Kunskapsunderlag och åtgärdsplaner för att öka tryggheten

För att metodiskt och långsiktigt arbeta med trygghetsfrågorna behövs kunskapsunderlag, dels på stadsövergripande nivå men också lokalt.

Det finns flera typer av kunskapsunderlag som ligger till grund för stadens arbete för ökad trygghet.

Trygghetsmätningar

Stockholms stad genomför trygghetsmätningar för att få kunskap om hur människor upplever tryggheten. Resultaten från mätningarna används som kunskapsunderlag i stadens trygghetsskapande arbete.

I trygghetmätningen får stockholmarna svara på frågor om upplevd trygghet och oro i bostadsområdet, oro för att utsättas för brott, upplevda ordningsproblem samt utsatthet för brott.

Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 2008. Den senaste genomfördes 2017.

Lokala handlingsprogram och samverkansöverenskommelser

Utifrån kunskapsunderlagen ska berörda förvaltningar utarbeta handlingsprogram. Stadsdelsförvaltningarna tecknar samverkansöverenskommelser med polisen där det kommande årets gemensamma inriktning och mål fastställs. 

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en typ av medborgardialog som arrangeras gemensamt av stadsdelsförvaltningen och polisen. Invånare är då välkomna att följa med. Trygghetsvandringarna ger information men det främsta syftet är att fånga upp lokalsamhällets synpunkter på vad som upplevs som otryggt och vad som kan göras för att förbättra upplevelsen och miljön.

Uppdaterad