Meddelande om revidering efter granskning, Mässtunnel

Meddelande och revidering av förslag till ändring av 24 detaljplaner genom tillägg samt upphävande av del av detaljplan ÄDp 2015-19085 för Mässtunneln i stadsdelarna Älvsjö, Solberga, Västberga, Midsommarkransen, Aspudden och Liljeholmen i Stockholm, ÄDp 2019–16196

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2022-05-19. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till ändring av detaljplaner för Mässtunneln i stadsdelarna Älvsjö, Solberga, Västberga, Midsommarkransen, Aspudden och Liljeholmen i Stockholm, ÄDp 2019-16196. Utlåtandet finns tillgängligt i stadsbyggnadsexpeditonen och på stadsbyggnadskontorets webbplats, Bygg- och plantjänsten.

Detaljplaneförslaget har under tiden 2022-03-09- 2022-04-05 varit utställt för granskning i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget har även visats på stadsbyggnadskontorets webbplats, Bygg- och plantjänsten. Därefter har förslaget reviderats.

Revidering efter granskning består av följande:

  • Plankarta del 7: Ändring av schaktdjupsbestämmelsens höjdnivå i korsningen med befintlig tunnelbana och tydliggörande med ny principillustration.
    Planbeskrivningen har justerats beträffande ovan.
  • Plankarta del 1 och 5: Höjdnivåer i de två befintliga schaktdjupsbestämmelserna som ändras i gällande detaljplaner Pl. 7464 och P2001-14674, har tydliggjorts på plankartan.
  • Redaktionella ändringar har genomförts i planbeskrivningen och på plankartan.

Tidigare version av utsända handlingar ska bytas ut.

Ärendet beräknas behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 9 juni 2022 för godkännande och därefter antas av kommunfullmäktige.

Meddelande om revidering efter granskning, Mässtunnel (pdf)

Uppdaterad