Tyck till om omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Varje år genomförs undersökningar inom stadens verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna omfattar insatserna

 • gruppbostad
 • servicebostad
 • daglig verksamhet
 • korttidsvistelse på korttidshem
 • hemtjänst för personer under 65 år.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för personer som har korttidsvistelse på korttidshem och för personer under 65 år som har hemtjänst pågår veckorna 36–42.

Undersökningarna inom gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet pågår veckorna 36–43.

Till dig som ska svara på en enkät

Här hittar du bildstöd, exempelenkäter, demoenkäter och mer information om de olika enkäterna.

Tyck till om ditt korttidsboende

Nu är det dags att svara på Stockholms stads årliga
brukarundersökning!

Vad du tycker är viktigt för att ditt boende ska kunna utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Du kan antingen svara på den pappersenkät som du fått via posten eller svara här på webben.

Enkäten finns översatt till flera språk.

Har du frågor om undersökningen eller inte fått din enkät
kontakta Origo Group som genomför undersökningen.

E-post: support@origogroup.com

Information om frågor som vi vill ställa

Under hösten kommer du att få möjlighet att svara på några frågor om vad du tycker om ditt boende.

Du väljer om du vill svara på frågorna eller inte.

Svaren kommer att användas av Stockholms stad för att få veta vad ni på ert boende tycker.

Ingen kommer kunna se vad du har svarat. Ditt svar läggs ihop med andra svar på boendet, stadsdelen och staden.

Du kan svara på frågorna på en dator, surfplatta eller smartphone.

Du kan få bilder som stöd, tecken som stöd eller få frågorna upplästa för dig.

På denna webbsida kan du fylla i en testenkät för att lära dig om
enkätmetoden. Då kan det vara bra att ta hjälp av personalen på din gruppbostad, servicebostad eller dagliga verksamhet.

Om du vill kan en frågeassistent hjälpa dig när du svarar.

En frågeassistent är en person som har utbildats i att vara ett stöd när man fyller i sin enkät. Frågeassistenten kan berätta mer om frågorna eller om hur svarens ska användas.

Frågeassistenten kommer till ditt boende vid ett par tillfällen under september och oktober. Du kan själv eller tillsammans med frågeassistenten fylla i enkäten. Fråga personalen på ditt boende när frågeassistenten kommer.

Tack för ditt deltagande!

The survey in other languages

Information till verksamheterna

Tidplan för SKR:s nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2021

Anmälan

 • 15 mars Anmälningsportalen öppnar för anmälan och beställning av tilläggstjänster.
 • 1 juni Sista dag för anmälan och beställning av tilläggsfrågor, översättningar och övriga användarstöd.
 • 10 augusti Sista dag att justera antal anmälda brukare inför undersökningsstart 1 september.
 • 9 september Sista dag för sena anmälningar (med undersökningsstart 1 oktober). Sista dag att beställa tilläggstjänsterna registrering av svar via pappersenkät och sammanställning av fritextkommentarer.

Inför undersökningsstart

 • 17 augusti Enkäter i pdf-format för utskrift skickas till registrerade kontakt-personer i kommuner och verksamheter.
 • 24 augusti Länk till startsida och koder för inloggning för anmälda respondenter skickas till registrerade kontaktpersoner i kommuner och verksamheter.

Undersökningsperiod

 • 1 september Undersökningsperioden startar. Länkar och koder öppnar för användning.
 • 31 oktober Undersökningen stängs. Sista dag för brukarna att besvara enkäterna.
 • 5 november Sista dag för kommuner och verksamheter att själva registrera svar från pappersenkäter i webbenkätverktyget.
  För dem som beställt tilläggstjänsten registrering av svar via pappersenkät, ska samtliga besvarade pappersenkäter samlat ha nått fram till Enkätfabriken per post senast denna dag.

Resultat

 • 15 november Resultatet publiceras i resultatportalen i Power Point-rapporter för varje deltagande kommun och verksamhet.
 • 22 november De anonymiserade fritextsvaren publiceras i resultatportalen. Resultat för både privata aktörer och kommuner presenteras i en gemensam Excelfil i resultatportalen. Resultatet finns tillgängligt interaktivt i resultatportalen.
 • 6 december Resultatet publiceras i Kolada.

Så genomförs undersökningen (Power Point, 1,6 MB, nytt fönster)

Skyddet mot diskriminering (pdf, 503 kB, nytt fönster)

Frågor och kontakt

Vid frågor som undersökningen och dess resultat kontakta Enkätfabriken.

Daniel Sturesson, projektledare 
E-post: daniel.sturesson@enkatfabriken.se
Telefon: 0736-39 65 19    

Tidplan

 • Senast 25 augusti SDN och privata utförare kontaktar Origo Group om de önskar att dela ut enkäterna för första utskicket själva.
 • Vecka 36 Affischer skickas ut per mejl till SDN. Finns också att hämta på start.stockholm
 • Senast 25 augusti SDN och privata utförare kontaktar Origo Group om de vill ha chefsområdesrapporter/koncernrapporter eller annan organisationsnivå i rapporterna
 • Vecka 36 Enkäten landar hos respondenterna
 • Vecka 38 Påminnelse 1 landar hos respondenten
 • Vecka 39 Påminna verksamheterna om svarsfrekvensen
 • Vecka 40 Påminnelse 2 landar hos respondenten
 • Vecka 40 Påminna verksamheterna om svarsfrekvensen
 • Vecka 42 Enkäten stängs
 • Vecka 45 Totalrapporter levereras till SLK (staden + SDN)
 • Vecka 45 SDN-rapporter till SDN
 • Vecka 47 Enhetsrapporter, chefsområdesrapporter, koncernrapporter skickas ut tidigast till kp och privata utförare
 • Vecka 47 Upplägg av totalrapporter på intranätet samt på start.stockholm
 • Vecka 47 Rapporter på Hitta service

Information om brukarenkät för korttidshem inom LSS och hemtjänst under 65 år (pdf, 45 kB, nytt fönster)

Frågor och kontakt

Vid frågor som undersökningen och dess resultat kontakta Origo Group.

Maria Eklund
E-post: maria.eklund@origogroup.com
Telefon: 072-245 45 65

Stöd till frågeassistenter inför brukarundersökning för grupp- och servicebostad samt daglig verksamhet

Brukarundersökningen genomförs under september och oktober. Informationen är riktad till dig som ska vara frågeassistent och är tänkt att vara en praktisk vägledning för brukarundersökningens genomförande.

Förberedelser

 • Du som är frågeassistent – informera brukarna i dina verksamheter om att en undersökning kommer att göras.
 • Sätt gärna upp informationsaffischen som finns på denna sida.
 • Om ni genomfört undersökningen tidigare år (gäller entreprenader och fristående verksamheter), berätta gärna om förändringar och förbättringar som skett i verksamheten med anledning av resultaten från förra undersökningen.
 • Förbered brukarna genom att dela ut informationsbrevet där det står varför undersökningen görs, hur den går till och hur resultatet kommer att användas. Brevet kan med fördel delas ut även till anhöriga och gode män.
 • Som frågeassistent ska du vara en oberoende person, alltså inte en företrädare, förälder eller baspersonal i den egna verksamheten. Frågeassistenten kan till exempel vara medarbetare från andra enheter eller verksamheter, inte personal i den egna verksamheten och inte heller en anhörig eller god man.
 • Ditt uppdrag som frågeassistent är att hjälpa till att sätta igång enkäten på datorn, mobilen eller surfplattan och finnas till hands om något hakar upp sig. Frågeassistenten kan hjälpa till att skriva en kommentar om brukaren så önskar eller svara på eventuella frågor. Det är viktigt att du som frågeassistent är neutral i ditt bemötande och om flera frågeassistenter används är det viktigt att ni agerar så lika som möjligt. Se bifogad guide för frågeassistenter.
 • Förbered läsplattor och datorer för undersökningen. Det är också möjligt att svara med hjälp av en smartphone. Det är viktigt att förbereda brukarna till exempel genom att i förväg ge dem möjlighet att bekanta sig med den tekniska utrustningen och de ord/bilder/pictogram som används i enkäten. Det är viktigt att alla brukare känner sig trygga med undersökningen och förstår frågorna och bildstödet.
 • Mer praktisk och teknisk information som demoenkäter, affischer, info till brukare, bildstöd till introduktionstext med mera finns på denna sida.
 • Enkätfabriken har allmän info om den nationella undersökningen.
 • På Myndigheten för delaktighets webbplats finns det metodstöd och verktyg för ökad tillgänglighet. Metodstöd för dialog – MFD samt en
  introduktionsfilm om delaktighet.
 • På Diskrimineringsombudsmannen, DO:s webbplats finns information om diskriminering på lättläst svenska.

Genomförande

 • Se till att du som frågeassistent får tillgång till lösenord till de brukare som du ska hjälpa på andra enheter. Oftast är det enhetschef som fått lösenorden.
 • Alla brukare vid enheter som deltar i undersökningen bör erbjudas att svara på enkäten och ges möjlighet att svara på egen hand eller – vid behov – med hjälp av en frågeassistent.
 • Brukaren ska informeras om att det är frivilligt att delta, att svaren förblir anonyma och att svaren redovisas på gruppnivå.
 • Det är önskvärt att brukaren kan svara i ett avskilt utrymme i lugn och ro. Hörlurar kan vara ett sätt att få brukaren att känna sig anonym, med tanke på uppläsningsfunktionen. Stäng av ljudet på datorn, surfplattan eller mobilen om brukaren inte vill att enkäten läses upp, utan vill läsa själv. Ett sätt att ge stöd i besvarandet av enkäten är att ha ett ”öppet hus” i en gemensam lokal, där frågeassistenten kan finnas på plats för att ge stöd och svara på eventuella frågor.
 • Det är viktigt att erbjuda alla brukare att svara och att inte i förväg avgöra vilka som kan eller inte kan svara.

Resultat från undersökningarna

Barnboende

Barnboende totalt Stockholms stad 2020 (pdf, 640 kB , nytt fönster)

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet totalt Stockholms stad 2020 (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Bromma (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Bromma – egen regi (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Farsta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Farsta – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Kungsholmen (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Norrmalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Norrmalm – egen regi (pdf, 750 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista – egen regi (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skarpnäck (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf, 750 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skärholmen (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Södermalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Södermalm – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Östermalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Östermalm – egen regi (pdf, 770 kB, nytt fönster)

Gruppbostad

Gruppbostad totalt Stockholms stad 2020 (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Bromma (pdf, 827 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Bromma – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Farsta (pdf, 900 kB, nytt fönster

Gruppbostad Farsta – egen regi (pdf, 760 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö (pdf, 980 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby (pdf, 980 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Kungsholmen (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Kungsholmen – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Norrmalm (pdf, 655 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Norrmalm – egen regi (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Rinkeby-Kista (pdf, 935 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Rinkeby-Kista – egen regi (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Skarpnäck (pdf, 805 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Skärholmen (pdf, 815 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Skärholmen – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Spånga-Tensta (pdf, 805 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Södermalm (pdf, 975 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Södermalm – egen regi (pdf, 795 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Östermalm (pdf, 960 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Östermalm – egen regi (pdf, 660 kB, nytt fönster)

Hemtjänst

Hemtjänst totalt Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma – egen regi (pdf 444 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör – egen regi  (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta – egen regi (pdf, 437 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1, 4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 462 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 338 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen – egen regi (pdf 321 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm (pdf, 1, 2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Rinkeby-Kista (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck – egen regi (pdf, 457 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen – egen regi (pdf, 453 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 332 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm – egen regi (pdf, 461 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Älvsjö (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm – egen regi (pdf, 327 kB, nytt fönster)

Korttidshem

Korttidshem totalt Stockholms stad (pdf, 2,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Bromma (pdf 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör  (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Farsta (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 511 kB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Norrmalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Rinkeby-Kista (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skarpnäck (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skärholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Spånga-Tensta (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Södermalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Älvsjö (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Östermalm (pdf, 1,2 MB nytt fönster)

Servicebostad

Servicebostad totalt Stockholms stad (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Servicebostad Bromma (pdf, 652 kB, nytt fönster)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 791 kB, nytt fönster)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 782 kB, nytt fönster)

Servicebostad Farsta (pdf, 640 kB, nytt fönster)

Servicebostad Farsta – egen regi (pdf, 630 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö (pdf, 803 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf, 793 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hässelby-Vällingby (pdf, 788 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 778 kB, nytt fönster)

Servicebostad Kungsholmen (pdf, 645 kB, nytt fönster)

Servicebostad Norrmalm (pdf, 770 kB, nytt fönster)

Servicebostad Norrmalm – egen regi (pdf, 633 kB, nytt fönster)

Servicebostad Rinkeby-Kista (pdf, 665 kB, nytt fönster)

Servicebostad Skärholmen (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Servicebostad Skärholmen – egen regi (pdf, 799 kB, nytt fönster)

Servicebostad Spånga-Tensta (pdf, 649 kB, nytt fönster)

Servicebostad Södermalm (pdf, 940 kB, nytt fönster)

Servicebostad Södermalm – egen regi (pdf, 808 kB, nytt fönster)

Servicebostad Östermalm (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Servicebostad Östermalm – egen regi (pdf, 659 kB, nytt fönster)

Uppdaterad