Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

september 2020

22 september

För att skydda de boende på stadens äldreboenden och servicehus råder besöksförbud sedan i mars. Den 1 oktober upphör besöksförbudet.

18 september

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

16 september

Krisledningsnämnden har beslutat om att upphäva besöksstoppet vid stadens vård- och omsorgsboenden. Beslutet gäller även vissa LSS-boenden och vissa boenden inom socialpsykiatrin. Besöksstoppet ...

16 september

Årets trygghetsmätning visar på ett försiktigt positivt resultat, i förhållande till den gradvisa ökning av oro och otrygghet som noterats i Stockholms stad från 2011.

11 september

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

10 september

Nu är förskolor och skolor igång igen för hösten. Som tidigare gäller att friska barn kan gå som vanligt, sjuka barn stannar hemma.

7 september

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

7 september

Under våren såg prognosen för stadens sommarjobb dyster ut då cirka 3 000 jobb inom förskola samt vård- och omsorg försvann till följd av coronapandemin. Efter en snabb omställning kunde staden ...

2 september

Vartannat år genomför Stockholms stad en undersökning om ungdomars levnadsvanor. Nu kan du ta del av resultatet från Stockholmsenkäten 2020.

2 september

Två gigantiska konstverk håller på att ta form i Vårberg. Det handlar om två jättar i ljusblå betong som utgör Stockholms stads stora satsning på offentlig konst i Skärholmen.