Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Godstrafik

Godstrafiken blir allt viktigare i ett Stockholm som växer. Att varor finns på plats och att avfall transporteras är avgörande i strävan mot en attraktiv stad.

Utmaningar med ökande godstrafik

Godstrafiken står inför ett flertal utmaning. Förutom klimatförändringen och större krav på miljö och säkerhet påverkas godstrafiken också av befolkningstillväxten och den ökande e-handeln.

Luftföroreningar och buller är några negativa konsekvenser från transporter av gods. Godstransporter, oavsett vilket transportslag dessa utförs med, både drabbas av och bidrar till den begränsade framkomligheten i staden. Ökad trängsel bidrar till försämrad luftkvalitet och större bullerpåverkan samtidigt som tillgänglighet och effektivitet försämras då restiderna blir längre och mer opålitliga.

Mer e-handel och ökat bostadsbyggande

Stockholmsregionen är landets största konsumentmarknad. Enligt Trafikanalys (2017) sker det inom Stockholms län omkring 100 000 lastbilstransporter per vecka, varav en fjärdedel utgör transporter av livsmedel och post/budleveranser. En fjärdedel av transporterna körs tomma.

E-handeln förutspås öka kraftigt vilket i sin tur ökar antalet transporter. Framförallt märks en ökning av mindre transportfordon som levererar färre varor per tillfälle i takt med att hemleveranser på kvällar och helger ökar. Till följd av en högre takt på bostadsbyggandet ökar även behovet av bygg- och masstransporter.

Styrande dokument

Godstrafikplan

Som en del i stadens framkomlighetsstrategi finns godstrafikplanen. Godstrafikplanen innehåller mål och åtgärder för att leveranstrafiken i Stockholms stad ska vara effektiv, säker, grön och pålitlig.

Godstrafikplanen – en del av framkomlighetsstrategin, svensk version (pdf, 2,58 MB, nytt fönster)

Stockholm Freight plan, English version (pdf, 2,55 MB, new window)

Uppdaterad