommunikation. Näringslivets roll i miljöarbetet tydliggörs och former för samverkan behöver utvecklas. Och stockholmarnas aktiva val har också stor betydelse för hur snabbt de uppsatta målen kan nås.

Ny webbplats ska hjälpa dig att leva mer hållbart

Många stockholmare gör redan hållbara val, men många av oss kan också göra mer. Genom att ta små steg mot att leva mer hållbart kan du göra stor skillnad. Ta ett i taget, eller många på en gång.

På webbplatsen Leva hållbart kan du få tips på hur du med små medel bidra till ett mer hållbart Stockholm.