För dig som tillhör minoriteten romer

Stockholms stad har under flera år arbetat med att i samverkan med den romska minoriteten utveckla ett arbete som stärker att du som rom har tillgång till dina mänskliga rättigheter.

Arbetet utgår från en stadsövergripande strategi. Tillsammans med romer identifiera hur staden ska arbeta för att du som är rom har lika tillgång till

  • arbetsmarknaden
  • utbildning
  • hälsa och social omsorg
  • språk och kultur.

I strategin är unga romer och romska kvinnor särskilt prioriterade målgrupper.

Den svenska minoritetslagstiftningen ska skydda och främja de nationella minoriteternas rättigheter och ge dig som tillhör en nationell minoritet möjlighet till information om hur du kan hävda dina rättigheter.

Du som identifierar dig som rom och behöver stöd, service eller vägledning i frågor som rör studier och arbete kan få stöd till studier och egen försörjning. Brobyggarna jobbar också med information om

  • nationell minoritetslagstiftning
  • romsk kultur
  • historia
  • traditioner.

Förskola

Barn på förskola ska få stöd i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och för att utveckla sin kulturella identitet.

Modersmålsundervisning i skolan

Modersmålsundervisning är ett viktigt sätt att ge barn och unga möjligheten att utveckla sitt språk och sin identitet som nationell minoritet. Barn som tillhör en nationell minoritet har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever.

Det finns inga krav på att språket ska vara ditt dagliga umgängesspråk eller att du ska ha några kunskaper i språket. Modersmålsundervisning finns i grundskolan och gymnasiet.

Du som har beviljats äldreomsorg har rätt att få omsorg på ditt minoritetsspråk om språkkunnig personal finns.

Uppdaterad