Trygghetsskapande åtgärder i Spånga-Tensta

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har närmare 26 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Spånga-Tensta. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning och framkomlighet, upprustningar av miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder på många platser i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

 • förebyggande insatser mot illegala bosättningar
 • informationsinsatser kring lekparker för att öka rörligheten
 • förbättrad belysning längs gångstråk vid Sundbydammarna
 • förbättrad belysning vid Fornminnesparken
 • förbättrad belysning på hundrastgårdarna vid Duvbovägen och Lundaängarna
 • belysning vid ny hundrastgård i Glömmingeskogen
 • upprustning av Knutby motionsspår
 • förbättrad sikt på utmed slänten vid Taxingeplan
 • förbättrad sikt på Tenstaplan vid uppgången mot Hagstråket
 • förbättrad belysning i Ellen Key-skogen
 • upprustad torgyta vid Lättingegången
 • säsongsbelysning på stadsdelens torgytor
 • belysning vid Svandammen
 • förbättrad sikt på flera platser i Tensta och Bromsten
 • utökad parkbelysning på Spånga IP
 • upprustning och förbättrad sikt vid Tensta C på Taxingeplan
 • upprustning av Tenstaplan samt terrassen vid Hagstråket
 • pollare för förbättrad trafiksituation vid Tenstaplan
 • åtgärder mot olovlig trafik i hela Järva.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad