Tyck till om socialpsykiatrin

Varje år genomförs undersökningar inom socialpsykiatrins verksamheter i Stockholms stad.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna omfattar följande insatser:

 • boendestöd
 • gruppboende
 • HVB (hem för vård eller boende)
 • stödboende
 • sysselsättning.

Svara på enkäten

För att logga in till enkäten, använd den personliga kod som du har fått hemskickad per post.

Datum för undersökningarna

Årets undersökning för sysselsättning genomförs veckorna 36–43.

Årets undersökningar inom gruppboende, stödboende, HVB (hem för vård eller boende) och boendestöd är avslutade.

Resultaten finns publicerade under rubriken Resultat.

Demo- och exempelenkäter

Exempelenkät Sysselsättning (pdf, 953 kB, nytt fönster)

Information till verksamheterna

Genomförande av brukarforum i samband med brukarundersökningar inom socialpsykiatrin

Brukarforum är möten som erbjuds de grupp- och stödboenden, HVB-hem samt sysselsättningsverksamheter som besöks av brukarstödjare. Tanken är att de brukare som önskar, deltar på dessa för att 

 • berätta vad de tycker är bra med sitt boende eller sin verksamhet
 • berätta om det är någonting som är mindre bra
 • presentera förbättringsförslag
 • ställa enklare frågor (till exempel hur man går tillväga om man vill byta boende eller sysselsättningsverksamhet).

Brukarstödjaren har grundläggande kunskaper om hur kommunen fungerar, vad det finns för stöd som erbjuds och hur man kan gå tillväga för att ansöka om olika insatser. De kan också hänvisa brukaren vidare. 

Brukarstödjaren eller brukarstödjarna (om två medverkar har den ena en passiv roll för att inte förvirra deltagarna) är ordförande på forumen, vilket innebär att hen är ansvarig för att

 • berätta vad forumen är, orsaken till att de genomförs och vad informationen används till
 • att det är helt frivilligt att delta och att det går bra att komma och gå som man vill under forumet (brukarna är med så länge eller mycket som de har tid, ork och lust till)
 • berätta att deltagarna är anonyma och att det som sägs vid behov anonymiseras (det vill säga att ingen synpunkt, idé eller fråga kommer att kunna kopplas till en specifik person)
 • informera om vad som önskas från deltagarna: positiva och negativa synpunkter om verksamheten, förbättringsförslag, enklare frågor, dock inga personliga spörsmål
 • hålla mötesordningen, se till så att deltagarna inte talar i munnen på varandra
 • skriva minnesanteckningar och anonymisera dem så ingen kommentar kan kopplas till en specifik person.

Brukarforumen är 15–30 minuter långa och personal deltar inte. 

Utanför forumen

Även synpunkter, förslag och frågor som framkommer utanför forumen bör tas  tillvara på och behandlas (anonymiseras). Det är dock viktigt, precis som med forumen, att det finns ett samtycke innan någonting skrivs ned och förs vidare. Det är brukarna som äger sin information och väljer om de vill dela den med Stockholms stad i detta sammanhang. 

Vad händer med materialet?

Tanken är att öka delaktigheten hos brukarna samt engagemanget i den egna situationen. Personal på verksamheter får även ett nytt unikt verktyg att arbeta med.

Den årliga brukarundersökningens förklarar hur nöjda brukarna är på de olika områdena som undersöks, exempelvis bemötandet från personal. Brukarforumen kan få fram orsakerna till att det ser ut som det gör, exempelvis att nöjdheten med personalen bland annat beror på att de kan skoja med brukarna och har vän-lika relationer med dem. 

Därför kompletterar undersökningsresultaten och det som kommer fram på formen varandra och kan ge ett ännu bättre och mer användarvänligt resultat. 

Hur hanteras materialet? 

 • Synpunkter, förslag och frågor sammanställs anonymiseras och presenteras på återkopplingsmöten.
 • Sammanställningarna skickas efter mötet till de verksamheter som så önskar.
 • När stadsdelsnämnden får resultaten från undersökningarna får de också underlaget från forumen så att de också lättare kan tolka resultaten.

Den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet

Stockholms stad deltar i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet som SKR samordnar. Genom att delta i den nationella undersökningen ges staden möjlighet till jämförelser med andra kommuner och mellan andra insatser inom området. 

Syfte med undersökningen

Liksom tidigare är syftet med undersökningen att få kunskap om hur brukarna upplever sin sysselsättningsverksamhet och vad de tycker om det stöd de får där. Resultatet ska användas som kunskapsunderlag för förbättringar.

Det är brukarna själva och inte deras gode män, anhöriga eller närstående som ska svara. Dock går det utmärkt att ta stöd av en god man, anhörig eller närstående. Det är viktigt att uppmuntra brukarna att svara utifrån sin  upplevelse, så att vi vet vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Att besvara enkäten 

Alla brukare ska erbjudas att besvara enkäten, men det är självklart frivilligt att delta. De brukare som vill ska kunna få hjälp av en brukarstödjare. Staden har tidigare använt brukarstödjare som stöd till brukarna vid ifyllandet av enkäten och de kommer även vara behjälpliga i år, SKR använder benämningen frågeassistenter men rollen är den samma.

En brukarstödjare är en oberoende person som kan stötta brukaren att logga in och svara på frågorna utan att påverka hur hen svarar och som dagligen inte jobbar i verksamheten. Brukarstödjaren har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning, vilket skiljer dem ifrån en frågeassistent.

Brukarstödjarna har även erfarenhet av att ta emot insatser av kommunen. 

Enkäten besvaras via en dator, mobiltelefon, surfplatta eller på papper. Om frågorna besvaras på papper är det brukarstödjaren som ansvarar för att svaren matas in i enkätsystemet. Den består av cirka 15 frågor och har automatisk uppläsning av frågor samt bildstöd. 

Förändringar mot tidigare undersökningar 

Den egentliga skillnaden mot stadens tidigare undersökningar är att inga postala enkäter kommer att skickas ut till brukarna. Istället kommer koder med inloggningsuppgifter att skickas till verksamheterna. Koderna blir personliga så fort brukaren har börjat använda koden. Kommer brukaren från en annan kommun ska de ha en kod som är anpassad för dem. Brukarstödjarna kommer som tidigare att ha med sig koder och utskrivna pappersexemplar.

Det är i första hand brukarstödjarna som delar ut koderna men om någon brukare inte har möjlighet att få sin kod via brukarstödjarna så kommer verksamheten att kunna ge koden till brukarna.

Alla verksamheter kommer att kontaktas av  brukarstödjarna inför genomförandet för att bestämma tid för besök och avstämning av urvalet så att brukarstödjarna har med sig rätt antal koder vid sina besök. 

Urvalet 

Urvalet togs från Paraplysystemet i juni och har stämts av med stadsdelsförvaltningen men då det är ni på verksamheterna som har bäst koll på vilka brukare ni har så kan det bli aktuellt med uppdateringar av antalet brukare i er verksamhet.

Har en verksamhet inte fått rätt antal koder går det bra att kontakta Enkätfabriken för att justera sitt antal. Det går alltså att bra att justera antalet koder under hela genomförandeperioden. 

Undersökningsperiod 

Undersökningen kommer att genomföras under september och oktober. Kommunens resultat finns tillgängligt i november och i databasen Kolada i december, då tillsammans med alla andra deltagande kommuners resultat. Resultaten och hur vi kan använda dem kommer att gås igenom med såväl personal som med brukare. 

Mer information 

Brukarna kommer att informeras genom både affischer och informationsblad som vi önskar att verksamheterna delar ut.

På Enkätfabriken och på Stockholms stads sida om brukarundersökningar finns demoenkäter. Där kan man se utformningen av enkäten samt testa att svara på frågorna utan att svaren sparas.

Bifogat finns information om de brukarforum som brukarstödjarna erbjuder verksamheterna i samband med deras besök. 

Det är stadsledningskontoret vid Stockholms stad som ansvarar för undersökningen.

Har du frågor om undersökningen kontakta Enkätfabriken.

Telefon: 020-12 10 28
E-post: support@enkatfabriken.se

Resultat

Boendestöd

Boendestöd totalrapport 2021 (pdf, 807 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma 2021 (pdf, 733 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma – egen regi 2021 (pdf, 618 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf, 747 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2021 (pdf, 626 kB, nytt fönster)

Boendestöd Farsta 2021 (pdf, 744 kB, bytt fönster)

Boendestöd Farsta – egen regi 2021 (pdf, 562 kB, bytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf, 741 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö – egen regi 2021 (pdf, 636 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby 2021 (pdf, 739 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby – egen regi 2021 (pdf, 622 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen 2021 (pdf, 735 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen – egen regi 2021 (pdf, 607 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm 2021 (pdf, 730 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm – egen regi 2021 (pdf, 554 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista 2021 (pdf, 732 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista – egen regi 2021 (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skarpnäck 2021 (pdf, 667 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen 2021 (pdf, 735 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen – egen regi 2021 (pdf, 618 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta 2021 (pdf, 724 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta – egen regi 2021 (pdf, 610 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm 2021 (pdf, 734 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm – egen regi 2021 (pdf, 618 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm 2021 (pdf, 670 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm – egen regi 2021 (pdf, 550 kB, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende totalrapport 2021 (pdf, 802 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma 2021 (pdf, 530 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma – egen regi 2021 (pdf, 493 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf, 597 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2021 (pdf, 560 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta 2021 (pdf, 431 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta – egen regi 2021 (pdf, 394 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf, 591 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö – egen regi 2021 (pdf, 560 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby 2021 (pdf, 591 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2021 (pdf, 553 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm 2021 (pdf, 530 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm – egen regi 2021 (pdf, 492 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista 2021 (pdf, 586 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista – egen regi 2021 (pdf, 549 kB, nytt fönster)

Gruppboende Skärholmen 2021 (pdf, 527 kB, nytt fönster)

Gruppboende Skärholmen – egen regi 2021 (pdf, 490 kB, nytt fönster)

Gruppboende Östermalm 2021 (pdf, 424 kB, nytt fönster)

Gruppboende Östermalm – egen regi 2021 (pdf, 387 kB, nytt fönster)

HVB (Hem för Vård eller Boende)

HVB totalrapport 2021 (pdf, 680 kB, nytt fönster)

HVB Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf, 587 kB, nytt fönster)

HVB Farsta 2021 (pdf, 422 kB, nytt fönster)

HVB Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf, 423 kB, nytt fönster)

HVB Skarpnäck 2021 (pdf, 575 kB, nytt fönster)

HVB Skärholmen 2021 (pdf, 421 kB, nytt fönster)

HVB Spånga-Tensta 2021 (pdf, 419 kB, nytt fönster)

HVB Södermalm 2021 (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende totalrapport 2021 (pdf, 837 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf, 470 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2021 (pdf, 324 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta 2021 (pdf, 675 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta – egen regi 2021 (pdf, 480 kB, nytt fönster)

Stödboende Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf, 462 kB, nytt fönster)

Stödboende Hägersten-Älvsjö – egen regi 2021 (pdf, 315 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby 2021 (pdf, 469 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2021 (pdf, 326 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm 2021 (pdf, 469 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm – egen regi 2021 (pdf, 326 kB, nytt fönster)

Stödboende Skarpnäck 2021 (pdf, 467 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen 2021 (pdf, 472 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen – egen regi 2021 (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta 2021 (pdf, 562 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta – egen regi 2021 (pdf, 479 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm 2021 (pdf, 469 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm – egen regi 2021 (pdf, 386 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm 2021 (pdf, 530 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm – egen regi 2021 (pdf, 366  kB, nytt fönster)

Boendestöd

Boendestöd totalrapport 2020 (pdf, 709 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma 2020 (pdf, 645 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma – egen regi 2020 (pdf, 522 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 529 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2020 (pdf, 670 kB, nytt fönster)

Boendestöd Farsta 2020 (pdf, 661 kB, bytt fönster)

Boendestöd Farsta – egen regi 2020 (pdf, 466  kB, bytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Liljeholmen 2020 (pdf, 665 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Liljeholmen – egen regi 2020 (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby 2020 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby – egen regi 2020 (pdf, 524 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen 2020 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen – egen regi 2020 (pdf, 458 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm 2020 (pdf, 656 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm – egen regi 2020 (pdf, 463 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista 2020 (pdf, 648 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista – egen regi 2020 (pdf, 523 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen 2020 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen – egen regi 2020 (pdf, 519 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta 2020 (pdf, 643 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta – egen regi 2020 (pdf, 459 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm 2020 (pdf, 662 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm – egen regi 2020 (pdf, 521 kB, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjö 2020 (pdf, 628  kB, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjö – egen regi 2020 (pdf, 456 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm 2020 (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm – egen regi 2020 (pdf, 454 kB, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende totalrapport 2020 (pdf, 690 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma 2020 (pdf, 571 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma – egen regi 2020 (pdf, 435 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 525 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2020 (pdf, 551 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta 2020 (pdf, 360 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta – egen regi 2020 (pdf, 323 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen 2020 (pdf, 598 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen – egen regi 2020 (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby 2020 (pdf, 460 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2020 (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm 2020 (pdf, 362 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm – egen regi 2020 (pdf, 325 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista 2020 (pdf, 461 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista – egen regi 2020 (pdf, 424 kB, nytt fönster)

HVB (Hem för Vård eller Boende)

HVB totalrapport 2020 (pdf, 640 kB, nytt fönster)

HVB Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 354 kB, nytt fönster)

HVB Farsta 2020 (pdf, 354 kB, nytt fönster)

HVB Skarpnäck 2020 (pdf, 353 kB, nytt fönster)

HVB Södermalm 2020 (pdf, 349 kB, nytt fönster)

HVB Spånga-Tensta 2020 (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende totalrapport 2020 (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 447 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2020 (pdf, 410 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta 2020 (pdf, 591 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta – egen regi 2020 (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby 2020 (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen 2020 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen – egen regi 2020 (pdf, 317 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm 2020 (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Rinkeby-Kista – egen regi 2020 (pdf, 407 kB, nytt fönster)

Stödboende Skarpnäck 2020 (pdf, 442 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen 2020 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta 2020 (pdf, 599 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta – egen regi 2020 (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm 2020 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm 2020 (pdf, 553 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm – egen regi 2020 (pdf, 515 kB, nytt fönster)

Sysselsättning

Sysselsättning 2020 – totalrapport (pdf, 748 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Bromma (pdf, 678 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 687 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Farsta (pdf, 681 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Hässelby-Vällingby (pdf, 628 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Kungsholmen (pdf, 616 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Norrmalm (pdf, 496 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Rinkeby-Kista  (pdf, 623 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Skarpnäck (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Spånga-Tensta (pdf, 546 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Södermalm (pdf, 683 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Älvsjö (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Östermalm (pdf, 676 kB, nytt fönster)

Uppdaterad